Koordinator za bezbednost I zdravlje na radu u fazi projektovanja .


60 views
Uploaded on:
Description
V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu. Koordina cija mera bezbednost i i zdravlj a na radu u fazi projektovanja. činjenice i dileme ŽANETA OSTOJIĆ BARJAKTAREVIĆ Dipl.inž.građevine. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu.
Transcripts
Slide 1

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Koordina cija mera bezbednost i zdravlj a na radu u fazi projektovanja činjenice i dileme ŽANETA OSTOJIĆ BARJAKTAREVIĆ Dipl.inž.građevine Beograd, 10. Maj 2011.

Slide 2

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu PRAVILNIK o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova Beograd, 10. Maj 2011 .

Slide 3

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Sadržaj Prvilnika: Osnovne odredbe, program pripreme za polaganje stručnih ispita, priprema za polaganje stručnog ispita, polaganje stručnog ispita, visina troškova pripreme i polaganja stručnog ispita, 8 priloga Beograd, 10. Maj 2011.

Slide 4

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Prilog 1: Program pripreme za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova Zajedničke Posebne oblasti Beograd, 10. Maj 2011 .

Slide 5

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu 1. Zajedničke oblasti: Prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu) Beograd, 10. Maj 2011 .

Slide 6

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Minimalni zahtevi koje su investitor, odnosno zastupnik investitora za realizaciju projekta, koordinator za izradu projekta, koordinator za izvođenje radova, poslodavac i druga lica dužni da ispune u obezbeđivanju primene preventivnih mera na privremenim ili pokretnim gradilištima (Uredba ) Beograd, 10. Maj 2011.

Slide 7

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Način i postupak procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini (Pravlinik) Preventivne unimportant za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu (Pravilnik) Posebne negligible i normativi zaštite na radu na gradilištima (Pravilnik o zaštitina radu pri izvođenju građevinskih radova) Beograd, 10. Maj 2011 .

Slide 8

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu 2. Posebne oblasti: za koordinatora u fazi projektovanja Izrada Plana preventivnih mera Beograd, 10. Maj 2011 .

Slide 9

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Poslovi koordinatora za izradu projekta : Vrši koordinaciju primene načela prevencije Izrađuje Plan preventivnih mera kojim je određeno uređenje gradilišta i specifične negligible za bezbedan i zdrav rad na tom gradilištu Vodi računa da se pri izradi PPM, kada je to potrebno, uzmu u obzir sve industrijske aktivnosti u blizini gradilišta Beograd, 10. Maj 2011 .

Slide 10

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Priprema dokumenta koja, u skladu s karakteristikama projekta, sadrže relevantne informacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koje je potrebno uzeti u obzir u toku izvođenja svih radova na gradilištu PPM mora da sadrži i specifične minor bezbednosti Beograd, 10. Maj 2011 .

Slide 11

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Sadržaj PPM: � ema gradilišta, odnosno situacioni arrange Opis organizacije i tehnologije izvođenja radova Plan faza i rokova izvođenja pojedinih radova, sa detaljnim instrukcijama za koordinaciju aktivnosti poslodavca i drugih lica Beograd, 10. Maj 2011.

Slide 12

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Specifične minor za bezbedan i zdrav rad u odnosu na industrijske aktivnosti Specifične insignificant za bezbedan i zdrav rad za radove pri kojima se pojavljuje specifičan rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja Beograd, 10. Maj 2011 .

Slide 13

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Zašto se uvodi pozicija koordinatora? EU Direktivom još 199 2 .godine uvodi obavezu investitora da saline solution o merama bezbednosti i zdravlja na radu Na toj osnovi je kasnije regulisana obaveza investitora da još u fazi izrade projektne dokumentacije zajedno s projektantom koordinira minor bezbednosti i zdravlja na radu Beograd, 10. Maj 2011 .

Slide 14

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu B itno : praksa i interes nameće zakonsko rešenje; kod nas je najčešće obrnuto: praksa mora da nađe interes i primeni zakonsko rešenje Beograd, 10. Maj 2011 .

Slide 15

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Cilj: Podela odgovornosti Izbegavanje situacije u kojoj ponuđači na tenderima svesno minimalizuju troškove za insignificant bezbednosti i zdravlja na radu kako bi dobili posao Aktivna i ravnopravna uloga investitora tokom celog procesa izgradnje objekta kroz stalnu primenu preventivnih mera na privremenim ili pokretnim gradilištima Beograd, 10. Maj 2011 .

Slide 16

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Stalno praćenje stanja i promena na gradilištu (i pored najboljih planova tehnologije i organizacije građenja, moguće su nepredviđene situacije...) i usaglašavanje Plana preventivnih mera sa njima Beograd, 10. Maj 2011.

Slide 17

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Dileme: Razlika između Elaborata o uređenju gradilišta, i Plana preventivnih mera Beograd, 10. Maj 2011.

Slide 18

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Vreme uključenja u rad koordinatora u fazi projektovanja Kada investitor sklapa posao "ključ u ruke" Kada su ugovoreni radovi sa jednim izvođačem, an on angažuje više različitih podizvođača Beograd, 10. Maj 2011.

Slide 19

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Kada se investiticija realizuje iz Kreditnih linija, a država je korisnik Iz donatorskih sredstava, Ko i kada angažuje koordinatore? Beograd, 10. Maj 2011.

Slide 20

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Da li koordinatori u fazi projektovanja treba da budu specijalizovani po oblastima građevinarstva u skladu s tipom permit, s obzirom na veoma velike razlike u vrstama objekata koji se review? ...ili su već miserable predviđeni previsoki zahtevi za polaganje ispita za koordinatore u fazi projektovanja? Uloga inženjerske komore u procesu uvođenja koordinatora u stalnu praksu Beograd, 10. Maj 2011.

Slide 21

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Uloga i zadaci koordinatora u fa zi projektovanja: Op šti Posebni ciljevi: Promocija primene preventivnih mera na privremenim ili pokretnim gradilištima i uloge koordinatora Beograd, 10. Maj 2011 .

Slide 22

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Stalno usavršavanje i stalna saradnja sa Upravom za bezbednost i zdravlje na radu i Ministarstvom rada, naučno-obrazovnim institucijama kao i sa Inženjerskom komorom Srbije Predlozi, sugestije, uticaj na sistem obrazovanja budućih koordinatora, program obuke, način polaganja ispita... Beograd, 10. Maj 2011.

Slide 23

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Stalno praćenje regulative EU u ovoj oblasti, položaja koordinatora u razvijenim zemljama i predlaganje promene i dopune propisa koji regulišu ovu oblast Beograd, 10. Maj 2011 .

Slide 24

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Održanje digniteta profesije i uloge koordinatora Bliska saradnja, usaglašavanje i zajednički nastup koordinatora u fazi projektovanja i koordinatora za izvođenje u svim domenima, a naročito u smislu vrednovanja svog rada Beograd, 10. Maj 2011 .

Slide 25

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Otvorena pitanja.... Beograd, 10. Maj 2011.

Slide 26

V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Hvala na pažnji! Beograd, 10. Maj 2011.

Recommended
View more...