Atomens byggnad Joner Bindningar .


65 views
Uploaded on:
Category: Animals / Pets
Description
Atomens byggnad Joner Bindningar. Historia. Fem män. Demokritos Dalton Joseph John Thomson Ernest Rutherford James Chadwick. Demokritos. 400-t f.kr. Odelbar. Dalton. 1700-t Massiva kulor. Joseph John Thomson. 1856-1940 . Upptäckte elektroner 1897 Nobelpriset 1906.
Transcripts
Slide 1

Atomens byggnad Joner Bindningar

Slide 2

Historia Fem män Demokritos Dalton Joseph John Thomson Ernest Rutherford James Chadwick

Slide 3

Demokritos 400-t f.kr. Odelbar Dalton 1700-t Massiva kulor

Slide 4

Joseph John Thomson 1856-1940 Upptäckte elektroner 1897 Nobelpriset 1906

Slide 5

Ernest Rutherford Atomen har en positivt laddad kärna Elektronerna bildar ett hölje

Slide 6

James Chadwick Upptäckte neutronen 1932 Fick Nobelpriset i fysik 1935

Slide 7

Mannen som vi tror på nu Niels Bohr (Atommodellen)

Slide 8

Atomens byggnad Tre olika saker (elementarpartiklar) Protoner laddning +1 Neutroner 0 Elektroner - 1

Slide 9

AK Var finns vad? Atomkärnan Protoner (+1) Neoutroner (0) Höljet Elektroner (- 1)

Slide 10

Atomnummer Varje ämne har ett speciellt antal protoner (atomnumret) Antalet neutroner kan variera Neutral => Påverkar inte laddningen Elektronerna ska vara lika många som protonerna i en molecule.

Slide 11

De olika skalen K, L, M o.s.v. Max 2 elektroner i det innersta Sedan max 8, 18, 32 o.s.v. (Formeln är 2n 2 ) K L M

Slide 12

Att rita en iota enligt Bohrs atommodell atomnummer O 8 12 masstal Tänk på föregående sida!

Slide 13

Skillnaden mellan molecule och molekyl Atomer är enskilda, sitter inte ihop. Molekyl, två eller flera atomer som sitter ihop

Slide 15

Grundämne, blandning eller förening Grundämne. Bara en sorts atomer Blandning. Flera olika ämnen som inte sitter ihop Förening. Två eller flera ämnen som sitter ihop

Slide 16

Test Svara bara 1 eller 2 utan att prata med någon

Slide 17

Vill du ha 1 2

Slide 18

1 2

Slide 19

2 1

Slide 20

1 2

Slide 21

Du som har flest 1:or vill lära burrow allt om joner. Du som har flest 2:or gör om undersökningen.

Slide 22

Joner, vad är det? Joner är atomer med för många eller för få elektroner AK 6+ AK 6+

Slide 23

Hur bildas joner? En iota som lämnar ifrån sig eller tar upp elektroner. 6+ 5=

Slide 24

Vad får de för laddning? 8+ 7+

Slide 25

Rita en jon av atomerna Cl Na Mg H B Ne Skriv också vilket ämne det är. Tänk på hur många som får plats i varje skal.

Slide 26

Vätejonen - +

Slide 27

Joner bygger kristaller Cl - Na +

Slide 28

Lösningar som innehåller joner leder ström Varför leder då vatten ström? Är det farligare att bada i saltvatten än sötvatten när det åskar?

Slide 29

Sammansatta joner En sammansatt jon består av två olika atomslag. De tillsammans tar upp eller avger elektroner. Tex Hydroxidjonen OH -

Slide 30

Ingenting försvinner Inga atomer, molekyler, joner eller elektroner kan försvinna. Allt de man startar med finns kvar i slutet. Reaktinsformler: Reaktant + Reaktant Produkt

Slide 31

Indikatorer BTB (bromtymolblått) är gul under pH 7 grön runt pH 7 blå över pH 7 Fenolftalin färglös upp till pH 8 röd över pH 8

Slide 32

Andra sätt att mäta pH Lackmuspapper pH-papper Digitala instrument Vad står pH för? p en matematisk term H:et står för vätejoner

Slide 33

Varför är pH så viktigt? Det avgör om något kan leva där eller ej pH-skalan är logaritmisk det betyder att 1 steg ned på skalan medför att det blir 10ggr surare. Kroppens pH värde mycket viktigt!

Slide 34

Buffertlösningar En buffert motverkar kraftiga svängningar i pH-värdet. En buffert kan ta hand om både syror och baser. Vårt blod är ett exempel på en sådan lösning.

Slide 35

Syror Alla syror släpper ifrån sig H + Alla syror smakar surt. Alla syror är mer eller mindre frätande.

Slide 36

Olika sorters syror Starka syror är syror som släpper ifrån sig alla H + Till starka syror räknas svavelsyra H 2 SO 4 salpetersyra HNO 3 och saltsyra HCl Kungsvatten en blandning av svavelsyra och salpetersyra (kan lösa guld)

Slide 37

Svavelsyra (H 2 SO 4 ) Tung, färglös, och trögflytande vätska. Har en förmåga att dra ut vatten från ämnen. Svavelsyra är cave kemikalie som produceras mest i världen. Sanctum används till framställning av gödningsämnen och andra kemikalier.

Slide 38

Saltsyra (HCl) Luktar klor Är en gas i koncentrerad shape Saltsyra har stor användning inom kemisk industri som surgörings-, upplösnings-och neutralisationsmedel. Bildar tillsammans med salpetersyra kungsvatten. Finns i vår magsaft.

Slide 39

Salpetersyra (HNO 3 ) Faller sönder i solljus Reagerar med proteiner Används vid framställning av handelsgödsel och sprängämnen som nitroglycerin och TNT.

Slide 40

Kungsvatten Det är en blandning av saltsyra och salpetersyra. Har egenskapen att lair kan lösa upp guld. Latinska namnet är Aqua regia

Slide 41

Svaga syror Det finns massor av svaga syror t.ex. mjölksyra, kolsyra, citronsyra, deoxiribonukleinsyra DNA I de svaga syrorna är det ett fåtal av syra molekylerna som släpper ifrån sig H +

Slide 42

Baser Alla baser plockar upp vätejoner. Alla baser innehåller OH - (hydroxidjoner) Precis som syror kan en bas vara stark eller svag. Starka baser plockar alla molekyler upp H + , svaga bara en del.

Slide 43

Natriumhydroxid (NaOH) Är starkt basiskt. Används som "propplösare" Kaustiksoda är ett annat namn för NaOH Används för att justera pH "Löser upp" ved i pappersindustrin.

Slide 44

Kalciumhydroxid Ca(OH) 2 Kallas också släckt kalk. Används för att höja pH i försurade sjöar. Används som en del i murbruk. Används vi framställning av lutfisk.

Slide 45

Ammoniak (NH 3) Är en starkt luktande gas. I vatten bildar ammoniaken joner enligt formel. NH 3 + H 2 O NH 4 + OH -

Slide 46

Salter Ett salt består av en positiv jon och en negativ jon. Bildas vid neutralisationsreaktioner Syra + bas blir neutralt.

Slide 47

Natriumklorid (NaCl) Det är vanligt koksalt. Mycket viktigt konserveringsmedel. Används också som fryspunktssänkare T. ex. på vägarna.

Recommended
View more...