Amortizimi i mjeteve kryesore Metodat e amortizimit .


60 views
Uploaded on:
Description
Amortizimi i mjeteve kryesore Metodat e amortizimit. Doktorant, Sokol Domniku. Kuptimi i amortizimit.
Transcripts
Slide 1

Amortizimi i mjeteve kryesore Metodat e amortizimit Doktorant, Sokol Domniku

Slide 2

Kuptimi i amortizimit Amortizimi paraqet humbjen graduale të vlerës së një aseti [1] në periudha të caktuara kohore. Amortizimi assesi nuk nënkupton shkatërrim fizik të një aseti , mirëpo amortizimi bënë shpërndarjen e vlerës së një aseti në kostot e periudha kontabël, p.sh. nëse një mjet kryesor që na ka mundësuar prodhimin e produkteve ose shërbimeve tona në fillim të vitit kalendarik e ka pasur vlerën 3.000€, në subsidize të po këtij viti vlera e tij do të bjerë, respektivisht do të amortizohet. [1] aset – nga anglishtja "resource", që nënkupton pasuri ose në këtë rast njërën nga pasuritë e ndërmarrjes

Slide 3

Metodat e amortizimit I dallojmë tri metoda kryesore për kalkulimin e amortizimit, dhe këto janë: a) Metoda drejtvizore ose lineare b) Metoda e saldos zbritëse, ose e bilancit të zvogëluar c) Metoda e sipas njësisë së produktit

Slide 4

Mënyra e përllogaritjes metoda drejtvizore : kostoja furnizuese – kostoja e mbetur/vitet (t) metoda saldo rënëse : vlera neto e vitit paraprak x % = shkalla e amortizimit për vit metoda sipas njësisë së produktit : kostoja furnizuese – vlera e mbetur x njësi p ë r vit jetëgjatësia për njësi matëse

Slide 5

Shembuj : 1. Me 1 janar 20 05 kemi blerë një mjet kryesor në vlerë prej 30.000€. Jetëgjatësia e këtij mjeti supozohet të jetë 4 vite. Kostoja e mbetur supozohet të jetë 4.000€ 2. Me 1 Janar 20 05 kemi blerë një mjet kryesor në vlerë prej 5 5.000€. Jetëgjatësia e tij supozojmë të jetë 4 vite. Vlera e mbetur 10.00 3. Me 1 Janar 20 05 kemi blerë një mjet kryesor në vlerë prej 50.000€. Norma e amortizimit për vit konstatohet të jetë 22%. 4. Me 1 Janar 2005 kemi blerë një mjet kryesor në vlerë prej 25.000€. Norma e amortizimit për vit konstatohet të jetë 20%. Jetëgjatësia e këtij mjeti supozojmë të jetë 3 vite. 5. Kemi blerë një mjet transportues në vlerë prej 30.000€. Pritet të kalohen 100.000 km me këtë mjet. Vlera e mbetur e këtij mjeti supozohet të jetë 5.000€. Në vitin e parë vetura ka kaluar 30.000km , në vitin e dytë 10.000km , në vitin e tretë 40.000km , dhe në vitin e katërt 20.000km .

Slide 6

Shembulli 1

Slide 7

Shembulli 2

Slide 8

Shembulli 3

Slide 9

Shembulli 4

Slide 10

Shembulli 5

Slide 11

Të gjitha transaksionet shënohen dhe regjistrohen në ditarë, p.sh. Nëse shpenzimet e amortizimit për një vit janë 5.000€, atëherë në këtë rast

Slide 12

Ju faleminderit n ë vëmëndjen tuaj

Recommended
View more...