ESANSIYEL HIPERTANSIYON .


55 views
Uploaded on:
Category: Home / Real Estate
Description
ESANSİYEL HİPERTANSİYON. Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ates@medicine.ankara.edu.tr. HİPERTANSİYON: Yüzyılın epidemisi. YÜKSEK PREVALANS. YÜKSEK MALİYET. HİPERTANSİYON. HEDEF ORGAN HASARI. Böbrek Yetmezliği. Koroner Arter Hastalığı.
Transcripts
Slide 1

ESANSİYEL HİPERTANSİYON Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ates@medicine.ankara.edu.tr

Slide 2

HİPERTANSİYON: Yüzyılın epidemisi

Slide 3

YÜKSEK PREVALANS YÜKSEK MALİYET HİPERTANSİYON HEDEF ORGAN HASARI Böbrek Yetmezliği Koroner Arter Hastalığı Kalp Yetmezliği Periferik Arter Hastalığı Inme Retinopati

Slide 4

Kalp Beyin Böbrek Göz Malign hipertansiyon Komplikasyonsuz dönem ± 15 yıl Komplikasyon dönemi ± 5 yıl Ölüm 52 yaş Başlangıç 32 yaş Perera GA: Hypertensive vascular sickness: Description and common history. J Chronic Dis 1955; 1:33

Slide 5

Oran/1 . 000 kadın Oran/1 . 000 erkek Kadınlarda olaylar ( % ) Erkeklerde olaylar ( % ) Sistolik KB ve kardiyovasküler hazard Framingham Ç alışması 35-64 ya şında KVH bulunmayan bireyler; 38 yıllık izlem 50 40 30 Olayların yüzdesi Yaşa uyarlanmış yıllık oran 20 10 0 < 119 120 - 139 140 - 159 160 - 179 > 180 Sistolik kan basıncı ( mmHg ) Kannel WB. Am J Cardiol 2000;85:251-5

Slide 6

Framingham Ç alışması 35-64 yaşında KVH bulunmayan bireyler ; 38 yıllık izlem 50 Oran/1 . 000 kadın Oran/1 . 000 erkek Kadınlarda olaylar ( % ) Erkeklerde olaylar ( % ) 40 Yaşa uyarlanmış yıllık oran 30 Olayların yüzdesi 20 10 0 < 74 75 - 84 85 - 94 95 - 104 105 - 160 Diyastolik kan basıncı ( mmHg ) Diyastolik KB ve kardiyovasküler chance Kannel WB. Am J Cardiol 2000;85:251 - 5

Slide 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 MRFIT: Kan basıncı düzeyine göre kardiyovasküler hastalık ölüm riski Sistolik kan basıncı (SKB) Diyastolik kan basıncı (DKB) KKH mortalitesinin rölatif riski Decile (en az 10%) (en yüksek 10%) <112 <71 112-71-118-76-121-79-125-81-129-84-132-86-137-89-142-92-> 151 > 98 SKB DKB 350.000 hasta,11.6 yıl izlem He J, et at. Am Heart J 1999;138:211-9

Slide 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MRFİT: Kan basıncı düzeyine göre inmeye bağlı ölüm riski Sistolik kan basıncı (SKB) Diyastolik kan basıncı (DKB) Inme ölümlerinin rölatif riski Decile (en az 10%) (en yüksek 10%) <112 <71 112-71-118-76-121-79-125-81-129-84-132-86-137-89-142-92-> 151 > 98 SKB DKB 350.000 hasta,11.6 yıl izlem He J, et at. Am Heart J. 1999;138:211-9

Slide 9

Kan basıncı düzeyi child dönem böbrek yetersizliği gelişimini anlamlı olarak etkiler MRFIT Çalışması: M ultiple R isk F performer I ntervention T rial 332.544 erkek; 6 yıl izlem * p<0.001 * Klag et al. N Engl J Med 1996;334 : 13-8

Slide 10

Kan basıncı düzeyi ve child dönem böbrek yetersizliği riski 46.881 erkek ve 51.878 kadın 17 yıllık izlem Tozawa M , et al. Hypertension 2003;41:1341-5

Slide 11

"It is for the most part forgetten that hypertensive vascular infection slaughters a bigger number of individuals than growth and AIDS consolidated. In any case, hypertension is a dull sickness to the vast majority of us, and its cure does not energize as that of malignancy pages" IH, Mod Med, 1988

Slide 12

Aktif antihipertansif tedavinin hazard azalması üzerine etkisi S i stoli k - Diyas toli k HT Izole Sis toli k HT Fatal ve non-deadly olaylar Fatal ve non-lethal olaylar Mortalit e Mortalit e Non KV Non KV Inme KAH Tüm KV Inme KAH Tüm KV NS <0.01 0.02 <0.01 0.01 (%) <0.001 (%) <0.001 ESH-ESC Hypertension Guidelines. J Hypertens 2003

Slide 13

Hipertansif Mortalite Normotansif 2 0 30 40 50 60 70 Yaş

Slide 14

HİPERTANSİYON NEDİR? KAN BASINCI: Kanın damar duvarına yaptığı basınç HİPERTANSİYON: Kan basıncının typical olarak kabul edilen sınırların üstüne çıkması ERİŞKİNLERDE KAN BASINCI SINIFLAMASI (JNC 6)

Slide 15

Kan basıncı ve iskemik kalp hastalığına bağlı mortalite riski 1 milyon bireyi kapsayan 61 prospektif çalışmanın meta-analizi Lewington S, et al. Lancet 2002;360:1903-13

Slide 16

Kan basıncı ve inmeye bağlı mortalite riski 1 milyon bireyi kapsayan 61 prospektif çalışmanın meta-analizi Lewington S, et al. Lancet 2002;360:1903-13

Slide 17

HİPERTANSİYON NEDİR? "Yüksek kan basıncı için kesin bir sınır yoktur. Arter basıncı ve mortalite arasındaki ilişki kantitatiftir, basınç yükseldikçe prognoz kötüleşir." Sir Thomas Pickering, 1972 " Hipertansiyonun başladığı nokta, kan basıncını düşürmenin yararının düşürmemenin yararından fazla olmaya başladığı noktadır ." Rose, 1981 HİPERTANSİYON: Kan basıncının kalp, beyin, böbrek ve retina gibi hedef organlarda hasar oluşturma riskini arttıracak düzeylere yükselmesi

Slide 18

Birleşik Ulusal Komitenin (JNC) Erişkinlerde Kan Basıncı Sınıflaması

Slide 19

4 yıllık izlemde hipertansiyon gelişme oranları Vasan RS , et al. Lancet 2001 ; 358 : 1682-6

Slide 20

Yüksek-ordinary kan basıncının kardiyovasküler hastalık riskine etkisi 2.5 KAT  1.6 KAT  Vasan RS, et al. N Engl J Med 2001;345:1291-7

Slide 21

Kan basıncı ve child dönem böbrek yetersizliği riski 17 yıllık izlem Tozawa M , et al. Hypertension 2003;41:1341-5

Slide 22

ABD ve Türkiye\'de hipertansif hastaların durumu Burt VL, et al. Hypertension 1995;26:60-9 Arch Intern Med 1997;157:2413-46 JAMA 2003;289:2560-71 Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması

Slide 23

Hipertansiyonun etyolojisi HİPERTANSİYON PRİMER (% 90-95) SEKONDER (% 5-10) Büyük kısmı Renal parankimal HT Renovasküler HT

Slide 24

Kan basıncının bileşenleri Kardiyak Output Periferik vasküler direnç x KAN BASINCI HİPERTANSİYON BİR VAZOKONSTRİKSİYON DURUMUDUR

Slide 25

Kan basıncının düzenlenmesinde etkili faktörler

Slide 27

PRİMER HİPERTANSİYON Klinik böbrek hastalığı yokluğunda gelişen hipertansiyondur 1879 Frederick MAHOMED

Slide 28

BÖBREK RENAL PARANKİMAL HASTALIK PRİMER HİPERTANSİYON RENAL PARANKİMAL HİPERTANSİYON BÖBREK HİPERTANSİYONDA HEM KURBAN, HEM DE KATİLDİR

Slide 29

Ratlarda çapraz böbrek transplantasyonu çalışmaları Böbrek Tx NORMOTANSİF HİPERTANSİF HİPERTANSİYON NORMOTANSİYON Böbrek Tx NORMOTANSİF HİPERTANSİF Dahl LK, Heine M. Circ Res 1975;36:692-6

Slide 30

Insanlarda böbrek transplantasyonu çalışmaları Böbrek Tx Normotansif verici Hipertansif nefroskleroza bağlı SDBY\'li 6 hasta 4.5 yıl izlem Normotansiyon Hipertansiyona bağlı kardiyak ve retinal hasarda düzelme Kan basınçları benzer Tuz kısıtlamasına ve tuz yüklenmesine yanıtlar benzer Bu altı hasta Altı kontrol birey Curtis JJ, et al. N Engl J Med 1983;309:1009-15

Slide 31

Insanlarda böbrek transplantasyonu çalışmaları Siklosporin kullanmayan, böbrek fonksiyonu stabil olan ve 8 yıl izlenen böbrek transplantasyonu yapılmış 85 hasta Alıcı ve vericide ailesel hipertansiyon öyküsü Kan basıncı düzeyleri Antihipertansif ilaç gereksinimi Ailesel hipertansiyon öyküsü bulunan vericiden böbrek nakli yapılan ailesel hipertansiyon öyküsü bulunmayan alıcılarda, benzer kan basıncı düzeyini elde etmek için antihipertansif ilaç gereksinimi, ailesel hipertansiyon öyküsü bulunmayan vericilerden yapılan böbrek transplantasyonlarına göre 10 KAT DAHA FAZLA Guidi E, et al. J Am Soc Nephrol 1996;7:1131-8

Slide 32

Primer hipertansiflerde böbrek fizyolojisinde ve histolojisindeki değişiklikler Total renal kan akımı azalmış Glomerüler filtrasyon hızı değişmemiş Filtrasyon fraksiyonu artmış Postglomerüler dolaşımda basınç azalmış Tübüler sodyum reabsorpsiyonu artmış Primer hipertansiflerin % 98\'inde preglomerüler arterioloskleroz vardır

Slide 33

BÖBREK Basınç-natriürez Basınç-diürez RAAS Sodyum ve su dengesinin regülasyonu Kan basıncının uzun süreli kontrolü

Slide 34

Basınç-natriürez-diürez ilişkisi ( – ) Kan volümü  Üriner Na ve su atılımı  Arteriyel KB  Renal perfüzyon basıncı 

Slide 35

Guyton hipotezi BOZULMUŞ NATRİÜREZ Sodyum ve Su Retansiyonu ESS Volüm  Kalp Debisi  OTOREGÜLASYON Primer hipertansiyon, renal sodyum atılım yeteneğinde fizyolojik bir defekte bağlıdır Periferik Vasküler Direnç  HİPERTANSİYON Guyton AC, et al. Am J Med 1972;52:584-94

Slide 36

Guyton hipotezi Basınç-Natriürez Yanıtı 5 4 3 2 1 Tuz duyarsız Tuz duyarlı Na alım ve Atılma (xnormal) Normal Hipertansif 50 100 150 Primer hipertansiyon, renal sodyum atılım yeteneğinde fizyolojik bir defekte bağlıdır Ortalama arteriyel kan basıncı (mmHg) Guyton AC, et al. Am J Med 1972;52:584-94

Slide 37

Primer hipertansiyonda basınç-natriürez yanıtındaki bozukluklar Preglomerüler vazokonstriksiyon Glomerüler ultrafiltrasyonda  Tübüler Na reabsorpsiyonunda  Eğri sağa kayar Eğrinin eğimi azalır Sodyuma dirençli hipertansiyon Sodyuma duyarlı hipertansiyon

Slide 38

HİPERTONİK NaCl İNFÜZYONU NORMOTANSİF PRİMER HİPERTANSİF  ANP  NORMAL NATRİÜREZ DÜŞÜK Akaike M, et al. Murmur Hypertens 1994;8:15-8

Slide 39

Bozulmuş natriürezin potansiyel nedenleri Genetik bozukluklar Sempatik sinir sisteminin aktivasyonu Renin-anjiotensin-aldosteron sisteminin aktivasyonu Nitrik oksit yapımının azalması Kallikrein-kinin sisteminin bozukluğu Hiperinsülinemi Dopamin reseptör aktivite bozukluğu Membran transport bozuklukları Nefron kitlesinin azalması Böbrekteki inflamasyon ve mikrovasküler hastalık

Slide 40

HİPOTEZ 1: Genetik faktörler HİPERTANSİYON Sodyum atılımı ve geri emiliminde etkili olan tübüler transport sistemlerinin regülasyonu veya ekspresyonunda bozukluğa yol açan poligenik bir defektten kaynaklanır RAAS ACE gen polimorfizmi Anjiotensinojen M235T polimorfizmi AT1 resept

Recommended
View more...