.17 . .4 .5 .


28 views
Uploaded on:
Description
แนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว. 17 ของ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รองฯ) สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (คศ. 4 ) และเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ. 5 ). สรุปรวบรวมโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิใน กคศ. ศธ. 1. ผู้ร้องขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน คือ.
Transcripts
Slide 1

แนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณ� าพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว. 17 ของ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รองฯ) สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (คศ. 4 ) และเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ. 5 ) สรุปรวบรวมโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิใน กคศ. ศธ.

Slide 2

1. ผู้ร้องขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน คือ 1.1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (สำหรับทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ) โดยผู้ขอรับการประเมินรายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และรวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิงไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการชุดที่ 1 มีคะแนน 100 คะแนน แบ่งเป็น 5 ตอนๆ ละ 20 คะแนน ตอนที่ 1 การมีวินัย ( 5 ตัวบ่งชี้/พฤติกรรม) ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (มี 5 ตัวบ่งชี้ ) ตอนที่ 3 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ( 5 ตัวบ่งชี้) ตอนที่ 4 ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพ ( 5 ตัวบ่งชี้) ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ( 5 ตังบ่งชี้)

Slide 3

1.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1.2.1ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษาคะแนนเต็ม 60 คะแนน มีการรายการประเมิน 5 รายการ จำนวน 15 ตัวบ่งชี้ 1) การบริหารงานทั่วไป ( 20 คะแนน) มี 5 ตังบ่งชี้ 2) การพัฒนาด้านวิชาการ ( 16 คะแนน) มี 4 ตัวบ่งชี้ 3) การบริหารบุคคล ( 12 คะแนน) มี 3 ตังบ่งชี้ 4) การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน ( 8 คะแนน) มี 2 ตัวบ่งชี้ 5) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ( 4 คะแนน) มี 1 ตัวบ่งชี้ 1.2.2ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและจัดการศึกษา คะแนนเต็ม 40 คะแนน มี 1 รายการประเมิน คือ การประเมินตนเอง มี 6 ตังบ่งชี้

Slide 4

1.3 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 100 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1.3.1 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณ� าพในเชิงการบริหารและจัดการศึกษา ( 60 คะแนน) 1) ผลงานการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน มี 6 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ (1) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ เช่น O – Net หรือ NT หรือ LAS หรือผลการทดสอบอื่นๆ ใน� าพรวมทุกสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นใดชั้นหนึ่ง (2) ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบตามข้อ ( 1 ) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ (3) ร้อยละของจำนวนประชากรในวัยเรียนที่ได้รับการศึกษา� าคบังคับ (4) ร้อยละของจำนวนประชากรในวัยเรียนที่เข้าเรียนการศึกษา� าคบังคับแล้วสำเร็จการศึกษา (5) ร้อยละของจำนวนประชากรในวัยเรียนการศึกษา� าคบังคับและศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปรายหรือเทียบเท่าทั้งสายสามัญและสายอาชีพ (6) ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสบความสำเร็จ

Slide 5

2) ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา ตัวบ่งชี้ คือ บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานมีประสิทธิ� าพสูงขึ้น (มีระบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิ� าพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณ� าพการศึกษา) 3) ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ คือ สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา 4) ผลการพัฒนาที่เกิดกับหน่วยงาน มี 2 ตังบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ ที่ 1 คือ ผลการประเมินประสิทธิ� าพตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวบ่งชี้ ที่ 2 คือ ผลการประเมินส� าพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5) ความพึงพอใจของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ คือ ระดับความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารและการจัดสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ดูว่ามีมากน้อยเพียงใด)

Slide 6

1.3.2 ส่วนที่ 2 ผลงานวิชาการ ( 40 คะแนน) 1) ด้านคุณ� าพของผลงานวิชาการ ( 20 คะแนน) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ (1) ความถูกต้องตามหลักวิชาการ ( 7 คะแนน) (2) ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ ( 6 คะแนน) (3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( 4 คะแนน) (4) การพิมพ์และการจัดทำรูปเล่ม ( 3 คะแนน) 2) ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ ( 20 คะแนน) มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ (1) ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา หน่วยงานการศึกษา และชุมชน ( 10 คะแนน) (2) ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และการเผยแพร่ในวงวิชาการ ( 10 คะแนน)

Slide 7

2. อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รองฯ)ให้ยึด มาตรา 24 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 ที่ก

Recommended
View more...