GELIR VERGISI .


67 views
Uploaded on:
Category: Business / Finance
Description
GEL?R VERG?S?. MEHMET YILDIZ GEL?R UZMANI. KAPSAM. Ger
Transcripts
Slide 1

GELİR VERGİSİ MEHMET YILDIZ GELİR UZMANI

Slide 2

KAPSAM Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır MEHMET YILDIZ GELİR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009

Slide 3

GELİRİN UNSURLARI 1. Ticarî kazançlar, 2. Ziraî kazançlar, 3. Ücretler, 4. Serbest meslek kazançları, 5. Gayrimenkul sermaye iratları, 6. Menkul sermaye iratları, 7. Diğer kazanç ve iratlar MEHMET YILDIZ GELİR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009

Slide 4

MÜKELLEF Aşağıda yazılı gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler: 1. Türkiye\'de yerleşmiş olanlar; 2. Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye\'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları (Bu gibilerden, bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Gelir Vergisi\'ne veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkur kazanç ve iratları üzerinden ayrıca vergilendirilmezler.) MEHMET YILDIZ GELİR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009

Slide 5

TÜRKİYEDE YERLEŞME 1. Ikametgahı Türkiye\'de bulunanlar 2. Bir takvim yılı içinde Türkiye\'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar Türkiye\'de oturma süresini kesmez.) MEHMET YILDIZ GELİR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009

Slide 6

YERLEŞME SAYILMAYAN 1. Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye\'ye gelen ; Iş Adamları Ilim ve fen adamları, Uzmanlar, Memurlar, Basın ve yayın muhabirleri Durumları bunlara benzeyen diğer kimselerle tahsil veya tedavi veya istirahat veya seyahat maksadıyla gelenler; 2. Tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye\'de alıkonulmuş veya kalmış olanlar. MEHMET YILDIZ GELİR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009

Slide 7

Mükellef mevzuu Türkiye\'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece Türkiye\'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler. MEHMET YILDIZ GELİR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009

Slide 8

DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENMESİ Dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından kazanç ve iradın Türkiye\'de elde edildiği aşağıdaki şartlara göre tayin olunur: 1. (2574 sayılı Kanunun 1\'inci maddesiyle değişen twisted) Ticari kazançlarda; kazanç sahibinin Türkiye\'de işyerinin olması veya daimi temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyle sağlanması (Bu şartları haiz olsalar dahi iş merkezi Türkiye\'de bulunmayanlardan, ihraç edilmek üzere Türkiye\'de satın aldıkları veya imal ettikleri malları Türkiye\'de satmaksızın yabancı memleketlere gönderenlerin bu işlerden doğan kazançları Türkiye\'de elde edilmiş sayılmaz. Türkiye\'de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının veya her ikisinin Türkiye\'de olması veya satış aktinin Türkiye\'de yapılmış olmasıdır. Iş merkezinden maksat ise, iş bakımından muamelelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği merkezdir. . MEHMET YILDIZ GELİR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009

Slide 9

2. Zirai kazançlarda: Zirai faaliyetlerin Türkiye\'de icra edilmesi; 3. Ücretlerde: a) Hizmetin Türkiye\'de ifa edilmiş veya edilmekte olması veya Türkiye\'de değerlendirilmesi; b) Türkiye\'de kain müesseselerin idare meclisi başkan ve üyelerine, denetçilerine tasfiye memurlarına ait huzur hakkı, aidat, ikramiye ve benzerlerinin Türkiye\'de değerlendirilmesi; 4. Serbest meslek kazançlarında: Serbest meslek faaliyetlerinin Türkiye\'de icra edilmesi veya Türkiye\'de değerlendirilmesi; 5. Gayrimenkul sermaye iratlarında: Gayrimenkulün Türkiye\'de bulunması ve bu mahiyetteki mal ve hakların Türkiye\'de kullanılması veya Türkiye\'de değerlendirilmesi; 6. Menkul sermaye iratlarında: Sermayenin Türkiye\'de yatırılmış olması; 7. Diğer kazanç ve iratlarda: Bu kazanç veya iratları doğuran işin veya muamelenin Türkiye\'de ifa edilmesi veya Türkiye\'de değerlendirilmesi; Bu maddenin 3\'üncü, 4\'üncü, 5\'inci ve 7\'inci bentlerinde sözü edilen değerlendirmeden maksat, ödemenin Türkiye\'de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa, Türkiye\'de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılmasıdır MEHMET YILDIZ GELİR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009

Slide 10

İŞYERİ DAİMİ TEMSİLCİSİ Aynı maddede yazılı daimi temsilci, bir hizmet veya vekalet akdi ile temsil edilene bağlı olup, onun nam ve hesabına muayyen veya gayrimuayyen bir müddetle veya müteaddit ticari muameleler ifasına yetkili bulunan kimsedir. Aşağıda yazılı kimseler, başkaca şartlar aranmaksızın temsil edilenin daimi temsilcisi sayılırlar. 1. Ticari mümessiller, tüccar vekilleri ve memurları ile Ticaret Kanunu\'nun hükümlerine göre acente durumunda bulunanlar; 2. Temsil edilene ait reklam giderleri hariç olmak üzere, giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler; 3. Mağaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar. Bir kimsenin birkaç kişiyi aynı zamanda temsil etmesi, daimi temsilcilik vasfını değiştirmez MEHMET YILDIZ GELİR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009

Slide 11

Esnaf Muafiyeti 1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç) ; 2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı; 3. Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak suretiyle yapanlardan 47\'nci maddede yazılı şartları haiz bulunanlar 4. Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya (50 rüsum tonilato dahil) kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar (Bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak suretiyle tespit edilir); MEHMET YILDIZ GELİR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009

Slide 12

Ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere, bir işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar; Yukarıdaki 1-7 numaralı bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri, Danıştay\'ın muvafık mütalaası üzerine, Maliye Bakanlığınca kabul ve ilan olunan ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler. MEHMET YILDIZ GELİR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009

Slide 13

5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, engine, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat sound getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler; 6. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, celebration, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir. MEHMET YILDIZ GELİR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009

Slide 14

Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar. Esnaf muaflığından faydalananlar faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri saklamak zorundadırlar. Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak; milli piyango bileti satanlar ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar yukarıdaki şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır MEHMET YILDIZ GELİR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009

Slide 15

DİPLOMAT MUAFLIĞI Yabancı devletlerin Türkiye\'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri k

Recommended
View more...