Befolkningsstruktur .


66 views
Uploaded on:
Category: Fashion / Beauty
Description
Befolkningsstruktur. Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2008. Forelesninger i formell demografi. Pensum Rowland, Donald.T (2003). Demographic Methods and Concepts . Oxford: Oxford University Press. befolkningsstruktur (kap. 3) befolkningsvekst (kap. 1 og 2)
Transcripts
Slide 1

Befolkningsstruktur Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2008

Slide 2

Forelesninger i formell demografi Pensum Rowland, Donald.T (2003). Demographic Methods and Concepts . Oxford: Oxford University Press. befolkningsstruktur (kap. 3) befolkningsvekst (kap. 1 og 2) dødelighet og dødelighetstabell (kap. 6 og 8) periode/kohort examine & standardisering (kap. 4) fruktbarhet (kap. 7)

Slide 3

Oversikt dagens forelesning Folkemengdens tilstand versus bevegelse Analyze av aldersstruktur befolkningspyramide avhengighetskvoter andel i yrkesaktiv birch gjennomsnittsalder Analyze av kjønnssammensetning Kvoter ( proportion ) versus andeler ( extent )

Slide 4

Rowland kap. 3 Ikke "Record of uniqueness" (s. 95-97) "Middle age from gathered information" må kunne tolkes, men beregningsmåte mindre viktig, les gjennom

Slide 5

Folkemengdens tilstand Måles på et bestemt tidspunkt (1. jan 2005) Folketall Struktur/sammensetning: birch kjønn sivilstand familie og husholdning etnisitet local variasjon

Slide 6

Folkemengdens bevegelse Begivenheter i løpet av en periode (f.eks. året 2004) påvirker størrelse, struktur (og vekst) Dødsfall/dødelighet Fødsler/fruktbarhet motel & utvandring , innenlands flytting inngåelse av ekteskap, samboerskap og partnerskap samboer, ekteskap og partnerskapsbrudd ("skilsmisser") and so on

Slide 7

Analyse av alderssammensetning Alder i årlig befolkningsstatistikk eller på et folketellingstidspunkt rundes konvensjonelt nedover - måles i hele fylte år, ved siste bursdag -10 år og 360 dager = 10,99 år = 10-åring

Slide 8

Høyeste oppnådde birch Jeanne Louise Calment ble 122 år og 164 dager gammel (21/2 1875 - 4/8 1997) Riktig birch? kirkebøker, folketellinger og avisutklipp undersøkt fødselsattest høy birch høy status i noen kulturer

Slide 9

1. Befolkningspyramide 1-eller 5-årsklasser menn venstre, kvinner høyre unge under, eldre over absolutte tall, eller % av add up to befolkningen nåværende aldersstruktur er et nettoresultat av historisk-demografisk utvikling kan også si noe om framtidig befolkningsutvikling

Slide 10

Befolkningspyramide for Norge 1845 (absolutte tall)

Slide 11

Befolkningspyramide for Norge 2000 (absolutte tall)

Slide 12

1. Befolkningspyramide fortifications. Historie -kjønnskvote ved fødselen (105-106 canal pr.100 jenter) - overdødelighet blant menn skaper etter hvert kvinneoverskudd, særlig blant de aller eldste -irregulære fødselskull kan følges over tid -dagens unge fødselskull øker pga. innvandring (men de minsker selvfølgelig etter hvert pga. dødelighet!) -i perioden 1815-1920 ble de enkelte fødselskullene primært redusert pga. relativt høy dødelighet og stor utvandring

Slide 13

1. Befolkningspyramide strongholds. Framtid - høy andel av befolkningen er horse shelter i afrikanske arrive (reared base) - skyldes høy fruktbarhet og fallende spe-og småbarnsdødelighet flere tiår tilbake - gir mange potensielle mødre i framtiden - selv om antall animal dwellingplace per kvinne sank til reproduksjonsnivået over natta, vil antall fødsler, og dermed befolkningen, fortsette å vokse kraftig i fremtiden (alt annet likt) - dette kalles demografisk treghet eller demografisk vekstpotensialet ( demographic energy )

Slide 14

2. Tre mål for å karakterisere aldersstruktur 1. Avhengighetskvoter for unge (AKU) og eldre (AKE) AKU = P 0-14/P 15-64 "kid reliance proportion" AKE = P 65+/P 15-64 "matured reliance proportion" AK = AKE + AKU "add up to reliance proportion" Norge 1.1. 2000 (i norsk statistikk er yrkesaktiv birch 20-66 år) AKU = 1 168 391/2 721 345 = 0,429 (43 unge pr 100 20-66 år) AKE = 613 689/2 721 345 = 0,226 (23 eldre pr 100 20-66 år) Kan være misvisende, fordi nevneren i AK - ikke sier noe om hvem som er yrkesaktive eller yrkespassive -inkluderer elever, studenter, arbeidsledige, hjemmeværende, uføre, førtidspensjonerte

Slide 15

Tre mål fortresses. 2. Andel i yrkesaktiv birch AYA = P 15-64/P o-ω ( ω = omega er cave høyeste birch) Norge 1.1. 2003 (i norsk statistikk er yrkesaktiv birch 20-66 år) AYA = 2 721 345/4 503 425 = 0,604 60,4% av totalbefolkningen er 20-66 år AYA er enklere å beregne enn AK, og gir samme informasjon, fordi AYA = 1/(1 + AK)

Slide 16

Hvorfor viktig? Mindre arbeidsstyrke (små fødselskull) skal betale økende pensjonsutgifter (store fødselskull) Store utfordringer for pleie-og omsorgssektoren (personell og fysisk infrastruktur) I Japan (SFT: 1,3 i 2005) og Italia i 2030 vil det være to yrkesaktive per pensjonist, i 2050 tre yrkesaktive per to pensjonister! I 2005 begynte nook japanske befolkningen å bli mindre til tross for økning i levealder Detaljer i ECON 1730 – Befolkning og velferd

Slide 17

Tre mål fortifications. 3. Gjennomsnittsalder Hva er gj.sn. birch i en barnehage med følgende fordeling? 1 år = 5 stk; 2 år = 3 stk; 3 år = 7 stk; 4 år = 9 stk, 5 år = 7 stk; 6 år= 8 stk Svar 4,4 år ((1,5*5 + 2,5*3 + 3,5*7 + 4,5*9 + 5,5*7 + 6,5*8)/39) Generelt for ettårsgrupper (0,5*P 0 + 1,5*P 1 + 2,5*P 2 … ..+ ( ω + 0,5)*P ω )/(P 0 +P 1 + P 2 … ..+ P ω ) Generelt for femårsgrupper (2,5*P 0-4 + 7,5*P 5-9 + 12,5*P 10-14 +… . )/(P 0-4 + P 5-9 + P 10-14 + … ..)

Slide 18

Gjennomsnittsalder i Norge 1845-2000

Slide 19

Analyze av kjønnssammensetning Kjønnskvote ( proportion ) = # menn/# kvinner Norge 1.1. 2000: 2 231 298/2 272 127 = 0,982 Det vil si 982 menn per 1000 kvinner Andel ( extent ) kvinner = # kvinner/(# menn + # kvinner) Norge 1.1. 2000: 0,505 eller 50,5% kvinner Kvote ( proportion ) versus andel ( extent ) I en andel er nevneren en del av telleren En kvote er en brøk med to ulike tall som deles på hverandre

Slide 20

Kilde: Mamelund og Brunborg 1994

Slide 21

Hvorfor viktig? Unormalt høy kjønnskvote ved fødselen Nord-Vest India (114 i Haryana, 120 i Punjab, tall fra perioden 1984-98) selektive aborter pga preferanse for sønner systematisk diskriminering av jentebarn Kina (115 i noen provinser) selektive aborter pga preferanse for sønner negative sosiale konsekvenser issue for menn i noen regioner å finne ekteskapspartner

Recommended
View more...