A GY .


52 views
Uploaded on:
Category: Education / Career
Description
A GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPJAI. A tantárgy oktatásának célja. Megismertetni a gyógypedagógia alapjait és felkészíteni a sajátos nevelési igényű gyermekek, felismerésére, elfogadására, megsegítésére. Követelmények, kompetenciák.
Transcripts
Slide 1

A GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPJAI

Slide 2

A tantárgy oktatásának célja Megismertetni a gyógypedagógia alapjait és felkészíteni a sajátos nevelési igényű gyermekek, felismerésére, elfogadására, megsegítésére.

Slide 3

Követelmények, kompetenciák A hallgató ismerje a gyógypedagógia intézményrendszerét és a gyógypedagógiai nevelésre szoruló sajátos nevelési igényű gyermekek csoportjait. Ismerje meg azokat a habilitációs, rehabilitációs eljárásokat, amelyek eredményesen használhatók a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez.

Slide 4

A tantárgy tartalma A gyógypedagógia tárgya, célja, feladata. A sajátos nevelési igény fogalma, kritériumai, területei, okok, tünetek általában. A gyógypedagógiai területére tartozó rendellenességek – autizmus, mutizmus, részképesség-zavarok. A fogyatékkal élők jogai és azok érvényesülése. Esélyegyenlőség törvény – Fogyatékosügyi program

Slide 5

Szakirodalom 1. Gyógypedagógiai alapismeretek Szerkesztette: Dr. Illyés Sándor Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar B. 2000. 2. Gyógyító pedagógia Nevelés és terápia Szerkesztette: Gardosné Szabó Anna Medicina Könyvkiadó Rt. Bp. 2004. 3. Kálmán Zsófia – Könczei György A Taigetosztól az eslyegyenlőségig Osiris Kiadó Bp. 2002 .

Slide 6

Kollokvium 1. A gyógypedagógia fogalma, neves szakemberek az integráció és a szegregáció értelmezése. 2. A fogyatékosság fogalma, okai. 3. A sajátos nevelési igény fogalma, a szakértői bizottságok munkája. 4. A gyógypedagógia intézményrendszere , a működést szabályozó dokumentumok. 5. Az értelmi fogyatékosság fogalma, súlyosság szerinti csoportosítás.

Slide 7

6. A látási fogyatékosság fogalma, súlyosság szerinti csoportosítás. 7. A hallási fogyatékosság fogalma, súlyosság szerinti csoportosítás. 8. A mozgás-fogyatékosság fogalma, a konduktív pedagógia elv 9. A leggyakrabban előforduló beszédhibák olvasás és az írás zavarai. 10. A gyógypedagógia területére tartozó rendellenességek, autizmus, mutizmus, hiperaktivitás. 11. A korai fejlesztés fogalma, jelentősége. 12. A fogyatékkal élők jogai, azok érvényesülése. Az esélyegyenlőség törvény ei

Slide 8

A GYÓGYPEDAGÓGIAI NEVELÉS Fő FELADAT A NORMALIZÁCIÓ ÉS AZ INTEGRÁCIÓ ELVÉNEK AZ ÉRVÉNYESÜLÉSE

Slide 9

Fogyatékosság Olyan minőség, amiben az adott személy képességeinek, teljesítményeinek szintje alacsonyabb a népesség átlagához képest. A fogyatékos coal nem képes ugyanarra, mint mások; nem úgy viselkedik, mint ahogy az, az ő korában várható lenne .

Slide 10

Sérülés? Zavar? Hátrány? Biológiai, organikus szinten, tehát a szervezet szintjén sérülésről, károsodásról beszélünk. A pszichés funkciók, képességek szintjén képesség-, illetve funkciózavarokról . Szociális szinten a megváltozott fejlődésmenetnek kihatása van a szocializációra beilleszkedési zavar, társadalmi hátrány keletkezik.

Slide 11

FOGYATÉKOSSÁG SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY SNI CÉL A fogyatékos egyén társadalomba való sikeres beilleszkedésének elősegítése

Slide 12

A szocializáció … a társadalomba való beilleszkedés folyamata, melynek során az egyén megtanulja megismerni önmagát és környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait. Vagyis megtanul emberi módon élni és viselkedni… (Bagdy Emőke)

Slide 13

NÖVEKSZIK A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ TANULÓK SZÁMA A KÖZOKTATÁSBAN! 2002/2003 930 386 TANULÓ EBBŐL 52 750 SNI TANULÓ 2003/2004 908 000 TANULÓ EBBŐL 53 000 SNI TANULÓ 2004/2005 886 500 TANULÓ EBBŐL 57 000 SNI TANULÓ 2005/2006 859 000 Tanuló EBBŐL 60 000 SNI TANULÓ

Slide 14

Veszélyeztető tényezők Gyermekvállalás változása Társadalmi, gazdasági bizonytalanság Káros környezeti hatások Koraszülöttek nagyobb aránya Zavart interakciók a környezettel

Slide 15

Szakértői Bizottság határozata alapján! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY Fogyatékkal élő: - mozgássérült - hallássérült - látássérült - beszédfogyatékos - tanulásban akadályozott (IQ: 70-50) - értelmileg akadályozott (IQ: 50-30) - halmozottan sérült - autizmussal élő A tanulási folyamatban tartósan, súlyosan akadályozott: - hyperkinetikus syndroma - kóros pszichés zavar - dyslexia, dysgraphia, dyscalculia - mutizmus

Slide 16

Szakvélemény alapján Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos Pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott(dyslexia,dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar (Közoktatási törvény 121.§)

Slide 17

A különleges gondozáshoz való run „Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a képességei nek megfelelő fejlesztést és rendelkezésére álljanak azok a pedagógiai feltételek , amelyek hozzásegítik őt személyiségének legteljesebb kibontakoztatás ához." GYERMEKI JOGOKRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

Slide 18

KIK ÁLLAPÍTJÁK MEG A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYT? A SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGOK .....................

Slide 19

Szegregáció vagy integráció? SZEGREGÁLT ÉS INTEGRÁLT NEVELÉS EGYMÁS MELLETT, SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN!

Slide 20

Szakértői bizottságok javaslatot tesznek a speciális nevelésre a szülő joga a döntés ?

Slide 21

Az integráció fajtái

Slide 22

Lokális integráció Csak az épület közös, a gyermekek között nincs kapcsolat Szociális integráció Tudatos egyesítés szabadidőben, foglalkozásokon kívül Funkcionális integráció Tanórákon történő együttfejlesztés

Slide 23

Integráció vagy inklúzió? „Az integráció val az egyéneket be kívánják olvasztani az iskola meglévő struktúráiba. Az inklúzió nál újra átgondolják a tanterv megvalósításának szervezeti kereteit és azokat a feltételeket, amelyekkel valamennyi tanuló haladását biztosítani tudják."

Slide 24

Mindannyian mások vagyunk… Az integráció nem lehet a tolerancia nagyvonalú gesztusa, hogy mi, épek eltűrjük magunk között a sérülteket, és hagyjuk, hogy velünk élhessenek, hanem annak az elfogadása, hogy mindannyian egyenlők vagyunk, de nem egyformák.

Slide 25

Befogadó társadalom? Az Unióban rendkívül erős társadalmi elkötelezettség van a befogadó felnőtt társadalom létrehozására. Befogadó felnőtt társadalom azonban csak akkor lehetséges, ha ez már a gyermekek társadalmára is jellemző.

Slide 26

Az együttnevelés feltételei

Slide 27

a szakértői bizottság javaslata alapító okirat módosítása személyi feltételek biztosítása (Kt. 30. §) tárgyi feltételek biztosítása (Kt. 3.sz.m.) pedagógiai, óvodai programok módosítása A nevelőtestület, szülők, gyermekek felkészítése az új feladatra!

Slide 28

További feltételek

Slide 29

Szakmai feltételek elkötelezettség pedagógus kompetenciák osztálytermi, csoportszobai folyamatok célirányos szakképzettségek

Slide 30

A sikeres együttnevelést gátló tényezők Nem könnyű az egyéni szükségletek sokféleségét kielégíteni Nem minden gyereket lehet együtt nevelni Ha magas a csoportlétszám, nem könnyű a feladat

Slide 31

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG FELTÉTELE

Slide 32

„Minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen - azzá neveljük, amivé válni képes annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek."

Slide 33

MIKOR LEHETÜNK SIKERESEK?

Slide 34

A pedagógus szerepkörének szélesedése Nevelés szerepének további erősödése A szocializáció egészének segítése Sokoldalú képzettség igénye! Tájékozottság, kapcsolatok Csapatban gondolkodás, együttműködési készség Tanácsadó szerepkör a szülő felé

Slide 35

A gyógypedagógus Értelmileg akadályozottak pedagógiája Tanulásban akadályozottak pedagógiája Szurdopedagógia Tiflopedagógia Szomatopedagógia Logopédia Pszichopedagógia

Slide 36

A pedagógiai munkát segítő asszisztens Csoportmunka megszervezése Differenciált feladatadás Eszközkészítés Ellenőrző munka Terhelés megosztása

Slide 37

A GYÓGYPEDAGÓGIA INTÉZMÉNYRENDSZERE

Slide 38

A GYÓGYPEDAGÓGIAI OKTATÁST SZABÁLYOZZÁK A TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 1993.ÉVI LXXIX.TÖRVÉNY A FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉNEK IRÁNYELVE, A FOGYATÉKOS TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK TANTERVI IRÁNYELVE 2/2005.(III.1.)OM rendelet

Slide 39

SZAKSZOLGÁLATOK KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONTOK KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI ELLÁTÁS GYÓGYTESTNEVELÉS LOGOPÉDIAI ELLÁTÁS GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS KÉPZÉSI KÖTELEZETTEK ELLÁTÁSA súlyosan, halmozottan fogyatékosok

Slide 40

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK BÖLCSŐDÉK : EGYÜTTNEVELÉS SPECIÁLIS CSOPORT ÁPOLÁSI, GONDOZÁSI INTÉZMÉNYEK GYERMEKEK, FELNŐTTEK RÉSZÉRE SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓK

Slide 41

ÓVODÁK EGYÜTTNEVELÉS KÜLÖNNEVELÉS ISKOLÁK EGYÜTTNEVELÉS KÜLÖNNEVELÉS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Slide 42

2/2005.(III.1.)OM rendelet Az új Irányelvek kiadásáról: melynek alapján készíthető és fogadható el a SNI tanulókat oktató intézmény helyi tanterve az elfogadott helyi tanterveket az iskolák kifutó rendszerben alkalmazhatják vonatkozik mindez

Recommended
View more...