Dawn LNG iha Timor-Leste Mehi, Realidade no Obstaklu sira .


112 views
Uploaded on:
Description
Dawn LNG iha Timor-Leste Mehi, Realidade no Obstaklu sira. La'o Hamutuk Fevereiru 2008. Se pipa gas More noteworthy Dawn dada mai Timor-Leste. Oinsa ita bele maximiza benefisiu no minimiza risku sira?. Benefisiu husi LNG iha TL. Rendementu Taxa
Transcripts
Slide 1

Dawn LNG iha Timor-Leste Mehi, Realidade no Obstaklu sira La\'o Hamutuk Fevereiru 2008

Slide 2

Se pipa gas Greater Sunrise dada mai Timor-Leste Oinsa ita bele maximiza benefisiu no minimiza risku sira?

Slide 3

Benefisiu husi LNG iha TL Rendementu Taxa Bele fo servisu ba Timor-oan Subkontratu ba empresariu lokal Dezenvolve infrastrutura Motorizada ba dezenvolvementu ekonomia Fasilita industria sekundariu seluk Atu realiza mehi sira ne\'e presiza planu ne\'ebe realistiku, asaun ba tempu naruk no serbisu maka\'as.

Slide 4

Risku husi LNG iha TL Laiha rendementu ba taxa ne\'ebe signifikante Dependente maka\'as ba industria petroleu Quaze servisu hotu fo ba ema estranjeiru Estraga meiu ambiente Muda ema husi sira nia rain-rasik Se halakon rai no tasi ba radiance to\'os, kaer ikan no sst. Asidente katastrofiku Violasaun ba diretus humanu no komunidade Projetu enklave sei la rekruta ema Timor-oan ka aumenta infrastrutura lokal ka industria Konsekuensia sira ne\'e tipiku tebes ba projetu petroleu iha nasaun barak.

Slide 5

Opsaun sira husi Woodside Lori gas ba Darwin, Australia no radiance prosesamentu iha planta LNG ne\'ebe existe ka hari-foun. Corona prosesamentu planta LNG namlele (skimming) iha tasi leten; Ne\'e sei sai hanesan planta premeiru iha mundu. Lori gas mai Timor-Leste no corona prosesamentu iha planta LNG foun iha Timor-Leste. La\'o Hamutuk hamosu opsaun seluk mak Hein to\'o rendementu Bayu-Undan la sufisiente ona ba nesesidade Timor-Leste nian mak hahu produsaun ba Sunrise, maizumenus tinan hitu husi public square.

Slide 6

Who chooses where Sunrise gas will be prepared?

Slide 7

Prosesu LNG ConocoPhillips nian

Slide 8

Planta LNG iha Darwin, Australia

Slide 9

Planta LNG iha Snøhvit, Norwejia Planta LNG ne\'e foin komesa hahu servisu iha fatin isoladu ida iha parte norte, Norwejia. Hanesan Tasi Mane iha Timor-Leste, iha rai Melkøya existe infrastruktura nato\'o fatin ba makaer knaar sira; sasan no ema hotu lori tama mai husi liur. Foto Satelit husi Google Earth.

Slide 10

Konsiderasaun ba fatin Atu hatu\'un folin, pipa tenke habadak no haklarek. No tenke hases husi instavel ka klean tasi okos nian. Planta ne\'e presiza rai tetuk, 1-2 km quadradu ka maizumenus luan kampu futubola 30 nia-laran. Rai tenke to\'os atu bele tahan equipamentus todan. Bele iha asesu ba ro\'o ahi bo\'ot LNG nian. Tenke respeitu rai no tasi ne\'ebe mak uza hela. Ba Timor-Leste nia benefisiu, fatin ne\'e tenke iha asesu fasil ba komunidade lokal no hatutan ba estrada bo\'ot nian.

Slide 11

Konsiderasaun fatin iha TL Kor-de-roja no mean indika region ekolojika protejidu. Kor-matak indika rai tetuk. Kor-pontu-mean indika sentru populasaun.

Slide 12

Planta ne\'e tenke ajuda Timor-Leste la\'os hari deit iha ne\'e. Ba ema Timor-Leste atu hetan benefisiu husi projetu ne\'e, no ba komunidade bele simu, tenke basea ba respeitu malu. Governu no kompania sira tenke transparante, komunikativu no konsultativu. Kompania sira tenke respeitu direitu populasaun lokal, fo servisu ba sira, no uza sira nia fornesementu.

Slide 13

Faze projektu nia moris Konstrusaun: tinan 3-6, fatin servisu 2000 Preparasaun fatin: Luron, edifisu, hamos-rai, eletrisidade, be, porto. Heliportu, uma ba trabalhador sira, tratamentu ba foer. Komponentes ba prosesamentu gas se radiance iha rai-seluk no tula lori tama mai. Operasaun: tinan 30-50, fatin servisu 200-300 Ne\'e sei akumula lizu, estragas, kimika-beneno sira, nomos hahusik polusaun ba anin, rai no be. Wainhira gas uza hotu tiha, planta lafolin ona no kompania se husik hela tiha. Timor-Leste tenke asegura katak kompania sira se lala\'o hela ita ho estragus no lizu sira ne\'e.

Slide 14

Rendementu taxa ba Timor-Leste Iha komponentes importante tolu: Rendementu (lukru) taxa husi projetu rasik. Atualmente 30%, ne\'ebe bele aumenta maizumenus miliaun $3500 to\'o vida planta ne\'e nia rohan. (Maibe, governu proposta atu hatun ba 10%). Taxa husi sosa servisu konstrusaun, ho add up to maizumenus miliaun $140. Taxa husi salariu no rendementu ema sira ne\'ebe mak servisu iha planta ka simu kontratu ka fornese servisu, ho add up to maizumenus miliaun $100.

Slide 15

Hafahe lukru gas Sunrise

Slide 16

Involvimentu ekonomia lokal Rekruta trabalhador Timor-oan, liu-liu iha upset konstrusaun hahu ho servisu ne\'ebe selu ho uitoan deit. Sosa material husi fornesementu lokal, maibe oras ne\'e dadaun fornesementu lokal uitoan deit. Uza apoiu servisu husi negosiu lokal sira, inklui seguransa, transporte, uma no ai-han ba trabalhador estranjeiru sira. Wainhira konstrusaun hotu, planta sei sustenta a rasik, hodi fo servisu ba maizumenus trabalhador nain 200.

Slide 17

Gastu UNTAET/UNMISET 1999-2004 95% nunka mai Timor-Leste.

Slide 18

Integra ba iha infrastructura Enerjia Domestika: Planta ne\'e bele fornese eletrisidade ba nasaun. Gas ne\'e iha, LPG ka kondensat bele truka ai-sunu ka importasaun combustivel ba presiju uma-laran nian. Ponte-kais ka portu konstrusaun bele sai mos portu komersiu ida. Ajuda industria sira, hanesan fertilizador ka petrokimikal seluk, bele ajuda fali planta LNG hodi dezenvolve Timor-Leste nian ekonomia. Importante liu mak atu planu sedu.

Slide 19

Empregu Konstrusaun: Tinan 3-6, ho kampu servisu to\'o 2000. Barak liu mak ema estranjeiru, maibe Timor-Leste bele fo supporta servisu. Operasaun: Tinan 30-40, kampu servisu permanente 200-300. Barak liu presija konesimentu no esperiensia ne\'ebe nivel as. Tinan ba tinan, prosentage Timor-oan bele aumenta to\'o besik kampu servisu hotu. Servisu sekundariu seluk: Planta LNG se hamosu servisu sira seluk liu husi uza sasan no servisu ne\'ebe oferese husi impresariu lokal no komunidade. Iha Snøhvit, corona ona estimasaun katak numeru servisu ne\'ebe iha mak hanesan ho empregu direita, maske balun mos sei ba estranjeiru.

Slide 20

Konstrusaun servisu iha planta seluk

Slide 21

Servisu ba Timor-oan sira to\'o planta ne\'e remata Inkluindu kontratu no servisu seluk, maibe ladun tuir importansia industria sira nian. Ne\'e asume ami nia rekomendasaun ba preparasaun, edukasaun fo servisu ba ema lokal no prokuramentu implementa ona.

Slide 22

Impaktu ba ambiente Usa rai no tasi, hamuda ka disturbiu ema, vida-moris (kair-ikan, agrikultura), aktividades relijosa no kulturais. Lakon provisaun ambiente; posivel fo impaktu ba zona verde nasional no territory protejidu. Polusaun, barulhu no so\'e foer husi aktividades ordinary. Asidentes, ahi-han, esplozaun ka hafakar. Hatama trabalhador husi estranjeiru rihun ba rihun. Altera Klima Global. Planta ne\'e se hadalas Timor-Leste nia emisaun gas estufa ba dalas 30 husi nivel ne\'ebe iha ona, se la\'e hahusik CO 2 no tau ses husi atmosfere. Timor-Leste seidauk iha Lei Asesmentu ba Impaktu Ambiente ne\'ebe efetivu ka kontrola konstruksaun no operasaun ba planta.

Slide 23

Risku ne\'ebe se bele mosu Asidentes iha rai no tasi, inklui ahi han, soke malu no nakfakar. LNG bele sunu no nakfera se fakar iha be leten. Tanki armajen no fasilidades sira seluk tenki bele tahan presaun as sira tamba temperatur malirin nebe mak as. Material sira seluk no fatin lisu, inclui gas propana no LPG, bele hamosu perigu. Marketplace dadaun, Timor-Leste seidauk preparadu ba responde be eventu katastrofiku.

Slide 24

Efetu ba feto Kompensasaun ba rai dala-barak liu fo ba mane ka lederes tradisional sira, maske feto sira hamuda mos husi sira nia fatin rasik. Fetu sira responsabiliza ba be-mos, ai-han no saude diak ba nia familia, ne\'ebe bele disturbiu husi planta LNG. Programa treinu no fo servisu dala-barak haluhan tiha existensia feto nian. Prostitusaun no violensia domestika dalabarak akompanha trabalhador husi rai-liu no polarizasaun ekonomia. Justisa no mekanismu ba resolusaun konflitu tradisional dalaruma diskrimina hasoru feto. Feto prense papel importante iha familia, sosiadade no hari nasaun ne\'e. Sira partikularmente vulneravel no dala barak exklui tiha husi desizaun politika no komunidade nian.

Slide 25

Impaktu politika Osan barak ne\'ebe include iha projetu mina no gas dalabarak hamosu korupsaun no violensia. Lider governu no kompania sira tau sira nia interese iha lei nia leten ka trabalhador sira. Komunidade lokal bele sola-a husi planta LNG ne\'ebe besik se sira sente la hetan benefisiu. Operador planta bele viola diretus humanu ka hamosu forsa militar se sira sente katak sira nia projetu ka investementu hetan ameasa husi komunidade lokal. Kliente ne\'ebe sosa LNG husi planta ne\'e tenke iha konfiansa katak sira bele fiar sira nia abastesementu Ne\'e bele kontribui ba Australia nia interese ne\'ebe barak iha Timor-Leste.

Slide 26

Rekomendasaun: Planu risks Tenke informa didiak ba mane no feto sira iha komunidade ne\'ebe afetu konaba projetu ne\'e. Lei sira tenke maneja no proteje diretu ba rai, ambiente, fatin lulik, diretu trabalhador nian, transparansia, no konflitu interese. Timor-oan sira tenke preparadu ba servisu ho skil nivel as iha projetu ne\'e, ho programa bolsu estudu, treinamentu no edukasaun. Responde ba emersjensia tenke hadia atu bele responde ba dizastrus no asidente nakfakar. Projetu tenke integra ba planu dezenvolvimentu nearby, basa se presija be, eletrisidade, transporte rai no tasi, no infrastrutura seluk. Ita tenke komes radiance marketplace atu bele hetan benefisiu husi Sunrise LNG.

Slide 27

Rasaun ba adia-lai Sunrise Se iha tempu atu treinu ita nia trabalhador sira no dezenvolve negosiu sekondariu sira, aumenta rendementu ba ita nia ekonomia. Tempu atu implementa no aumenta esperiensia ho lei ambiente sira no prerequirementus lawful seluk ba asegura susesu projetu ne\'e. Controller sira se iha tempu atu dezenvolve sira nia kapasidade, atu nue\'e sira bele asegura katak projetu ne\'e tuir dunik interese Timor-Leste nian. Ita bele hetan benefisiu husi improvimentu hodi dezenvolve lalais LNG

Recommended
View more...