BouwData PB kostenbeheersing in de bouwsector .


74 views
Uploaded on:
Category: Education / Career
Description
the specialty of evaluating. BouwData PB
Transcripts
Slide 1

the specialty of evaluating BouwData PB® kostenbeheersing in de bouwsector

Slide 2

the craft of assessing Analyze huidige bouwpraktijk Impact nieuwe programming Onderzoek normen BouwData PB ® To Do\'s Voorbeeldproject

Slide 3

the craft of assessing Fasering klassiek bouwproces Programma van Eisen Voorontwerp Ontwerp Aanbesteding Werkvoorbereiding Uitvoering BOUWPROCES DESIGN BID BUILD

Slide 4

the specialty of evaluating Werkwijze Geen eenduidige werksystematiek. Bij ieder extend met nieuwe bouwpartners: Andere bestekindeling Andere meetcodes Andere vorderingsstaten Tijdverlies & communicatieproblemen Geen projectoverkoepelende kennisopbouw

Slide 5

the craft of assessing Prijsberekening Geen transparantie m.b.t. de bouwkost. "Indirecte" kosten worden "oordeelkundig" verdeeld over de productiekosten: Deel kost werfinrichting Kost werkvoorbereiding Kost projectopvolging Kennis beperkt tot uitvoerder Geen correcte prijsvergelijking mogelijk

Slide 6

the specialty of evaluating «  Bid  » in de praktijk Weinig uitgewerkte dossiers of dossiers met grote foutenlast selecteren Negatieve marge operation "foute" posten Alternatief situation met hoge marge Bij uitvoering: wijzigingen stimuleren Verrekeningen met grote winstmarges om initiële negatieve marge te corrigeren

Slide 7

the craft of assessing Reële bouwkost Te betalen entryway: Bouwheer through verrekeningen. Onderaannemer by means of slechte contracten. Hoofdaannemer by means of verliesposten. tot 30% Aannemingssom

Slide 8

the specialty of assessing Analyze huidige bouwpraktijk Impact nieuwe programming Onderzoek normen BouwData PB ® To Do\'s Voorbeeldproject

Slide 9

the craft of evaluating BIM = virtueel bouwen BIM = een gebouw gevat in een zeer grote database waarbij de tekeningen slechts één "verschijningsvorm". Een meetstaat is een andere "verschijningsvorm" BIM = proces dat verder gaat dan veranderen van programming. Het vereist een verandering van de traditionele fasen van het bouwproces en het vereist het delen van meer information dan architecten en ingenieurs tot nu toe gewend zijn.

Slide 10

the specialty of assessing Groupware Categorie programming om met een groep gebruikers een gezamenlijk eindresultaat te bereiken. " kennis delen " is de basisfilosofie bij het gebruik . Belangrijk communicatiemiddel ter ondersteuning van samenwerkingsprocessen .

Slide 11

the craft of assessing Effect operation bouwpraktijk Nieuwe sleutelbegrippen: s amenwerking i.p.v. concurrentie openheid i.p.v. afscherming van expertise Duidelijk afsprakenstelsel nodig Opbouw van kostenkengetallen én controle ervan bij uitvoering om snel ontsporingen te detecteren

Slide 12

the craft of assessing Analyze huidige bouwpraktijk Impact nieuwe programming Onderzoek normen BouwData PB ® To Do\'s Voorbeeldproject

Slide 13

Programma Ontwerp Uitwerking Realisering Gebruik NBN B06-002 opp & inhoud gebouwen NBN B06-003 investeringskosten NBN B06-001 standaard meetmethode NBN B06-004 uitbatingskosten NBN B06-005 gegevens beheer & gebruik the specialty of evaluating Beschikbare normen = NEN 2630 = NEN 2631 NEN 3699 = NEN 2632 = NEN 2633 B O U W P R O C E S NEN 2634 termen, definities en regels i.v.m. kosten-en kwaliteitsaspecten voor bouwprojecten Bouwbesluit: NEN 2630  NEN 2580 STABU: bestekssystematiek voor de woning-en utiliteitsbouw

Slide 14

the specialty of evaluating Lexicon TU Delft Complex = verzameling van meerdere bij elkaar horende bouwwerken Bouwwerk = finish verzameling van functionelen/fysieke objecten kick the bucket nodig zijn om aan een huisvestingsbehoefte te voldoen Elementencluster = groep van elementen met bepaalde bij elkaar horende kenmerken vb . Fundering Element = een functioneel question met een specifieke functie , gedefinieerd zonder de aard van de technische oplossing of constructiewijze vb . Vloeren operation grondslag - belasting 3 ton/m², vlakheidsklasse 5mm/2m Bouwdeel = een fysiek protest met een specifieke prestatie , gedefinieerd precies entryway de aard van de technische oplossing en constructiewijze vb . Vloeren operation grondslag - 20cm beton C25/30 met 25kg/m³ staalvezels operation PE-folie 0,2mm en operation onderlagen 5cm zand en 30cm steenslag

Slide 15

the specialty of evaluating Lexicon TU Delft Component = een tot een bouwdeel behorend fysiek protest met een specifieke prestatie , samengesteld uit bouwtoeleveringsproducten , met gebruikmaking van arbeid en materieel vb . Kelderwand , met grondwater Activiteit = het proces van de verwerking van bouwproducten met gebruikmaking van arbeid en materieel voor de realisatie van componenten vb . Beton storten Middel = generieke informatiedrager voor arbeid , materiaal , materieel vb . Levering beton C25/30-GB-EE2/EA1-S3-20mm AUK ( algemene uitvoeringskost ) = kosten van arbeid en materieel bite the dust nodig zijn voor de uitvoering van een bouwwerk , voor zover deze kosten niet zijn verbonden aan middelen kick the bucket operation de bouwplaats bij oplevering achterblijven

Slide 16

the craft of assessing De theorie Complex Bouwwerk Elementencluster Element Bouwdeel Component Activiteit Middel ( arbeid , materiaal , materieel ) AUK ( algemene uitvoeringskost )  PvE, Tabel 6, NEN 2634  PvE, Tabel 7, NEN 2634  PvE, Tabel 8, NEN 2634 = functionele omschrijving Kostenkengetallen vorige bouwprojecten Programma/ontwerp Prijzen m.b.t. dit bouwproject Uitwerking/realisatie = technische omschrijving STABU bestekssystematiek Apart gedefinieerd vanaf tabel 6, NEN 2634

Slide 17

the specialty of assessing De praktijk Complex Bouwwerk Elementencluster Element/bouwdeel Component = samenstellende delen van het bouwdeel/component Activiteit Middel ( arbeid , materiaal , materieel )  PvE Tabel 7, NEN 2634 Prestatiebestek Tabel 8, NEN 2634 Technische specificaties Tabel 1 van BB-SfB (Plus) in tabel 8, NEN 2634 Gegevens uit BIM … Kostenkengetallen vorige bouwprojecten Programma/ontwerp Prijzen m.b.t. dit bouwproject Uitwerking/realisatie Bouwspecificaties STABU bestekssystematiek … in te voeren in calculatiepakket

Slide 18

the specialty of assessing Analyze huidige bouwpraktijk Impact nieuwe programming Onderzoek normen BouwData PB ® To Do\'s Voorbeeldproject

Slide 19

the craft of evaluating BouwData ® is een werkmethodiek met steun van IWT (nr.080429) Gebaseerd operation bestaande normen in België en Nederland Om de kosten , de kwaliteit en de communicatiestroom tijdens een bouwproject te beheersen Doorheen alle projectfasen

Slide 20

the craft of assessing Kennisbehoefte Iedere bouwpartner heeft een andere kennisbehoefte Investeerder: prijs gesplitst in ondergrondse en bovengrondse bouwkost Ontwerper: prijs van bv. een raam, incl. alle bijhorende werkzaamheden Uitvoerder: prijs van bv. een m² bekisting Elke bouwpartner andere beat down structuur Prijslijst met boomstructuur voldoet niet

Slide 21

the specialty of assessing Afsprakenstelsels Development code tbv ontwikkelaars Object code tbv ontwerpers Material code tbv uitvoerders Fasering Kostensoorten Dossier-en documentenbeheer Indeling groupware Groot-en eenheden

Slide 22

the craft of evaluating Development Code Invalshoek ontwikkelaars Handelt over vloeroppervlaktes Mengeling Amerikaanse Uniformat Classes en ruimtebenamingen Nederlands Bouwbesluit Vormt leidraad voor examine ontwerp voorbeeld: ACi5 – ondergronds, gemeenschappelijk, binnen, stallingsruimte voor fietsen

Slide 23

the specialty of evaluating Development Code Opmeting volgens NBN B06-002 dd . juni 1983 Begrippen: BTO: bebouwde terreinoppervlakte ATO: aangelegd terreinoppervlakte BVO: bruto vloeroppervlakte GO: gebruiksoppervlakte of netto vloeroppervlakte CO: constructieoppervlakte = BVO – GO Ieder begrip eigen kleurcode operation vlekkenplan

Slide 24

the craft of evaluating Development Code 1 ste letter Development Code A – ondergronds B – bovengronds 2 de letter Development Code C – gemeenschappelijke ruimte P – privatieve ruimte 3 de letter Development Code i – binnen e – buiten ( ee uitkragend , ei inpandig, er dakterras)

Slide 25

the specialty of assessing Development Code Cijfer Development Code 1 – toiletruimte 2 – badruimte 3 – technische ruimte 4 – verkeersruimte 5 – stallingsruimte voor fietsen 6 – opslagruimte voor huishoudelijk afval 7 – liftschacht 8 – verblijfsruimte

Slide 26

the craft of assessing Development Code Verdere onderverdeling verblijfsruimte (1) 8.01 – woonfunctie bv. vrijstaande woning, woongedeelte van bejaardentehuis, kamer in studentenhuis, … 8.02 – bijeenkomstfunctie bv. tribune in een sportgebouw, kinderopvangruimte van een creche , kantine, vergaderzaal, bibliotheek, … 8.03 – celfunctie bv. kamer in tehuis voor dwangmatige opvang, cel in een stationsgebouw, … 8.04 – gezondheidsfunctie bv. operatiekamer, behandelingskamer huisarts, EHBO ruimte, …

Slide 27

the craft of evaluating Development Code Verdere onderverdeling verblijfsruimte (2) 8.05 – industriefunctie bv. magazijn, werkplaats, stallen, keuken van een eatery, … 8.06 – kantoorfunctie bv. kantoor bij winkel of woning (vrij beroep), gemeentehuis, … 8.07 – logiesfunctie bv. lodging, asielverblijf, opvangcentrum voor tijdelijk verblijf, … 8.08 – onderwijsfunctie bv. klaslokaal, leraarskamer, … 8.09 – sportfunctie bv. manege, overdekte wielerbaan, …

Slide 28

the specialty of evaluating Development Code Verdere onderverdeling verblijfsruimte (3) 8.10 – winkelfunctie bv. reisbureau, stationsloket, verkoopsruimte bij tankstation, … 8.11 – overige verblijfsfunctie  waar niet lasting mensen aanwezig zijn 8.11a – parkeergarage 8.11b – bergruimte 8.11c – kleedruimte 8.11z – overige gebruiksfunctie .:ts

Recommended
View more...