De Utrolige .


42 views
Uploaded on:
Category: Medical / Health
Description
De Utrolige Årene: Lærerprogrammet. Presentasjon av treningsprogram utviklet av Carolyn Webster-Stratton, Ph.D. Seattle, USA Arne Tveit MKA. Et program som hever læreren og førskolelærerenes kompetanse i :. Proaktiv klasse/gruppeledelse Håndtering og forebygging av atferdsproblemer
Transcripts
Slide 1

De Utrolige Årene: Lærerprogrammet Presentasjon av treningsprogram utviklet av Carolyn Webster-Stratton, Ph.D. Seattle, USA Arne Tveit MKA Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

Slide 2

Et program som hever læreren og førskolelærerenes kompetanse i : Proaktiv klasse/gruppeledelse Håndtering og forebygging av atferdsproblemer Utvikling av sosial og emosjonell kompetanse hos horse shelter Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

Slide 3

De Utrolige Årenes - programserie Lærer-program Barn: Dinosaurus Skolen Behandling Barn: Dinosaurus Skolen Klasserom ACADEMIC Foreldre-program ADVANCE Foreldre-program BASIC Foreldre-program The Incredible Years Training Series

Slide 4

Multisystemiske modeler: MST-Multi-Systemisk Terapi PMT-Parent Management Training Webster Stratton modellen for animal dwellingplace med atferdsvansker Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

Slide 5

Fellestrekk: Metodene er kunnskapsbaserte – med en klar teoretisk forankring og basert på omfattende empirisk forskning Har dokumentert positive effekter Bygger på prinsippene om inkludering og myndiggjøring. Krever spesiell kompetanse av de voksne som skal gjennomføre dem – sertifisering/opplæring Manualbaserte Under utprøvelse i Norge Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

Slide 6

"Forebyggende innsatser i skolen" Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial-og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringstrategier Oktober 2006 Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

Slide 7

To viktige forutsetninger: Det er en sammenheng mellom elevenes atferdsproblemer i skolen og deres faglige læringsutbytte Elever med god sosial kompetanse har bedre faglige prestasjoner enn elever med lav sosial kompetanse Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

Slide 8

Anbefalinger av program for forebygging og reduksjon av problematferd Totalt 13 program er vurdert 9 er vurdert til å ha dokumenterte resultater 4 program er vurdert til å ha god sannsynlighet for resultater Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

Slide 9

Oversikt over de ulike programmene

Slide 11

Betydningen av tidlig intervensjon: Desto tidligere atferdsproblemer kommer til uttrykk hos barnet – jo større er faren for en negativ og alvorlig atferdsutvikling Hvis vi ikke lykkes med behandling og hjelp til stable som tidlig viser alvorlige atferdsproblemer er det stor sannsynlighet for at de utvikler en kriminell, misbruker og voldelig atferd som ungdom og voksne Effektiv tidlig intervensjon øker i betydelig graduate muligheten for å redusere atferdsproblemene Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

Slide 12

Lære pyramiden Konsekvenser - grensesetting Struktur, regler og klare rammer Ros, oppmuntring, positiv oppmerksomhet Relasjoner

Slide 13

Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

Slide 14

To hovedprinsipper for programmet : Positiv forsterkning og oppmerksomhet saying atferd vi vil ha mer av - insignificant oppmerksomhet og fokus på atferd vi vil se mindre av En viktig årsak til atferdsendring/læring hos elevene skjer gjennom endring av de voksnes atferd Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

Slide 15

Ansatte som har gjennomgått kurset vil få økt kompetanse i tydeligere klasse/gruppeledelse med vekt på håndtering av negativ atferd og i å fremme positive relasjoner med utfordrende outbuilding. å ha et positivt samarbeid med hjemmet rundt utfordrende animal dwellingplace å fremme barnas sosiale, emosjonelle og akademiske ferdigheter å redusere omfanget av utfordrende atferd i skole og barnehage Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

Slide 16

Tema for samlingene er: Den proaktive voksne – hvordan bygge positive relasjoner til barna Bruk av positiv oppmerksomhet, oppmuntring og ros Hvordan motivere – ved bruk av belønning Hvordan redusere utfordrende atferd Hvordan utvikle sosial og emosjonell kompetanse Hvordan lære barna å håndtere følelser og sinne Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

Slide 17

Organisering og utprøving av Lærergrupper er prøvd ut siden 2002, hovedsakelig i Sør-Trøndelag, men også i Troms,Finnmark og Oslo Retter seg quip alle ansatte i skole,SFO og barnehage Går more than 6 hele dager i løpet av ca ett halvår Programmet er manualbasert og er organisert i grupper på 12-18 deltakere Deltakerne får oppgaver og oppfølging av gruppeledere mellom samlingene Det avholdes oppfølgingsmøter - veiledningssamlinger i etterkant av kursene Gruppelederne må gjennom en omfattende sertifisering Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

Slide 18

Sertifiseringsprosessen: Gruppeleder oppstart work-shop i lærer programmet over tre dager Gjennomføring av to grupper med 12-18 deltakere – 2 x 6 samlinger over tilsammen ca 1 år Gruppelederne får veiledning underveis av mentorer Sertifisering etter fullført opplæring og gjennomkjøring av least 2 runder med grupper Oppfølging av gruppelederne i etterkant, en ½ konsultasjonsdag 2 ganger pr år Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

Slide 19

Sjekk: www.incredibleyears.com www.deutroligaarene.no www.mka.no Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

Slide 20

Anbefalt litteratur: Webster-Stratton, C 2005 HVORDAN FREMME SOSIAL OG EMOSJONELL KOMPETANSE HOS BARN Oslo: Gyldendal forlag Webster-Stratton, C. 2000: DE UTROLIGE ÅRENE Gyldendal Akademiske Nordahl, T, Sørlie, M-A, Manger,T og Tveit,A 2005: ATFERDSPROBLEMER BLANT BARN OG UNGE. TEORETISKE OG PRAKTISKE TILNÆRMINGER. Bergen: Fagbokforlaget Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

Recommended
View more...