KORUMA TEDBIRLERI SEMINER ALISMASI Ankara, 14 Subat 2005 .


56 views
Uploaded on:
Category: Sports / Games
Description
YAKALAMA ve G
Transcripts
Slide 1

KORUMA TEDBİRLERİ SEMİNER ÇALIŞMASI Ankara, 14 Şubat 2005 BİLAL GÜNDÜZ ANKARA CUMHURİYET SAVCISI

Slide 2

YAKALAMA ve GÖZALTI TUTUKLAMA ADLİ KONTROL ARAMA ELKOYMA İLETİŞİMİN DENETLENMESİ GİZLİ SORUŞTURMACI TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT

Slide 3

YAKALAMA VE GÖZALTI YAKALAMA 1) Herkes Tarafından Geçici Yakalama: Ancak, Kanunun 2.md.(j )bendinde tanımlanan suçüstü hallerinde mümkündür. Şartları: Kişiye suç işlerken rastlanılması, Failin kaçma olasılığının olması veya kimliğini belirleme olanağının bulunmaması,

Slide 4

2) Kolluk Tarafından Yakalama: Şartları : Yakalama emri veya tutuklama kararı verilmesi gerekli hal bulunması (bkz. Md. 98/1-2) Gecikmesinde sakınca bulunması C.Savcısına ve amirlerine derhal başvurma imkanının bulunmaması Şikayete tabi suçlarda şikayet bulunması 3) C.Savcısı veya Hakim kararıyla yakalama: (md. 98, md. 199, md. 271, 5275 Sy. Kanunun 19/1-2 md.si) Yakalanan şahıs kolluğa, kollukça yakalanan şahıs da evrakla(düzenlenecek soruşturma belgeisiyle) birlikte derhal C.Savcılığına sevk olur(md.90/5) .

Slide 5

C.Savcısı sanığı serbest bırakmazsa soruşturma tamamlanmışsa sorguya sevk ederek, adli kontrol ya da tutuklanmasını talep edebileceği gibi, soruşturmanın ikmali için gerekliyse gözaltına aldırır. Kişinin gözaltına alınabilmesi için; 1-Kişi hakkında bir soruşturma bulunmalıdır. 2-Gözaltı soruşturma yönünden zorunlu olmalıdır. 3-Kişi hakkında suçu işlediğini düşündürecek emareler olmalıdır. GÖZALTI SÜRESİ: Gözaltı süresi, bireysel suçlarda yakalama anından itibaren 24 saati geçemez. Üç ya da daha çok kişinin toplu olarak işlediği suçlarda gözaltı süresi her defasında birer gün olmak üzere C.Savcısının kararıyla 4 güne kadar uzatılabilir. (md. 91/4) Istisna:md.250/1\'deki suçlar yönünden 250/5\'de süre 48saat ve hakim kararı ile 7 güne kadar uzatılabilecektir.

Slide 6

Yakalama, gözaltına alma, gözaltı süresinin uzatılmasına dair kararlara karşı yakalanan ve yakınlarının itiraz hakkı vardır. Itiraz üzerine Sulh Ceza Mahkemesi itirazı kabul ederse yakalananın evrak ile birlikte C.Savcılığında hazır bulundurulmasına karar verir. Itiraz reddedilirse süre sonunda şüpheli veya sanık C.Savcılığında hazır bulundurulur.(md. 91/4) Bu suretle getirilen şüpheliyi C.Savcısı serbest bırakacağı gibi, sorguya sevk ederek adli kontrol blah tutuklanmasını talep edebilir.(md.91/6) Bu suretle serbest bırakılan kişi bir daha yeni delil olmadıkça yakalanamaz. (md. 91/5) YAKALAMADAN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 1-Yakalanana haklarını bildirme yükümlülüğü, (md. 91/4) 2-C.Savcılığına sevk yükümlülüğü, (Md. 91/5) 3-Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi, (Md. 94) 4-Yakalananın yakınlarına haber verme yükümü, (Md. 95) 5-Yakalamanın ilgililere bildirimi yükümü, (Md. 96) 6-Yakalananın ya da yakınlarının itiraz hakkı, (Md. 91/4)

Slide 7

KELEPÇE TAKILMASI Yakalanan ve Tutuklanan Kişinin Nakli: (md. 93) Kural olarak şüpheli ve sanığa kelepçe takılamaz. Ancak, kaçacaklarına blah kendisi veya başkalarının hayat ve beden bütünlükleri bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin belirtiler bulunması halinde kelepçe takılır. Ancak,küçüklere kelepçe takılamaz(ifade alma yön.md.18/10) Yakalananın Mahkemeye Götürülmesi Yakalanan kişi; Kamu davası açılmışsa hemen yetkili mahkemeye, Kamu davası açılmamış ise en yakın Sulh Ceza Hakimliğine götürülür. (md.94) Hakim blah mahkeme aynı gün yakalananın serbest bırakılmasına blah adli kontrol altına alınmasına blah tevkifine karar verir(md.94/2). Gözaltı işlemlerinin denetimi (md.92) kanuni düzenleme kapsamına alınmıştır.(Bkz.İfade alma Yön.md.25/2). Yönetmelik (md.93)

Slide 8

TUTUKLAMA A) ŞARTLARI 1-Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular bulunması. 2-Bir tutuklama nedeninin olması. a-Tutuklama nedeninin varsayıldığı haller, (md. 100/2) b-Tutuklama nedeninin varsayıldığı suçlar. (md.100/3) 3-Tutuklama yasağı olmaması. a-md.100/1.bend 2.cümle b-md.100/4-Adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması. (md. 101/1)

Slide 9

B) USULÜ Yetki Hakimindir. Soruşturma evresinde Sulh Ceza Hakimi, kovuşturma evresinde Mahkeme tutuklamaya yetkilidir(md.101/1). Tutuklama kararı gerekçeli olmak zorundadır(101/2). Şüpheli veya sanığa müdafii atanmalıdır(101/3). Tutuklama kararı yüze karşı verilir. Gıyabi tutuklama kararı kaldırılmıştır. Bunun tek istisnası kaçak yargılamasında, yurtdışında bulunan kaçağın gıyaben tutuklanmasıdır. (md. 248/5) bkz. md. 271 C) SÜRESİ Ağır cezalık suçlarda azami süre 2 yıl olup 3 yıl uzatmayla toplam 5 yıldır(102/2). Diğer suçlarda 6 ay olup 4 ay uzatma ile toplam 10 aydır(102/1). Istisna:md.250/1.f.(c)\'de sayılan suçlar yönünden bu süreler iki kat olarak uygulanır(md.252/2).

Slide 10

D) SONA ERMESİ Tutuklama, aşağıdaki hallerde child bulur: 1-Takipsizlik kararı verilmesi, (md. 103/2) 2-C.Savcısınca salıverme, (md. 103/2) 3-Adli kontrole dönüştürme (md. 103/1 , md.105 ve md.94/2). 4-Itiraz üzerine tahliye, (md. 100/5 veya md. 104/2) 5-Talep üzerine ya da re\'sen tahliye, (md. 104/1 veya 104/3) 6-Davanın mahkumiyet kararı dışında esastan bir hükümle sona ermesi, (md.223) 7-Tutuklunun ölümü

Slide 11

E) SONUÇLARI 1-Kişinin tutukevine konması (Infaz Kanunu md.111-112). 2-Tutukluluğun periyodik olarak incelenmesi yükümlülüğü (md. 108). 3-Tutuklunun durumunun yakınlarına bildirilmesi, (md. 107,infaz K .md.22/2). 4-Mahkumiyetten mahsup edilme (TCK md.16ve63). 5-Salıverilenin adres bildirme yükümlülüğü (md.106). 6-Tazminat isteme hakkı (md. 141). Not:1-C.Savcısının sanığı tutuklamaya sevk etmesi için ifade alması zorunlu değildir. Zira mevcut diğer deliller kuvvetli suç şüphesinin varlığını ortaya koymaya yeterli olabilir. Not:2-Yeni CMK ile gıyabi tutukluluk kaldırılmıştır. Tek istisnası kaçak yargılamasında yurtdışında bulunan sanığın gıyaben tutuklanmasıdır.

Slide 12

Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ile \'\'gıyabi tutukluluk\'\' müessesesi kaldırılmıştır.Tek istisnası kaçak yargılanmasında,yurt dışında bulunan kaçağın gıyaben tutuklanmasıdır.(md:248/5).Uluslar arası mevzuat gereği iade hükümleri nedeniyle kabul edilmiştir. 01.04.2005 tarihinden itibaren usul hukukunda \'derhal yürürlük ilkesi\'dikkate alınarak gıyabi tutuklu dosyaların ele alınıp,gıyabi tutuklama kararlarının kaldırılarak,tutuklama yasağı da dikkate alınarak gerekiyorsa \'yakalama emrine \'dönüştürülmesi ve yakalanacak sanığın,gerekiyorsa bizzat mahkemede (cezanın üst sınırının 5 yıldan fazla olduğu suçlarda)haZır bulundurulması blah yakalandığı yer mahkemesi önünde talimat suretiyle eklenecek iddianame uyarınca sorgu ve savunması alındıktan sonra serbest bırakılması blah tutuklanması konusunda bir açıklık içermesi gerekir.

Slide 13

ADLİ KONTROL (md.109) A) ŞARTLARI 1-100.md.de belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı, 2-Cezanın üst sınırının 3 yıl ve daha az hapis cezasını gerektirmesi, 3-Tutuklama tedbirinin fiil ve sanık yönünden orantılı olmaması, (ağır gelmesi) ya da tutuklama yasağı olması, (md. 100/4) 4-Bir suç yönünden yürütülen soruşturma bulunması, B) USULÜ Soruşturma evresinde C.Savcısının talebiyle Sulh Ceza Hakimince, kovuşturma evresinde mahkemece karar verilir. (md. 110/1) Adli kontrol kararında sanık bir veya birkaç yükümlülük altına sokulabilir. (md. 109/3) Kanaatimizce, 109.md.nin (f) (h) bentlerinde yazılı tedbirlere hükmetmek için C.Savcısının isteği bulunmalıdır.

Slide 14

C) SONA ERMESİ Şüpheli veya Sanığın talebiyle tedbirin daraltılması, değiştirilmesi ya da kaldırılması.(md. 111/1) C.Savcısının istemiyle tedbirin genişletilmesi, daraltılması ve kaldırılması. (md.110/2) Itiraz üzerine kaldırma.(md.111/2) D) SONUÇLARI Tedbire muhalefet edilmesi halinde kişinin tutuklanması, (md. 112) Bazı hallerde TCK 63.md.si gereğince cezadan mahsup, (md. 109/e bendi.)

Slide 15

E) Güvence aşağıdaki hususların yerine getirilmesini sağlar: 1-Şüpheli veya sanığın hazır bulunması. (Bütün usul işlemleri, infaz ve diğer yükümlülükler halinde) 2-Bazı ödemelerin yapılması: a-Katılanın yaptığı masraflar, suçun neden olduğu zararlar, eski solidness getirme. b-Nafaka borçları. c-Kamusal giderler. d-Para cezaları. 3-Önceden ödetme (md. 114) a-Şüpheli ve sanığın rızasıyla mağdurun zarar ya da nafaka alacağının önceden ödenmesi. b-Olay sebebiyle verilmiş yargı kararı varsa rıza olmasa da "a" bendindeki ödemelerin yapılması. 4-Güvencenin geri verilmesi. (md. 115)

Slide 16

ARAMA A) YETKİLİ MERCİ Kural: Hakim. Istisna: C.Savcısının yazılı emri. (md. 119/2) B) ŞARTLARI Yakalanabilme ya da suç delillerinin elde edilebileceği konusunda makul şüphe bulunması. Burada aranan şüphe basit bir tahmin olmayıp somut ve makul bir şüphedir. C) ARANACAK KİŞİLER 1-Şüpheli ve sanık, (md. 116) 2-Diğer kişiler, (md. 117/2-3) D) ARAMA YAPILACAK YERLER … .. üst araması, … .. ait eşyanın aranması, … konutun aranması, … işyerinin aranması, … diğer yerlerin aranması, … bilgisayar, program ve kütüklerinde arama (md. 134)

Slide 17

E) ARAMA ZAMANI Kural: Arama gündüz yapılır. (kapalı yerlerde) Istisna: Gece yapılabilir (md. 118/2) a) suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan haller

Recommended
View more...