1. .


34 views
Uploaded on:
Category: Sports / Games
Description
?????? ?????????????????????????????. 1. ???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????? ????????????????????? ???
Transcripts
Slide 1

กระบวนการเทคโนโลยี ตัวอย่าง

Slide 2

เรื่อง ที่ดักแมลงวันทองจากขวดน้ำดื่ม 1. ระบุปัญหาหรือความต้องการ ในสวนผลไม้ผลผลิตได้รับความเสียหายจากหนอนที่ชอนไชผลไม้ ไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้ จากการศึกษาเอกสารและสอบถามเกษตรกรทราบว่าเกิดจากแมลงวันทองมาวางไข่ การกำจัดแมลงวันทองนอกจากใช้ยาฆ่าแมลงแล้วยังสามารถใช้ที่ดักแมลงวันที่มีจำหน่ายในท้องตลาดแต่มีราคาแพงมาก นักเรียนต้องการสร้างที่ดักแมลงวันทองใช้เอง โดยมีข้อจำกัด คือต้อง ใช้ประโยชน์ได้ ประหยัด ปลอด�� ัย

Slide 3

2.รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีแก้ปัญหา 2.1 ศึกษาวงจรชีวิตและความเป็นอยู่ของแมลงวันทอง 2.2 ศึกษาข้อมูลเครื่องดักแมลงวันทองที่มีจำหน่ายในท้องตลาด 2.3 สร้างแนวคิดที่ดักแมลงวันทองโดยใช้อุปกรณ์และวิธีการที่หลากหลาย

Slide 4

2.รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีแก้ปัญหา ก. �� าชนะที่ใช้ทำที่ดักแมลงวันทอง - ที่ดักที่ทำจาก ถุงพลาสติก หาง่าย รูปทรงควบคุมไม่ได้ - ที่ดักทำจากกล่องกระดาษ หาง่าย รูปทรงควบคุมได้ ฝนตกเปียก - ที่ดักทำจาก่อพลาสติก หายาก รูปทรงควบคุมได้ ฝนตกไม่เปียก น้ำหนักมาก - ที่ดักทำจากขวดน้ำดื่ม หาง่าย รูปทรงควบคุมได้ ฝนตกไม่เปียก น้ำหนักเบา

Slide 5

2.รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีแก้ปัญหา ข. สารที่ใช้ล่อแมลงวันทอง - ใช้ดอกเดหลี ใบกล้วย ได้ผลดี หายาก ดอกมีปริมาณน้อยต้องซื้อ - ใช้ใบกระเพรา ได้ผลดี หาล่าย มีมาก เปลืองเนื้อที่ ต้องซื้อ - สารสกัด เมทิลยูจีนอน ได้ผลดี หาง่าย มีแหล่งเฉพาะ ไม่เปลืองเนื้อที่ ต้องซื้อ

Slide 6

2.รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีแก้ปัญหา ค. สารทำลายแมลงวันทองเคลือบ�� ายในขวด - ใช้ยาฆ่าแมลงทั่วไป มีกลิ่น อาจมีผลจ่อกลิ่นสารล่อแมลง - ใช้ผลิต�� ัณฑ์กำจัดยุงสูตรน้ำ ไม่มีกลิ่น ราคาแพง ปริมาณน้อย - ใช้แลนเนท ไม่มีกลิ่นราคาแพง ปริมาณมาก

Slide 7

3. เลือกวิธีการแก้ปัญหา 1) เลือกขวดน้ำดื่มที่ถูกทิ้งเป็นขยะนำมาใช้เป็นที่ดักแมลงวันทอง 2) สารสกัด เมทิลยูจีนอน เป็นสารที่ใช้ล่อแมลงวันทอง 3) ใช้ผลิต�� ัณฑ์กำจัดยุงสูตรน้ำ หรือแลนเนท เป็นสารทำลายแมลงวันทอง

Slide 8

4. ออกแบบและปฏิบัติการ 1) คิดรูปแบบในการสร้างที่ดักแมลงวันทองจากขวดน้ำดื่ม ก. รูปแบบการวางขวดล่อแมลงวันทอง - วางขวดแนวนอน เก็บปริมาณแมลงวันทองได้น้อย - วางขวดแนวตั้ง เก็บปริมาณแมลงวันทองได้มาก

Slide 9

4. ออกแบบและปฏิบัติการ ข. เจาะรูให้กลิ่นสารล่อแมลงกระจายออกจากขวด - รู ประหยดสารสกัด เมทิลยูจีนอน แต่การล่อแมลงวันทองค��??ไม่ดี เพราะไม่มีการถ่ายเทอากาศ - 2 รู การการล่อแมลงวันทองคงดีขึ้น - 4 รู การล่อแมลงวันทองคงดีขึ้นมาก

Slide 10

5. ทดสอบ 1 ) ทดลองนำไปใช้ดักแมลงวันทอง 2) จดบันทึกและเก็บข้อมูลการทดสอบ

Slide 11

6. ปรับปรุงแก้ไข 1) นำข้อมูลจากการทดสอบเป็นตัวกำหนดการแก้ไขปรับปรุงที่ดักแมลงวันทองจากขวดน้ำดื่ม 2) หาทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุดเป็นรูปแบบของที่ดักแมลงวันทองจากขวดน้ำดื่ม

Slide 12

7. ประเมินผล ได้ที่ดักแมลงวันทองที่มีคุณ�� าพ ตามเกณฑ์การทำโครงตามข้อกำหนดที่ต้องการ มีประโยชน์ ประหยัด ปลอด�� ัย มั่นคง สวยงาม

Slide 13

ขอขอบคุณ อาจารย์ สิริรัตน์ อนันต์วัฒนาพร ที่เอื้อสื่อข้อมูลประกอบเนื้อหานี้

Recommended
View more...