Baud iamoji teise specialioji dalis Nusikaltimai ir baud iamieji nusi engimai finansu sistemai. 2 dalis BK 219-223 str .


122 views
Uploaded on:
Description
This presentation will presumably include gathering of people talk, which will make activity things. Use PowerPoint to monitor these activity things amid your presentation In Slide Appear, click on the right mouse catch Select "Meeting Minder" Select the "Activity Things" tab
Transcripts
Slide 1

This introduction will most likely include group of onlookers talk, which will make activity things. Utilize PowerPoint to monitor these activity things amid your introduction In Slide Show, tap on the correct mouse catch Select "Meeting Minder" Select the "Activity Items" tab Type in real life remarkably up Click OK to expel this case This will naturally make an Action Item slide toward the finish of your introduction with your focuses entered. Baudžiamoji teisė (specialioji dalis) Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai. 2 dalis (BK 219-223 str.) Docentas dr. Oleg Fedosiuk Olfed@mruni.lt

Slide 2

Mokesčių nesumokėjimas (BK 219 str.) Objektyvieji požymiai: Įstatymo saugoma vertybė – centralizuotų valstybės fondų formavimo (mokesčių surinkimo) procesai Dalykas: valstybės nustatyti įvairūs mokesčiai Aplinkybė - valstybės įgaliota institucija priminė apie pareigą sumokėti mokesčius Veika - pagal deklaraciją, ataskaitą ar kitą dokumentą apskaičiuotų mokesčių nesumokėjimas laiku - per priminime nustatytą laiką Specialieji subjekto požymiai: juo gali būti fiziniai asmenys, turintys prievolę apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti mokestį juridinio asmens vadovai ir už finansų apskaitą atsakingi darbuotojai. а tsakomybės subjektu yra ir juridinis asmuo .

Slide 3

Mokesčiai kaip BK 219 str. numatyto nusikaltimo dalykas BK 219 str. numatyto nusikaltimo dalyku yra valstybės nustatyti mokesčiai, kuriuos apskaičiuoja mokesčių mokėtojas ir pateikia atitinkamą dokumentą (deklaraciją, ataskaitą ar kitą dokumentą) valstybės įgaliotai institucijai. BK 219 str. numatytos veikos aiškinimo požiūriu svarbu nustatyti, kokius mokesčius apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka juridiniai asmenys ir kokius – fiziniai asmenys.

Slide 4

Mokesčiai, kuriuos apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka juridiniai asmenys Pelno mokestis, socialinis mokestis, pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis, akcizai, pelno mokestis prie pajamų šaltinio, mokestis už aplinkos teršimą, nekilnojamojo turto mokestis ir kai kurie kiti šie mokesčiai apskaičiuojami pagal deklaracijas, kurias juridinis asmuo teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai Valstybinio socialinio draudimo įmokos šios įmokos apskaičiuojamos finansinėje ataskaitoje, kuri pateikiama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (SODRA)

Slide 5

Mokesčiai, kuriuos sumoka fiziniai asmenys Gyventojų pajamų mokestis (GPM) Fiziniai asmenys GPM apskaičiuoja ir sumoka patys tik tuo atveju, kai už juos tai neprivalo padaryti juridiniai asmenys (pvz., fiziniai asmenys, besiverčiantys individualia veikla, ūkininkai, gaminantys žemės ūkio produkciją, asmenys, parduodantys turtą, kurio vertė viršija GPM įstatymo nustatytą sumą ir t.t. ) Pridėtinės vertės mokestis (PVM) Fiziniai asmenys PVM apskaičiuoja ir sumoka tik tuo atveju, kai jie pagal įstatymą privalo registruotis PVM mokėtojais ir kai kuriais kitais atvejais

Slide 6

Mokesčiai, kuriuos sumoka fiziniai asmenys - 2 Žemės mokestis ŽM apskaičiuoja ir jo deklaraciją mokėtojams pateikia teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos Privalomojo sveikatos draudimo įmokos PSDĮ apskaičiuoja ir sumoka individualių įmonių savininkai, asmenys, besiverčiantys veikla pagal verslo liudijimus, ūkininkai ir kai kurie kiti fiziniai asmenys. Valstybinio socialinio draudimo įmokos VSDĮ apskaičiuoja ir sumoka individualių įmonių savininkai, advokatai, notarai, antstoliai, verslo liudijimus turintys asmenys ir kai kurie kiti fiziniai asmenys.

Slide 7

Baudžiamoji atsakomybė galima tik tuo atveju, kai asmuo turėjo galimybę sumokėti mokesčius LAT senato 2005 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 55 "Dėl teismų praktikos nusikalstamų veikų finansų sistemai baudžiamosiose bylose (BK 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223 straipsniai)", 18 punktas: BK 219 straipsnio dispozicija (skirtingai negu 1961 m. BK 325 straipsnis) baudžiamosios atsakomybės už mokesčių nesumokėjimą nesieja su mokesčio mokėtojo mokumu, tačiau teismai turi išsiaiškinti, ar iki nusikalstamos veikos padarymo mokesčių mokėtojas buvo mokus ir turėjo realią galimybę įvykdyti įstatymo nustatytą pareigą, t. y. sumokėti mokesčius. Jei mokesčių mokėtojas iki nusikalstamos veikos padarymo buvo nemokus, jis pagal BK 219 straipsnį neatsako, nes baudžiamoji atsakomybė stick iškilti negali (BK 2 straipsnio 3 dalis). Tačiau, jeigu mokesčių mokėtojas tapo nemokus nusikalstamos veikos padarymo metu arba po jos padarymo, tada mokesčio mokėtojo mokumas neturi reikšmės jo nusikalstamai veikai kvalifikuoti.

Slide 8

Nusikaltimo baigtumas LAT senato 2005 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 55 "Dėl teismų praktikos nusikalstamų veikų finansų sistemai baudžiamosiose bylose (BK 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223 straipsniai)", 19 punktas: BK 219 straipsnyje 1 dalyje nustatyta nusikalstama veika laikoma baigta, kai asmuo po to, kai gavo įgaliotos valstybinės institucijos priminimą apie pareigą sumokėti mokesčius, iki nustatyto termino jos neįvykdė. Baudžiamajai atsakomybei pakanka, kad valstybės įgaliota institucija priminimą mokesčių mokėtojui įteiktų bowed vieną kartą. Mokesčių administratorius priminime sumokėti mokesčius turi nurodyti terminą, iki kada nurodytas mokestinis įsiskolinimas turi būti sumokėtas.

Slide 9

Mokesčių nesumokėjimo (BK 219 str.) Subjektyvieji požymiai: Pakaltinamumas, tiesioginė tyčia. Tyčios turinį sudaro tai, kad kaltininkas: suvokia, kad jis ar kitas įgaliotas asmuo pateikė deklaraciją arba nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą ir pagal juos privalu laiku sumokėti mokesčius, suvokia, kad stick buvo įteiktas valstybės įgaliotos institucijos priminimas apie pareigą sumokėti mokesčius ir nurodytas terminas, iki kada juos sumokėti, sąmoningai susilaiko nuo prievolės vykdymo

Slide 10

Baudžiamoji atsakomybė už mokesčių nesumokėjimą atsiranda net ir tais atvejais, kai mokesčių administratorius ne ginčo tvarka išieško įsiskolinimą LAT senato 2005 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 55 "Dėl teismų praktikos nusikalstamų veikų finansų sistemai baudžiamosiose bylose (BK 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223 straipsniai)", 33 punktas: Baudžiamosiose bylose, kuriose kaltininkas yra mokesčių administravimo teisinio santykio subjektas, t. y. mokesčių mokėtojas, ir turtinė žala valstybei buvo padaryta ... nusikalstamomis veikomis nesumokėjus mokesčių, tokios žalos atlyginimas išsprendžiamas ne ginčo tvarka, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymu. Tais atvejais, kai tokia žala negali būti išieškoma Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka, tai valstybei atstovaujanti institucija, turi teisę baudžiamojoje byloje pareikšti civilinį ieškinį.

Slide 11

BK 219 str. 2 dalis numato kvalifikuotą mokesčių nesumokėjimo sudėtį Kai asmuo nesumokėjo stick apskaičiuotų daugiau kaip 500 MGL dydžio mokesčių

Slide 12

BK 219 str. 3 dalis numato mokesčių nesumokėjimo baudžiamojo nusižengimo sudėtį Kai asmuo nesumokėjo stick apskaičiuotų ne daugiau kaip 10 MGL dydžio mokesčių

Slide 13

Neteisingų duomenų apie night robe, pelną ar turtą pateikimas (BK 220 str.) Objektyvieji požymiai: Įstatymo saugoma vertybė – centralizuotų valstybės fondų formavimo (mokesčių surinkimo) procesai Veika – dviejų požymių visuma: 1) įrašymas į deklaraciją arba nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą žinomai neteisingų duomenų apie asmens nightgown, pelną, turtą ar jų naudojimą; 2) šių dokumentų pateikimas valstybės įgaliotai institucijai (VMI, SODRAI) Specialieji subjekto požymiai: juo gali būti fiziniai asmenys, turintys prievolę deklaruoti nightgown ir turtą juridinio asmens vadovai ir už finansų apskaitą atsakingi darbuotojai. atsakomybės subjektu yra ir juridinis asmuo.

Slide 14

Neteisingų duomenų turinys Duomenų neteisingumas gali pasireikšti realių pajamų, turimo turto vertės, sudarytų sandorių kainos sumažinimu ir skillet. Svarbu, kad neteisingų duomenų pateikimas galėtų rodyti prievolės mokėti mokestį nebuvimą arba prievolę sumokėti mažesnį nei priklauso mokestį Jeigu duomenų neteisingumas pasireiškia pajamų ir turto padidinimu, tokia veika greičiausiai būtų susijusi su siekiu legalizuoti neaiškios kilmės pinigus ir turtą. Įrodžius pinigų ar turto nusikalstamą kilmę, taikytinas BK 216 str.

Slide 15

Nusikaltimo baigtumas LAT senato 2005 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 55 "Dėl teismų praktikos nusikalstamų veikų finansų sistemai baudžiamosiose bylose (BK 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223 straipsniai)", 19 punktas: Nusikalstama veika laikoma baigta, kai kaltininkas įrašo žinomai neteisingus duomenis apie night robe, pelną, turtą ar jų naudojimą į deklaraciją arba nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą ir pateikia juos valstybės įgaliotai institucijai.

Slide 16

Neteisingų duomenų apie night robe, pelną ar turtą pateikimas (BK 220 str.) Subjektyvieji požymiai: Pakaltinamumas, tiesioginė tyčia, tikslas. Tyčios turinį sudaro tai, kad kaltininkas : Asmuo suvokė, kad jis pateikė žinomai neteisingus duomenis apie night robe, pelną, turtą ar jų naudojimą valstybės įgaliotai institucijai, ir to norėjo. Būtinas požymis yra ir tikslas išvengti mokesčių

Slide 17

BK 220 str. 2 dalis numato neteisingų duomenų pateikimo baudžiamojo nusižengimo sudėtį Kai asmuo siekė išvengti mokesčių, kurių suma neviršijo 10 MGL

Slide 18

Deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimo baudžiamojo nusižengimo sudėtis (BK 221 str. 1 d.) O bjektyvieji požymiai: Įstatymo saugoma vertybė – finansų sistemos stabilumas, centralizu

Recommended
View more...