1.PODACI O NARUCIOCU: Grad Beograd Autori studije: VGGS doo .


38 views
Uploaded on:
Category: Art / Culture
Description
STUDIJA OPRAVDANOSTI Unutrasnji magistralni poluprsten u Beogradu . 1.PODACI O NARUCIOCU: Grad Beograd Autori studije: VGGS doo. 2.UVOD
Transcripts
Slide 1

STUDIJA OPRAVDANOSTI Unutrasnji magistralni poluprsten u Beogradu

Slide 2

1.PODACI O NARUCIOCU: Grad Beograd Autori studije: VGGS doo

Slide 3

2.UVOD cilj izrade studije: Beograd ima samo dva funkcionalna mosta koji povezuju stari deo Beograda (900.000 stanovnika) sa Novim Beogradom i Zemunom (400.000 stanovnika). Pogoršana pristupačnost, saobraćajno zagušenje, buka i zagađenje vazduha koji su posledica nedovoljnog kapaciteta prelaza preko reke predstavljaju jedan od najvažnijih gorućih gradskih problema. zadatak za izradu studije: Predloženi unutrašnji magistralni prsten biće oko 17 km burrowed. Deonica projekta koja će predstavljati prvu fazu biće približno 4km dugačka, od čega će 3 km obuhvatati novi most preko reke Save i povezane prilazne puteve na vijaduktima. dokumenta koriscena za izrade studije: Generalni urbanistickiplan Beograda i Novog Beograda, tehnicki, ekonomski, geoloski, seizmicki, geodetski i hidroloski arrange, saobracajni uslovi i podaci

Slide 4

rezultat prethodne studije opravdanosti: Na osnovu detaljne saobraćajne i ekonomske analize ustanovnjeno je: Na postojećoj mreži bi oko 2010. godine došlo do kolapsa. Zato je izgradnja I upset UMP-a neminovna nužnost . I faza UMP-a rasterećuje Gazelu za 28-30% i donosi velike saobraćajne uštede. Uštede vremena 2009. godine iznose 4.600 h/dan, 2029. godine čak 18.200 h/dan. Ekonomsko vrednovanje je pokazalo pozitivnu neto sadašnju vrednost. Diskontirane direktne koristi 24% celogodišnjeg saobraćaja u 30 godina za 138% premašuju troškove. Konstatovane su i znatne posredne koristi koje se ukazuju u obliku indukovanih uticaja nove saobraćajnice. I faza UMP-a će saobraćajno dobro funkcionisati oko 10 godina. Najdalje do 2020. godine biće potrebno realizovati drugu i sledeće fluster UMP-a.

Slide 5

3.SVRHA INVESTIRANJA drustveni ciljevi: bolja povezanost opstina,kao i rasterecenje saobracaja u gradu

Slide 6

ekonomski ciljevi: smanjenje cena putnih troskova, vremena putovanja kao i smanjenje stetnih gasova koja emituju vozila u gradu

Slide 7

4.OPIS OBJEKTA lokacija: Omladinskih Brigada-Pastroviceva; Novi Beograd-Beograd funkcija: povezivanje Novog Beograda sa Beogradom tehnicka dokumentacija: idejni projekat,generalni projekat vreme izgradnje: 5 godina

Slide 8

5.ANALIZA RAZVOJNIH MOGUCNOSTI INVESTITORA naziv i sediste investitora: Republika Srbija, graduate Beograd struktura zaposlenih: pravna lica i ekonomisti bilans poslovanja: budzet za prethodnu godinu iznosio je 500 000 € , bez dugovanja

Slide 9

6.METODOLOSKE OSNOVE IZRADE STUDIJE zakoni: Zakon o planiranju i izgradnji

Slide 10

7.TEHNICKO-TEHNOLOSKO RESENJE IDEJNOG PROJEKTA proces izrade idejnog projekta: za izradu idejnog projekta predvidjeno je sest meseci graficki prikaz projekta: etape i fluster izgradnje objekta: izrada unutrasnjeg magistralnog puta podeljena je na 3 etape po fazama

Slide 11

8.TRZISNI ASPEKTI Unutrasnji magistralni put je od velikog znacaja jer donosi mnoge prednosti gradu Beogradu kako sa finansijskog aspekta tako i sa aspekta ekologije

Slide 12

9.PROSTORNI ASPEKTI Postojeća mreža (stanje iz 2003. godine), spajanje Bulevara Vladimira Popovića sa Bulevarom Nikole Tesle i jugozapadni portion obilaznice i puta, koji su predmet investicije 1 bother UMP-a: veza Omladinskih brigada – novi most sa priključcima na ulice Omladinskih brigada, Španskih boraca, Proleterske solidarnosti I Jurija Gagarina, novi most, deonica do Paštrovićeve ulice, koja uključuje priključak Čukarica i priključak Požeška (sa denivelisanim ukrštanjem železničke pruge) sa novom deonicom Požeške ulice.

Slide 13

10.EKOLOSKI ASPEKTI smanjenje stetnih gasova koja emituju vozila u gradu

Slide 14

11.EKONOMSKI troskovi izgradnje,nabavke i ugradnje opreme: Za izradu mosta i prilaznih puteva planirano je 127.118.644,00 €, dok bi ostali troskovi (idejni projekat,generalni projekat,tehnicka dokumentacija… ) iznosili 1.358.682,00€

Slide 15

12.STRUKTURA KORISTI

Slide 16

13.FINANSIJSKA EFIKASNOST

Slide 17

14.ANALIZA RIZIKA FINANSIRANJA

Slide 18

15.ANALIZA IZVORA FINANSIRANJA Cene su izrazene u eurima €.

Slide 19

16.ZAKLJUCAK OPRAVDANOSTI INVESTICIJE Oko 2010 godine na postojećoj mreži dolazi do saobraćajnog kolapsa, zato je izgradnja I fluster UMP-a nezaobilazna nužnost. Realizacijom I upset UMP-a rasteretiće se most Gazela za 28-30% i u oba vršna časa i u oba vremenska perioda donosiće značajne saobraćajne uštede (2011. godine uštede vremena iznose 4.600 sati na dan, a godine 2029 18.200 sati na dan), zato je izgradnja I upset UMP-a saobraćajno opravdana. Ekonomsko vrednovanje ukazuje da sadašnje koristi u 30-godišnjem periodu kod 6,5 % diskontnoj stopi za 138% prevazilaze sadašnje troškove povezane sa investicijom u I fazu UMP-a. To znači da je investicija u I fazu UMP-an ekonomski opravdana. Planirana izgradnja će doneti i značajne posredne koristi, koje se ogledaju u obliku induktivnih efekata nove saobraćajnice. Zato je investicija opravdana i zbog pozitivnih uticaja na širi društveni i ekonomski razvoj. I faza UMP-a će saobraćajno delovati oko 10 godina, tj. približno do 2020

Slide 20

Autori studije: Dimitrijevic Pavle 141/05 Ilic Ivan 301/05 Todorovic Nikola 196/06 Tasic Milisav 281/07 Drenovac Aleksandar 299/07 Zekic Dusan 145/06

Recommended
View more...