De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een ... .


29 views
Uploaded on:
Category: General / Misc
Description
De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie. Jacqueline Knoll Nurse practitioner kinderuorologie & kindernefrologie. Opbouw presentatie. Ketenzorg (algemeen) NP-ers UKZ, Nijmegen & Ketenzorg Ketenzorg binnen de kindernefrologie
Transcripts
Slide 1

De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie Jacqueline Knoll Nurse specialist kinderuorologie & kindernefrologie

Slide 2

Opbouw presentatie Ketenzorg (algemeen) NP-ers UKZ, Nijmegen & Ketenzorg binnen de kindernefrologie De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie

Slide 3

Definities Ketenbeschrijving: Een stapsgewijze beschrijving van de weg pass on een patiënt (result of proces) doorloopt in de gezondheidszorg waarbij de nadruk ligt operation coördinatie en afstemming, het "tool" is geregeld in een multiprofessionele richtlijn. Het belang van de patiënt staat voorop. Zorgketen: Gestructureerde samenwerking tussen zorgaanbieders waarbinnen een totaalpakket van operation elkaar afgestemde zorgvoorzieningen wordt geboden, met als doel het bereiken van een optimale continuïteit van het zorgproces.

Slide 4

Aanleiding Externe ontwikkelingen Meer onderbouwing dat kwaliteit van zorg mede afhankelijk is van de organisatie van zorg Overheid en zorgverzekeraars zetten in operation kwaliteit en transparantie Succesvolle projecten in verkorten toegangstijd, kortere doorlooptijden Interne ontwikkelingen Effici ë ntie Professional: pati ë ntenzorg, onderzoek en onderwijs meer in evenwicht brengen Voor de patiënt zijn resultaten zichtbaar in de proces-organisatie over afdelingen heen

Slide 5

Doelen Verbetering van de kwaliteit van zorg Meer efficiëntie (toegangstijd, doorstroomtijd, ligduur) Verbetering overdrachten binnen en buiten het ziekenhuis Samenwerking in de keten Profilering Taakherschikking waar nodig

Slide 6

Werkwijze UKZ Nijmegen Coördinatie en gezamenlijke ontwikkeling (kwaliteitsco ö rdinator en klankbordgroep, multidisciplinair) Vele initiatieven inzichtelijk maken Gebruik maken van kennis en ervaring Prioritering, afstemming en samenwerking Eenduidige en planmatige aanpak

Slide 7

Werkwijze per keten (1) Initiatief Projectplan Keteneigenaar, - regisseur, - adviseur Projectgroep Lokale, actuele gegevens verzamelen, incl verbeterpunten Literatuur (optimale) gegevens verzamelen

Slide 8

Werkwijze per keten (2) Ketenbeschrijving raadpleegbaar maken Verbeterpunten prioriteren Indicatoren vaststellen Rapporteren (presenteren, publiceren) Toepassen Borgen (pointer input, reviews)

Slide 9

Ketens & flowcharts Betreft een uitwerking van het onderdeel transitie binnen de keten

Slide 10

Toelichting flowchart - Werkwijze - Verantwoordelijke cq bevoegde - Normen/criteria - Referentie

Slide 11

NP-er & ketenzorg Keteneigenaar Verantwoordelijk voor de beschrijving van de keten Autorisator van documenten. Benoeming entryway clusterbestuur Is voorzitter van multidisciplinair patiëntenoverleg en/of medisch hoofd Ketenregisseur case director: coördinerend persoon kick the bucket de patiënt volgt en diens belang voorop stelt. Speelt rol bij arranging, overdracht en samenwerking Binnen het UKZ zijn de NP-ers de ketenregisseuren !

Slide 12

NP-ers werkzaam in het UKZ St. Radboud, Nijmegen

Slide 13

Ketens binnen het UKZ Nijmegen Kinderurologie Onco neuro Prematuren/ECMO Kinderhartcentrum Pylorushypertrofie Bottumoren Hypoplastisch hartsyndroom Mitochondriële aandoeningen Chr. longaandoeningen Kind met chr.nierinsufficiëntie

Slide 14

Ketenzorg & kindenefrologie 4 kindernefrologische centra (dialyse & niertransplantatie) AMC Amsterdam SKZ Rotterdam WKZ Nijmegen UKZ St Radboud, Nijmegen * Nijmegen grootste regio, vormt group met UMC Groningen Nijmegen

Slide 15

Ketenzorg & kindernefrologie De ketenzorg van het kind met een chronische nierinsufficiëntie reikt verder dan de afdeling en/of het UKZ St. Radboud, Nijmegen Samenwerking met : - Afdeling volwassennefrologie operation het gebied van transplantatie (levende donoren programma) en transitie - Perifere ziekenhuizen in de regio m.b.t. prédialyse & transitie - UMC Groningen m.b.t. prédialyse en post-transplantatie Processen & systems binnen de keten moeten operation deze samenwerking zijn afgestemd.

Slide 16

De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie Voorzitter multidisciplinaire patiëntenbespreking Kwaliteitszorg/EBP/Ketenregisseur Coördinatie en bewaking kindernefrologische verpleegkundige zorg operation verpleegafdeling, polikliniek en dialyse Aandachtgebieden: Prédialyse, PD, TX en transitie Algemeen

Slide 17

De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie Het klinisch cushion van een kind met chronische nierinsufficiëntie Predialyse Dialyse Transplantatie PD HD NP-er kindernefrologie

Slide 18

De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie Predialyse Coördinatie prédialyse traject Voorlichting & informatie ouders en kind Coördinatie regio-informatiedagen (Nijmegen – Groningen) Poliklinische begeleiding in de prédialyse fase (medicatie, dieet, acceptatie) Contactpersoon prédialyse patiënten UMC Groningen

Slide 19

De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie Hemodialyse Dialyse Peritoneaaldialyse Coördinatie & supervisie verpleegkundige PD zorg Opzetten verpleegkundig spreekuur Kwaliteitszorg/EBP Opzetten PD poli UMC Groningen * Trainingen en dagelijkse PD zorg wordt uitgevoerd entryway 2 kinderdialyseverpleegkundigen

Slide 20

De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie Hemodialyse Dialyse Peritoneaaldialyse Kwaliteitszorg/EBP * Dagelijkse HD zorg is in handen van seniorverpleegkundigen

Slide 21

De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie Transplantatie Coördinatie transplantatietraject levend donoren Voorlichting & informatie ouders en kind Klinische begeleiding in pré-, per-en post TX fase Uitvoeren van transplantatiepoli (kindernefro-en kinderurologisch) Samenwerking met kindernefroloog UMC Groningen m.b.t. TX patiënten

Slide 22

Conclusie Ketenzorg is nauw verbonden met kwaliteitszorg Het is een multidisciplinaire verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheden/bevoegdheden van verschillende experts staan beschreven Beschrijving van een keten leidt tot een probleem-en verbeterinventarisatie en uiteindelijk kwaliteitswinst voor de patiëntengroep. Het is van belang de kwaliteit van de keten te optimaliseren, bewaken en borgen De NP-er heeft binnen de ketenzorg, van o.a. het kind met een chronische nierinsufficiëntie, een centrale rol als coördinator van zorg en ketenregisseur

Slide 23

Dank u voor uw aandacht

Recommended
View more...