Kocaeli niversitesi Tip Fak ltesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dali Stratejik Plan alismasi .


186 views
Uploaded on:
Category: Animals / Pets
Description
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik Plan Çalışması. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalları Stratejik Plan Formatı. Misyon Paydaşlar Değerler Mevcut durum analizi Performans göstergeleri Öz değerlendirme -Güçlü yanlar
Transcripts
Slide 1

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik Plan Çalışması

Slide 2

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalları Stratejik Plan Formatı Misyon Paydaşlar Değerler Mevcut durum analizi Performans göstergeleri Öz değerlendirme -Güçlü yanlar -Zayıf yanlar -Fırsatlar -Tehditler Vizyon Stratejik amaçlar ( Hedefler ve performans ölçütünü içerek şekilde): Eğitim ve öğretim süreçleri Uygulama ve hizmet süreçleri Araştırma ve geliştirme süreçleri Yönetim süreçleri

Slide 3

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Misyon Bilimsel gelişmeler ışığında hizmet etmekle yükümlü olduğumuz kesimlere nitelikli hizmet sunmak, Evrensel ölçütler dikkate alınarak toplum odaklı sağlık hizmeti sunma becerisine sahip, insan sağlığını koruma ve tekrar sağlığına kavuşmasını sağlamaya en üst düzeyde katkı sağlayacak ortopedi ve travmatoloji uzmanı yetiştirmek, Bilimsel araştırma ve hizmet alanlarındaki üretimini ulusal ve uluslararası platformlarda sunmaktır.

Slide 4

Öğrenciler Araştırma görevlileri Öğretim üyeleri Tıp Fakültesi ve Hastane çalışanları Sağlık Meslek Yüksek Okulu Kocaeli Üniversitesine bağlı sağlıkla ilgili birimler Kocaeli Üniversitesinin diğer fakülteleri Öğrenci aileleri Eğitimini tamamlamış öğrenciler ve araştırma görevlileri Hasta ve hasta yakınları Bölgedeki sağlık ocakları ve devlet hastaneleri Bölge halkı Bölgemizdeki özel sağlık kurumları TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Dernekleri Ortopedi ve Travmatoloji alanında teknoloji üreten sanayi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Paydaşlar

Slide 5

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Değerler Evrensellik Insan ve hasta haklarına saygılı olma Tutarlılık Akademik mükemmellik Bilimsellik Eşitlikçilik Ayrımcılığa duyarlılık Cinsiyete duyarlılık Çalışan memnuniyeti Akademik özgürlük Katılımcılık Ulaşılabilirlik/Erişilebilirlik Dürüstlük Yenilikçilik Toplumculuk Emeğe saygı Değişime açıklık

Slide 6

Öz değerlendirme Temel Yöntem: GZFT (SWOT) Analizi

Slide 7

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme-Güçlü yanlar Iyi derecede thought process, yeniliklere açık ve çağdaş değerleri benimsemiş genç akademik personel Nitelikli sağlıklı hizmeti sunumuna imkan veren bina ve teknolojik alt yapı Ekip çalışması Yeni fikirlerin rahatlıkla öne sürülebilmesi Online kütüphane desteğinin olması Yeterli düzeyde yabancı dil bilinmesi Anabilim Dalında proje ve bilimsel yayın üretiminin yeterli düzeyde olması Kurum içi çalışma ortamının açık, katılımcı ve demokratik yapısı Akademik personelin tamamına yakınının cap gün çalışması Radyolojik arşivimizin olması Yeniliklere açıklık Bölge halkınca benimsenmiş kurumsal kimlik Üniversite içi ve dışı sağlık birimleriyle olumlu ilişkiler Yerel kurumlar (belediyeler, idari yapı ve sivil toplum kuruluşları) ile olumlu ilişki Ortopedi konseylerinde yapılan ameliyatların ve preoperatif vakaların yeterli oranda tartışılması Araştırma görevlilerinin nitelikli ve özverili çalışması

Slide 8

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme Zayıf yanlar Eğitimi engelleyen iş yükünün artması Multidisipliner çalışma eksikliği Asistan karnesinin düzenli tutulmaması Tıbbi sekreter eksikliği Ameliyathane oda sayısındaki azlık Öğretim elemanlarının maddi gelir yetersizliği Teknolojik destek, ameliyat ekipmanı yetersizliği Öğrenci dersliğindeki elektronik destek yetersizliği

Slide 9

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme: Fırsatlar ve Tehditler Fırsatlar Genç, yabancı dil bilen eğitici kadrosu Nitelikli araştırma görevlileri "Erasmus" vb programlar yoluyla genç akademik personelin yurt dışı deneyime sahip olma imkanı Hastalar tarafından güven duyulan ve tercih edilen bir klinik olmamız Teknolojik desteğin artması Bölgesel sağlık kuruluşlarıyla olumlu ilişkiler Tehditler Sağlık politikalarındaki belirsizlik Hizmet sırasındaki yasal mevzuat nedenleriyle çalışma ortamının yeterince güvenli olmaması Sağlık hizmeti için sosyal güvenlik kuruluşlarının ödediği miktarın yetersizliği, malzeme alımında sorunlar Toplumun gereksiniminden fazla ortopedi ve travmatoloji uzmanı yetiştirilmesi Hizmetin ön plana çıkarak eğitim ve öğretim etkinliklerinin geri planda kalması

Slide 10

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Vizyon Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı\'nın vizyonu, . Gerek pratisyen hekim yetiştirmede; gerekse uzmanlık eğitimi veren bir bölüm olarak; ulusal ve uluslararası alanda üreteceği bilgi ve sağlık hizmeti ile adından söz ettiren ve bu bölümde çalışmanın ve eğitim almanın ayrıcalık olduğu bir anabilim dalı olmaktır.

Slide 11

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar A.Eğitim ve öğretim süreçleri Stratejik amaç I:Ortopedi ve Travmatoloji alanlarında aranılır bireyler yetiştirmek. Hedefler A.I.1. Asistan eğitim içeriğinin yeniden gözden geçirilmesi A.I.2. Her asistanın yurtdışında en az 3 aylık bilgi ve becerisini arttıracak eğitim alması Stratejik amaç II:Mezuniyet öncesi eğitimin çekirdek müfredat ışığında yapılması Hedefler A.II.1. Öğrenci eğitim içeriğinin yeniden gözden geçirilmesi A.II.2. Öğrencilerin teorik eğitim yanında temel ortopedik girişimler ve tedavi konusunda pratik eğitim alması

Slide 12

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar B. Araştırma ve geliştirme süreçleri Stratejik amaç I:Ulusal ve uluslar arası yayın kalitesi ve bilgi paylaşımını arttırmak. Hedefler B.I.1. SCI uzantılı dergilerdeki yayın sayısını arttırmak B.I.2. Yüksek atıf sayısı alabilecek yayın sayısını arttırmak Stratejik amaç II:Asistan tezlerini araştırma projeleri ile desteklemek ve kaliteli tezler oluşturmak.

Slide 13

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar C. Uygulama ve hizmet süreçleri Stratejik amaç I:Toplumun büyük kesiminin tercih ettiği bir kurum olmak. Hedefler C.I.1. Hasta memnuniyetinin arttırılması C.I.2. Hasta tedavisinde teknolojik yeniliklerden faydalanma - C.I.3. Arşivleme ve hasta izlemede elektronik ortamda yapılarak hastalara kolaylık sağlamak

Slide 14

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar Stratejik amaç II: Avrupa Birliği topluluğu ülkelerinin ortopedi birimlerine akredite olmak

Slide 15

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar D. Yönetim süreçleri Stratejik amaç : Anabilim Dalları düzeyinde katılımcı, açık yönetim sistemi oluşturularak anabilim dalı akademik ve idari personelin memnuniyetini arttırmak. Hedefler D.1. Akademik kurullara asistan katılımını sağlamak - D.2. Döner sermaye yönetim sürecinin katılımcı robust getirmek

Recommended
View more...