Jogi ismeretek pedag .


42 views
Uploaded on:
Description
Jogi ismeretek pedagógusoknak. 2. előadás Összeállította: Bánfalvi Péter. Az előadássorozat módszere. Mintatörténeten keresztül bemutatni, hogy az intézmény működtetésének melyek a legfontosabb ma hatályos jogszabályi előírásai.
Transcripts
Slide 1

Jogi ismeretek pedagógusoknak 2. előadás Összeállította: Bánfalvi Péter Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

Slide 2

Az előadássorozat módszere Mintatörténeten keresztül bemutatni, hogy az intézmény működtetésének melyek a legfontosabb mama hatályos jogszabályi előírásai. Az előadást követően szóbeli és e-mailes konzultáció az elhangzottakról (és bármi másról) A prezentációt megkapja, aki az előadáson megjelent. Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

Slide 3

Az előadássorozatban tárgyalt témák tervezete Az intézmény kötelező feladatai és a pedagógus szükséglet (Óraszámszámítás, szakos ellátottság, az alkalmazás feltételei, közalkalmazotti jogviszony, besorolás, próbaidő stb.) Pedagógusok jogai és kötelezettségei (védelem, besorolás, juttatások, tanórán kívüli feladatok, továbbképzés stb.) Intézményi dokumentumok Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

Slide 4

Az előadássorozatban tárgyalt témák tervezete Tanulók és szülők jogai és kötelezettségei. Fegyelmi eljárás a tanulók vonatkozásában. Mi a teendő, ha az alkalmazott hibát követ el. Munkahelyváltás Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

Slide 5

Joganyag: 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról. 1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 138/1992. (X. 8.) Korm. Rendelet a KJT VHR 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 277/1997. korm. r. Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

Slide 6

Előző előadásról: Kötelező feladatok Létszámigény Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

Slide 7

Közalkalmazotti jogviszony létesítése KJT 20/A§ Csak pályázat útján létesíthető. Pályázat nélkül, ha an) olyan munkakör vagy vezető megbízás esetén, amely tekintetében - kilencven napon belül - már legalább két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására, b) ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges , és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók, c) ha a munkáltatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban legalább kilenc hónapig foglalkoztatott személlyel az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő egy hónapon belül létesítenek közalkalmazotti jogviszonyt, feltéve, hogy az ösztöndíjas foglalkoztatottként ellátott feladatai részét képezték a kinevezésében foglalt munkakörének, és az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony nem a munkáltató azonnali hatályú felmondásával szűnt meg, d) egy évet meg nem haladó határozott idejű közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

Slide 8

Határozott idejű kinevezés: a) helyettesítés céljából, b) meghatározott munka elvégzésére , illetve feladat ellátására létesíthető határozott időre történő kinevezéssel. 21.§ (2) Ezen túlmenően a határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony határozott idejűvé módosítandó, ha a közalkalmazott a prémiumévek programban történő részvételéhez hozzájárul. Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

Slide 9

Határozott idejű kinevezés: Üres álláshelyre határozott idejű kinevezés szabálytalan!!! Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

Slide 10

Pedagógus alkalmazási feltételek a végzettség tekintetében KT. 17.§ a) óvodában óvodapedagógusi, konduktor-óvodapedagógusi; b) az iskolai oktatás első-negyedik évfolyamán - valamennyi tantárgyhoz a tanítói, konduktor-tanítói, konduktori (a továbbiakban a konduktori és a konduktor-tanítói végzettség együtt: konduktor), - a testnevelés tantárgyhoz a tantárgynak megfelelő tanári, - feltéve, hogy e területeken az iskolában a helyi tantervben foglaltak alapján emelt szintű oktatás folyik , a művészetek, az idegen nyelv, a nemzetiségi és etnikai kisebbségi nyelv és irodalom tantárgyakhoz a tantárgynak megfelelő tanári ; c) az iskolai oktatás ötödik-hatodik évfolyamán a nem szakrendszerű oktatásban a b) pontban meghatározottak szerinti, a szakrendszerű oktatásban a tantárgynak megfelelő szakos tanári vagy a műveltségi területnek megfelelő képesítést nyújtó tanítói; Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

Slide 11

Pedagógus alkalmazási feltételek KT. 17.§ d) az iskolai oktatás hetedik-nyolcadik , továbbá a középiskola kivételével a kilencedik-tizedik évfolyamán a tantárgynak megfelelő szakos tanári; e) középiskolában a kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgynak megfelelő szakos egyetemi szintű tanári , a művészetek , a testnevelés, a technika-gyakorlati foglalkozás tantárgyak esetén a tantárgynak megfelelő tanári; Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

Slide 12

Pedagógus alkalmazási feltételek KT. 17.§ g) szakközépiskolában és szakiskolában a szakmai elméleti tantárgyat vagy szakmai előkészítő ismeretet , valamint a szakmai alapozó és a pályaorientáció ismeretet oktató pedagógusnak a képzés szakirányának megfelelő tanári vagy a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú , a pályaorientáció és a szakmai alapozó oktatásban, továbbá a d) pontban meghatározott; (szakos tanári) Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

Slide 13

Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§ Szakképzésben: tanári szakképesítésnek kell elfogadni a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettséget tanúsító oklevéllel igazolt szakképesítést , ha a felsőfokú iskolai tanulmányok keretében el kellett sajátítani a tantárgy oktatásának módszertanát ; a feltételek meglétéről az oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény igazolása vagy a leckekönyv alapján a munkáltató dönt ; Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

Slide 14

Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§ főiskolai szintű iskolai végzettségnek és pedagógus szakképzettségnek kell elfogadni a felsőfokú intézményként, illetve jogelődjeként alapított oktatási intézményben (például óvónőképző intézet, tanítóképző intézet, szaktanár képző) szerzett pedagógus szakképzettséget; Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

Slide 15

Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§ pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevélnek kell elfogadni a pedagógia szakos előadói és a nevelőtanári szakképesítést tanúsító felsőfokú iskolai oklevelet; egyetemi végzettségnek és szakképzettségnek kell elfogadni a Magyar T estnevelési F őiskola által az 1975. évi 16. törvényerejű rendelet hatálybalépése előtt kiadott testnevelőtanári szakképzettséget. Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

Slide 16

Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§ Az alkalmazáskor a képzés szakirányának megfelelő főiskolai végzettségnek kell elfogadni a - képzésről rendelkező jogszabály szerint - felsőfokú végzettséget tanúsító műszaki oktatói, technikus tanári, szakoktatói oklevelet, bizonyítványt. Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

Slide 17

Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§ Szakközépiskolában és szakiskolában gyakorlati képzésre - az elméletigényes szakmai képzés kivételével - középiskolai végzettséggel és szakirányú szakmai képesítéssel, valamint ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, ha a feladatot felsőfokú szakképesítéssel rendelkező pedagógussal nem tudják ellátni. Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

Slide 18

Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§ Az emelt szintű oktatás kivételével az iskolai oktatás ötödik évfolyamán az adott tantárgy oktatására és pedagógus-munkakör betöltésére jogosít a szakkollégium elvégzését igazoló tanítói végzettség és szakképzettség. Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

Slide 19

Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§ A szakképzésben, határozott időre megállapodás azzal köthető, aki vállalja a munkakör betöltéséhez szükséges - a 17. § (1) bekezdésben előírt - , a (3) bekezdésben meghatározott esetben a felsőfokú pedagógus szakképesítés megszerzését. Az alkalmazás legfeljebb a felsőfokú tanulmányok elvégzéséhez szükséges időre szólhat. A szerződés legfeljebb további két évre meghosszabbítható akkor, ha a pedagógus önhibáján kívül nem tudta tanulmányait befejezni. Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

Slide 20

Vegyes megoldások a képzettség elbírálásához (legális kiskapu) Kt.: 127-128.§ (10) Tanulmányai befejezéséig szóló határozott idejű kinevezéssel alkalmazható a felsőfokú oktatási intézmény utolsó évfolyamos hallgatója is, ha olyan tanulmányokat folytat, amelyben a munkakörére előírt szakképesítést fogja megszerezni. (11) Általános iskolában és általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás megtartására, illetve kollégiumi nevelőtanárként alkalmazható, aki hittanár-nevelő szakos pedagógus végzettségg

Recommended
View more...