... .


101 views
Uploaded on:
Description
หน้าที่รับผิดชอบของ ICWN. เฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ให้คำแนะนำ ร่วมกับ ICN สืบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อ หาวิธีการและปรับปรุงคุณภาพ ดูแลสิ่งแวดล้อม ประสานงานกับ ICN.
Transcripts
Slide 1Slide 2

หน้าที่รับผิดชอบของ ICWN เฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ให้คำแนะนำ ร่วมกับ ICN สืบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อ หาวิธีการและปรับปรุงคุณ� าพ ดูแลสิ่งแวดล้อม ประสานงานกับ ICN

Slide 3

คุณสมบัติของ ICN/ICWN * มีระเบียบในการทำงาน * มีความเข้มแข็งและสู้งานหนัก * ขยันและสู้งานหนัก * เชื่อถือได้ * ตรงต่อเวลา * คิดเป็นและทำเป็น * ทำงานร่วมกับคนอื่นเป็น * รู้จักกาลเทศะ * มองโลกในแง่ดี

Slide 4

การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล หมายถึง การติดตามสังเกตการเกิดการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลอย่างมีระบบและต่อเนื่อง

Slide 5

การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล วัตถุประสงค์ ทราบลักษณะการเกิด การกระจาย สถานการณ์ และแนวโน้มของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ทราบปัญหาและสาเหตุของการติดเชื้อในโรงพยาบาล

Slide 6

การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล จุดมุ่งหมาย ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ค้นหาความผิดปกติหรือการระบาดของการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล นำข้อมูลไปวางแผนและกำหนดมาตรการ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

Slide 7

ประโยชน์ของการเฝ้าระวัง ทราบข้อมูลการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประเมินประสิทธิ� าพการป้องกันและควบคุมฯ ดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิ� าพและคุณ� าพมากขึ้น ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมฯ ร.พ.มีมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย

Slide 8

การเฝ้าระวังการติดเชื้อ far reaching observation : ICWN : ICN ร่วมกับ IC. Sub com. Predominance study ทุกปี (สัปดาห์แรกเดือนมีนาคม)

Slide 9

การเฝ้าระวังการติดเชื้อ กำหนดนิยามที่ใช้ในการเฝ้าระวัง บันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล

Slide 10

ชนิดของการติดเชื้อ (Type of Infections) 1. UTI (Urinary Tract Infection) 2. RI (Respiratory Tract Infection) 3. SSI (Surgical site Infection) 4. BSI (Blood Stream Infection)

Slide 11

Causation of microorganism of NI Pathogenic microscopic organisms Normal greenery Endogenous Trans. Environment * Instrument * Drug * Solution

Slide 12

แนวทางการวินิจฉัย

Slide 13

หลักในการวินิจฉัย NI อาการและการแสดงของผู้ป่วย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ แพทย์วินิจฉัย ระยะฟักตัวของโรค ทารกแรกเกิด - มีการติดเชื้อที่ผ่านทางทางคลอด ผู้ป่วยที่เคยรับการรักษาใน รพ. พิจารณาข้อมูลเก่าร่วม

Slide 14

แนวทางในการค้นหา NI เริ่มต้น ผู้ป่วยทุกคน ติดตาม ประวัติการเจ็บป่วย แผ่นบันทึกอุณห� ูมิร่างกาย การรักษาของแพทย์ บันทึกทางการพยาบาล ผลการตรวจต่างๆ ซักถามและสังเกต

Slide 15

ผู้ป่วยที่ควรได้รับการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้รับการผ่าตัด มีการสอดใส่เครื่องมือเข้าไปในร่างกาย ได้รับการรักษายาเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา ได้รับการรักษาด้วยวิธีการที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

Slide 16

Urinary Tract Infection : UTI อาการ 1 อย่าง : ไข้ >38 ๐ C ปัสสาวะกระปริบกระปรอย บ่อย ลำบาก กดเจ็บบริเวณหัวเหน่า ร่วมกับ : ผลการเพาะเชื้อ >=10 5 states/ml และไม่เกิน 2 ชนิด อาการ 2 อย่าง : ร่วมกับ : U/A WBC >=10/ml หรือ >=3/hpf : gram recolor พบเชื้อ : U/C พบเชื้อชนิดเดียว 2 ครั้ง hold cath. >=10 2 ; : เพาะ เชื้อได้เชื้อชนิดเดียว <=10 5 ได้รับ ABO : แพทย์วินิจฉัย : ให้ ABO

Slide 17

Lower RI Bronchitis Tracheobronchitis Bronchiolitis Tracheitis Upper RI Pharyngitis Laryngitis Epiglottitis Respiratory Tract Infection : RI โดยไม่มีลักษณะของ Pneumonia

Slide 18

Pneumonia ตรวจพบ Rale หรือเคาะทึบ : เสมหะเปลี่ยนไป ; แยกเชื้อได้จากเลือด ; แยกเชื้อได้จากเสมหะ CXR : penetration; solidification; Cavitation หรือ p leural emission เด็ก <12 เดือน : อาการ+การแสดง -หยุดหายใจ ; หายใจมีเสียง wheez, rhonchi ; HR เร็ว -CXR

Slide 19

Surgical Site Infection (SSI) Superficial Incisional SSI Deep Incisional SSI Organ/Space SSI มีการติดเชื้อ� ายใน 30 วันหลังผ่าตัด หนอง เชื้อก่อโรค อาการ การแสดง ของการติดเชื้อ แพทย์เปิดแผล ยกเว้นเพาะเชื้อ neg. แพทย์วินิจฉัย เปลี่ยน/ปลูกถ่ายอวัยวะ 1 ปี หนอง แผลแยก/แพทย์เปิดแผล ยกเว้นเพาะเชื้อ neg. ฝีหนองใน profound entry point แพทย์วินิจฉัย เปลี่ยน/ปลูกถ่ายอวัยวะ 1 ปี หนอง พบเชื้อก่อโรค ฝีหนอง แพทย์วินิจฉัย เว้น fasten abcess; episiotomy; circumcision; smolder

Slide 20

การปฏิบัติที่มีผลต่อการติดเชื้อ SSI การทำความสะอาดผิวหนังก่อนผ่าตัด การกำจัดผม/ขน เครื่องมือ เครื่องใช้ ระยะเวลาการให้ยาปฏิชีวนะก่อนผ่าตัด ระยะเวลาการผ่าตัด

Slide 21

Bloodstream Infection : BSI Laboratoey-affirmed แยกเชื้อได้จากเลือด มีไข้ >38 ๐ C หนาวสั่น/BP. ต่ำ ร่วมกับ 1 ข้อ - ตรวจพบเชื้อ 2 ครั้ง - เป็นเชื้อประจำถิ่นที่ผิวหนัง แพทย์ให้ ABO - Ag ได้ผลบวก เด็กอายุ < 12 ปี : ไข้>38 ๐ C/temp<37 ๐ C; : หยุดหายใจ/HR ช้า

Slide 22

Bloodstream Infection : BSI Clinical sepsis ในทารกแรกเกิดและเด็กเล็ก มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหาสาเหตุไม่พบ มีไข้ >38 ๐ C ; BP ต่ำ <90 mmHg ; Urine < 20 ml/hr. ร่วมกับ : เพาะเ�

Recommended
View more...