AKTA,PERATURAN DAN STATUT .


139 views
Uploaded on:
Description
TAKLIMAT PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN DAN KPSL. AKTA,PERATURAN DAN STATUT. HANUM BINTI MUHAMAD SHKIR UNIT PERUNDANGAN Jabatan Pendaftar. PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 [Akta 30] Akta Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan) 2009 [Akta 1342]
Transcripts
Slide 1

TAKLIMAT PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN DAN KPSL AKTA,PERATURAN DAN STATUT HANUM BINTI MUHAMAD SHKIR UNIT PERUNDANGAN Jabatan Pendaftar

Slide 2

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 [Akta 30] Akta Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan) 2009 [Akta 1342] (diluluskan oleh Parlimen) Kuasa Menteri Perintah Perbadanan Perintah Kampus Lembaga Pengarah Universiti Kuasa Pentadbiran/Pengurusan Dasar/Polisi Pembangunan Kewangan Peruntukan Pengurusan Pelantikan pentadbir Senat - Hal-ehwal Akademik, pengajaran, penyelidikan,penerbitan, perundangan, peperiksaan, pengijazahan pelantikan akademik Lantik Naib Canselor Kuasa Menteri untuk tetapkan nama, tempat, Fakulti Senat Pengerusi Pihak Pengurusan Universiti (MPU) Statut/Kaedah/Peraturan Kuasa Dekan Penubuhan Fakulti Penetapan Ijazah - Jawatankuasa Pemilih Jawatankuasa Kebajikan Pekerja Jawatankuasa Kebajikan Pelajar Statut/Kaedah/Peraturan

Slide 3

Skop ceramah Fokus ceramah kepada : Peruntukan-peruntukan penting dalan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 ( Akta 30) dan AUKU ( Pindaan ) 2009 Peruntukan penting dalam Perlembagaan Universiti Peruntukan penting dalam Akta 605 Pekeliling Perkhidmatan Berkaitan

Slide 4

UNDANG-UNDANG YANG DIGUNAKAN DI USM AKTA UNIVERSITI & KOLEJ UNIVERSITI 1971 [AKTA 30] PINDAAN 2009 [A1342] PERLEMBAGAAN USM 2010 BAGI MENGGANTIKAN PERLEMBAGAAN USM 1998 AKTA 605-AKTA BADAN-BADAN BERKANUN(TATATERTIB & SURCAJ)2000 STATUT/PERATURAN/KAEDAH/PEKELILING

Slide 5

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN PERKARA 4 "MANA-MANA UNDANG-UNDANG YANG BERCANGGAH DENGAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN ADALAH TIDAK SAH SETAKAT PERCANGGAHAN ITU"

Slide 6

UNDANG-UNDANG YANG DIPAKAI PERLEMBAGAAN(FEDERAL CONSTITUTION) AKTA (KUASA YDA MELALUI DEWAN RAKYAT/DEWAN NEGARA ENAKMEN(KUASA KERAJAAN NEGERI) STATUT –seksyen 29 Perlembagaan 1998 PERATURAN-seksyen 33 Perlembagaan1998 KAEDAH-seksyen 31 Perlembagaan 1998

Slide 7

Struktur Pentadbiran Universiti Perundangan - Lembaga Pengarah Universiti dan Senat Eksekutif - Pihak Pengurusan dan pentadbiran/fakulti Kehakiman - Jawatankuasa Tatatertib

Slide 8

AKTA UNIVERSITI & KOLEJ UNIVERSITI 1971 (PINDAAN 2009) SEKSYEN 3 - KUASA MENTERI PENDIDIKAN TINGGI SEKSYEN 6 - KESAN PERBADANAN TENTANG PENUBUHAN UNIVERSITI DAN KUASA UNIVERSITI SEKSYEN 8 - PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PERLEMBAGAAN USM 2010 (BARU) DAN BELUM DIWARTAKAN LAGI

Slide 9

PINDAAN KEPADA AUKU Tadbir Urus Universiti Proses Perundingan Secara Demokrasi -Pindaan kepada Akta ini akan memantapkan tadbir urus yang sedia ada melalui compositions perundingan secara demokrasi dengan menyediakan peruntukan-peruntukan seperti berikut: a) Pelantikan Naib Canselor oleh Menteri hendaklah melalui expositions pemilihan oleh jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Menteri dan juga selepas Menteri berunding dengan LPU.

Slide 10

- Ini akan memastikan ketelusan dalam compositions pemilihan tersebut dan hanya calon-calon yang benar-benar berkaliber, mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang unggul, mempunyai kelayakan yang istimewa, berpengetahuan dan mempunyai pengalaman serta jaringan hubungan yang luas sahaja yang akan mengisi jawatan tersebut.

Slide 11

b) Pelantikan Ketua Kampus akan dibuat oleh Menteri setelah berunding dengan Naib Canselor universiti. Ini akan dapat memastikan Ketua Kampus yang dilantik tersebut bersesuaian dengan keperluan sesebuah Kampus universiti berkenaan. Ia juga dapat menggalakkan kerjasama yang erat antara Ketua Kampus dan Naib Canselor dalam memastikan misi dan visi universiti berkenaan dapat dicapai dengan jayanya.

Slide 12

c) Pemilihan keanggotaan Senat dari kalangan profesor akan dipilih oleh rakan sejawat mereka yang terdiri daripada profesor dan profesor madya di sesebuah universiti d) Pelantikan Dekan, Ketua Sekolah hendaklah melalui expositions perundingan dengan kakitangan akademik di setiap Fakulti dan Naib Canselor hendaklah memaklumkan kepada LPU tentang pelantikan itu.

Slide 13

Keterbukaan , Ketelusan dan Akauntabiliti Jawatankuasa Pengurusan Universiti hendaklah ditubuhkan di sesebuah universiti bertujuan untuk menasihati Naib Canselor dalam perkara pentadbiran dan pengurusan universiti

Slide 14

Autonomi kepada Universiti Pindaan kepada Akta ini akan menambah baik autonomi universiti dengan memindahkan beberapa kuasa YDPA dan Menteri kepada Pihak Berkuasa Universiti ; Kuasa untuk menubuhkan Fakulti dan Jabatan yang dahulunya berada di bawah kuasa YDPA diberikan kepada Senat . Kuasa Menteri dalam hal ehwal rayuan tatatertib Universiti dipindahkan kepada J/K Rayuan Tatatertib Pelajar universiti .

Slide 15

Seksyen 3(AKTA 30) Tanggungjawab/kuasa Menteri adalah bertanggungjawab bagi pengarahan am pelajaran tinggi dan pentadbiran. Akta ini yang hendaklah selaras dengan dasar,strategi dan garispanduan kebangsaan mengenai pendidikan tinggi yang dibentuk.Menteri boleh melantik mana-mana orang atau badan bagi penyiasat apa-apa kegiatan atau pentadbiran.

Slide 16

Kuasa & Tanggungjawab Menteri Mengeluarkan arahan dasar dan peraturan Meluluskan perlantikan Pengerusi dan ahli Lembaga Pengarah dan ketua eksekutif Meluluskan peraturan berkenaan syarat-syarat perkhidmatan staf dan tatatertib Memberi kelulusan pinjaman dengan persetujuan menteri kewangan Meluluskan penubuhan perbadanan dan anak syarikat Meluluskan cadangan anggaran belanjawan tahunan dan tambahan peruntukan Meluluskan peraturan perlupusan aset memastikan semua Akta,Peraturan dan Pekeliling diterima pakai dan dilaksanakan di universiti

Slide 17

PERLEMBAGAAN USM Dikuatkuasa mulai 15 Mac 1998 sesuai dengan Seksyen 8 Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. Tarikh ditetapkan oleh Yang Di Pertuan Agung Ditandatangan oleh Menteri Pendidikan

Slide 18

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI 1998 Seksyen 6-kuasa universiti (a-w) - sediakan kursus pengajaran/peperiksaan,memberi ijazah/certificate/sijil … - mengiktiraf ijazah/sijil dari universiti lain - memberi ijazah kehormat - mengadakan kursi-kursi jawatan profesor,pensyarah dll … Rujuk Perlembagaan USM for points of interest

Slide 19

Pihak Berkuasa Universiti Seksyen 15 - Pihak berkuasa universiti ialah: - Lembaga Pengarah Universiti - Senat - Fakulti,Institut,Pusat,Institut,Jawatan kuasa Pemilih,J/K Kebajikan Pelajar,J/K Tatatertib

Slide 20

LPU – Seksyen 16 - Keanggotaannya - Fungsi/peranan - Badan eksekutif u dan menjalankan segala kuasa yang diberi oleh universiti seperti perlantikan pegawai SENAT – Seksyen 20 - Keanggotaannya - Fungsi/peranan – kuasa hal ehwal akademik seperti Statut USM( Senat ) 1999 - meluluskan program pengajian - penganugerahan ijazah/konvokesyen Pihak Berkuasa Universiti

Slide 21

Peranan Lembaga Pengarah Universiti Menjalankan kuasa yang diberi mengikut sekyen 6 Perlembagaan USM cth:pelantikan/naik pangkat Tugas fidusiari-bersikap jujur Memastikan dasar dan peraturan yang betul dipatuhi dan memahami dasar yang berkaitan . Menghadiri mesyuarat Lembaga Perancangan program dan projek selaras dengan objektif kerajaan Kawalan ke atas Belanjawan dan Kewangan Pengawasan ke atas anak syarikat Laporan Audit Dalam/Jawatankuasa Audit

Slide 22

Kuasa Lembaga Pengarah Universiti Membuat keputusan terhadap dasar dan fungsi universiti tertakluk kpd kawalan dan nasihat Menteri Menubuhkan Jawatankuasa-jawatankuasa lembaga dan menurunkan kuasa kepada mana-mana j/kuasa atau ahli LPU untuk menjalankan tanggungjawab bagi pihak LPU Meluluskan untuk menerimapakai skim,terma dan syarat perkhidmatan yang ditetapkan oleh JPA

Slide 23

KUASA LPU Meluluskan aktiviti dan rancangan perniagaan Universiti termasuk program usahasama,penubuhan syarikat dan pelaburan Mengenakan surcaj dan menamatkan perkhidmatan mana-mana staf berdasarkan perakuan Jawatankuasa Tatatertib

Slide 24

PERANAN SENAT Merupakan badan akademik universiti Bertanggungjawab bagi perkara mengenai pengajaran,penyelidikan dan peperiksaan Penetapan pengurniaan ijasah,diploma dan kepujian akademik yang lain Kelulusan mengenai pengstrukturan fakulti,pusat dan Institut Mengadakan program-program baru akademik

Slide 25

SEKSYEN 12 - KUASA DAN TANGGUNGJAWAB NAIB CANSELOR Naib Canselor sebagai CEO universiti Memastikan bahawa peruntukan Perlembagaan ini,statut,kaedah dan peraturan dipatuhi dan dia hendaklah mempunyai kuasa untuk memastikan tiap-tiap pihak berkuasa sentiasa bertindak menurut kuasa atau tugas yang ditetapkan kepadanya. Di lantik oleh Menteri Menjalankan pengawasan am ke atas segala perkara di universiti Mewakilkan kuasa kepada Timbalan Naib Canselor apa-apa kuasa universiti yang berkaitan

Slide 26

Perlantikan Pegawai Utama Universiti Canselor - YDA Pro-Canselor - Canselor Naib Canselor - Menteri Timb . Naib Canselor - Menteri Pendaftar - LPU Bendahari - LPU Ketua Pustakawan - LPU

Slide 27

Seksyen 29-33 Statut,Kaedah-Kaedah dan Peraturan Canselor boleh membuat,meminda atau membatalkan mana-mana Statut Sebarang cadangan untuk membuat,meminda atau membatalkan statut mestilah diluluskan oleh Lembaga terlebih dahulu Sebarang cadangan berkaitan dengan akademik perlu diluluskan oleh Senat dahulu .

Slide 28

PEMAKAIAN AKTA 605-AKTA BADAN BERKANUN ( TTertib & Surcaj ) 2000 Diluluskan oleh Parlimen pada 31 Julai 2000 Berkuatkuasa mulai 1 November 2000 Akta ini terpakai kepada semua Badan Berkanun Persekutuan.Oleh itu semua kakitangan di IPTA terikat dengan akta ini . JKTT menjalankan tugas separuh kehakiman (Quasi-legal). Ketidakpatuhan kepada prosedur obligatory tindakan jadi tidak sah

Slide 29

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PIHAK BERKUASA TATATERTIB Sebagai Pengerusi:- - Membuat penentuan sama ada kes tatatertib diambil dibawah Peratu

Recommended
View more...