. 02 2885940 .


43 views
Uploaded on:
Description
?????????????????????????????????. ????????????????????. ??????????????????????????. . . . . Viable Communication???????????????????. Advanced Age Literacy?????????????????. Imaginative Thinking??????????????- ?????. High Productivity????????????. ?????????????????????? 21. ????????????????????.
Transcripts
Slide 1

โรงเรียนมาตรฐานสากล WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL ขวัญชีวา วรรณพินทุ สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

Slide 2

ผู้เรียนมีศักย�� าพเป็นพลโลก หลักสูตรและการสอน เทียบมาตรฐานสากล บริหารด้วยระบบคุณ�� าพ

Slide 5

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ Digital-Age Literacy รู้�� าษายุคดิจิตัล Inventive Thinking การคิดประดิษฐ์-สร้าง การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Effective Communication สื่อสารมีประสิทธิผล High Productivity มีผลิต�� าพสูง Academic Achievement

Slide 6

กลยุทธ์ World-Class Curriculum & Instruction หลักสูตร

Slide 7

วิสัยทัศน์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน " ..มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก .... "

Slide 8

หลักการของหลักสูตร ความเป็นเอก�� าพ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากล

Slide 9

จุดหมาย มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็น พลเมืองไทยและ พลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Slide 10

World-Class School ? Worldwide Education EIL/EIS ศิลปะ/ดนตรี EP/MEP Science-Math CAS โปรแกรมเฉพาะทางอื่นๆ TOK HUB Sister Extended Essay �� าษา ตปท.- 2

Slide 11

ปฏิญญาว่าด้วยการศึกษาของ UNESCO ในศตวรรษที่ 21 ทุกประเทศได้มีการพัฒนาและ ใช้หลักสูตรการศึกษาที่มีเป้าหมายให้ผู้เรียน....... Figure out how to know Learn to be Learn to do Learn to live respectively

Slide 12

หลักสูตรความเป็นสากล  Theory of Knowledge ทฤษฏีความรู้  Extended article การเขียนความเรียงชั้นสูง  CAS ( Creativity , activity , administrations ) กิจกรรมสร้างสรรค์ ประโยชน์  Global Education โลกศึกษา  �� าษาอังกฤษ  �� าษาต่างประเทศที่ 2

Slide 13

Theory of Knowledge TOK เป็นสาระการเรียนรู้ที่ว่าด้วยเรื่องประเด็นความรู้ต่างๆ ( Knowledge Issues ) องค์ความรู้ ( Body of Knowledge ) และทฤษฎีความรู้ ( Theory ) ของสาระการเรียนรู้พื้นฐานทั้งหมด ( Interdisciplinary ) ในเชิงบูรณาการ

Slide 14

ขอบข่ายของความรู้ Areas of Knowledge วิถีของการรู้ Ways of Knowing What do we ( claim to ) know? How would we know? Results เป็นวิชา สหวิทยาการ Interdisciplinary Course มุ่งพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ Critical Thinking

Slide 15

Theory of Knowledge Diagram Theory of Knowledge Diagram ขอบข่ายของความรู้ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิถีของการรู้ มนุษย์ศาสตร์ เหตุผล อารมณ์ คณิตศาสตร์ ตัวผู้รู้ KNOWER(S ) การรับรู้ �� าษา Areas of Knowledge ประวัติศาสตร์ Way of Knowing จริยศาสตร์ ศิลปะ

Slide 16

Extended article การเขียนความเรียงขั้นสูง ( Extended Essay ) เป็นสาระการเรียนรู้ ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ ผู้เรียนสามารถเขียนและเรียบเรียงความคิดข้อคิดเห็น การให้ข้อเสนอเชิงวิชาการ โดยใช้�� าษาอย่างถูกต้อง วัตถุประสงค์ Extended paper 1 . ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตนสนใจ และต้องการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 2 . พัฒนาทักษะการเขียนรายงานการ ค้นคว้าอย่างอิสระ

Slide 17

3 . พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และ การคิดวิเคราะห์ 4 . มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ค้นคว้าที่เหมาะสมในแต่ละสาขาวิชา 5 . มีวิธีการและสั่งสมประสบการณ์ในการ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยสติปัญญาของ ตนเองอย่างมีประสิทธิ�� าพ

Slide 18

โลกศึกษาคืออะไร? โลกศึกษาเป็นสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) ไม่มุ่งเน้นการสอนเนื้อหาใหม่ ๆ แต่เน้นการเพิ่มพูนความรู้ ความคิดรวบยอดและเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก

Slide 19

โลกศึกษาเป็นการศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน การพัฒนาที่ยั่งยืน สันติ�� าพ การป้องกัน ความขัดแย้ง และการศึกษาระหว่าง วัฒนธรรมตลอดจนความเป็นพลเมืองโลก

Slide 20

Global Citizenship ความเป็นพลเมืองโลก Social equity ความเป็นธรรมในสังคม Interdependence การพึ่งพาอาศัยกัน GLOBAL Diversity ความหลากหลาย Human Rights สิทธิมนุษยชน DIMENSION Conflict Resolution การแก้ปัญหาความขัดแย้ง Values &Perceptions ค่านิยม และการสัมผัสรับรู้ Sustainable Development การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Slide 21

การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน วิสัยทัศน์ในการกำหนดทิศทาง หรือ พัฒนาหารูปแบบวิธีการในการแก้ปัญหา กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่ ความเป็นพลเมืองโลกที่รับผิดชอบ

Slide 22

CAS กิจกรรม สร้างสรรค์ประโยชน์ C reativity A ction S ervice

Slide 23

C A S Creativity, Action, Service การเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติ�� าระงานจริงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ให้รู้จักคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ วางแผน ลงมือปฏิบั??��ิ บริการด้วยจิตอาสา

Slide 24

CAS : WHAT FOR? = วัตถุประสงค์ 1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้พัฒนาตนเองตามศักย�� าพอย่างรอบด้าน 2. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกอื้�

Recommended
View more...