5654703 Web Technology .


148 views
Uploaded on:
Category: Education / Career
Description
Diagram. ?????????????????????????????????????HTML?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????. ????????????? (Web Technology) ??? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????? ?????????
Transcripts
Slide 1

รายวิชา 5654703 เว็บเทคโนโลยี (Web Technology) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บเทคโนโลยี

Slide 2

Outline ความรู้เบื้องต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต HTML วิธีสร้างเว็บไซด์ ขนาดหน้าของเว็บเพจ พื้นที่ของเว็บเพจ ส่วนประกอบของเว็บ ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์ ข้อแนะนำในการทำเว็บไซต์

Slide 3

ความรู้เบื้องต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต เว็บเทคโนโลยี (Web Technology) คือ บริการหนึ่งในรูปแบบต่างๆของการให้บริการของอินเตอร์เน็ต สำหรับผู้พัฒนาเว็บ หรือผู้ที่ต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อสื่อสารผ่านเว็บ หรือ อินเตอร์เน็ต แล้วจะต้องรู้และเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับ โปรโตคอล ( Protocal )

Slide 7

ความรู้เบื้องต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรโตคอล เป็นเพียงข้อตกลงกันระหว่าง 2 ฝ่ายที่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง และราบรื่นมากที่สุด การใช้บริการเว็บจะทำงาน�� ายใต้ โปรโตคอล HTTP โดยโปรโตคอลจะเป็นตัวกำหนดวิธีการส่งข้อมูลหรือไฟล์ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น Client และ Server รวมถึงการกำหนด กฏระเบียบในการติดต่อด้วย เราจะใช้โปรแกรมประเ�� ท Browser เป็นตัวช่วยในการติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้น

Slide 8

ความรู้เบื้องต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต หมายถึง ลักษณะของการเชื่อมต่อของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งเล็กและใหญ่จำนวนมากเข้าด้วยกัน โดยมีข้อกำหนดว่าทุกเครือข่ายที่เชื่อมต่อถึงกัน จะต้องอยู่�� ายใต้มาตรฐานของการเชื่อมต่อ (โปรโตคอล) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานบนเครือข่ายแบบนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเรียกว่า TCP/IP

Slide 9

ความรู้เบื้องต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต

Slide 10

ความรู้เบื้องต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต จากมาตรฐานการเชื่อมต่อกันนี้เอง จึงมีผลทำให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิ�� าพ และไม่มีขีดจำกัดทางด้านเวลาและสถานที่

Slide 11

ความรู้เบื้องต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรโตคอล HTTP (Hypertext Transfer Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการกระจายและทำงานร่วมกันของข้อมูลที่ในอยู่ในรูปสื่อที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ เนื่องจากโปรโตคอล HTTP สาม??��รที่จะใช้ในการรับส่งข้อมูลที่เป็นข้อความ รูป �� าพ หรือ�� าพเคลื่อนไหวได จึงทำให้แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ใน WWW อนุญาตให้เข้าถึงได้โดยผ่านโปรโตคอล HTTP

Slide 12

ความรู้เบื้องต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต WWW (World Wide Web) อาจเรียกสั้นๆ ว่า เว็บ เปรียบเสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลที่มากที่สุดในโลกก็ว่าได้ สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้เกือบทุกอย่างจากบริการเว็บ

Slide 13

ความรู้เบื้องต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต ข้อมูลในเว็บ จะอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า Hypertext และทำ การเชื่อมโยง (Links) ข้อความหรือ รูป�� าพ เข้ากับเอกสารอื่นๆ อย่างเป็นอิสระต่อกัน

Slide 14

ความรู้เบื้องต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต �� าพหรือข้อความที่แสดงบนหน้าจอจะแสดงได้ทีละหน้า ซึ่งเรียกว่า เพจ (Page) หรืออาจมีการเชื่อมโยงด้วยการลิงค์ (Links) เพื่อค้นหาข้อมูลจากอีกเพจหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปไกลๆได้

Slide 15

ความรู้เบื้องต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เปรียบเหมือนเว็บเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ เว็บไซต์จะเปรียบเสมือนหนังสือหนึ่งเล่มในห้องสมุดนั้น สามารถเลือกหยิบหนังสือเล่มใดก็ได้ในห้องสมุดเว็บขึ้นมาอ่าน โดยระบุชื่อหนังสือในลักษณะที่เรียกว่า URL(อ่านว่า ยู อาร์ แอล) เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราช�� ัฏลำปางมี URL หรือมีชื่อเป็น www. lpru .ac.th หรือเว็บไซต์ของสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมมีชื่อว่า www.comtech.lpru .ac.th เป็นต้น

Slide 16

ความรู้เบื้องต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต เว็บเพจ (Web Page) และโฮมเพจ (Home Page) ถ้าเว็บไซต์ คือ หนังสือหนึ่งเล่ม เว็บเพจก็คือ หน้ากระดาษต่างๆ ที่บรรจุเนื้อหาในหนังสือเล่มนั้นส่วน โฮมเพจ คือ ปกหน้าของหนังสือ ปกติแล้วเมื่อเริ่มเปิดโปรแกรม Web Browser โปรแกรมจะนำเข้าสู่หน้าแรกของเว็บใดเว็บหนึ่งให้โดยอัตโนมัติ หน้าแรกนั้นจะถือว่าเป็นโฮมเพจด้วยเช่นเดียวกัน สามารถเปลี่ยนโฮมเพจของโปรแกรม Web Browser ที่ใช้อยู่นี้ให้ไปยังเว็บไซต์ใดก่อนก็ได้

Slide 17

ความรู้เบื้องต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต เว็บเพจ (Web Page) และโฮมเพจ (Home Page)

Slide 18

ความรู้เบื้องต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) การแสดงผลข้อมูลต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตในรูปของ HTML ไม่สามารถที่จะแสดงผลข้อมูล�

Recommended
View more...