INKILAPLAR .


49 views
Uploaded on:
Description
İNKILAPLAR. SİYASİ HUKUKİ EĞİTİM ve KÜLTÜR TOPLUMSAL EKONOMİ. -Toplumsal eşitliği sağlamak. -Türk kültürünü geliştirmek. - Demokrasi nin Türkiye’ye yerleşmesini sağlamak. -Türkiye’yi çağdaş ülkeler düzeyine ulaştırmak.
Transcripts
Slide 1

İNKILAPLAR SİYASİ HUKUKİ EĞİTİM ve KÜLTÜR TOPLUMSAL EKONOMİ

Slide 2

- Toplumsal eşitliği sağlamak. - Türk kültürünü geliştirmek. - Demokrasi nin Türkiye\'ye yerleşmesini sağlamak. - Türkiye\'yi çağdaş ülkeler düzeyine ulaştırmak. - Eskimiş ve çağın gereklerini karşılayamayan kurumların yerine yeni kurumları kazandırmak. - Ulusal egemenlik anlayışını geliştirmek. - Laik devlet anlayışına geçmek.

Slide 3

İNKILAPLAR Siyasi Alanda Yapılan Inkılaplar Hukuk Alanında Yapılan Inkılaplar Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Inkılaplar Toplumsal Alanda Yapılan Inkılaplar Ekonomik Alanda Yapılan Inkılaplar

Slide 4

Siyasal Inkılaplar: Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) Ankara\'nın Başkent olması (13 Ekim 1923) Cumhuriyet\' in Ilanı (29 Ekim 1923) Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) Ordunun Siyasetten ayrılması (19 Aralık 1924) Anayasa\'dan " Devletin dini Islamdır " maddesinin çıkarılması. (10 Nisan 1928)

Slide 5

7. Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri CHF Kurulması TCF, SCF Şeyh Sait Isyanı Izmir Suikastı Menemen Olayı 8. Atatürk Ilkelerinin anayasaya girmesi (1937)

Slide 6

SALTANAT 1 Kasım 1922\'de kaldırıldı ve böylece halifenin elindeki siyasi yetkiler alındı. VURGU: "Siyasi yetkinin alınması" ÇIKARIM: Laiklik yolunda atılan bir adımdır. ÇÜNKÜ: "Siyasi yetki" devlet yönetimi ile ilgili yetkidir. Halifenin ve noise adamlarının, devlet işlerine karışamayacak sound getirilmesi LAİKLİK tir.

Slide 7

SALTANAT kaldırılınca Osmanlı resmen (hukuken) sona ermiştir. Yönetim şekli ve başkent bir devletin en önemli iki hukuksal (resmi) kurumudur. Bunlardan özellikle yönetim şekli sona erdiğinde devlet resmen sona ermiş olur.

Slide 8

SALTANAT , bireysel egemenliktir. ( MONARŞİ ) Saltanatın kaldırılması, doğrudan ulusal egemenlik (halk egemenliği) ile ilgilidir.

Slide 9

CUMHURİYET mesajı veren kararlar: 1. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 2. Ulusal iradeyi gerçekleştirmek esastır. 3. Egemenlik ulusundur . 4. Yasama ve yürütme yetkisi TBMM \'ye aittir. !!! Aynı zamanda SALTANAT ın kaldırılması mesajı da verilmektedir.

Slide 10

CUMHURİYET\'İN İLANI İLE; Meclis Hükümeti sisteminden, Kabine sistemine geçildi. Böylece meclisin hükümet olma görevi sona erdi. VURGU: "Meclisin hükümet görevinin sona ermesi" BU DURUM: Meclisten yürütme yetkisinin alındığının, Güçler ayrılığı ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır.

Slide 11

CUMHURİYET\'İN İLANI İLE; I. Devlet başkanlığı sorunu çözüldü, II. Devletin yönetim şekli resmen ilan edildi. BU DURUM: Yeni Türk Devleti\'nin hukuksal eksikliğinin giderildiğinin kanıtıdır.

Slide 12

HALİFELİK 20.Yüzyılda Arapların Ulusçuluk ilkesini benimsemesi üzerine geçerliliğini yitirmiştir. VURGU: "Ulusçuluk ilkesi" ÜMMETÇİLİĞİN geçerliliğini yitirdiğine kanıttır.

Slide 13

HALİFELİĞİN KALDIRILMASINDAN Doğabilecek isyanları engellemek için 20 Nisan 1924 tarihli anayasaya " devletin dini Islam\'dır " maddesi konulmuştur. BU DURUM: Laikliğe aykırıdır. Akılcı ve gerçekçi bir politikadır. Cahil halkın isyanını engellemek için geçici olarak laiklikten taviz verilmiştir.

Slide 14

ÇOK PARTİLİ HAYAT 1923 yılında CHF kurulmasından sonra, 1924\'de TCF ve 1930\'da da SCF kuruldu. VURGU: Değişik partilerin kurulması. ÇIKARIM: Ulusal iradenin gerçekleştirilmek istendiğinin, Liberal demokrasinin benimsendiğinin kanıtıdır.

Slide 15

TEPKİ ve İSYANLAR: Şeyh Said Isyanı, Mustafa Kemal\'e suikast girişimi, Menemen olayı. ÇIKARIM: Laik düzene, Demokrasiye, Cumhuriyete, Çağdaşlaşmaya, Batılılaşmaya bir başkaldırıdır. (Ayrıca İRTİCA dırlar)

Slide 16

B. Hukuki Inkılaplar: 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye) 24, 61, 82 Anayasaları Türk Medeni Kanunu (17 Şubat 1926)

Slide 17

MEDENİ KANUN Toplumun bireyleri arasıda eşitlik sağladığı için; HALKÇILIK ilkesi ile Toplumdaki dini yasalara child verdiği için; LAİKLİK ilkesi ile Modern bir toplum amaçladığı için; ÇAĞDAŞLAŞMA ilkesi ile ilgilidir.

Slide 18

C. Eğitim ve Kültür Inkılapları: Tevhid-i Tedrisat Kanunun (3 Mart 1924) Yeni Türk Harflerinin kabulü (1 Kasım 1928) Millet Mekteplerinin açılması (1928) Türk Tarih Kurumu\'nun Kurulması (12 Nisan 1931) Türk Dil Kurumu\'nun Kurulması (12 Temmuz 1932) Üniversite Reformu (1933)

Slide 19

D. Toplumsal Alandaki Inkılaplar 1. Kılık Kıyafet Inkılabı (Şapka 25 Kasım 1925, Dini kıyafetlerin yasaklanması 3 Aralık 1934) 2. Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925) 3. Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik 4. Soyadı Kanunu\'nun Kabulü (21 Haziran 1934) 5. Kadınlara Siyasal Haklar Verilmesi (5 Aralık 1934)

Slide 20

1930 Belediye ve 1934 Milletvekili Seçimlerinde Kadınlara Seçme-Seçilme hakkı tanınmıştır. VURGU: "Seçme-seçilme hakkı tanınması" ÇIKARIM: - Ulusal irade, Halkçılık, Eşitlik, Çağdaşlaşma, Halkçılık ve Cumhuriyetçilikle ilgili.

Slide 21

Türkiye Cumhuriyeti\'nin, 1925 yılında aşar vergisini kaldırmasıyla aşağıdakilerden hangisinin gelişmesi amaçlanmıştır? A. Ticaret B. Denizcilik C. Sanayi D. Tarım 2001 DPY

Slide 22

Türkiye Cumhuriyeti\'nin, 1925 yılında aşar vergisini kaldırmasıyla aşağıdakilerden hangisinin gelişmesi amaçlanmıştır? A. Ticaret B. Denizcilik C. Sanayi D. Tarım 2001 DPY

Slide 23

E. Ekonomik Alanda 1. Izmir Iktisat Kongresi (18 Şubat-4 Mart 1923) 2. Kapitülasyonların Kaldırılması (24 Temmuz 1923) 3. Iş Bankasının Kurulması (1924) 4. Aşar\'ın Kaldırılması (17 Şubat 25) 5. Kabotaj Kanunu\'nun Çıkarılması (1 Temmuz 1926)

Slide 24

6. Teşvik-i Sanayi Kanunu (1926) 7. Tarım-Kredi Kooperatifinin Kurulması (1928) 8. Toprak Reformu (1929) 9. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1933-38)

Recommended
View more...