มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย ของสินค้าเกษตรและอาหารไทย.


29 views
Uploaded on:
Description
มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย ของสินค้าเกษตรและอาหารไทย. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ. องค์ประกอบการบรรยาย.
Transcripts
Slide 1

มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย ของสินค้าเกษตรและอาหารไทย นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Slide 2

องค์ประกอบการบรรยาย บทนำ ความหมายของมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย บทบาทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการมาตรฐาน ระบบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารไทย Q&A

Slide 3

บทนำ

Slide 4

แนวโน้มของโลกและสิ่งท้าทายที่กำลังเผชิญ ตลาดอาหารอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ ความตื่นกลัวต่ออาหารที่ไม่ปลอดภัย และโรคระบาด กระแสสังคมเริ่มเน้นการบริโภคเพื่อสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพสัตว์ มีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้น สินค้าแข่งกันที่คุณภาพ ความตกลงภายใต้ WTO กำหนดให้การค้าอาหารระหว่างประเทศต้องอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์

Slide 5

ปัญหาความปลอดภัยด้านอาหาร สามารถทำให้เกิดปัญหาต่อรัฐบาลและอุตสาหกรรม : สูญเสียความเชื่อมั่นในอาหารที่บริโภค สูญเสีย ทางเศรษฐกิจ เกิดปัญหาด้านสังคม การเมือง ปัญหาทางการค้า

Slide 6

ตัวอย่างการปฏิบัติตาม Science –Based การนำระบบ HACCP มาใช้ การกำหนด ค่า ADI สำหรับ Food Additives กำหนด ค่า MRL สำหรับ Pesticides ใช้การระบุฉลากเตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับโอกาสเกิดภูมิแพ้ กำหนดมาตรฐานสินค้าในการค้าระหว่างประเทศ เช่นด้านความปลอดภัยอาหาร

Slide 7

ภาพรวมอัตราภาษีศุลกากรเฉลี่ยในสินค้าอุตสาหกรรม ~ 40% NTBs ~ 4% ที่มา : Ulrich Hoffman , UNCTAD secretariat

Slide 8

NTBs Inventory Part III Technical Barriers to Trade A General B Technical controls and guidelines C Testing and accreditation plans "specialized boundaries to exchange" Part IV Sanitary and Phytosanitary Measures A General B SPS measures including substance buildup limits. sickness opportunity, determined item treatment, and so forth. C Testing, affirmation and other congruity arrangements ที่มา : Ulrich Hoffman , UNCTAD secretariat

Slide 9

ทิ ศทางของกฎหมายและมาตรฐานทั่วโลก สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบความปลอดภัยอาหารแบบเดิมให้สามารถรับมือกับสิ่งท้าทายในปัจจุบัน ลดและจัดการกับความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอาหาร ลดโอกาสเกิดอันตรายจากอาหาร ปรับปรุงผลลัพธ์ของกระบวนตัดสินใจความปลอดภัยอาหาร ใช้ Science – Based Approach

Slide 10

ตัวอย่างมาตรการด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศคู่ค้าไทย สหรัฐอเมริกา : - การติดฉลากไขมันชนิดทรานส์ - มาตรฐานเอกชนสัตว์น้ำเพาะเลี้ยง BAP รับรองโดย ACC สหภาพยุโรป - MRLs ของไดออกซินและ PCBs ในอาหารและอาหารสัตว์ - มาตรฐานเอกชน EUrepGAP ออสเตรเลีย - การวิเคราะห์ความเสี่ยงนำเข้ากุ้ง ( IRA) ญี่ปุ่น - MRL-Positive rundown ของ pesticides และยาสัตว์รวม 799 ค่า

Slide 11

ความหมายมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย ของสินค้าเกษตรและอาหาร

Slide 12

ความหมายของมาตรฐาน ข้อกำหนด ( rules ) คุณลักษณะ ( qualities) หรือแนวทาง ( rules ) สำหรับผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิตและวิธีการผลิตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงคำศัพท์ สัญลักษณ์ การบรรจุภัณฑ์ การใส่เครื่องหมาย และการติดฉลาก

Slide 13

วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน อำนวยความสะดวกต่อการค้า ใช้เป็นเกณฑ์ และ/หรือควบคุมความหลากหลาย ใช้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้ ซึ่งอาจรวม specialized detail ใช้จัดทำมาตรฐานการผลิต (ของผู้ประกอบการ) ให้ เข้ากันได้ และใช้ปฏิบัติงานด้วยกัน/ระหว่างกันได้

Slide 14

หลักการกำหนดมาตรฐาน (Principle) 1 . ต้องเป็นไปตามความต้องการ/วัตถุประสงค์ของ ภาคการผลิต วิชาการ รวมถึงเศรษฐกิจ 2. ต้องป กป้อง ผลประโยชน์ และส่วนได้ส่วนเสียของผู้ผลิต และผู้บริโภค 3. ต้องมาจากการเห็นพ้องต้องกัน (Consensus) 4. ต้องมีลักษณะที่ปฏิบัติได้ และทันต่อความก้าวหน้า ทางวิชาการ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์

Slide 15

หลักการกำหนดมาตรฐาน (Principle) 5. ต้องมั่นใจว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจของประเทศ 6. ต้องเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งรัดให้มีการพัฒนาหรือให้มีการนำไปปฏิบัติ 7. ต้องเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไข ทบทวน/ปรับปรุง ให้ทันสมัยเสมอ

Slide 16

มาตรฐานด้านคุณภาพ ( Quality ) การกำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพ เป็นการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะต่างๆเช่น รูปแบบ ขนาด ฯลฯ เกณฑ์ที่กำหนดได้มาจากการตกลงที่เห็นพ้องต้องกันของ  ผู้ผลิต  ผู้บริโภค  นักวิชาการ ซึ่งเป็น 3 กลุ่มหลักที่สนใจให้มีการกำหนดมาตรฐาน และเป็นผู้นำมาตรฐานไปใช้ ข้อกำหนดในมาตรฐานคุณภาพมักเป็นข้อกำหนด สมัครใจ

Slide 17

มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร เกณฑ์การกำหนดมาตรฐาน ไม่สามารถใช้การตกลงที่เห็นพ้องต้องกันของ 3 กลุ่มเท่านั้น ต้องอ�

Recommended
View more...