IKT som pedagogisk verkt.


85 views
Uploaded on:
Description
In the meantime, through its eLearning segment, it offers everybody, except especially ... learners with good learning settings and significant administrations. ...
Transcripts
Slide 1

IKT som pedagogisk verktøy Kursstart og introduksjon, 23.1.02 Carsten Jopp

Slide 2

Meny Hvorfor studere IKT som ped.verktøy? et globalt, nasjonalt og individuelt bakteppe Diskusjon , bli kjent … Hva er pedagogisk bruk av IKT? noen cases, gruppearbeid Om kurset

Slide 3

Hvorfor studere "IKT som pedagogisk verktøy"? - skisse av et bakteppe

Slide 4

A. Globalt perspektiv Internasjonalisering, globalisering : (tendenser til) substansielle forandringer i måten… å organisere arbeid, handel, produksjon på men også det sosiale og kulturelle liv "nye nettverk"

Slide 5

A. Globalt perspektiv Eksplosjon av IKT (Informasjons-og kommunikasjonsteknologi) teknisk funksjonalitet, modenhet, stabilitet tilgjengelighet, utberedelse

Slide 6

A. Globalt perspektiv Fra industrisamfunn - > informasjonssamfunn - > kunnskapssamfunn "knowledge-based society" "lifelong learning"

Slide 7

A. Globalt perspektiv Radikale endringer krever ny kunnskap Tenor: Be readied! "Vi vet ikke hva slags kunnskap vi vil ha behov for om 30 år." Men: Hva betyr/krever/innebærer "kunnskapssamfunnet" egentlig ?

Slide 8

A. Globalt perspektiv "ICT is the answer!" … i hvert fall i følge retorikken \'e\'- bølgen: eMail, eHandel, eLearning" "digital… "

Slide 9

A. Globalt perspektiv Visjoner (noen tidlige) hypertekst/WWW med sine assosiative lenker fungerer som en naturlig "forlengelse av hjernen" (Vannevar Bush, 1945) "all the libraries of the world as one coordinated literary database", 1970-tallet, Ted Nelsen (jfr. Jay Lemke http://infosoc.uni-koeln.de/etext/content/lemke.93b.txt )

Slide 10

A. Globalt perspektiv Visjoner (noen tidlige) - 2 demokratisering gjennom lik tilgang til informasjon for alle

Slide 11

A. Globalt perspektiv Money talks : eLearning as "the next executioner utilization of the internet" "IT-boblen" sprakk, "dot-com"- feveren forbi eHandel ikke (sufficiently huge) business læring = nytt konsumentmarket

Slide 12

A. Globalt perspektiv store, etablerte aktører fokuserer massivt på læringsmarkedet: IBM "eLearning administrations and arrangements", http://ibm.com Motorola University ("Leadership, learning & performance") http://mu.motorola.com/index.shtml

Slide 13

A. Globalt perspektiv Nye aktører konsulenttjenester ... Agent/meklere for læring portaler virtual colleges http://vu.org

Slide 14

A. Globalt perspektiv ... men også pedagogisk og faglig innsats på stor skala og reared front (utdanningssektor ++) for å oppnå mer effisient læring (= mer ressurssparende kompetanseoppbygging) f.eks. opplæring for ansatte i store bedrifter mer effektiv læring (= kvalitativt bedre) vha. digitale læremidler

Slide 15

A. Globalt perspektiv Fokus på "ny pedagogikk" - nye previous for læring studentsamarbeid "på tvers" Computer support for synergistic learning, CSCL problembasert læring (...)

Slide 16

A. Globalt perspektiv Skillet mellom "liv" og "lære", fri-og arbeidstid viskes ut pattern til videre-og etterutdanning ved siden av jobb Edutainment : "Learning with pointless fooling around" dataspillforskning

Slide 17

B. Europeisk perspektiv " eEurope is a guide to modernize our economy. In the meantime, through its eLearning segment, it offers everybody, except especially youngsters, the aptitudes and devices they have to succeed in the new learning based economy." (Romano Prodi, President of the European Commission) http://europa.eu.int/comm/training/elearning/

Slide 18

B. Europeisk perspektiv "It ought to be recalled that European scholastic development is likewise arrangement in European Culture and Attitudes, which Europe needs to shield itself against globalization attacks." (Peter Floor, University of Leiden, NL) http://europa.eu.int/comm/instruction/elearning/what2.htm#3

Slide 19

C. Nasjonalt perspektiv på norsk: "Information based society" - > "kunnskapssamfunnet" eEurope - > eNorge "livslang læring", "læring hvorsomhelst/nårsomhelst" Retorikk: "IKT er svaret":

Slide 20

C. Nasjonalt perspektiv eNorge-planen "Norge er mulighetenes samfunn. Nook nye teknologien sprenger grenser og dagens unge er allerede blant de viktigste aktørene i denne utviklingen. SMS-generasjonen er morgendagens verdiskapere. Derfor må vi lytte til og lære av dem." http://odin.dep.no/nhd/norsk/p10001865/p10001876/list b-n-a.html

Slide 21

C. Nasjonalt perspektiv Massivt fokus på IKT i skolene (jfr. Læreplanverket 97, L97) K. Clements aktuelle utspill: press på skolene Skoler : i følge L97 går IKT motel i undervisningen med følgende målsetning:

Slide 22

C. Nasjonalt perspektiv Lære for å bruke "computer literacy", grunnleggende IKT ferdigheter Bruke for å lære aktiv og målrettet bruk av IKT til egen kompetanseoppbygging Lære om bruk og læring kunnskap om, innsikt i og holdninger til bruk av teknologi i samfunnet (t. som kulturelt og sosialt fenomen)

Slide 23

D. Høyere utdanning Nye markeder, nye aktører, ny konkurranse , også internasjonalt press "oven i fra"... (også styringsmaktene) ... og "neden i fra": tradisjonelle "kundegrupper" forsvinner (= studenter on-grounds, fulltime, mellom 19 og 30 år)

Slide 24

D. Høyere utdanning Universitetenes posisjon og rolle undergraves eks. innføring av begrepet "eLæring" utenifra (definisjonsmakt) Reaksjon Nye/reorganiserte tilbud: nettbasert læring, "fjernundervisning" "virtuelle grounds", fleksibel læring

Slide 25

D. Høyere utdanning Nye organisasjonsformer/sammenslutninger Norgesuniversitet http://www.norgesuniversitetet.no "Norgesuniversitetet er et samarbeid mellom hovedorganisasjonene i norsk arbeidsliv og høgre utdanning, for å styrke arbeidslivsrelatert etter-og videreutdanning."

Slide 26

D. Høyere utdanning Innføring av IKT kobles sammen med arbeid til heving av studiekvalitet eks. UiBs Studentbarometer Men…

Slide 27

E. Individets perspektiv Nye krav til individet som "lifelong learner" og "kunnskapsarbeider" Ansvar for egen kompetanseutvikling (= sikring av konkurransedyktighet) Men: mangel på arbeidskrefter i Norge

Slide 28

E. Individets perspektiv Autonom læring , "lære å lære" sosial-/verdensøkonomisk dimensjon: = på egen hånd, "klare seg selv" pedagogiske dimensjon = visjon om en læringsprosess som er selvstyrt, ikke-autoritær, individuell tilpasset, personlig meningsfyll, selvmotivert

Slide 29

F. Aktuelt Frontene mellom de optimistiske " tekno-frelste" og pessimistiske " dommedagsprofetene " har myknet opp. Konstruktiv/pragmatisk plattform "på midten" der kvalifisert bruk av IKT i læringen kan utforskes videre.

Slide 30

F. Aktuelt From "HiTec" to "HiTeach": fokus på pedagogikk. De "store spørsmålene" omkring IKT-støttet læring (forholdsvis) uløst Læringseffekt Premisser for bruk

Slide 31

F. Aktuelt " There is a solid feeling that innovation may enhance training, that it empowers understudies to learn better and that it opens ways to new understudy populaces, additionally that it stays to be seen whether this will, by the day\'s end, end up being more proficient. [...]." (Peter Floor, University of Leiden, NL) http://europa.eu.int/comm/instruction/elearning/what2.htm#3

Slide 32

F. Aktuelt "The pedagogical estimation of e-learning administrations in the Higher Education framework is well on the way to be upgraded when cooperation, trade of experience and aggregate working of new information are given more accentuation than simply content-obtaining in that capacity. [… ]"

Slide 33

F. Aktuelt "It is urgent to furnish learners with good learning connections and applicable administrations. This ends up being more essential than the unimportant accessibility of appealing substance." (begge sitater Corinne Hermant http://europa.eu.int/comm/training/elearning/what2.htm#3 )

Slide 34

F. Aktuelt "The computerized divide" "We ought to endure as a top priority the way that 45% of Europeans feel they are neither intrigued by, nor educated about science and technology." http://europa.eu.int/comm/training/elearning/what2.htm#3

Slide 35

F. Studentperspektiv Hvorfor \'IKT som ped. verktøy\'??? Praktisk nytteverdi 99,9% sjanse for at dere som arbeidstakere kommer til å delta i IKT-støttete læringsopplegg Generell innsikt i "verktøy" og metoder for egen kompetanseutvikling

Slide 36

F. Studentperspektiv for fremtidige lærere (skole, høyskole, uni.): svært significant (i praksis påkrevd) for tradisjonelt "pedagogikk-frie" yrker som web-utviklere, IT-konsulenter, programmerere: stor sjanse for at pedagogisk forståelse blir krevd, siden brukerne (kundene) etterspør dette.

Slide 37

F. Studentperspektiv utdanningssektoren (særlig privat) vokser Kombinasjon av IKT-faglig, humanistisk og pedagogisk kompetanse = nøkkelkompetanse Nødvendig med kvalifiserte stemmer i samfunnsdebatten jfr. retorikken omkring "elæring og "honnørordene"

Slide 38

F. Studentperspektiv IKT og læring Et spennende og utfordrende felt "det skjer mye" man kan være med på en utvikling der målet ikke står quick, men som vil prege fremtiden man tør å sette spørsmåltegn ved "vedtatte" sannheter. åpen for kreativitet

Recommended
View more...