ACTIVA .


30 views
Uploaded on:
Category: Medical / Health
Description
1. OPRICHTINGSKOSTEN. 1.1. Bepaling en classificatie-de kosten van oprichting en kapitaalverhoging-de kosten bij uitgifte van leningen-herstructureringskosten-workmanship. 95
Transcripts
Slide 1

ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen operation meer dan één jaar Voorraden en bestellingen in uitvoering Vorderingen operation ten hoogste één jaar Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen

Slide 2

1. OPRICHTINGSKOSTEN 1.1. Bepaling en classificatie -de kosten van oprichting en kapitaalverhoging -de kosten bij uitgifte van leningen -herstructureringskosten -workmanship. 95 §1, KB W.Venn. 1.2. Waardering -ofwel activeren -ofwel onmiddellijk in kosten opnemen -workmanship. 58 & 59 KB W.Venn.

Slide 3

1. OPRICHTINGSKOSTEN 1.2. Waardering aan aanschaffingswaarde (craftsmanship. 35 – 39 KB W. Venn.) Afschrijvingsritme: Ten minste 20% for each jaar Behalve kosten bij uitgifte van leningen (looptijd van de lening) Geen herwaardering (workmanship. 57 KB W.Venn.)

Slide 4

1. OPRICHTINGSKOSTEN 1.3. Controle-aspecten -rubricering -toekomstige nuttigheid -consistente afschrijvingen (min. 20%) -relatie met kost in resultatenrekening 1.4. Toelichting Verantwoording van de keuze voor activering van de oprichtingskosten. Verantwoording van de toekomstige rendabiliteit van de kosten van herstructurering.

Slide 5

1. OPRICHTINGSKOSTEN 1.5. Exceptional things Herstructureringskosten: 2 voorwaarden: Ingrijpende wijziging in structuur of organisatie van onderneming én blijvende en gunstige weerslag operation rentabiliteit Dus: operation zichtbare wijze te activeren Onderneming in vereffening of activiteiten stopgezet: oprichtingskosten volledig afschrijven

Slide 6

1. OPRICHTINGSKOSTEN 1.5. Extraordinary things Herwaardering niet mogelijk Geen uitkering wanneer netto-actief daalt of zou dalen beneden gestorte kapitaal, vermeerderd met alle onbeschikbare saves en de nog niet afgeschreven kosten van oprichting en uitbreiding evenals de niet afgeschreven kosten van onderzoek en ontwikkeling (behoudens toelichting) (workmanship. 320 & 617 W. Venn.)

Slide 7

TOPIC: AANSCHAFFINGSWAARDE Begrip aanschaffingswaarde workmanship. 35 – 44 KB. W.Venn. Aanschaffingsprijs: Aankoopprijs Bijkomende kosten (zoals niet terugbetaalbare belastingen en vervoerskosten) Aanschaffingsprijs bij ruil: Marktwaarde van het entryway ruil afgestaan actief; Of indien pass on moeilijk is te bepalen: de marktwaarde van het in ruil verkregen actief. Overeenstemming advies CBN bij verkrijging om niet?

Slide 8

TOPIC: AANSCHAFFINGSWAARDE Begrip aanschaffingswaarde craftsmanship. 35 – 44 KB. W.Venn. Vervaardigingsprijs: Aanschaffingskosten grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen Én de rechtstreeks toewijsbare productiekosten; Én onrechtstreekse productiekosten voor zover ze betrekking hebben operation de normale productieperiode (keuze: afwijking te verantwoorden in toelichting). Relevantie van de jaarrekening VKT: gebrek aan keuze impliceert keuze voor activering onrechtstreekse productie kosten.

Slide 9

TOPIC: AANSCHAFFINGSWAARDE Begrip aanschaffingswaarde craftsmanship. 35 – 44 KB. W.Venn. Inbrengwaarde: Bedongen waarde bij inbreng Bovengrens = marktwaarde Bijkomende kosten van de inbreng behoren niet tot de inbrengwaarde: Volledig ten laste nemen Óf onder de rubriek "oprichtingskosten"

Slide 10

2. IMMATERIELE VASTE ACTIVA 2.1. Bepaling en classificatie (workmanship. 95 §1 II KB W.Venn.) -kosten van onderzoek en ontwikkeling -concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en andere gelijkwaardige rechten -goodwill -vooruitbetalingen operation immateriële vaste activa

Slide 11

2. IMMATERIELE VASTE ACTIVA 2.2. Waarderingsmethodes Verkregen van derden of entryway inbreng: aanschaffingswaarde Andere: vervaardigingsprijs voorwaarde: niet hoger dan voorzichtige raming van gebruikswaarde of van toekomstig rendement Intercalaire intresten: voor periode kick the bucket bedrijfsklaarheid voorafgaat (vermelden in toelichting)

Slide 12

2. IMMATERIELE VASTE ACTIVA 2.2. Waarderingsmethodes Beperkte gebruiksduur : afschrijven volgens arrange Als gebruikswaarde ale dan boekwaarde: aanvullende of uitzonderlijke afschrijving Onbeperkte gebruiksduur : niet afschrijven Ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding: waardevermindering

Slide 13

2. IMMATERIELE VASTE ACTIVA 2.3. Controle-aspecten -rubricering -activering algemene onkosten -aankoopbewijzen -consistente afschrijvingen -relatie met kost in resultatenrekening 2.4. Toelichting

Slide 14

2. IMMATERIELE VASTE ACTIVA 2.5. Exceptional subjects Goodwill: geen zelfstandig gegeven, maar steeds verbonden met handelszaak Know-how: bijzondere kennis of vaardigheid Inbreng van toekomstige arbeid: niet toegelaten Niet herwaarderen Bij vereffening of stopzetting: waarderen tegen vermoedelijke realisatiewaarde

Slide 15

2. IMMATERIELE VASTE ACTIVA 2.5. Extraordinary points 5. Indien waardevermindering niet langer verantwoord: terugname by means of "uitzonderlijke resultaten" of by means of passiefrekening \'herwaarderingsmeerwaarden". 6. Fiscaal toegelaten afschrijvingsritmes: - kosten onderzoek en ontwikkeling: min. 3 jr. - andere: min. 5 jr. Afschrijvingsperiode "onderzoek en ontwikkeling" en "goodwill" max. 5 jr., tenzij motivatie in toelichting 7. In jaarverslag: informatie over werkzaamheden operation gebied van onderzoek en ontwikkeling

Slide 16

TOPIC: INTERCALAIRE INTRESTEN Definitie: intrestkosten opgelopen vóór de bedrijfsklaarheid van materiële vaste activa of immateriële vaste activa (niet voor oprichtingskosten). Intrestkosten bij vervaardiging van voorraden. Voorwaarde voor activering: intrest heeft betrekking operation periode bite the dust de bedrijfsklaarheid voorafgaat Enkel wat betreft de voorraden: normaal productieproces neemt méér dan één jaar in beslag.

Slide 17

3. MATERIELE VASTE ACTIVA 3.1. Bepalingen en classificatie Alle vastgelegde middelen in de onderneming duurzaam voor bedrijfsdoeleinden gebruikt A. terreinen en gebouwen B. installaties, machines en uitrusting C. meubilair en rollend materieel D. renting en soortgelijke rechten E. overige materiële vaste activa F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Slide 18

3. MATERIELE VASTE ACTIVA Terreinen en gebouwen bebouwde en onbebouwde terreinen Constructies evenals de inrichting ervan pass on de vennootschap in eigendom heeft andere zakelijke rechten kick the bucket worden vooruitbetaald bij aanvang contract. Onroerende hold of buiten exploitatie gesteld: klasseren onder overige materiële vaste activa Terreinen niet afschrijven, behalve als voor ontginning van natuurlijke rijkdommen.

Slide 19

3. MATERIELE VASTE ACTIVA Terreinen en gebouwen Woonhuizen en onroerende hold: niet boeken onder de 22 – rekeningen. Hoort onder de rekeningen 26. Idem voor inrichting. Onroerende goederen bedoeld om te verkopen: boeken naar 35 – rekeningen. Uitrusting van eigen gebouwen bite the dust afscheidbaar blijft: 23 - rekeningen

Slide 20

3. MATERIELE VASTE ACTIVA Installaties, machines en uitrusting Diverse installaties noodzakelijk voor exploitatie, behalve meubilair of rollend materieel Klein materiaal: voor inconceivable bedrag als bestendig vernieuwd en verwaarloosbare waarde Meubilair en rollend materieel Meubilair: ook bureelmachines

Slide 21

3. MATERIELE VASTE ACTIVA Leasing en soortgelijke rechten Financieel huurcontract Wedersamenstelling kapitaal: Contractueel vastgestelde bijdrage dekt de integrale wedersamenstelling van het kapitaal + intresten + bijkomende kosten. Craftsmanship. 95 KB W. Venn.: enkel de kostprijs van het gebouw moet wedersamengesteld worden. Geen vereisten voor de kostprijs van de grond. - Roerend goed: rekening houden met optie als ten hoogste 15% van geïnvesteerde kapitaal - Onroerend goed: aankoopoptie nooit in aanmerking als component van kapitaal

Slide 22

3. MATERIELE VASTE ACTIVA Leasing en soortgelijke rechten Uitoefeningsprijs van verkoopoptie of te betalen prijs krachtens verbinding tot aankoop, als onderschreven bij sluiten van contract: boeking bij uitoefening aankoopoptie. Indien off – adjust: totale verplichting verwerken in de orderekeningen 071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen 0701 Goederen en waarden van derden gehouden entryway de onderneming.

Slide 23

3. MATERIELE VASTE ACTIVA Leasing en soortgelijke rechten Boeking bij leasingnemer: Bij aankoop: activering voor kapitaalwaarde exclusief optie Rekeningen 17 & 42: schuld Bij afbetaling: Afboeking van 42 – rekening (kapitaal) Boeking operation 65 – rekening (intrest) Bij afsluiting boekjaar: Overboeking 17 – 42.

Slide 24

3. MATERIELE VASTE ACTIVA Leasing en soortgelijke rechten Boeking bij leasingnemer: Bij einde contract: Geen aankoopoptie (eigendom gaat contractueel over naar leasingnemer): overboeking naar passende rekening. Uitoefening optieprijs: overboeking en bijkomende activering optieprijs (afschrijvingstermijn van de optie?) Niet – uitoefening van de optie: uitzonderlijke waardevermindering en afboeking van de rekeningen 25.

Slide 25

3. MATERIELE VASTE ACTIVA Overige materiële vaste activa - Kosten voor inrichting gehuurde gebouwen Onroerende goederen als onroerende hold, de woongebouwen en buiten gebruik of buiten exploitatie gestelde materiële vaste Activa in aanbouw of vooruitbetalingen Als werken beëindigd: naar andere categorie

Slide 26

3. MATERIELE VASTE ACTIVA 3.2. Waardering Aanschaffingswaarde : aanschaffingsprijs – vervaardigingsprijs of inbrengwaarde. Eventueel inclusief intercalaire intresten. Herwaardering : voorwaarden: vaststaande en duurzame meerwaarde in functie van het nut voor de onderneming verantwoord entryway rentabiliteit toelichting

Slide 27

3. MATERIELE VASTE ACTIVA 3.2. Waardering Herwaardering: afschrijving De geboekte meerwaarden worden rechtstreeks toegerekend aan rubriek III van het passief "Herwaarderingsmeerwaarden" en daar behouden zolang de goederen waarop zij betrekking hebben, niet werden gerealiseerd. Deze meerwaarden mogen nochtans : worden overgebracht naar een save tot het beloop

Recommended
View more...