: .


28 views
Uploaded on:
Description
กลยุทธ์การเขียนโครงการ. อ.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก. กิจกรรมนักศึกษา : ตัวชี้วัดคุณภาพบัณฑิต.
Transcripts
Slide 1

กลยุทธ์การเขียนโครงการ อ.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก

Slide 2

กิจกรรมนักศึกษา : ตัวชี้วัดคุณ� าพบัณฑิต ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้สถาบันการศึกษาดำเนินงานในระบบการประกันคุณ� าพการศึกษาทั้งระบบการประกันคุณ� าพการศึกษา� ายใน และการประเมินคุณ� าพการศึกษา� ายนอก ในมาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานด้านการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 2.3 : จำนวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษาต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด เป็นเครื่องแสดงให้เห็นชัดเจนว่า การเรียนรู้ของนักศึกษา จะสมบูรณ์ได้ โดยการศึกษาวิชาการ และการทำกิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรมกลางขององค์การนักศึกษา ชมรม ส� านักศึกษา และกิจกรรมของคณะ ของชุมนุมในสังกัดคณะ

Slide 3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 1. มีการจัดทำแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2. มีการส่งเสริมให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุก ประเ� ทโดยอย่างน้อยต้องดำเนินการใน 5 ประเ� ท ดังนี้ -กิจกรรมวิชาการ -กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุข� าพ -กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม -กิจกรรมนันทนาการ - กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบันและ องค์การนักศึกษาทุกสิ้นปีการศึกษา 4. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เกณฑ์การประเมิน

Slide 4

แผนระดับมหาวิทยาลัย *ต้องจัดทำแผนกลยุทธ์* (Strategic Plan) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal/Aim) วัตถุประสงค์ ( Objectives/Purpose ) ยุท ธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategies) แผนงาน (Programs) แผนงานหลัก/แผนงานรอง แผนปฏิบัติการ (Action Plan) * แผนงานประจำ (Routine Works) * แผนโครงการ (Projects) STRATEGIC PLANNING OPERATIONAL PLANNING แผนงานระยะยาว (Standing Plan ) * นโยบาย * กฎ ระเบียบ * ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน แผนงานระยะสั้น (Single-Use Plans) * แผนงาน * โครงการ * แผนงบประมาณ

Slide 5

5 ความสำคัญของโครงการ 1. เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นมาเพื่อแปลงแผนงานให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ 2. เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน (ช่วยในการ วิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณ) 3. เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 4. เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขององค์การ

Slide 6

ความหมายของโครงการ คำว่า .โครงการ. � าษาอังกฤษใช้คำว่า .Project. ซึ่งหมายถึง แผนงานย่อยที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรม หรืองานหลายงานที่ระบุรายละเอียดชัดเจน อาทิ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ วิธีการหรือขั้นตอนในการดำเนินงาน พื้นที่ในการดำเนินงาน งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตลอดจนผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ แผนงานที่ปราศจากโครงการย่อมเป็นแผนงานที่ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้ ดังนั้นการเขียนโครงการขึ้นมารองรับแผนงาน ย่อมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่งเพราะจะทำให้ง่ายในการปฏิบัติ และง่ายต่อการติดตามและประเมินผลเพราะถ้าโครงการบรรลุผลสำเร็จ นั้นหมายความว่า แผนงาน และนโยบายนั้นบรรลุผลสำเร็จด้วย

Slide 7

โครงการจึงเปรียบเสมือนพาหนะที่นำแผนปฏิบัติการไปสู่การดำเนินงานให้เกิดผลเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางตามที่ต้องการ อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงจากแผนงาน ไปสู่แผนเงิน และแผนคนอีกด้วย ความสามารถในการจัดทำโครงการจึงเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่นักวางแผนทุกหน่วยงานจะต้องมี นอกเหนือจากความสามารถด้านอื่นๆ

Slide 8

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ ความหมายของโครงการ โครงการ (PROJECT) เป็นกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ปรากฏอยู่ในแผนงาน (PROGRAM) และนโยบาย (POLICY) เป็นกิจกรรมที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดพร้อมทั้งจัดสรรทรัพยากรให้ จึงต้องมีการวางแผน มีการวิเคราะห์และนำกิจกรรมไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ

Slide 9

4 นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงาน 2 แผนงาน 1 โครงการ 2 โครงการ 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 1

Slide 10

Project Time Cost Quality 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ ลักษณะของโครงการ โครงการดำเนินงานอยู่� ายใต้ข้อจำกัด เวลา ต้นทุน และคุณ� าพ

Slide 11

คุณ� าพ ผู้รับบริการพึงพอใจ : ยอมรับ และใช้ประโยชน์ เวลา ค่าใช้จ่าย

Slide 12

Recommended
View more...