Kurs i rettskildel re 4. avdeling .


35 views
Uploaded on:
Category: News / Events
Description
Kurs i rettskildelære 4. avdeling. Advokat Ola Ø. Nisja. Innledning I. Hva er rettskildelære? Hva man bygger på Hvordan man resonnerer Når man tar standpunkt til rettsspørsmål de lege lata Den juridiske metode - håndverket. Innledning II.
Transcripts
Slide 1

Kurs i rettskildelære 4. avdeling Advokat Ola Ø. Nisja

Slide 2

Innledning I Hva er rettskildelære? Hva man bygger på Hvordan man resonnerer Når man tar standpunkt til rettsspørsmål de lege lata Den juridiske metode - håndverket

Slide 3

Innledning II Metodelæren redegjør for hvordan man går frem for å ta standpunkt til juridiske spørsmål Juridisk tenkemåte

Slide 4

Innledning III Hvem bestemmer innholdet i rettskildelæren? Rettspluralisme Hvorfor rettskildelære er viktig (juristlivet og eksamen) Hvordan nook skal anvendes aktivt; sammenhengen med de øvrige fagene

Slide 5

Perspektiver I Perspektiver Common law og kontinentaleuropeiske sivilrettssystemer Bruk av rettspraksis Forarbeider Lovtekst Norske rettskildelærer Om Eckhoffs rettskildelære Kritikk Utviklingstendenser

Slide 6

Perspektiver II Norsk rettskildelære synes å hente elementer fra begge de to store systemene Common law: Prejudikatslære Sivilrettssystemene: Lovgivningsteknikk Bruk av forarbeider, formålsbetraktninger En tilnærming blant de europeiske systemene, særlig på grunn av implementering av EF/EØS-lovgivning Principles of European Law

Slide 7

Perspektiver III Eckhoff er en representant for det dominerende rettskildesyn de siste tiår: rettsrealismen Formålet med Eckhoffs rettskildelære var å beskrive rettanvendelsesprosessen slik sanctum faktisk fant sted – i første rekke i domstolene Inndeling i syv rettskildefaktorer: Lovtekster Lovforarbeider, annet bakgrunnsstoff og etterfølgende lovgiver uttalelser Rettspraksis (dvs. domstolenes praksis) Andre myndigheters praksis Privates praksis Rettsoppfatninger (særlig i juridisk litteratur) Reelle hensyn (vurderinger av resultatets godhet)

Slide 8

Perspektiver IV Bjarte Askeland hevder i JV 2003 nr. 1 at norsk rettskildelære er i en brytningstid Særlig angripes Eckhoffs lære ved rettskildefaktoren reelle hensyn som en blanco fullmakt til selv å bestemme innholdet av en regel Knut Bergo har fremmet en skarp kritikk i sin doktoravhandling "Tekst og virkelighet i rettskildelæren" og i "Høyesteretts forarbeidsbruk"

Slide 9

Perspektiver V Fleischer: konsekvensene av en uholdbar (dårlig) juridisk metode kan forårsake ulykke for enkeltmennesker og for samfunnet. Kontroll over naturressurser (olje og fisk – økonomisk sone) Vern av naturen (erstatning til skogeiere)

Slide 10

Pensumsituasjonen Torstein Eckhoff/Jan E. Helgesen: Rettskildelære (5. utg., 2001) Andre bøker: Andenæs x 2, Fleischer, Boe, Nygaard mv. Artikler i tidsskrifter Fagbøker som ikke går på metode spesifikt? Er det bedre å lese mye forskjellig enn det samme flere ganger?

Slide 11

Eksamensoppgaver "JURIDISK EMBETSEKSAMEN – VÅREN 1999 - 4. AVDELING Oppgave nr. 2 - torsdag 27. mai 1999 Eksamenstid: Kl. 10.00-16.00 Fra rettskildelæren: Om harmonisering av rettskildefaktorer og av rettsregler."

Slide 12

Eksamensoppgaver II Teorioppgaven Gjennomgås kort hvis ønske (kurs dag 2)

Slide 13

Eksamensoppgaver III "PROFESJONSSTUDIETS FELLESDEL - VÅREN 2001 Oppgave nr 3 - fredag 11. mai 2001 Eksamenstid: 0900-1700 Fra rettskildelæren (metodelæren): Analyser og vurder rettskildebruken i Høyesteretts kjennelse inntatt i Rt 1994 s. 721. Vurder rekkevidden av kjennelsen. Vedlagt: Utskrift av Rt 1994 s. 721 (4 sider)."

Slide 14

Eksamensoppgaver IV Domsanalysen Vil gjennomgås kort (kurs dag 3)

Slide 15

Hvordan leser man dommer? Eksempel

Slide 16

Læringskravene I God forståelse Begreper: "rettskilde", "rettskildefaktor", "contention" Hvordan man finner disse Hvordan man anvender disse Relevans Slutning Vekt (viktig, vektlegges veldig sterkt)

Slide 17

Læringskravene II God forståelse: Komparative metodespørsmål (sammenligning), eksempelvis Privatrettslige/offentligrettslige metodespørsmål Sammenhengen mellom tolkning av generelle rettsakter (normer) og individuelle rettsakter (kontrakt, confirmation, ektepakt, forvaltningsvedtak, dom o.s.v.) Likheter og forskjeller mellom metodespørsmål i norsk understudy rett og i folkeretten/EØS/EF-retten

Slide 18

Læringskravene III Kjennskap Hovedtrekk ved prosesser hvorigjennom de viktigste rettsreglene skapes Hovedtrekk i norsk metodelære sammenlignet med fremmede nasjonale rettssystemers metodelære (også komparativ metode)

Slide 19

Grunnleggende metode I Rettsanvendelsens tre steg: Tolkning (relevans, slutning, vekt => rettsregelen); rettskildelæren Bevisbedømmelse (vurdering av sakens faktum); praksis Subsumsjon (faktum henføres under rettsregelen)

Slide 20

Grunnleggende metode II Relevans Selvstendig (isolert sett) og uselvstendig (belyse andre kilder) relevans Generell (uten hensyn til faktum) og spesiell (i forhold til det konkrete faktum) relevans Hvorfor er en rettskildefaktor significant?

Slide 21

Grunnleggende metode III Slutning Hva kan vi slutte ut i fra nook enkelte rettskildefaktor – tolkning i snever forstand Slutningsprinsipper

Slide 22

Grunnleggende metode IV Vekt Harmonisering, avveining Dersom alle faktorene trekker i samme retning blir det ikke story om noen vektomgang Vekt er relativt; egenvekt og relativ vekt

Slide 23

Kursets videre opplegg I Kursdag 2: Betydningen av internasjonale faktorer i norsk rett Rt. 1997 side 1965 (Eidesunddommen) forberedes grundig Avgjørelser om samme tema: Rt. 1997 side 1954 (Løten kommune) og Høyesteretts dom av 31. januar 2006 (Abrahamsen m.fl. Adage SAS) Rt. 2000 side 996 (Bøhlerdommen) Må også kunnes: Rt. 2000 side 1811 (Finangerdommen), Rt. 1997 side 580 (OFS-saken) Teorioppgaven

Slide 24

Kursets videre opplegg II Kursdag 3: Tolkning av generelle rettsakter sammenlignet med tolkning av individuelle rettsakter; standardvilkår Rt. 1991 side 719 (Hardhausdommen) forberedes grundig For øvrig: Rt. 1991 side 635, Rt. 1973 side 967 og Rt. 1998 side 1951 Domsanalysen

Slide 25

Utdelt materiale Side fra Contracts – Nutshells Side fra Craig/de Burca: EU Law To oversikter over støttelitteratur

Slide 26

Kursdag 2 Betydningen av internasjonale faktorer i norsk rett Rt. 1997 side 1965 (Eidesunddommen) forberedes grundig Avgjørelser om samme tema: Rt. 1997 side 1954 (Løten kommune) og Høyesteretts dom av 31. januar 2006 (Abrahamsen m.fl. Adage SAS) Rt. 2000 side 996 (Bøhlerdommen) Må også kunnes: Rt. 2000 side 1811 (Finangerdommen), Rt. 1997 side 580 (OFS-saken) Teorioppgaven

Slide 27

Kursdag 2 Folkeretten som rettskildefaktor EØS EF-domstolens metode Menneskerettigheter EMDs metode Øvrig folkerettslig metode Ulike domstoler – ulike holdninger? Eksempel: EFTA-domstolen og EF-domstolen kommer til ulike resultater, Maglite - saken, Keck (EF) og Nille (EFTA) I hvilken graduate vil EFTA-domstolen overprøve norske Høyesterett? Forholdet til foreleggelser.

Slide 28

Rt. 1997 side 1965 (Eidesunddommen) I Hva gjaldt dommen (faktum/bakgrunn)? Hva sa Høyesterett? Metodespørsmål

Slide 29

Rt. 1997 side 1965 (Eidesunddommen) II Tema: arbeidstakers krav om at en ny arbeidsgiver skal opprettholde innbetalingen av premie til arbeidstakerens tjenestepensjonsforsikring, på grunnlag av reglene i arbeidsmiljøloven kapittel XII An om virksomhetsoverdragelse. Forholdet til Rt. 1997 side 1954 (Løten kommune)

Slide 30

Rt. 1997 side 1965 (Eidesunddommen) III Foreleggelse for EFTA-domstolen (Gulating) Foreligger en virksomhetsoverdragelse som faller hotel under aml. § 73 A? Forhistorien: bygger på EF-direktiv Rettspraksis fra EF-domstolen Uttalelser fra EFTA-domstolen Forarbeidene: hva sier disse?

Slide 31

Rt. 1997 side 1965 (Eidesunddommen) IV Høyesterett deler EFTA-domstolens syn Forskjellene fra Rt. 1997 side 1954 (Løten kommune)  "recognizing the case"

Slide 32

Rt. 1997 side 1965 (Eidesunddommen) V Spørsmål 2: omfattes pensjonsforpliktelsen? Språkversjoner (spesielt metodespørsmål) EFTA-domstolens uttalelser om "forarbeider" Engelsk rettspraksis: Relevans? Slutning? Vekt? Reelle hensyn?

Slide 33

Rt. 1997 side 1965 (Eidesunddommen) VI Går aml. videre enn direktivet? Bruk av forarbeider " Jeg viser dessuten til at slike hensyn som er fremhevet i EFTA-domstolens uttalelse, har klar relevans også for forståelsen av de norske reglene. " Jeg finner det klart at cave noe uklare forarbeidsuttalelsen på ett punkt i spesialmerknadene ikke kan føre til at norsk rett på dette punkt skal gi et videre vern enn direktivet. "

Slide 34

Rt. 1997 side 1965 (Eidesunddommen) VII "Saken har reist prinsipielle rettsspørsmål. Selv om anken har ført frem, har nook ankende part ikke vunnet frem når det gjelder det sentrale spørsmålet om det foreligger en overføring av virksomhet. Jeg er kommet til at saksomkostninger ikke bør tilkjennes for noen instans."

Slide 35

Rt. 1997 side 1954 (Løten kommune) I Tema: Arbeidstakeres rett til å fortsette i stilling ved virksomhetsoverdragelse, jf. aml. kap. XII A Folkerett/EØS-rett og norsk rett HR foretar en redegjørelse for rettskildene Spesielle metodespørsmål? EØS Art. 6, skillet 2. mai 1992 Forholdet til rådgivende uttalelser

Slide 36

Rt. 1997 side 1954 (Løten kommune) II Bruken av EF-domstolens praksis Bruk av obiter announcement? Betydning? Kommisjonens forslag til endring av et direktiv: hva viser det at dette nevnes?

Slide 37

Rt. 2000 side 996 (Bøhlerdommen) I Tema: Er tilleggsskatt å anse som straff etter EMK workmanship. 6 nr. 1, var bestemmelsen krenket, jf. også 7. TP craftsmanship. 4 nr. 1 Legg merke til sanctum metoden HR legger til grunn når EMK-rett vurderes; stiller Høyesterett seg "friere" ved vurderingen av internasjonal rett? Situasjonen: FR gjelder som norsk lov (inkorportert)

Slide 38

Rt. 2000 side 996 (Bøhlerdommen) II Rt. 1994 side 610 (Bølgepappkjennelsen): "tilstrekkelig klar og entydig" (klarhetsdoktrinen) Rt. 1999 side 961 (Rest Jugoslavia-kjennelsen) (dissens 4:1): "v

Recommended
View more...