ชนิดของกล้องจุลทรรศน์.


259 views
Uploaded on:
Description
ชนิดของกล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ชนิดที่ใช้แสง Bright-field microscope Dark-field microscope Phase-contrast microscope Fluorescence microscopes กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง กำลังขยายโดยทั่วไป 1000 – 2000 เท่า ภาพที่ได้จะเป็นภาพที่ทึบ พื้นหลังสว่าง ประกอบด้วยเลนส์ใกล้วัตถุหลายอัน
Transcripts
Slide 1

ชนิดของกล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ชนิดที่ใช้แสง Bright-field magnifying instrument Dark-field magnifying instrument Phase-contrast magnifying lens Fluorescence magnifying lens

Slide 2

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง กำลังขยายโดยทั่วไป 1000 – 2000 เท่า ภาพที่ได้จะเป็นภาพที่ทึบ พื้นหลังสว่าง ประกอบด้วยเลนส์ใกล้วัตถุหลายอัน parfocal magnifying lens stay in center when goals are changed กำลังขยายของภาพ = กำลังขยายของเลนส์ใกล้ตา x กำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ

Slide 3

รายละเอียดของภาพ (Resolution power) ความสามารถในการแยกจุด 2 จุดออกจากกัน ความยาวคลื่นแสง shorter wavelength  more prominent determination

Slide 4

Eyepiece กล้องจุลทรรศน์ Binocular tube Revolving nosepiece Arm Objective Mechanical stage Fine conformity Stage Course modification Condenser Illuminator Base

Slide 5

ความสามารถในการขยายภาพของกล้องจุลทรรศน์ Resolution power ความสามารถของเลนส์ใกล้วัตถุในการแยกจุดสองจุดที่อยู่ใกล้กัน R = 0.6 x /NA Numerical gap ความสามารถของเลนส์ใกล้วัตถุในการเก็บรวบรวมแสงที่หักเหภายในวัตถุ NA = n sin 

Slide 6

Working separation Low power High power

Slide 7

Working separation Oil Immersion

Slide 8

Property Objective lens Scanning Low power High power Oil Immersion amplification 4x 10x 40-45x 90-100x Numerical gap 0.1 0.25 0.55-0.65 1.25-1.4 Focal length 40 mm 16 mm 4 mm 1.8-2.0 mm Working separation 17-20 mm 4-8 mm 0.5-0.7 mm 0.1 mm Resolution power (WL= 450 nm; blue light) 2.3  m 0.9  m 0.35  m 0.18  m คุณสมบัติของเลนส์ใกล้วัตถุ working separation - ระยะระหว่างเลนส์ใกล้วัตถุ กับผิวของแผ่น กระจกปิดตัวอย่าง หรือ ตัวอย่าง

Slide 9

Mechanical Lengths

Slide 10

Objective Specifications

Slide 11

The 3 Classes of Objectives Chromatic and Mono-Chromatic Corrections

Slide 12

Plan Objectives

Slide 13

กล้องพื้นหลังมืด (Dark-Field Microscope) ภาพที่เกิดจะสว่างกว่าพื้นหลัง ใช้ในการศึกษาตัวอย่างที่มีชีวิต และไม่ต้องการย้อมสี ns

Slide 14

Dark field magnifying lens

Slide 15

Phase-contrast magnifying instrument ภาพที่เกิดจะแสดงให้เห็นความแตกต่าง โครงสร้างภายในที่เกิดจากการหักเหของแสงที่แตกต่าง ใช้ในการศึกษาเซลล์ที่มีชีวิต โปร่งใสและไม่ต้องย้อมสี เพิ่ม yearly stomach ใต้ condenser และ stage plate ใน target lens wave length ~ 1/4 ของปกติ

Slide 16

Phase contrast magnifying instrument

Slide 17

Figure 2.10

Slide 18

Fluorescence Microscope ใช้แสง bright, violet หรือ blue light ตัวอย่างถูกย้อมด้วย สี fluorochromes ภาพที่เกิด ตัวอย่างหรือ ส่วนที่ถูกย้อมด้วยสีจะเรืองแสง และพื้นหลังจะมืด

Slide 19

Fluorescence Microscope

Slide 20

ภาพที่เกิดจากกล้อง Fluorescence Microscope

Slide 21

การเตรียมตัวอย่างและการย้อมสี เพิ่มความสามารถในการมองเห็นตัวอย่างให้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้เห็นรูปร่างลักษณะของตัวอย่างได้ชัดเจนขึ้น เก็บรักษาตัวอย่าง

Slide 22

Fixation หยุดกิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล์ เป็นขั้นตอนที่รักษาโครงสร้างทั้งภายนอกและภายในตัวอย่างให้อยู่ในสภาพคงที่ เป็นการทำให้ตัวอย่างติดแน่นอยูบนแผ่นกระจกสไลด์ โดยการใช้ความร้อน เป็นการรักษารูปร่างให้คงที่แต่ไม่รักษาโครงสร้างภายใน โดยการใช้สารเคมี เป็นการรักษาโครงสร้างภายใน รูปร่าง เช่น Formaldehyde, Odmium tetroxide (Os 4 ) , potassium permanganate, Glutaraldehyde

Slide 23

การทำให้แห้ง และย้อมสีแบบง่าย (drying out and straightforward recoloring) สี ( s tain) ทำให้สามารถมองเห็นโครงสร้างภายในและภายนอกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และแตกต่างจากพื้นหลัง การย้อมสีแบบง่าย ใช้สีเพียงสีเดียว เช่น สีเบสิค ( fundamental colors )

Slide 24

Electron Microscopy ใช้ลำแสงอิเล็คตรอนในการสร้างภาพ ความยาวคลื่นแสงสั้นกว่าแสงทำให้ภาพที่เกิดขึ้นมีรายละเอียดสูงขึ้น

Slide 25

Transmission Electron Microscope electrons disperse when they go through slight segments of an example transmitted electrons (those that don\'t diffuse) are utilized to deliver picture denser areas in example, disseminate more electrons and seem darker

Slide 26

EM

Slide 28

Ebola

Slide 29

The Scanning Electron Microscope utilizes electrons reflected from the surface of an example to make picture delivers a 3-dimensional picture of example " s surface elements

Slide 31

Fly head

Slide 33

Confocal microscopy have to a great degree high determination can be utilized to watch singular particles

Slide 34

Confocal Microscopy confocal filtering laser magnifying lens laser shaft used to enlighten spots on example PC aggregates pictures made from every point to produce a 3-dimensional picture

Slide 36

Figure 2.30

Slide 37

Biochemical Techniques วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆ ของเซลล์ Molecule Small Assembly of macromolecule Large

Slide 38

หลักการ คือ การทำให้เซลล์แตกเป็นชิ้นส่วน (Cell fractination) และเก็บชิ้นส่วนของเซลล์มาศึกษา โดย 1. การทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenization) สามารถทำได้หลายวิธีคือ 1. โดยการบด (Pestle/Moltar) 2. ก ารใช้คลื่นเสียง (Ultrasonic vibration) 3. ก ารสับเป็นชิ้นๆ (Wareing bleden/Potter homogenizers) 4. การทำให้แข็ ง ตัวและละลาย (Freeze and Thaw) 5. การอัดด้วยความดันสูง (Deactivation) 6. การใช้สารเคมี (Chemical) 7. การใช้เอนไซม์ (Enzyme)

Slide 39

Homogenizer http://www.freewebs.com/ltaing/chpt7.3Cellfractionation.gif

Slide 40

Ultrasonic vibration

Slide 41

Deep cooler

Slide 42

Gel Filtration http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/protein/proteinsb.htm

Slide 43

2. การแยกส่วนประกอบต่างๆ ออกจากกัน (Separation of the homogenate) 1. การปั่นตกตะกอน (Centrifugation) - Gravity (g) -Relative radial power (RFC) -Rate of sedimentation of segments (size, shape, thickness of molecule and dissolvable, speed) -Differential centrifugation -Rate-zonal or thickness angle centrifugation

Slide 44

Differential Centrifigation http://www.freewebs.com/ltaing/chpt7.3Cellfractionation.gif

Slide 45

Differential Centrifigation http://www.freewebs.com/ltaing/chpt7.3Cellfractionation.gif

Slide 46

3. การแยกชิ้นส่วนของเซลล์ (Separation of biomolecules) 1. ความสามารถในการละลาย (Solubility) 2. ขนาด (size) -Centrifugation -Dialysis -Ultrafiltration -Gel f

Recommended
View more...