Hoofdstuk I. De Handelaar .


95 views
Uploaded on:
Category: Education / Career
Description
Hoofdstuk I. De Handelaar/daden van koophandel. De "Handelaar" "Daden van koophandel" (workmanship. 2 W. Kh.) Objectieve daden: limitatieve opsomming Subjectieve daden: alle overige daden van handelaar Winstoogmerk Wezenlijk, doch niet expliciet in de wet Toepassing: "zwembadarrest" (Cass. 1973)
Transcripts
Slide 1

Hoofdstuk I. De Handelaar/daden van koophandel De "Handelaar" "Daden van koophandel" (craftsmanship. 2 W. Kh.) Objectieve daden: limitatieve opsomming Subjectieve daden: alle overige daden van handelaar Winstoogmerk Wezenlijk, doch niet expliciet in de wet Toepassing: "zwembadarrest" (Cass. 1973) Ondernemingsgewijze activiteit ? Veronderstelt infrastructuur/organisatie Enkel bij sommige daden van koophandel

Slide 2

De Handelaar ... Beroepsmatige activiteit: hoofd-of bijberoep Veronderstelt bepaalde repetitiviteit Toerekening van de activiteit ? Handel gedreven by means of vertegenwoordiger - > principaal is handelaar Toepassing: bestuurder-orgaan in vennootschap Maar: makelarij/commissie = daad van koophandel Geveinsde vertegenwoordiging/naamlening > derden hebben keuzerecht (workmanship. 1321 BW) Geheime/ongeoorloofde activiteit

Slide 3

De Handelaar ... Beoordeling bij natuurlijke/rechtspersonen Natuurlijke persoon: werkelijke activiteit Rechtspersoon (vennootschap) Principe: statutair doel dient als maatstaf, niet werkelijk gevoerde activiteit Correctief: als statutair doel onduidelijk - > werkelijke activiteit = middel ter interpretatie van beoogde doel Bijzonder probleem: oneigenlijke VZWs Herkwalificatie tot handelaar (+ faillietverklaring) ? Ontbinding VZW + herkwalificatie tot \'commerciële maatschap\' => leden kunnen failliet verklaard worden

Slide 4

De Handelaar ... De (objectieve) daden van koophandel (craftsmanship. 2-3 W. Kh.) Limitatieve opsomming, maar soms ruime interpretatie Alleenstaande/ondernemingsgewijze verrichtingen Steeds winsoogmerk vereist Soms bijzondere intentie vereist Typologie naargelang activiteit: Productie Distributie Dienstverlening Intermediatie

Slide 5

De Handelaar/Daden van koophandel ... 1. Productie-activiteit "verrichtingen van industriële ondernemingen..." Klassieke industriële productie Verwerking grondstoffen/productn m.b.v. Arbeid/machines Niet : Extractiebedrijven - > geen verwerking Landbouwactiviteit VW: verwerking voortbrengselen eigen grond Bijv. Kippenkweker: eigen/aangekocht voeder Bijv. Verwerking aardappelen tot chips

Slide 6

De Handelaar/Daden van koophandel ... "Verrichtingen van openbare/particuliere werken" Krachtens aannemingsovereenkomst (=huur diensten) Ongeacht hoedanigheid opdrachtgever M.b.t. roerende of onroerende goederen Rechtspraak: ruime interpretatie, o.m. Verhuur frigo\'s voor opslag organic product entryway fruitkweker Trainer en verzorger andermans paarden Crematieonderneming met aanverwante diensten

Slide 7

De Handelaar/Daden van koophandel ... Ambachtelijke activiteit Enkel daad koophandel mits gepaard met levering koopwaar Vereist materieel werk (<- > intellectuele arbeid) Afbakening niet steeds eenvoudig Bijv. Tuinier, kapper

Slide 8

De Handelaar/Daden van koophandel ... 2. Distributie-activiteit "aankoop om te verkopen" Zowel roerende als onroerende goederen Bij onroerende goederen: "onderneming" vereist Bijzondere intentie vereist operation ogenblik aankoop Winstoogmerk vereist Hoedanigheid tegenpartij is insignificant Eventueel verwerking gekochte zaak "verkoop ingevolge zulke aankoop" Hoedanigheid koper is superfluous Ook als aankoop slechts volgt operation verkoop: "short offering

Slide 9

De Handelaar/Daden van koophandel ... "Aankoop om te verhuren + erop volgende verhuur" Enkel als m.b.t. roerende goederen (voedingsmiddelen, koopwaar) Bijv.: roerende renting "Huur om weder te verhuren +eropvolgende verhuur" Enkel als m.b.t. roerende goederen Opmerkingen Termen \'koop/verkoop: ruim (ook ruil, inbreng, ...)

Slide 10

De Handelaar/Daden van koophandel ... Bijzonder geval: apothekers (workmanship. 2bis W.Kh.) Als enkel verkoop van \'farmaceutische producten\' - > Geen daad van koophandel Als (bijkomend) verkoop andere producten - > Wel daden van koophandel - > Apotheker = handelaar voor volledige activiteit

Slide 11

De Handelaar/Daden van koophandel ... "Ondernemingen van leveringen" Levering goederen/diensten tegen voorafbepaalde prijs Repetitiviteit vereist Ruime invulling entryway rechtspraak, o.m. Uitbating rusthuis Uitgave dagblad Uitbating benzinestation, lodging, eatery, ... "Onderneming van openbare verkopingen" M.b.t. Roerende goederen Hoedanigheid veilingonderneming is unimportant Verkooptechniek is superfluous (opbod/afslag)

Slide 12

De Handelaar/Daden van koophandel ... 3. Dienstverleningsactiviteit "Ondernemingen van vervoer" Ruim: personen/goederenvervoer Bijv. Ook: pijpleiding, lijkenvervoer Alle soorten vervoer: arrive/zee/lucht Hoedanigheid tegenpartij is unessential Winstoogmerk vereist Bijv.: Responsible Young Drivers - > niet

Slide 13

De Handelaar/Daden van koophandel ... "Ondernemingen van agentschappen/zakenkantoren" Behartigen tegen betaling andermans belangen Ruime interpretatie, o.m. Octrooibureau Publiciteitsagentschap Ingenieur-studieburelen Niet: vrije beroepen (advocaat, notaris, deurwaarder, planner)

Slide 14

De Handelaar/Daden van koophandel ... "Onderneming van openbare schouwspelen" Ruime interpretatie: sportwedstrijden, bioskoop, organisator colloquium, ... Winstoogmerk vereist Niet : louter artistieke, wetenschappelijke "schouwspelen" Bijv.: cineast

Slide 15

De Handelaar/Daden van koophandel ... "Bank-en wisselverrichtingen/verrichtingen van openbare banken" Elke verrichting = daad van koophandel Bankverrichting: Ontvangst deposito\'s, kredietverlening, dienstverlening rond effecten Wisselverrichting: contant/termijn Openbare banken ? Nagenoeg allen geprivatiseerd; "Onderneming van premieverzekering" Premieverzekering: wel daad van koophandel Onderlinge verzekering: geen daad van koophandel

Slide 16

De Handelaar/Daden van koophandel ... 4. Handelstussenpersonen "Agentuur-, commissie en makelaarsverrichting" Handelagent - > lasthebber (in naam en voor rekening van derden) Commissionair: in eigen naam; voor rekening van derde Bijv. beursvennootschap Makelaar: Bijeenbrengen/bemiddeling tussen partijen In roerende of onroerende goederen

Recommended
View more...