EG E STOLTE AV ARBEIDSPLASSEN MIN .


41 views
Uploaded on:
Description
EG E STOLTE AV ARBEIDSPLASSEN MIN. TA ET SKRITT AV GANGEN MEN OGSÅ HA FLERE BALLER I LUFTEN. Stine K. Bjelland 1997: Sykepleier Karmøy 1998-99: HTV Karmøy 1999-2001: Avd.leder Karmøy 2002-2005: Personalrådg. Karmøy 2006: Personalsjef HSR AS 2007: Stabsleder personal Karmøy.
Transcripts
Slide 1

EG E STOLTE AV ARBEIDSPLASSEN MIN

Slide 2

TA ET SKRITT AV GANGEN MEN OGSÅ HA FLERE BALLER I LUFTEN

Slide 3

Stine K. Bjelland 1997: Sykepleier Karmøy 1998-99: HTV Karmøy 1999-2001: Avd.leder Karmøy 2002-2005: Personalrådg. Karmøy 2006: Personalsjef HSR AS 2007: Stabsleder individual Karmøy

Slide 4

1. LEDELSE 2. KULTUR 3. LIKESTILLING

Slide 5

ARBEIDSTID: Den tid arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiver AML §10-1

Slide 6

STYRINGSRETT: Arbeidsgivers rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet innen de rammer som følger av de arbeidsrettslige rammer - lydighets-og underordningsforhold etableres gjennom arbeidsavtalen (NB! Arbeidstakers medvirkningsplikt HMS,AML § 2-3)

Slide 7

ARBEIDSGIVERPOLITIKK KARMØY Brukerorientering - brukernes behov for færre antall ansatte Myndiggjorte medarbeidere - som tar ansvar for egen arbeidstid og uønska deltid Tilretteleggende og tydelige ledere - som tilstreber fleksibilitet, våger å tenke nytt og stå i prosesser - balanse

Slide 8

5. MAI 1998 - KOMMUNESTYREVEDTAK Det er et mål for Karmøy kommune at ingen nyopprettede stillinger er mindre enn 37,4% (14 clock pr uke). Ved ledighet i stilling skal ansatte som har mindre enn 37,4% få mulighet til å utvide sine stillinger

Slide 9

TILBAKEBLIKK: 90-tallet: Mye prat og lite taking care of Høst 2001: Vi bestemte oss for å gjøre noe Fra 2002: Fokus Vår 2003: Konkret taking care of 2004/05/06: Resultatene blir bedre og bedre

Slide 10

SAMMENLIGN. HELGEARBEID: Kommunen/helsevesenet - 35,5 clocks arbeidsuke 240 clock (2 av 6 helger) 300 clock (2 av 5 helger) Industri - 33,6 clocks arbeidsuke 450 clock (5 skift) 384 clock (6 skift)

Slide 11

Hotell-og eatery Maaaaaaange clock… … Olje/shipping Intenst når det står på Lønnsforskjeller?

Slide 12

HVA GJORDE VI I KARMØY? Kartlegging 2004 230 ønsker økt still. 72 ønsker 90-100% 124 ønsker 70-80% 34 ønsker 40-60% 2006 NY KARTLEGGING!

Slide 13

HVA GJORDE VI I KARMØY ? SAMARBEID MED ORGANISASJONENE Protokoll Fokus på mål Ny arbeidstid Handlingsplaner

Slide 14

PROTOKOLLEN Hovedmål: 75-100% Stillinger under 40% reduseres til 50 stk innen utløp av 2006 Frihet til å velge arbeidstidsordning i hver virksomhet - mer helg og økt fleksibilitet Opplæring X 2 pr år Styringsgruppe som følger opp

Slide 15

HVA GJORDE VI I KARMØY? Vakante stillinger ble spart Intern utlysning av ledige ressurser Ny arbeidstidsordning med økt helgearbeid Ansatte fikk høyere stilling

Slide 16

HVA GJORDE VI? Vi lyste IKKE ut stillinger under 40% 5 (10,15) ukers turnus (2 av 5) 12 ukers turnus (5 av 12) Lange vakter (2 av 6) 3-3 turnus Hver 2. helg Mer helg kombinert med fleksibilitet TILLATT MANGFOLD - ULIKHET

Slide 17

ØNSKETURNUS - tja… ? Min påstand: Ansatte som middleman i helse-Norge har alltid hatt ønsketurnus!

Slide 18

HVORDAN FIKK VI RESULTATER? Åpenhet Tett samarbeid med organisasjonene - vi møtte motstand sammen Innså at saken tok tid Konkrete mål Holdt fokus

Slide 19

UTFORDRINGER: Ledere - som innser at saken er viktig og som har ryggrad til å stå i prosessene Økt helgejobbing Oppfølging-holde orden på alle hjemlene Gi og ta kultur Fleksibilitet Konkurranse pga ulike løsninger (negativt - positivt!?)

Slide 20

POSITIVE EFFEKTER: Fornøyde brukere – KVALITET Færre og mer fornøyde ansatte Mindre administrasjon Redusert sykefravær? - pga større stillinger? Kontinuitet Bedre rekruttering på sikt – 75-100% stillinger - flere søkere

Slide 21

RESULTATER – KONKRETE TALL: Utgangspunkt 01.01.02 h/s-etat 220 stillinger under 40% 665 årsverk fordelt på 1084 personer Arbeid hver 3. helg Gj.snittlig stillingsstørrelse h/s ca 61% oms.tj.: 55%

Slide 22

RESULTATER – KONKRETE TALL: Status jan 06 h/s-etat: 100 stillinger under 40% (reellt 45 ansatte) 770 årsverk fordelt på 1120 ansatte Økt helgearbeid kombinert med økt graduate av fleksibilitet Gj.snittlig stillingsstørrelse: ca 67,6% oms.tj.: 64,2%

Slide 23

RESULTATER – KONKRETE TALL: Ca 150 ansatte har fått økt stillingene sine med fra 5% til 25% 85 av disse fikk quick stillingsutvidelse, 65 midlertidig utvidelse De midlertidige ble faste etterhvert-prøveprosjekter

Slide 24

VIDERE FRAMDRIFT KARMØY: 31.12.06: 50 still. under 40% - dersom målet nås: gj.snitt. st.str.: 70% (oms.tj) Alle 20 virksomheter endrer arbeidstidsordning Evaluering i 2006 Hva med veien videre? Utvikling? Hver 2. Helg? Eller nok?

Slide 25

UTFORDRINGER KOMMUNER : Mange stillinger under 40% Tid til å følge opp Midlertidige prosjekter Mangler politisk forankring Tydelige ledere Samarbeid med organisasjonene – gjensidig forpliktende avtale

Slide 26

UTFORDRINGER KOMMUNER: Motstand fra ansatte med høye stillinger Lø/sø-tillegget for lavt For mange midlertidige løsninger Nord Norge: sysselsette flest mulig Underskrift på turnuser - arbeidstilsyn "Et ork" å sette igang

Slide 27

MINE RÅD: Politisk forankring Støtte/wound - forankring – hos noen som brenner for saken Forpliktende avtale Klare tydelige mål (langsiktige og kortsiktige) Handlingsplaner Start med stillinger under 40%

Slide 28

MINE RÅD: Opprette styringsgruppe som har faste møter og stiller opp på personalmøter Inngå allianser med ledere som lykkes - fokus på gode eksempler og kloke grep Sett saken på agendaen - ofte Opplæring – bruk god tid Ærlighet og tydelighet på konsekvensene Sett brukerne i sentrum - alltid VÆR ARBEIDSGIVER! – GI OG TA KULTUR

Slide 29

BEHOVET FOR ARBEIDSKRAFT: Færre antall ansatte i høyere stillinger - en måte å sikre generasjonsvekslingen Vi må kunne tilby de nye helsefagarbeiderne (og andre) en respektabel stillingsbrøk HOLDNINGER

Slide 30

12 UKERS TURNUS Turnusen ses over lengre periode - lettere å tilfredsstille ønsker Arbeid 5 av 12 helger 4 ekstra helger pr år i forhold til hver 3. Helg Får kvittet stillinger under 40% Bra for brukerne

Slide 31

RESULTATER SYKEHJEM 12 UKERS TURNUS Helt likt 5 ukers turnus i.f.t. antall clock helg pr år 2003: 16 årsverk 25 ansatte (64% still) 2004: 16 årsverk 22 ansatte (72% still)

Slide 32

LANGTURNUS - OLJETURNUS 11-13 clocks vakter Total oljeturnus eller kun langvakter i helg Boliger og bokollektiv for demente Bra for brukerne - kontinuitet - red.skader Ansatte meget fornøyde Lite fleksing - ansattes ønsker

Slide 33

RESULTATER BOLIG PU 4 BRUKERE: 1998: 19 personer 9 årsverk 47% still 2006: 13 personer 9,8 årsverk 75% still

Slide 34

BOLIGER PU-BRUKERE Hadde for få år siden 29 stillinger under 45% 2006: Kun 1 stilling under 45%

Slide 35

3-3 TURNUS 01.04.02-31.12.03 Mål: Redusere sykefraværet Godt arbeidsmiljø (kontinuitet, kompetanseheving, bevare helsen, medbestemmelse) Var ment som en "gavepakke" til de ansatte ved en sykehjemsavdeling - gode erfaringer fra Sverige

Slide 36

3-3 Dårlig prosess i forkant vedtak fra politikerne ansatte følte seg uthengt pga høyt sykefravær liten medbestemmelse provoserende med politiske vedtak flere ønsket ikke endringer

Slide 37

3-3 Krevde tilførte ressurser 1,5 årsverk Lik bemanning helg og ukedager Bunden og ubunden tid Må tilpasses norsk arbeidsmiljølov Våre erfaringer: sykefraværet steg, uro, vanskelig å legge om arbeidsoppgavene m.m. Jeg forstår likevel ikke hvorfor vi mislyktes

Slide 38

5 UKERS TURNUS Arbeid 2 av 5 helger Får kvittet stillinger under 40% 3-4 helger mer pr år i forhold til hver 3.helg Kombineres med økt innflytelse fra de ansatte - fleksibilitet Bra at brukerne shoe 10% stillinger

Slide 39

Bakgrunn for ny arbeidstidsordning Helgevaktstillinger, under 20% Stort forbruk av ekstra innleie Stor belastning på personalet Behov for å øke stillingene

Slide 40

PROSESS – 5 UKERS TURNUS Politisk vedtak om å øke stillingsandelene Felles protokoll om å øke stillingsandelene INTERNE PROSESSER I VIRKSOMHET Etablering av turnusgruppe, ønsketurnus Vurdering av elective arbeidstidsordninger Turnusprogram – utprøving av turnusalternativ Avtale om evaluering av avtalt turnus

Slide 41

UTFORDRINGENE omstillingsprosessen – ny arbeidstidsordning Gjelder endringen alle virksomheter i kommunen? Hvilken virksomhet starter først med ny arbeidstidsordning? Konsekvensen av å øke stillingene = mer arbeid i helgene Sykefravær – oppfølging og dokumentasjon

Slide 42

ARGUMENTASJON i omstillingsprosessen Mulighet for å øke stillinger Kvalifisert personell tilstede 24 clock i døgnet Mindre antall personell i bruker kontakt Ønske turnus i grunnturnus Avtaler, turnusprotokoll Evaluering og vurdering av turnus - fortløpende

Slide 43

RESULTATER i en turnus med 20 ansatte 8 av 20 ansatte har fått øket stillingen Redusert helgevaktstillinger – 6 stillinger Redusert ekstrainnleie Ro i personalgruppen – fagkompetansen øket Færre ansatte – mindre administrasjon

Slide 44

RESULTAT ALDERSHJEM 10 UKERS TURNUS Helt likt 5 ukers turnus i.f.t. antall clock helg pr år Enklere å få gjennomslag for 2004: 14 årsverk 24 ansatte 58% still 2005: 14 årsverk 20 ansatte 70% still

Slide 45

RESULTAT SYKEHJEM 10 UKERS 2005: 20,1 årsverk 37 ansatte 54% still 2006: 20,1 årsverk 33 ansatte 61% still

Slide 46

HA ALLTID LØSNINGSFOKUS

Slide 47

VI HAR DET GODT I ARBEIDSLIVET I NORGE – SI DET HØYT! Arbeidskraftbehovet

Slide 48

BEGEISTRING GIR DRIVKRAFT

Recommended
View more...