Kraniocerebralne povrede .


118 views
Uploaded on:
Category: Travel / Places
Description
. . Znacaj kraniocerebralnih povreda. UcestalostVisok mortalitetm nekih KCPTe
Transcripts
Slide 1

Kraniocerebralne povrede Neurohirurška klinika, Institut za hirurgiju Klini č ki centar Novi Sad

Slide 2

Z na č aj kraniocerebralnih povreda U čestalost Visok mortalitetm nekih KCP Teške posledice nakon teških KCP Povređeni su ž ivotno i radno najaktivnij a grup a Uzroci povreda Saobraćajni traumatizam Povrede na poslu Fizički sukobi

Slide 3

Kraniocerebralne povrede nervnog tkiva povrede kranijuma povrede mekih tkiva

Slide 4

O� TEĆENJE MOZGA I MOŽDANOG STABLA Oštećenje traumom-npr. kontuzija, DAI,... Oštečenje kompresijom od strane hematoma Sekundarna (naknadna) oštećenja zbog ishemije, hipotenzije,...

Slide 5

Patofiziologija oštećenja mozga O š te ć enje metabolizma Oštećenje nerv. tkiva Mo žd ani edem Sekundarna povreda Intrakranijalna hipertenzija Sni ž enje mo ž danog krvnog protoka

Slide 6

Mo ž dani krvni protok u toku KCP sa rastućim V (hematom, edem) CPP CBF = - CVR CPP = SAP - ICP

Slide 7

Fokalne povrede Prelomi lobanje Kontuzije mozga Coup Contrecoup Intrakranijalni he matomi Epiduralni Subduralni Intracerebarlni Sklopetarne KCP Difuzne povrede Komocij a mozga Difuzna aksonska lezija Laka Umerena Te š ka Primarne KCP Kombinovane povrede

Slide 8

Povrede glave Zatvorene Otvorene, rane Razderotine Posekotine Ubodne rane Ujedne Rane vatrenim oru ž jem Povrede pneumatskih sinusa lobanje Penetrantne - Nepenetrantne

Slide 9

svestan pacijent soporozan pacijent komatozan pacijent otvorena povreda poglavine udružene povrede INICIJALNA PODELA PACIJENATA SA KCP

Slide 10

Dijagnostika i inicijalni tretman KCP-KOMATOZAN PACIJENT Anamnestički ili hetero amnesti čki podaci Kardiopulmonalna stabilizacija Opšti pregled Neurološki pregled Hitne insignificant kod udruženih povreda Rtg i CT dijagnostika

Slide 11

Podaci o traumi ( heteroanamnestički – zadr žati pratnju) Vreme povređivanja Mesto povređivanja Okolnosti povređivanja – mehanizam povređivanja Stanje povređenog neposredno nakon povređivanja Pogoršanje vitalnih znakova i neurolo škog statusa Aspiracija, anoksija, konvulzije Uzimanje alkohola ili lekova

Slide 12

Kardiopulmonalna stabilizacija Provera vitalnih parametara Oslobađanje disajnog puta, aviation route, intubacija, aspiracija, PaO 2 > 60mmHg ili SatO2 ispod 95% Uspostavljanje venskog puta (TA > 90 mmHg - nadoknada kristaloidnim rastvorima i plazma ekspanderima) Zaustavljanje spoljašnjeg krvarenja , imobilizacija vrata i većih preloma Urinarni kateter Nazogastrična sonda

Slide 13

Opšti pregled Skinuti pacijenta potpuno Evaluacija p ovreda po sistemima i osnovni neurološki pregled Laboratorijske analize (KKS, � UK, elektroliti, gasne analize, alkoholemija, određivanje krvne grupe, rezervacija krvi, urin) Radiografija ili CT lobanje, grudnog koša, karlice i lateralne projekcije vratnog dela kičme, ekstremiteta

Slide 14

Udru žene povrede Fraktura rebara i ekstremiteta ~ 30% Abdominalno krvarenje ~ 17% pozitivna peritonealna lavaža Povrede vratne kičme 5 - 10%

Slide 15

NEUROLO� KI PREGLED Kvantitativni poreme ćaj i svesti Somnolencija S o por Subkoma Koma Dekortikacija Decerebracija Flakcidna koma

Slide 16

Glasgo v ska skala koma Raspon zbira je od 3 - 15

Slide 17

Podela KCP po težini Poremećaj stanja svesti je proporcionalan težini povrede – osnova kiničke podele Lake povrede 13 - 15 Srednje teške povrede 8 - 12 Te š k e povrede 3 - 7 Glasgow koma skala skor

Slide 18

Neurološk i pregled M otorn i odgovor da li se ruke i noge pokreću simetrično i jednakom snagom Z enice da li su jednake, kružne, jednako reaktivne na svetlo A simetričan motorni odgovor povećava sumnju na prisustvo i razvoj ekspanzivne lezije �  ira zenica ili spora reakcija na svetlo upućuju na nastajuću HERNIJACIJU Hitno neurohirurg!!!

Slide 19

Potres mozga – Commotio cerebri Laka, funkcionalna povreda Gubitak svesti - amnezija za vreme povređivanja retrogradna anterogradna retro-anterogradna Vegetativne tegobe (mučnina, gađenje, povraćanje, bledilo, hladan znoj, opšta slabost) Opservacija u toku 4h nakon povrede

Slide 20

DIJAGNOSTIČKA OBRADA anamneza lokalni pregled poglavine neurološki pregled

Slide 21

Di j agnosti ka KCP Rtg lobanje

Slide 22

Di j agnosti ka KCP CT mozga

Slide 23

Di j agnosti ka KCP CT - koštani prozor

Slide 24

Epiduralni hematom sa intracerebralnim hematomom Hematom Tvrda mo ždanica

Slide 25

Subduralni hematom Kolekcija između tvrde moždanice i mozga Prema starosti Akutni Subakutni Hronični Parijetalna kapsula Sadržaj Visceralna kapsula

Slide 26

Difuzna aksonska lezija (DAI)

Slide 27

Operativna terapija Evakuacija intrakranijalnog hematoma Eksterna ventrikularna drenaža (sa monitoringom ICP)

Slide 28

Konzervativni tretman Manitol 0.25 - 1 g/kg za < 20 min u bolusu (Manitol 250 ml 20%) Sedacija, izuzetno i relaksacija Podignuta glava u postelji 30-45˚ Održati PaO 2 na 100 mmHg Održati PaCO 2 na 30-33 mmHg Održavanje normotermije Održati nivo osmolarnosti, elektrolita i glukoze u krvi Prevencija epilepsije Monitoring ICP

Slide 29

Komplikacije KCP Likvorna fistula Epiduralni absces nazolikvoreja

Slide 30

Ishod i posledice KCP Dobar Umereno o š t eć e n je Te š ko o š te ć enje Vegetativno stanje Smrtni ishod Procena godinu dana nakon povređivanja može se smatrati definitivnim ishodom, odnosno trajnim posledicama povrede Glasgow skala ishoda

Slide 31

Posledice kraniocerebralnih povreda Psihološko-psihijatrijske kognitivni shortage memorije, inteligencije, jezika, percepcije i pažnje Neurolo š k e oštećenja kranijalnih nerava žarišna oštećenja moždanih struktura epilepsija Naruženost k raniodefekt ožiljci

Slide 32

SAH - Itrakranijalne aneurizme - Aneurizma - vre ć asto p ro š irenje zida intrakranijalnih krvnih sudova

Slide 33

Intrakranijalne aneurizme - incidencija Najčešće na granama Villisovog šestougla Na autopsijama aneurizmi od 2 do 9 % Uzrok prijema pacijenata na neurohirurškim klinikama 3.4 do 10.3 na 100 000 stanovnika godišnje

Slide 34

Epidemiološki podaci Starost pacijenata 1 7 - 7 5 godin an exposition čna starost 50 ,78 Žene : M uškarci = 1 ,8 : 1

Slide 35

Vrećaste ili bobičaste 99% - kongenitalni faktori - akvirirane degenerativne promene - mikotičke, sifilitične - traumatske Fuziformne , aterosklerotske 1 % Intrakranijalne aneurizme - etiopatogeneza

Slide 36

Mikro < 2 mm Male 2-6 mm Srednje 6-15 mm Velike 15-25 mm Džinovske > 25 mm (5-8%) Intrakranijalne aneurizme - podela prema veličini

Slide 37

Distribu cija intra k rani ja l nih aneur izmi Nalaze se na Wilisonom poligonu Rastu na račvanju arterija

Slide 38

Simptomatologija intrakranijalnih aneurizmi Ruptura aneurizme - Subarahnoidalna hemoragija (SAH) 95% nagla intenzivna glavobolja mučnina i povraćanje zatezanje vrata poremećaj stanja svesti Mas efekat 5 % Akcidentalno otkriveno

Slide 39

KLINIČKI STADIJUMI KOD SAH WFNS GCS 15 GCS 13-14 bez neurološkog deficita GCS 13-14 sa neurološkim deficitom (hemipareza) GCS 7-12 GCS 3-6

Slide 40

TIPOVI KRVARENJA KOD RUPTURE ANEURIZME

Slide 41

KOMPLIKACIJE RUPTURE ANEURIZME Reruptura Vazospazam Hidrocefalus Intracerebralni hematom i povišen intrakran. pritisak Komplikacija rada ostalih organa

Slide 42

DIJAGNOSTIKA CT snimak mozga Lumbalna punkcija kod manje jasnih slučajeva Snimanje arterija mozga-SDA, CT, MRI TCD - detekcija vazospazma

Slide 43

Intrakranijalne aneurizme - dijagnostika CT mozga

Slide 44

Neinvazivna d ijagnostika

Slide 45

Invazivna d ijagnostika angiografija DSA

Slide 46

Invazivna d ijagnostika digitalna subtrakciona angiografija

Slide 47

Tretman intrakranijalnih ane urizmi Operativni Endovaskularni

Slide 48

Operativno lečenje intrakranijalnih ane urizmi Postavjanje klipa na vrat aneurizme 95,5% Oblaganje aneurizme 4,5%

Slide 49

KRANIOTOMIJA ZA OPERACIJU ANEURIZME

Slide 50

Operativni timing Rani operativni tretman - u prva tri dana Pacijenti u dobrom kliničkom stanju ( WFNS = I-III) , kao i oni stigli kasnije bez znakova vazospazma Odloženi operativni tretman - nakon 14. dana Pacijenti u lošem kliničkom stanju ( WFNS = IV,V)

Slide 51

ENDOVASKULARNI TRETMAN - COILING

Slide 52

Načini lečenja aneurizmi - endovaskularni DSA aneurizme arterije karotis interne pre i nakon endovaskularnog tretmana

Slide 53

SAH I ntracerebraln i hematom Hidrocefalus CT Vazospazam - TCD, CT, angiografija Uzroci morbiditeta i mortaliteta

Slide 54

Rezultati hirur š kog le č enja u odnosu na preoperativno klini č ko stanje bolesnika Ishod (GOS) % WFNS skala

Slide 55

Sindrom kaude ekvine spremiti sa sledeće strane e-medication http://emedicine.medscape.com/article/791613-diagram

Slide 56

Status epilepticus spremiti sa donje navedenog sajta http://emedicine.medscape.com/article/793708-review

Recommended
View more...