การจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล : ทางออกของสาธารณสุขไทย.


45 views
Uploaded on:
Category: Travel / Places
Description
การจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล : ทางออกของสาธารณสุขไทย. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริ ชัยกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒. Faculty of Medicine, SWU 1985. Big CHANGE ที่ มศว มี 4 เรื่อง. นโยบายจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน ( RW)
Transcripts
Slide 1

การจ่ายค่าตอบแทนตาม�� าระงานให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล : ทางออกของสาธารณสุขไทย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริ ชัยกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒

Slide 2

Faculty of Medicine, SWU 1985

Slide 3

Big CHANGE ที่ มศว มี 4 เรื่อง นโยบายจ่ายค่าตอบแทนตาม�� าระงาน ( RW) การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยยกเลิก ระบบโควตาและเรียงคิว MD International program Health Promotion

Slide 4

ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารองค์กร ....มุมมองของผู้นำ

Slide 5

การบริหารโดยเน้นผลลัพธ์การปฏิบัติงาน Management by Objective (MBO) Balanced Scorecard Key Performance Indicator Result-based Management TQA

Slide 6

ระบบราชการ บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ( 2 ขั้น) แบบประเมินผลงาน - การตรวจสอบข้อมูล – เป็น subjective แล้วก็ให้ 2 ขั้น/เพิ่ม 6% เงินเพิ่มพิเศษ : Flat rate เช่น พ.ต. ส., สาขาขาดแคลน ทำมาก-ทำน้อย ได้เท่าๆ กัน เรียงคิวกันได้รางวัล

Slide 7

RW = R ecord therapeutic w orkload การจ่ายค่าตอบแทนตาม�� าระงาน บริการของแพทย์ ( RW) RW = R elated w eight ที่คำนวณได้จากโปรแกรมสำเร็จรูป DRG

Slide 8

ความมั่นคงทางการเงินของศูนย์ฯ ปี 2550 รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย 119 ล้านบาท รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน 112 ล้านบาท สรุปขาดทุนปีละ 230 ล้านบาท เงินกองทุนมีทั้งหมด 771 ล้านบาท ทำนายได้ว่า.... เหลือเพียง 4 ปี

Slide 9

แนวทางการแก้ไขด้านการเงินของศูนย์ฯ ต้องเพิ่มรายได้-ลดรายจ่าย OT สูงถึง half ทั่วไปในเอกชนประมาณ 10% ไม่กล้าลงทุนเรื่อง IT การบริหารงานไม่เป็นเอก�� าพขององค์กร แนวคิดที่จะเพิ่มประสิทธิ�� าพในการจัดการเรื่องการรักษาพยาบาล...ต้องใช้ DRG เป็นเกณฑ์ ค่าธรรมเนียมแพทย์แปรผันตามการขยายกิจการใน รพ.�� าคเอกชน (ราว 30% ) แต่ไม่ปรากฏตัวเลขให้เห็นใน รพ.�� าครัฐ

Slide 10

Productivity

Slide 11

ปัญหาที่เกิดขึ้น แรงจูงใจไม่เพียงพอให้อาจารย์แพทย์ให้อยู่โรงพยาบาล ได้รับค่าตอบแทนเป็น level rate ไม่สอดคล้องกับ�� าระงานที่มีจำนวนมาก จึงทำเท่าที่เวลามีให้ (เงินเดือน, เงินเวร , พตส. , สาขาขาดแคลน, ไม่ทำคลินิก ฯลฯ) บริการสองมาตรฐานการรักษา สร้างต้นแบบที่ไม่ดีให้แก่แพทย์ใช้ทุนและนิสิตแพทย์ และค่อยๆ สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ดีให้แก่องค์กร งบประมาณมุ่งบริการเฉพาะ 8 ชั่วโมงเวลาราชการ ( 40 ชั่วโมง) แต่ต้องจ่ายครอบคลุมทั้ง 7 วันเต็ม ( 168 ชั่วโมง)

Slide 12

ปัญหาที่เกิดขึ้น (ต่อ) แพทย์ไม่กรอกชื่อโรคที่วินิจฉัย หัตถการทางการแพทย์ จึงไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์จากกองทุนต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน แฟ้มหายประมาณ 150 รายต่อปี เกิดหนี้สูญ ปีละประมาณ 20 ล้านบาท แพทย์เลือกใช้ยาราคาแพง หรือเลือกใช้อวัยวะเทียมราคาแพง�� าระแก่โรงพยาบาล ส่งผลให้โรงพยาบาลเกิดหนี้สูญประมาณปีละ 5 ล้านบาท

Slide 13

ปัญหาจำเพาะที่คณะแพทยศาสตร์ มศว อาจารย์แพทย์มี 2 กลุ่ม กลุ่มเก่าต้องกลับกรุงเทพ กลุ่มใหม่อยู่ที่องครักษ์ วัฒนธรรมองค์กรที่ยังไม่มี Unity, Engagement, Loyalty คณะฯ อยู่ในระบบราชการ, โรงพยาบาลออกนอกระบบ อาจารย์แพทย์ทำวิจัยน้อยมาก มีตำแหน่งวิชาการในสัดส่วนที่น้อยกว่า อาจารย์พ รีคลินิก งานวิจัยหลังได้ตำแหน่งวิชาการแล้วจะหยุดทำ ไม่มีการสืบทอดไปยังแพทย์รุ่นน้อง การเรียนรู้ขององค์กรจึงหยุดชะงัก

Slide 14

กรอบแนวคิด สร้างระบบและกลไกที่แก้ปัญหาที่หลากหลายให้หมด ... In with no reservations One จัดสรรเวลาทำการใหม่โดยการจัดการในรูปแบบของ�� าคเอกชน ซึ่งปลดขอบเขตเวลาราชการออกไป ปรับโครงสร้างค่าตอบแทนนี้คือ เปลี่ยนเป็นค่าธรรมเนียมตาม�� าระงานที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพกำหนดไว้

Slide 15

กรอบแนวคิด สร้างจิตสาธารณะ, สร้างกลไกให้อาจารย์เห็นเป้าหมายขององค์กรไปพร้อมกับเป้าหมายของตัวเอง โดยบริหารค่าตอบแทนที่ได้เพิ่มเติมจากการให้บริการทางการแพทย์ ( RW) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ โดยอาจารย์ได้รับ 70 % 15 % ปัดเข้า�� าควิชาฯ เพื่อนำไปบริหารวิชาการและส่งเสริมด้านงานวิจัยและ อีก 15 % เข้ากองทุนธำรงแพทย์เพื่อองค์กร

Slide 16

ค่าธรรมเนียมแพทย์ที่นำมาจัดสรร แพทย์เจ้าของไข้ 70 100 15 กองทุน�� าควิชาที่แพทย์สังกัด 15 กองทุนธำรงแพทย์เพื่อองค์กร

Slide 17

กรอบแนวคิด (ต่อ) สร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานอย่างต่อเนื่อง สร้างกลไกให้อาจารย์ได้เห็น พันธ กิจทั้ง 3 ด้านไปพร้อมกัน (สอน-บริการ-วิจัย) โดยกำหนดเพดาน Capmax ของเงินเพิ่มเติมรายเดือนของแพทย์ อาจารย์แพทย์ที่มุ่งทำแต่บริการสุข�� าพเพื่อหวังได้ค่าธรรมเนียมมากๆ เกิน Capmax ก็จะถูกปัดเก็บเข้า�� าควิชาฯ และส่วนก

Recommended
View more...