DerIn Boyun EnfeksIyonlarI .


142 views
Uploaded on:
Description
Derİn Boyun EnfeksİyonlarI. Prof.Dr .Murat Toprak Dr.Alper Özdilek. 72 Slayt. TANIM. Yüzeysel ve derin boyun fasyasının, boyun kaslarını ve boyundaki organları sararak oluşturduğu kompartmanlarda oluşan enfeksiyonlara derin boyun enfeksiyonları (DBE) denilmektedir.
Transcripts
Slide 1

Derin Boyun EnfeksİyonlarI Prof.Dr .Murat Toprak Dr.Alper Özdilek 72 Slayt

Slide 2

TANIM Yüzeysel ve derin boyun fasyasının, boyun kaslarını ve boyundaki organları sararak oluşturduğu kompartmanlarda oluşan enfeksiyonlara derin boyun enfeksiyonları (DBE) denilmektedir. 2 yy.da Galen kind tanımlamıştır

Slide 3

DBE NEDER ZORDUR Kompleks anatomi Derin yerleşim Vital yapılara yakınlık Cerrahi ulaşım zorluğu Bölgeler arası ilişki

Slide 4

TANIM Antibiyotikler, USG, BT ve MR sayesinde insidansları ve mortaliteleri azalmıştır. Cerrahi bir hastalık olarak tanımlansalarda erken vakalar antibiyotiğe cevap verirler. Bütün bu olumlu yönlere rağmen halen hayatı tehdit eden bir rahatsızlıktır.

Slide 5

ETYOLOJİ Antibiyotik kullanımının sınırlı olduğu yerlerde DBE %70 sebebi faringeal ve tonsiller enfeksiyonun yayılımı ile olmaktaydı. Odontejenik kaynaklar erişkinlerde en sık nedendir. Pediatrik populasyonda tonsillitler ve ÜSYE en sık sebeptir.

Slide 6

ETYOLOJİ Tükrük bezi enfeksiyonları Travma Yabancı cisim varlığı Özefagoskopi veya bronskopi benzeri enstrümentasyonlar Lokalize veya süperfisyal enfeksiyonun yayılımı İV ilaç kullanımı Bezold absesi Laringopyosel Hastaların %20 sinde kaynak bulunamaz.

Slide 7

BOYUN FASYALARI A)SERVİKAL FASYANIN ANATOMİSİ ● SUPERFİSYAL SERVİKAL FASYA ● DERİN SERVİKAL FASYA 1-DERİN FASYANIN YÜZEYEL TABAKASI 2-DERİN FASYANIN ORTA TABAKASI 3-DERİN FASYANIN DERİN TABAKASI

Slide 8

YÜZEYEL FASYA ● Hemen deri altındaki platisma kasını ve boynu, cilt altında tamamen sarar. ● Epikraniumda aksilla ve göğse kadar gider. ● Kas ve kemiğe sıkı yapışması sebebiyle derin boyun boşluklarını oluşturmaz.

Slide 9

DERİN FASYANIN YÜZEYEL TABAKASI ● Boynu cap olarak çevreler ve bu nedenle " \'Donatan Fasya "" olarak isimlendirilir ● Arkada vertebranın proc.spinosus\'undan başlar, boyunda dairesel olarak yayılarak SCM kası ve m.trapezius\'u çevreler. ● Submandibular ve parotis bezini paketleyerek superiora doğru devam eder. Burda aynı zamanda Digastrik kasın foremost karnını ve Mylohyoid kası da çevreler.

Slide 11

DERİN FASYANIN ORTA TABAKASI ● Aynı zamanda visseral fasya,pretiroid fasya ve pretrakeal fasya olarak da adlandırılır. 1-Muskuler Fasya : Hyoid altındaki strap kaslarını sarar ve büyük damarların adventisyasını oluşturur. Superiorda hyoid kemik ve tiroid kartilaja yapışırken, inferiorda sternuma ve klavikulaya bağlanır 2-Visseral Fasya : Fareks, larenks, ösafagus, trakea ve tiroid bezini sarar. Anterosuperiorda hyoid kemik ve tiroid kartilaja yapışır. Posteriorda buksinatör ve farengeal konstriktörleri sararak kafa tabanına doğru ilerler. Bu bölüme aynı zamanda " Buccofarengeal fasya " da denir.

Slide 13

DERİN FASYANIN DERİN TABAKASI ● Servikal vertebranın sipinöz çıkıntılarından ve Ligamentum nuchae\' dan köken alır. ● Servikal vertebranın transvers çıkıntıları hizasında "Front alar tabaka" ve "Back prevertebral tabaka" olmak üzere ikiye ayrılır. 1-Alar Fasya : Prevertebral fasyanın önünde yer alır, böylece retrofarengeal boşluğun arka duvarını yapmış olur. 2-Prevertebral Fasya : Vertebra korpusunun önünde her iki yandaki transvers proçesler arasında yer alır, kafa tabanından koksikse kadar uzanır. Boyun derin kaslarını sarar.

Slide 15

BOYUN BOŞLUKLARI B) DERİN BOYUN BOŞLUKLARININ ANATOMİSİ 1) TÜM BOYUN BOYUNCA UZANAN BOŞLUKLAR 2) SUPRAHYOİD BOŞLUKLAR 3) İNFRAHYOİD BOŞLUKLAR

Slide 16

TÜM BOYUN BOYUNCA UZANAN BOŞLUKLAR

Slide 17

BOYUN BOYUNCA UZANAN BOŞLUKAR RETROFARİNGEAL BOŞLUK Derin servikal fasyanın orta tabakasının farenks ve özefagusu çevreleyen viseral tabakası ile derin servikal fasyanın derin tabak a sı arasındaki boşluktur.

Slide 18

Retroviseral, retroözefagial ve back viseral boşluk olarakta bilinir. Kafa tabanından 1. veya 2. torasik vertebraya kadar uzanır. Retrofaringeal lenf nodları horizontal iki zincir olarak uzanır.

Slide 20

Ret r ofaringeal Boşluk Enfeksiyonları En sık kaynakları: Retrofaringeal lenf nodlarına drene olan burun, adenoid, nazofarenks ve paranazal sinüslerdir. Sıklıkla çocuklarda görülür ve aynı zamanda sıklıkla bir ÜSYE hikayesi mevcuttur . Ateş, servikal lenfadenopati, disfaji, odinofaji, nukhal rigidite ve ek olarak havayolu kompresyonu görülebilir.

Slide 22

Tanısı Lateral yumuşak doku grafisinde prevertebral yumuşak dokularda kalınlaşma, prevertebral yumuşak dokularda hava ve vertebra cisimlerinde erozyon görülmesi ile konulur.

Slide 23

A cil müdahale gerektiren bir durumdur Ponksiyon ve drenaj; Endotrakeal entübasyonu takiben transoral yolla uygulanmalıdır Trendelenburg pozisyonu ; Abse içeriğinin alt solunum yollarına aspirasyonunun önlenmesi amacıyla tercih edilmelidir Trakeotomi; hava yolu obstrüksiyonunun çok fazla olması halinde, ekstübasyondan önce gerekebilir

Slide 24

TEHLİKE BOŞLUĞU Derin servikal fasyanın derin tabakasının alar ve prevertebral bölümü arasındaki potansiyel boşluktur . Retrofaringeal boşluğun arkasında, prevertebral boşluğun önünde yer alır. Bu ismi almasındaki sebep; kafa tabanından diafram seviyesindeki back mediastinuma kadar uzanması ve enfeksiyon yayılımına çok az direnç göstermesidir.

Slide 26

Tehlike Boşluğu Enfeksiyonları Burun ve boğazdan gelen lenfatik drenaj ile olur. Bulgular ilkin etkilenen bölge ile alakalıdır daha sonradan toksik görünüm alır. Mediastinit ve ampiyem gelişir. Tedavisi drenaj ve İV antibiotiktir. Mediastinel yayılım için torakotomi uygulanır.

Slide 27

PREVERTEBRAL BOŞLUK Derin servikal fasyanın prevertebral bölümü ile vertebra cisimleri arasındaki boşluktur. Kafa tabanından Coccyx\' e kadar uzanır.

Slide 29

Prevertebral Boşluk Enfeksiyonları Antibiotiklerden önce sebep vertebra cisimlerinin pyojenik veya tuberküloz ile tutulumu idi. Şu an en sık sebep iatrojenik travmadır. Vertebral osteomiyelite yol açabilir. Bulgu ve tedavisi diğer boyun boyunca uzanan boşluk enfeksiyonları ile aynıdır.

Slide 30

VİSERAL VASKÜLER BOŞLUK Karotid kılıf içindeki potansiyel boşluktur. Karotis arterini, I. Juguler Veni ve N. Vagus\'u içerir. Çok az aerolar bağ dokusu içerdiğinden genellikle enfeksiyonlar lokalize kalır. Derin servikal fasyanın üç tabakası tarafından da oluşturulduğundan Mosher bu yapıya Boynun "Lincoln Otoyolu" demiştir.

Slide 32

Viseral Vask ü ler Boşluk Enfeksiyonları En sık etken Parafaringeal boşluk enfeksiyonlarının yayılımıdır. Karotid arter rüptürü ve Juguler ven trombozu benzeri ciddi komplikasyonlar görülür.

Slide 33

HYOİD KEMİK ÜSTÜNDELİ BOŞLUKLAR

Slide 34

HYOİD KEMİK ÜSTÜNDE SINIRLI BOŞLUKLAR Faringomaksiller Boşluk (Parafaringeal ) Boyun parallel bölümünde ters çevrilmiş bir koni şeklindedir. Taban kısmı üstte kafa tabanı, tepesi altta hyoid kemik ile komşudur. Average sınır sidelong faringeal duvar, Lateral sınır ise DSF\' nın yüzeyel tabak a sıdır.

Slide 35

Diğer isimleri Parafaringeal , perifaringeal ve horizontal faringeal boşluktur. Bu boşluğun enfeksiyonu çok sıktır. Bunun sebebi içerdiği lenf nodlarının fazlalığı ve diğer boşluklarla yakın ilişkisidir. Parafarengeal boşluk ; Medialde peritonsiller, Posteromedialde retrofarengeal, Lateralde mastikatör, Altta ise submandibuler boşlukla ilişkilidir.

Slide 36

Prestyloid ve poststyloid olarak iki bölüme ayrılır. 1) Prestyloid kompartman abselerinde trismus, mandibula köşesinde şişkinlik, farinks horizontal duvarında mediale itilme görülür. 2) Poststyloid kompartman önemli damar ve sinirleri içerir (ICA, IJV, IX.,X.,XI., XII.sinir)

Slide 38

Parafaringeal Boşluk Enfeksiyonları Kaynak sıklıkla tonsiller ve farenkstir , odont o jenik enf . direkt yayılımı da görülür. Prestyloid kompartman en sık peritonsiller abse sonrası enfekte olur. Prestyloid enf . ciddi nerovasküler komplikasyonlara yol açabilirler. Poststyloid kompartman enfeksiyonları sessiz seyreder. Poststyloid enf . da en sık tonsiller sidelong faringeal duvarın yerdeğişimi ve erken trismus görülür.

Slide 40

Tedavi İV antibiotik ve eksternal drenajdır. Eksternal drenajda Mosher\'in 1929\' da tanımladığı Sub-maksiller Fossa yaklaşımı kullanılır. Foremost sternokleido-mastoid kas boyunca insizyon, submandibuler insizyon veya ikisinin kombinasyonu olan T insizyonu yapılabilir.

Slide 41

SUBMANDİBULER BOŞLUK Mandibula, ağız tabanı, hyoid kemik, derin servikal fasyanın yüzeyel fasyası arasındaki boşluktur. Mylohyoid kasın ayırdığı sublingual ve submaksiller bölümlerine ayrılır. Sublingual boşluk sublingual organ, hypoglossal sinir ve Wharton kanalını içerir.

Slide 43

Submandibuler Enfeksiyonlar En çok odontojenik ve peridontal enfeksiyonların yaılımı ile Sublingulal ve submental bölümde şişlik ile başlar Tedavi edilmez ise selülit ve suprahyoid yumuşak dokularda endürasyon gelişir. Özel formu Ludwing Anjini\'dir . Sublingulal ve bil. Submaksiller boşluklar tutuludur.Ağrı, ağız sulanması, trismus , disfaji ve solunum zorluğu olur Bu boşluktan parafarengeal ve retrofarengeal bölgelere geçiş olabilir.

Slide 44

Tedavi drenaj ve İV antibiotik Horizontal submental insizyon ile drenaj sağl

Recommended
View more...