HORLAMA VE OBSTR KTIF UYKU APNESI SENDROMU .


128 views
Uploaded on:
Description
HORLAMA VE OBSTR
Transcripts
Slide 1

HORLAMA VE OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ SENDROMU Dr. Hüseyin IŞILDAK Prof.Dr. Ahmet ÖZDOĞAN

Slide 2

Horlama;Parsiyel üst solunum yolu obstrüksiyonuna bağlı olarak sesli olarak uymadır. Horlamanın sebebi faringeal solunum yolunun daralması sonucunda yumuşak damağın yüksek frekanslı titreşimidir Sleep apne;Solunumun durması manasına gelen a ve pnoia kelimelerinden gelir.ilk kez 1964 yılında Gastaut tarafından tanımlanmıştır.Toplumda %1-2 oranında görülür.

Slide 3

Uyku Fizyolojisi Uykunun REM (Rapid Eye Movement) ve NREM (Nonrapid Eye Movement) iki dönemi vardır. Uyku süresinin %20\'sini REM dönemi, %80\'ini ise NonREM dönemi oluşturur. Uykunun REM dönemi ve NonREM dönemi 70-90 dakikalık intervallerle birbirini takip eder. EEG bulgularına göre uykunun NREM dönemi kendi içinde 4 evreye ayrılır. Evre 1 : Geçici Evre 2 : Ilk gerçek uyku evresi Evre 3 : Delta evresi Evre 4 : Delta evresi

Slide 4

Solunum Sistemi Değişiklikleri: NonREM döneminde solunumun hızı ve dakikadaki ventilasyon hacmi azalır. REM döneminde solunum hızlı ve irregülerdir. REM döneminde interkostal kasların ve üst solunum yollarındaki kasların tonusu azalır. Uyku sırasında mukosilier klerens azalır.

Slide 5

Kardiovasküler Sistem Değişiklikleri Uyku sırasında kalp atım hızı azalır ve kardiak out-put düşer. Arteriyal kan basıncı azalır. REM döneminde ise kalp hızı ve kan basıncı artar. REM döneminde prematüre kontraksiyonlar artma eğilimindedir.

Slide 6

Serebral Değişiklikler Uykuda serebral kan akımı artar ve REM döneminde pik yapar. REM döneminde serebral kan akımının ve metabolik aktivitenin artması nedeniyle serebrumun ısısı artar.

Slide 7

Gastrik Aktivitedeki Değişiklikler Gastrik sekresyon artar. Ösefagus motilitesi azalır. LFR artar.

Slide 8

Endokrin Değişiklikler Growth hormon seviyesi uykunun NonREM döneminde pik yapar. Prolaktin seviyesi artar. Tiroid Stimülan Hormon seviyesi düşer.

Slide 9

Terminoloji Apne: Ağız ve burun seviyesinde hava akımının 10 saniye süre ile durmasıdır. Oksijen desatürasyonu: Arteriyel oksijen satürasyonunun %90\'ın altına düşmesidir. Hipopne: Ağız ve burun seviyesinde hava akımının %50\'den fazla azalması blah desatürasyonla birlikte genellikle hava yolundaki kısmi bir tıkanıklığa bağlı olarak, 10 saniye veya daha fazla süreyle yüzeysel solunum atağının olmasıdır. Obstrüktif uyku apnesi: Abdominal ve torasik solunum eforu olmasına rağmen, ağız ve burun seviyesinde hava akımının kesilmesidir.

Slide 10

Apne indeksi: Uyku boyunca her bir saatte geçirilen apne nöbeti sayısıdır. Hipopne indeksi: Uyku boyunca her bir saatte geçirilen hipopne sayısıdır. Respiratory Disturbance Index (RDI): Uyku boyunca oluşan apnelerin ve hipopnelerin saatlik ortalamasıdır. Obsturiktif Sleep Apne Sendromu: Uyku süresi boyunca ortalama olarak uykunun her saati için 5 veya daha fazla sayıda apne blah hipopne nöbeti geçirilmesine obstrüktif rest apne sendromu denir.

Slide 11

Basit Horlama, Üst Solunum Yolu Rezistans Sendromu Obstruktif Uyku Apne Sendromu

Slide 12

Horlama dereceleri 1 o Horlama: Fazla yorgun olunca/fazla alkol alınca/sırtüstü yatınca ortaya çıkar. 2 o Horlama: Her pozisyonda yatışta yüksek sesli horlama. (Sıklıkla UARS "üst solunum yolu direnç sendromu" ve hafif OSAS +) 3 o Horlama: Evin birkaç odasından duyulan horlama (Sıklıkla OSAS +) 4 o Horlama: Tüm evde duyulan çok şiddetli horlama.

Slide 13

Basit Horlama RDI\' ın saatte 5\' in altında olduğu, uyku esnasında O2 satürasyonunun hep %90\'ın üstünde olduğu ve inspirasyon sırasında ösefagial basıncın - 10 cmH2O\'un altına düşmediği hastalar basit horlama sınıfla-masına konulur.

Slide 14

Üst Solunum Yolu Rezistans Sendromu RDI\' ın saatte 5\' in, O2 satürasyonunun %90\'ın üstünde seyrederken inspiratuar özefagus basıncının - 10 cmH20\' un altına düşmesinde bu tanımlama kullanılır.

Slide 15

Obstruktif Uyku Apne Sendromu Ilk kez 1964 yılında Gastaut tarafından tanımlanmıştır. RDI\' ın 5\' in üzerinde olması ve O2 satü-rasyonunun %90\'ın altında seyretmesi ile tanımlanır.

Slide 16

Apne Fizyopatolojisi: Venturi prensibi: Hava akımı dar bir bölgeden geçerken hız kazanır. Bernoulli prensibi: Akmakta olan hava, dış kısmında negatif basınç oluşturur. Hava, ne kadar dar bir bölgeden geçerse o kadar hızlı geçer ve çevresinde o kadar fazla negatif basınç oluşturur.

Slide 17

Solunum fonksiyonu solunum yollarındaki kas aktivitesinin kordinasyonunu gerektirir. Özellikle inspiryum sırasında solunum yollarında negatif basınç geliştiğinden dolayı, solunum yollarının açıklığının idamesi için kasların belirli bir tonusta olması gerekir. Solunum sırasında üst solunum yollarındaki kasların aktivitesindeki yetersizlik rest apne ile sonuçlanacaktır. Üst solunum yollarında daralmaya neden olan anatomik yapılar tonsillerin büyük olması, bol ve sarkık faringeal dokular, retrognati, yumuşak damakta aşırı doku bulunması, uvulanın ve/veya dilin büyük olmasıdır. Faringeal obstrüksiyon, obstrüktif rest apne gelişiminden en sık sorumlu tutulan patolojidir.

Slide 18

Uykunun REM döneminde kas tonusunda azalma meydana gelir. Interkostal kaslardaki tonus azalmasına bağlı olarak tidal volüm azalır. Tidal volümdeki düşüş uykunun REM döneminde, NonREM dönemine göre daha fazladır. Dilin back farinkse prolobe olmasını engelleyen genioglossus kas aktivitesi uykunun NREM döneminde azalır. Benzer şekilde laringeal kasların, average pterigoid ve tensör palatini kaslarının aktivitesi uyku sırasında azalır. Uyku sırasında kas tonusundaki azalma hava yolu obstrüksiyonuna eğilimi artırır

Slide 19

Sonuç olarak, Oksijen desaturasyonuna bağlı kardiak aritmiler. En sık görülen şekli bradikardidir. Prematüre ventriküler kontraksiyonlar, prematüre atrial kontraksiyonlar, ventriküler taşikardi gibi diğer aritmilerde görülebilir. Pulmoner hipertansiyon Polisitemia

Slide 20

Risk Faktörleri Kilo; %70\'i perfect kilosunun %15\'inden daha fazla. Yaş; 40 yaş üstü Cinsiyet; E/K:8 Tütün ve alkol kullanımı Sedatifler Ailesel ve genetik yatkınlık

Slide 21

Semptomlar ve Bulgular: Horlama Toplumdaki erkeklerin %25\'i, kadınların ise %15\'i Uyku sırasında nefesin durması Gündüz uyku hali Hafıza ve muhakeme bozukluğu Konsantrasyon bozukluğu Seksüel disfonksiyon Nokturnal enürezis Okul ve iş performansında düşme Sabah baş ağrıları

Slide 22

Esas olarak üst solunum obstrüksiyonuna yol aça-bilecek her türlü sebep Aşırı kilo ve kalın boyun Septum deviasyonu Nazal polipozis Konka hipertrofisi Makroglossi Retrognati Hipotiroidi Adenoid hipertrofisi Mikrognati Ödemli uvula Düşük seviyeli tonsil plikaları Hipertrofik tonsilla palatina ve/veya lingualis Düşük epiglot Hipertansiyon Sebepleri

Slide 23

Tanı Anamnez Fizik muayene Üst solunum yollarının endoskopik muayenesi Müller manevrası Polisomnografi CT MR Sefalometrik ölçümler

Slide 24

Müller Manevrası Farenksin kollabe olan bölümlerinin tayini ve kollapsın ciddiyeti tespit edilir. Fleksibl endoskop nazofarenkse ilerletilir, retro-palatal bölgeye ulaşıldığında manevra uygulanır. Hastanın burun pasajı doktor tarafından kapat-ılmış haldeyken ağzını kapatması istenir. Takiben yutkunması veya emme hareketini yap-ması istenir. Kollaps subjektif olarak değerlendirilir.

Slide 26

POLİSOMNOGRAFİ

Slide 27

Polisomnografi obstrüktif rest apnenin teşhisinde, şiddetinin değerlendirilmesinde, tedavinin planlanmasında ve takibinde en önemli inceleme yöntemidir . EEG (Elektroensefalogram) EOG (Sağ ve sol elektro-okülogram) EMG Submental ve Tibial Nazal/Oral hava akımı Solunum hareketleri Oksijen satürasyon seviyesi Elektrokardiogram (EKG) Pozisyon

Slide 30

OSAS AH I SaO2 (%) Hafif 5–20 85 k Orta 21–40 65–84 Şiddetli 40 m 65 m AI= toplam apne sayısı/toplam uyku süresi AHI= toplam apne sayısı + toplam hipopne sayısı/toplam uyku süresi (RDI)

Slide 31

Sefalometrik Analiz Üst solunum yolu iskelet yapısı ve yumuşak do-kuların değerlendirilmesi için kullanılan standart horizontal grafidir. Mandibula ve hyoid kemiğin pozisyonları, yumu-şak damak ile dil gibi yumuşak dokular incelene-rek retrognatizm değerlendirilmelidir. Meta-analiz sonuçlarına göre sadece mandibul-ar kemik korpus uzunluğunun klinik olarak anlamlı olduğu saptanmıştır.

Slide 33

Ayırıcı Tanı Narkolepsi Hipotiroidi Periodik ekstremite hareketleri sendromu Konjestif kalp yetersizliği Kronik obstrüktif akciğer hastalığı Pulmoner fibrozis MG

Slide 34

Prognoz Apne indeksi 20\'den fazla olan ve 5 yıl boyunca tedavi edilmeyen hastalarda toplam yaşam süresi yaklaşık olarak % 75\'dir. Buna karşılık aynı süre içerisinde tedavi edilen popülasyondaki yaşam süresi % 100\' dür.

Slide 35

Septum deviasyonu Nazal Polipler Koanal atrezi Makroglossi Tonsil-adenoid hipertrofisi Kistik fibrozis Trakeal atrezi Laringomalazi Kraniofasiyal anomaliler Myopati Gastroözefagial reflü Pediatrik Hastalarda Sebepler

Slide 36

Pediatrik Hastalar Anamnez Horlamanın ve uykuda nefes durmasının sıklığı ve şiddeti, (Teyp ?) Davranış bozuklukları, Okulda performans azalması Gece terlemeleri, Gündüz uyuklamaları, Uykuda düzensizlikler, Enürezis noktürna

Slide 37

Pediatrik Hastalar Muayene Adenoid yüz Tonsillerin büyüklüğü Orokranio

Recommended
View more...