aepst .


42 views
Uploaded on:
Category: Sales / Marketing
Description
Ιόνιο Πανεπιστήμιο – TEI Αθήνας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη Πληροφορίας. Πληροφοριακά Συστήματα Μ. Δενδρινός Χ . Παπαθεοδώρου. Βιβλιογραφία. Ε. Κιουντούζη, Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού Συστημάτων, β’ έκδοση
Transcripts
Slide 1

Ιόνιο � ανεπιστήμιο – TEI Αθήνας � ρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη � ληροφορίας � ληροφοριακά Συστήματα Μ. Δενδρινός Χ . � απαθεοδώρου

Slide 2

Βιβλιογραφία Ε. Κιουντούζη, Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού Συστημάτων, β\' έκδοση E. Downs, P. Clare, I. Coe, Structured Systems Analysis and Design Method. Application and Context, Prentice Hall, 1988. P. Checkland, Systems Thinking frameworks hone, 1981 D. Smith, Systems Thinking in Library and data administration, Saur Int. Publ.1980 L. Osborne, M. Nakamura Systems Analysis for Librarians and Information Professionals, Englewood, 1994.

Slide 3

Στοιχεία � ληροφοριακού Συστήματος Δεδομένα Άνθρωποι Υλικό Λογισμικό Διαδικασίες

Slide 4

� ληροφοριακό σύστημα Είναι ο συνεκτικός κρίκος των υποσυστημάτων ενός οργανισμού (απαίτηση για ευελιξία) Λειτουργεί όπως το κυκλοφοριακό σύστημα σε ένα οργανισμό Στοχεύει στη βέλτιστη λειτουργία του όλου συστήματος Συνεισφέρει στη δημιουργία αλλαγών ώστε ο οργανισμός να προσαρμόζεται στο περιβάλλον του (απαίτηση για προσαρμοστικότητα)

Slide 5

Συμπεράσματα Το � .σ. είναι ένα κοινωνικο-τεχνικό σύστημα. Υποστηρίζει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. � ρέπει να συνεξετάζεται με τον οργανισμό. Βασικές παράμετροι μελέτης οργανισμού: δομή, διαδικασίες, άνθρωποι, τεχνολογία. Μέγεθος, οργάνωση, πόροι, ψυχολογία, βαθμός χρήσης νέων τεχνολογιών και εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες Υπάρχουν πληροφοριακά συστήματα που δεν εξυπηρετούν τον οργανισμό στον οποίο λειτουργούν ή ανεβάζουν το κόστος λειτουργίας του.

Slide 6

� ροβλήματα (1/3) � ροσδιορισμός και ανάλυση αναγκών των χρηστών. Σχεδιασμός μοντέλου αναγκών των χρηστών. Ανάπτυξη προδιαγραφών υλικού/λογισμικού/διαδικασιών ενός συστήματος που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών.

Slide 7

� ροβλήματα (2/3) � ροσδιορισμός των αναγκών των χρηστών (αντικειμενικότητα) Υποκειμενικότητα (σωστό – λάθος), ερμηνεία με διαφορετικές οπτικές γωνίες Στα ανθρώπινα συστήματα τα περισσότερα προβλήματα δεν είναι καλά ορισμένα Διαφορετική ερμηνεία των συλλογικών στόχων του οργανισμού από κάθε άτομο

Slide 8

� ροβλήματα (3/3) Δημιουργία συστήματος επεξεργασίας δεδομένων για τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών Απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, διάδοση και παρουσίαση πληροφοριών � αροχή μέσων και περιβάλλοντος μάθησης στους χρήστες Υποστήριξη διαδικασιών ελέγχου και στρατηγικού σχεδιασμού του οργανισμού

Slide 9

Ενέργειες Τοποθέτηση του προβλήματος Απαιτήσεις χρηστών Απαιτήσεις σε αυτόματη επεξεργασία δεδομένων Λειτουργικές απαιτήσεις – λειτουργίες συστήματος και απαιτήσεις απόδοσης � ροδιαγραφές υλικού, λογισμικού και διαδικασιών Υλικό, λογισμικό, διαδικασίες

Slide 10

Κύκλος ζωής � .σ. (1/3)

Slide 11

Κύκλος ζωής � .σ. (2/3)

Slide 12

Κύκλος ζωής � .σ. (3/3)

Slide 13

Ο ρόλος του αναλυτή Επικοινωνία με χρήστες και ειδικούς Ικανότητα άντλησης γνώσης από διαφορετικές πηγές Στοχοθέτηση, οργάνωση και έλεγχος έργου Υπευθυνότητα και καινοτομία Αποτελεσματικότητα: εντοπισμός, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων Καθορισμός προδιαγραφών συστήματος Εκπαίδευση χρηστών

Slide 14

Απαιτούμενες δεξιότητες Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες Διαχείριση τεχνικών γνώσεων Αντίληψη των τεχνολογικών τάσεων � ροσαρμογή και εκμάθηση τεχνολογίας Η τεχνολογία ως μέσο Γνώσεις για τις λειτουργίες των οργανισμών Διοικητικές και διαπροσωπικές δεξιότητες Συνεργασία, λειτουργία σε ομάδα, δυνατότητα εκπαίδευσης, οργάνωση, διαχείριση έργων, ικανότητα σε γραπτό και προφορικό λόγο

Slide 15

Συστημική προσέγγιση Σύστημα = ένα σύνολο από αντικείμενα μαζί με τις μεταξύ τους σχέσεις και τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, έτσι ώστε να σχηματίζεται μια ενιαία ολότητα, η οποία είναι σε συνεχή επικοινωνία με το περιβάλλον. Αλληλεξάρτηση: Η συμπεριφορά του στοιχείου έχει επίδραση στη συμπεριφορά του όλου και αντίστροφα.

Slide 16

Σκοπός Η αλληλοσυσχέτιση και αλληλεξάρτηση των στοιχείων συνεισφέρουν στην επίτευξη κάποιου σκοπού ή κάποιας τελικής σταθερής κατάστασης ή κάποιας κατάστασης ισορροπίας. Υπάρχουν οι δηλωθέντες και οι πραγματικοί στόχοι που πρέπει να βρίσκονται σε συμφωνία, διαφορετικά έχουμε απόκλιση , δηλ. πρόβλημα.

Slide 17

Είσοδος-έξοδος-επεξεργασία Είσοδος: εισαγωγή ενέργειας. Επεξεργασία: μετασχηματισμός εισόδου σε έξοδο. Έξοδος: αποτέλεσμα επεξεργασίας προσέγγιση (ή απόκλιση) του στόχου του συστήματος. Στα ζωντανά συστήματα η διαδικασία είναι επαναληπτική.

Slide 18

Δομή συστήματος Τα συστήματα αποτελούνται από μικρότερα υποσυστήματα που μπορεί να εκτελούν ειδικές λειτουργίες ( διαφοροποίηση ρόλων). Μέσα σε ένα σύστημα υπάρχει μια ιεραρχία υποσυστημάτων, ενώ το σύστημα μπορεί να ανήκει σε ένα υπερσύστημα. Η ιεραρχία είναι σχετική και εξαρτάται από το επίπεδο διερεύνησης του παρατηρητή. Η ιεραρχία του συστήματος δεν εκφράζει επίπεδα εξουσίας αλλά επίπεδα συμπλοκότητας .

Slide 19

� εριβάλλον = οτιδήποτε είναι έξω από τον έλεγχο του συστήματος αλλά επηρεάζει τη συμπεριφορά του. � εριβάλλον: προσφέρει τα δεδομένα εισόδου και δέχεται τα αποτελέσματα της εξόδου. Ανοικτά συστήματα: αυτά που επικοινωνούν με το περιβάλλον. Τα κλειστά συστήματα δεν έχουν εισαγωγή ενέργειας για αυτό και δε μπορούν να ζήσουν. Η Γενική Θεωρία Συστημάτων ασχολείται με τα ανοικτά συστήματα.

Slide 20

Όρια συστήματος Η νοητή διαχωριστική γραμμή που οριοθετεί (ξεχωρίζει) το σύστημα από το περιβάλλον του. Καθορισμός ορίων: Έχει το συγκεκριμένο στοιχείο (ή δραστηριότητα) κάποια άμεση σχέση με τους στόχους του συστήματος; Μπορεί το σύστημα, να κάνει άμεσα κάτι για το συγκεκριμένο στοιχείο (ή δραστηριότητα);

Slide 21

Έλεγχος Εσωτερική διαδικασία του συστήματος. Έλεγχος αποτελεσμάτων εξόδου και σύγκριση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα (αναμενόμενη συμπεριφορά

Recommended
View more...