: .


65 views
Uploaded on:
Description
2. ????? :. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? 0417/?101 ???????? 16 ?.?. 2549 ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ? ???????? DRG ~ ?????? 2550. 3. ???????????????? DRG ?????????. ????????????? DRG ????????????????/????????????????????????????????? DRG ??? IPD ??????/??? ??.SWOT examination?
Transcripts
Slide 1

ระบบ DRGs กับ สวัสดิการข้าราชการ พ.ญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย โรงพยาบาลศิริราช 30 มีนาคม 2550

Slide 2

ที่มา : ค่าใช้จ่ายบริการสุข�� าพของสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0417/ว101 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2549 เรื่อง แนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาลในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ��  เริ่มใช้ DRG ~ เมษายน 2550

Slide 3

การปรับตัวรองรับ DRG ข้าราชการ วิเคราะห์ระบบ DRG ข้าราชการ จุดแข็ง/จุดอ่อนของระบบ ความเหมาะสมในการใช้ DRG กับ IPD ทุกโรค/ทุก รพ. SWOT investigation ประเมินสถานการณ์/คาดการณ์ผลกระทบ วิเคราะห์ตัวเรา จุดแข็ง/จุดอ่อน ��  ปรับตัว

Slide 4

วิเคราะห์ DRG ข้าราชการ Strength ��  Standardized installment Weakness ��  Standardized installment ความเหมาะสมในการใช้ DRG กับ IPD ทุกโรค/ทุก รพ. ��  การพัฒนา DRG อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ DRG เหมาะสมในการใช้กับทุกโรงพยาบาล ที่มี input ต่างกันจริงหรือ?, การพัฒนาของโรค

Slide 5

ข้อพิจารณา DRG ความแม่นยำของระบบ DRG ความเหมาะสมของอัตรา Base rate ในแต่ละกองทุน การกำหนดมาตรฐานการรักษา Exclusion list (รายการบัญชียกเว้น) ��  อยู่นอก DRG คุณ�� าพและผลลัพธ์การรักษาพยาบาล

Slide 6

DRG Mechanism การจ่ายเงินระบบ DRG เหมือนการจ่ายเงินซื้อของเหมา หรือ ซื้อแบบชั่งเป็นกิโล หากของที่ขายมีความแตกต่างกันมาก DRG จะไม่เป็นธรรม เลือกซื้อบางชิ้น ไม่ได้ เมื่อต่อราคาแล้ว ต้องตกลงตามนั้น ��  ไม่มีส่วนลดอีกตอนจ่ายเงิน หากมาตรฐานเหมือนกัน ไม่ต้องเลือก

Slide 7

DRG ที่มีประสิทธิ�� าพ ได้มาจาก........ โรคมาตรฐาน/ความถี่ของกลุ่มโรค มาตรฐานการรักษาพยาบาล มาตรฐานการคิดราคา ( Charge) มาตรฐานการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและการกำหนดรหัส ICD สะท้อน … .. Seriousness/Comorbidity/ผลลัพธ์การรักษา มาตรฐานต่าง ๆ ของไทย ? เราสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้าง ?

Slide 8

DRG - สถานการณ์ปัจจุบัน มาตรฐานการรักษาพยาบาล ???... มาตรฐานการคิดราคา ( Charge)  กำลังเริ่มระบบ Group Itemize ในกลุ่ม UHosNet มาตรฐานการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและการกำหนดรหัส ICD  แตกต่างกัน ความถี่ของกลุ่มโรค ขึ้นกับธรรมชาติของโรค การประเมิน Severity/Comorbidity ???... ขึ้นกับศักย�� าพของทรัพยากร.. จะพัฒนาการบันทึกข้อมูลให้ทุก รพ. บันทึกด้วยกติกาเดียวกันได้หรือไม่ ? ทีม สกส.กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง...

Slide 9

การปรับตัวของ UC เมื่อเริ่มใช้ DRG โรงเรียนแพทย์ดูแลโรคตติย�� ูมิซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ในปี 2545 – 2546 มี ตัวคูณ เพื่อคำนวณยอดชดเชย ปี 2547 UC ยกเลิกการใช้ตัวคูณ ทำให้ผลกระทบต่อโรงเรียนแพทย์รุนแรงขึ้น (ได้รับ ~40% charge) มาตรฐานการรักษามีหลายระดับ

Slide 10

FACTORS INFLUENCING DRG Payment ปัจจัยที่มีผลกระทบ DRG (RW/AdjRW) คือ ICD และ LOS ปัจจัยที่มีผลกระทบ Reimbursement คือ AdjRW และ Base rate ปัจจัยที่มีผลกระทบ Base rate คือ Total AdjRW (Workload) และ ระบบ Global spending plan

Slide 11

CS – หมวดรายจ่ายประเ�� ทผู้ป่วยใน หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร หมวดที่ 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค หมวดที่ 3 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด หมวดที่ 4 ค่ายากลับบ้าน หมวดที่ 5 ค่าเวช�� ัณฑ์ที่มิใช่ยา หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต หมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา หมวดที่ 9 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ หมวดที่ 10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางแพทย์ หมวดที่ 11 ค่าทำหัตถการ และวิสัญญี หมวดที่ 12 ค่าบริการทางพยาบาล หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม หมวดที่ 14 ค่าบริการทางกาย�� าพบำบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู หมวดที่ 15 ค่าบริการฝังเข็ม และค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรค ศิลปะอื่น หมวดที่ 16 ค่าบริการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง

Slide 12

CS – DRG variant 4.0 การคำนวณ RW ไม่รวม หมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร  เลือกได้ หมวด 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค  หลากหลาย/ราคาแพง ข้อสังเกต หมวด 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา หมวด 9 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ หมวด 10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางแพทย์ ��  บริการเหล่านี้ มีความหลากหลาย และราคาแพง ...ควรจะแยกออกจาก DRG หรือไม่???...

Slide 13

CS – DRG adaptation 4.0 ข้อพึงระวัง หมวด 4 ค่ายากลับบ้าน ��  คชจ. OPD ให้ยากลับบ้านจำนวนมาก ��  ค่าบริการ IPD สูง ��  Charge/AdjRW สูง พฤติกรรมแพทย์ที่อยากช่วยผู้ป่วย (เดิมผู้ป่วยสำรองจ่ายค่ายา OPD แล้วจึงเบิก) ระบบ DRG รวมค่ายากลับบ้าน

Slide 14

CS – DRG rendition 4.0 การเบิกจ่าย เบิกตามระบบ DRG สำหรับหมวดที่ 3 – 15 ( ยกเว้น รายการที่ไม่คุ้มครอง) เบิ�

Recommended
View more...