JINEKOLOJIK KANSERLERDE RADYOTERAPI .


33 views
Uploaded on:
Description
JİNEKOLOJİK KANSERLERDE RADYOTERAPİ. Dr. Candan DEMİRÖZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI. Anatomik Bölgeler. Overler Tüpler Uterus Fundus Corpus Serviks Vagina Vulva. Anatomi. Uterus içi boş muskuler bir organdır.
Transcripts
Slide 1

JİNEKOLOJİK KANSERLERDE RADYOTERAPİ Dr. Candan DEMİRÖZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Slide 2

Anatomik Bölgeler Overler Tüpler Uterus Fundus Corpus Serviks Vagina Vulva

Slide 3

Anatomi Uterus içi boş muskuler bir organdır. Üç bölümü vardır: Fundus, korpus ve serviks Uterus iki bağ ile pelvis duvarına yapışmıştır: Broad tendon (parametrium): Iki periton katmanından oluşur Round tendon: Düz kaslardan oluşur. Lenfatikleri: Paraservikal, eksternal iliak (obturator), hipogastrik, normal iliak ve paraaortik

Slide 4

Common Iliac Lymph Nodes 1. Average regular iliac 2. Moderate normal iliac 3. Parallel basic iliac 4. Subaortic basic iliac 5. Basic iliac hubs of projection External Iliac Lymph Nodes 6. Average outer iliac 7. Middle of the road outer iliac 8. Sidelong outside iliac 9. Average lacunar (femoral) 10. Middle of the road lacunar (femoral) 11. Sidelong lacunar (femoral) 12. Interiliac outer iliac 13. Obturator (outer iliac obturatory)

Slide 5

Epidemiyoloji Kadınlarda en sık görülen neoplastik hastalık sıralamasında dördüncü sırada Yılda 13500 yeni olgu ve 6000 ölüm 50 000 yeni karsinoma in situ saptanıyor Servikal Smear taramasıyla invaziv karsinoma görülme sıklığı azalmıştır Latin Amerika da çok, Yahudi ve Avrupalılarda az görülür

Slide 6

Epidemiyoloji RİSK FAKTÖRLERİ Serviks kanseri düşük sosyoekonomik düzeyli kadınlarda daha sık görülür Ilk cinsel ilişkinin erken yaşta olması Çocuk sayısının fazla olması Hormonal faktörler (Dietilstilbesterol) Herpes infection tip-2/HPV tip 16-18

Slide 10

Doğal Seyir Büyük çoğunluğu squamo-kolumnar epitel birleşim yerinden köken alır. Kronik servisit, şiddetli displazi ve karsinoma in situ zemininde gelişir Karsinoma in situ saptanan olguların yaklaşık %20-30\'unda 10-20 yıl içinde invaziv karsinom gelişir.

Slide 11

Doğal Seyir 3 mm\'nin altındaki mikroinvaziv kanserlerde (IA1) lenf nodu metastazı %1\'dir Tümörün görülmediği ancak derin invazyon gösterme eğilimi olan 5mm\'den az derin invazyonu olan olgularda (IA2) lenf nodu metastazı %5-8 Serviks kanserlerinin %10-30\'u alt endometrial kavite invazyonu yapar ve bu sağkalımı olumsuz etkiler

Slide 12

Doğal Seyir Lenfatik yayılım yolu: Paraservikal, parametrial, obturator, eksternal iliak, hipogastrik, regular iliak ve paraaortik lenf nodları Muskuler tabaka içinde zengin lenfatik ağ vardır, lenfatik metastaz sık görülür.

Slide 13

Klinik Prezentasyon Intraepitelyal blah erken servikal lezyonlar semptom vermeden periodik sitolojik incelemelerle saptanabilir Ilk semptom postkoital spotting Intermenstrüel kanama, metroraji Özellikle ileri lezyonlarda yeşilimsi vajinal akıntı

Slide 14

Klinik Prezentasyon Akıntı kötü kokulu ve kanamayla birlikte olabilir Ağrı genellikle nekroz ve pelvik inflamatuar hastalıkla ilişkilidir Paraaortik gesture tutulumuna bağlı epigastrik ağrı olabilir Üriner ve rektal semtomlar ileri lezyonlarda ortaya çıkabilir

Slide 15

Tanısal Çalışmalar Genel Öykü Ayrıntılı rektal ve vajinal muayeneyi de içeren fizik muayene Özel Işlemler Sitolojik spread papanicolaou): Amerikan Cancer Society, 20 yaşından önce seksüel olarak aktif olanlarla 20 yaşından sonra 65 yaşına kadar kind 2 yıl, yılda bir olmak üzere, daha sonraki yıllarda 3 yılda bir yapılmasını önermektedir

Slide 16

Tanısal Çalışmalar I; Normal , II; Atipi III; Displazi , IV; Karsinoma in situ , V; Invaziv karsinoma

Slide 17

Tanısal Çalışmalar Kolposkopi: Ektoserviks ve endoserviksin bir bölümünü değerlendirmede yararlıdır. 10-15 kez büyütme kapasitesi vardır. Konizasyon: Ektoserviks ve endoserviksin büyük bölümünün konik olarak çıkarılmasıdır. Servikste lezyon görülemiyorsa ve endoservikal tümör şüphesi varsa yapılır. Endoservikal kanalın %50\'si bu yöntemle taranır ve kalan bölümü içinde küretaj uygulanır

Slide 18

Tanısal Çalışmalar Punch biyopsi: Servikste görülebilir lezyon varlığında birkaç noktadan punch biyopsi alınarak tanı konulabilir. Biyopsi serviksin dört kadranından alınmalı ve eğer tutulum şüphesi varsa vajenden de alınmalıdır

Slide 19

Tanısal Çalışmalar Dilatasyon ve küretaj: Endoservikal kanal ve endometriyumun değerlendirilmesi amacıyla yapılmalıdır Sistoskopi, rektosigmoidoskopi (evre IIB, III, IVA) Radyografik çalışmalar: Akciğer grafisi Intravenöz pyelografi Baryumlu lavman BT veya MRI PET

Slide 20

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ Tanısal Çalışmalar Laboratuar çalışmaları Tam kan sayımı, Rutin biyokimya, Tam idrar ve Tümör markırları

Slide 22

0 Karsinoma In Situ I Uterusta sınırlı Ia Preklinik mikroinvaziv (Sadece mikroskopik) Ia1 Minimal mikroskopik stromal invazyon Ia2 Derinlik 5 mm\'den horizontal yayılım 7 mm\'den az Ib Ia2\'den büyük tümör 1b1 < 4 cm. 1b2 > 4 cm II Alt 1/3 vajen blah pelvik duvara ulaşmamış uterus dışına invaze tümör IIa Parametrial invazyon yok IIb Parametrial invazyon var III Pelvik duvara ulaşmış/ alt 1/3 vajene invazyon/ Hidronefroza neden olmuş/Non fonksiyone böbrek IIIa Alt 1/3 vajen invazyonu IIIb Pelvik duvara ulaşmış/ Hidronefroza neden olmuş/Non fonksiyone böbrek Iva Mesane blah rektum mukoza tutulumu/Pelvis dışına taşmış tümör Ivb Uzak metastaz Evreleme (FIGO)

Slide 23

Tedavi (Karsinoma In Situ) TAH ile tedavi edilir, hastanın yaşı ve overlerin durumuna göre overler bırakılabilir Hasta çocuk istiyorsa yakın izlem ile konizasyon yapılabilir Terapotik konizasyon uygulanan 795 olgudan 19\'unda (%2.3) nüks karsinoma in situ ve 9\'unda (%0.9) invaziv karsinom (Kolstad ve Klem) Kolposkopi konizasyonda önemlidir Genel durumu cerrahiye uygun olmayan olgularda intrakaviter radyoterapi yapılabilir (45 Gy A noktasına)

Slide 24

Tedavi (Evre IA) Invazyon derinliği en önemli belirleyici faktördür 1 mm\'den az invazyon olanlarda yakın izlemle konizasyon (histerektomi) yapılabilir (Kolstad) Erken invaziv lezyonlar TAH ya da modifiye radikal histerektomi ile tedavi edilebileceği gibi intrakaviter radyoterapi ile de tedavi edilebilir (A noktası dozu 60-75 Gy) 3 mm\'den az stromal invazyonda lenf nodu tutulumu %1\'den azdır, bu yüzden LN disseksiyonu ve RT gerekmez.

Slide 25

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ Tedavi (Evre IB-IIA) Radyoterapi ve cerrahiyle elde edilen sonuçlar aynıdır Hastanın genel durumu, lezyonun karekteri ve tedavi merkezinin tutumu tedavi yaklaşımını belirler Gençlerde over fonksiyonlarının korunması için cerrahi seçilebilir Seksüel fonksiyonların korunmasında cerrahi daha etkilidir

Slide 26

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ Tedavi (Evre IB-IIA) Cerrahi pelvik hastalığın hat olarak belirlenmesine olanak verir ancak pelvik hastalığın evrelenmesinin sağkalıma etkisi gösterilmemiştir Bulky lezyonlarda radyoterapi ve ekstrafasiyal konservtif histerektomi önerilebilir

Slide 27

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ Tedavi (Evre IIB, III ve IVA) Bu olgularda standart tedavi yaklaşımı küratif radyoterapidir Olguların durumuna göre parametrial Boost eklenebilir Rest tümör olan olgularda pelvik ekzenterasyon uygulanabilir Konkomitan olarak uygulanan sisplatinin lokal kontrolü arttırdığı bildirilmektedir

Slide 31

SERVİKS KANSERİNDE KEMORADYOTERAPİ Lokal ileri serviks kanserlerinde standart tedavi definitif radyoterapi olmakla birlikte beş yıllık sağkalım oranları % 15-85 arasında değişmektedir. Bu sonuçlar megavoltaj radyoterapinin kullanılmaya başladığı 1950\'li yıllardan bu yana belirgin bir artış göstermemiştir. 1999\'da yayınlanan randomize çalışmalarda kemoradyoterapinin tek başına radyoterapiye üstünlüğü saptanmıştır.

Slide 32

SERVİKS KANSERİNDE KEMORADYOTERAPİ RT\'ye bağlı hasarın onarımını inhibe etmesi Hücrelerin RT\'ye duyarlı fazlarda toplanması Nonprolifere hücrelerde proliferasyonun başlaması Hipoksik hücre fraksiyonunun azaltılması RT\'den bağımsız olarak sitotoksik etki göstermesi

Slide 33

SERVİKS KANSERİNDE KEMORADYOTERAPİ Sisplatin-Fluorourasil Mitomicin_C Evre IIB-III olan olgular Flourousil+Mitomicin-C +RT Flourousil+RT Yalnızca RT Sağkalım Mİto_C kullanan grupta daha iyi olmakla birlikte toksisiteyi arttırmaktadır.

Slide 34

SERVİKS KANSERİNDE KEMORADYOTERAPİ Hidroksiüre Evre IIB-IVA/Hidroksiüre+RT/Misonidazol+RT Sağkalım ve pelvik kontrol her iki grupta aynı ve tek başına RT ile elde edilen historik seri sonuçlarına üstünlük yok.

Slide 35

ENDOMETRİUM KANSERİ Epidemiyoloji Kadınlarda en sık görülen neoplastik hastalık sıralamasında image ve kolorektal kanserlerden sonra üçüncü sırada olup en sık görülen genital trakt kanserleridir. Yılda 34 900 yeni olgu ve 6000 ölüm/1997

Slide 36

ENDOMETRİUM KANSERİNDE RADYOTERAPİ En önemli hazard faktörü östrojen olup özellikle postmenapozal dönemde alınan eksojen östrojen dozuyla direkt ilişki saptanmıştır. Obesite ve hipertansiyon Yüksek sosyoekonomik düzeylilerde sık görülür. Gebelik sayısı az olanlarda sık 50 yaşından sonra menapoz Meme, over ve kolon kanseri öyküsü Ailede endometrium veya diğer insult hastalıkların bulunması

Slide 37

ENDOMETRİUM KANSERİNDE RADYOTERAPİ Endometrial hiperplazi Tamoksifen kullanımı

Slide 38

ENDOMETRİUM KANSERİNDE RADYOTERAPİ Doğal Seyir Büyük bölümünde hastalık uterusta sınırlıdır ve evre-I hasta

Recommended
View more...