LARENKS SELIM LEZYONLARI .


49 views
Uploaded on:
Category: Funny / Jokes
Description
LARENKS SELİM LEZYONLARI. Prof.Dr.Ferhan ÖZ Dr.Alper ÖZDİLEK. Vokal Kord. Vo k al kord 3 histolojik tabaka Epitelyal bölge Lamina propria Süperfisyal bölge İntermedyal bölge Derin bölge Musküler bölge. Tanı. Hikaye (Sigara, Travma, Cerrahi, sistemik,ilaçlar) Endoskopik Muayene Rijit
Transcripts
Slide 1

LARENKS SELİM LEZYONLARI Prof.Dr.Ferhan ÖZ Dr.Alper ÖZDİLEK

Slide 2

Vokal Kord Vo k al kord 3 histolojik tabaka Epitelyal bölge Lamina propria Süperfisyal bölge Intermedyal bölge Derin bölge Musküler bölge

Slide 3

Tanı Hikaye (Sigara, Travma, Cerrahi, sistemik,ilaçlar) Endoskopik Muayene Rijit Fleksibl Videostroboskopi Görüntüleme Yöntemleri MR,BT

Slide 4

Videostroboskopi Vocal kord kapanması Vocal kord vibratuar hareketler Vokal kord mukozal dalgalanma Simetri

Slide 5

Normal Larenks 34 yaşında bayan Sanatçı: Klasik müzik

Slide 6

Nodül M embranöz vokal kordun ortasında ve serbest kenarında yerleşen, genellikle reciprocal olan simetrik epitelyal kalınlaşmalardır

Slide 7

Epidemiyoloji Okul çağı erkek çocuklarda (E:K 3:1) Ses problemleriyle başvuran çocukların %80 Yetişkinlerde bayan ↑ Meslek? Kleinsasser çalışmalarında şarkıcı nodülüne hiçbir erkekde rastlanılmadığını ifade etmiştir. * Kleinsasser O: Microlaryngoscopic and histologic appearances of polyps,nodules,cycts, Reinke\'s edema, and granulomas of the vocal strings. In Kirchner JA(ed):Vocal Fold Histopathology:A Symposium. San Diego, College-hill,pp.51-55, 1986

Slide 8

Patofizyoloji Sesin yanlış kullanımı ve anksiyetenin meydana getirdiği aşırı kas gerimi L amina propria nın yüzeyel tabakasında vasküler dilatasyon ve konjesyon T ravmanın kronikleşmesi ödem → konnektif dokuda hyalinizasyon → fibrozise

Slide 9

Patofizyoloji K ord vokallerin 1/3 ön kısmı ile 2/3 arka kısmının birleşim yerinde sık (v ibratuar hareketin en fazla bulunduğu yer )

Slide 10

Histopatoloji Lamina proprianın superfisyal tabakasında yoğun fibronektin tabakasından bazal membrana uzanan tip 4 kollagen bantlar Bu patolojik durum niçin bazı vokal kord nodullerinin konuşma terapisine cevap vermediğini açıklamaktadır. * Kleinsasser O: Microlaryngoscopic and histologic appearances of polyps,nodules,cycts, Reinke\'s edema, and granulomas of the vocal ropes. In Kirchner JA(ed):Vocal Fold Histopathology:A Symposium. San Diego, College-hill,pp.51-55, 1986

Slide 11

Klinik özellikler Asemptomatik S es kısıklığı S es yorgunluğ u, ara verme Şarkıcılarda yüksek frekansta bozulma Enfeksiyon sırasında daha da kötüleşme Nodüllere infantlarda da rastlayabilmekteyiz. * Benjamin B: Endolaryngeal Surgery, Martin Dunitz Ltd, London, UK, page 237, 1998.

Slide 12

Tanı A namnez R ijit v e fleksible fiberoptik larengoskop i F usiform bir tabanla ya da daha dar bir tabanla oturan çıkıntı şeklinde görülürler Daha büyük nodüller daha bariz, düzensiz, çevrede longitudinal tarzda ödeme neden olabilirler ve bazen foremost subkomissurde ikincil bir ödemle karşımıza çıkabilirler.

Slide 13

Tanı Nodüllerde sık olarak görülen diğer bir bulgu, kord vokalde görülen hipervaskülarizasyon ve submukozal kanamalardır. Nodüllerin yüzeyinde lökoplaki alanlarına rastlayabiliriz

Slide 14

Tanı N odülün fibröz ve sert yapılı olduğu durumlarda nodül bölgesinde vibrasyon gözlenmez. Glottik kapanma nodüllü olan bölümde cap olmamakta ve kum saati manzarasını almaktadır.

Slide 15

Tanı Birçok ses sanatçısında yoğun programı takiben vibrasyonun en fazla olduğu bölgede simetrik olarak şişlikler oluşabilir. S es istirahati ile 24-48 saatlik süre içerisinde kendiliğinden düzelirler.

Slide 16

Tanı 29 yaşında bayan Şarkıcı child 24 saat ?

Slide 17

18 yaşında bayan şarkıcı

Slide 18

Tedavi K onuşma terapisi en az üç ay P sikiyatrist ve/veya psikologla ? Ü st solunum yolu enfeksiyonu ! L aringofaringeal reflü , alerji veya hormonal bozuklukların tedavisi

Slide 19

Tedavi Puberteye kadar cerrahi yapılmaması önerilir (Submukozal skar, disfoni) VLS → adinamik section Ancak Hiranonun 6-8 yaşına kadar olan dönemde vokal ligamanın olmadığını ifade etmesinden dolayı bu tarihten önce yapılan cerrahide skar oluşumunun daha nadir olduğu düşünülmektedir. Çocuklarda özellikle sosyal endikasyon halinde cerrahi önerilir. * Benjamin B: Endolaryngeal Surgery, Martin Dunitz Ltd, London, UK, page 237, 1998.

Slide 20

Ne zaman cerrahi? S ert Konuşma terapisine cevap alına mayan S osyal yaşantısının etkil eyen n odüllerde cerrahi tedavi önerilir

Slide 21

Cerrahi Bouchayer ileri sürdüğü teknikte N odül, merkezinden mikroforsepsle tutulup mediale çekilir, kıvrık mikromakas yardımıyla eksize edilir. Bazı cerrahlar tarafından nodül eksizyonunda orak bıçak da kullanılabilmektedir.

Slide 22

Cerrahi Bouchayer nodüllü vakalarının %23 gibi yüksek bir oranında mikroweb\'e rastlarken, Ford ve arkadaşlarının 105 nodüllü hastadan oluşan serilerinde bu oran %10.5 olarak bulunmuştur. * Choi SS, Cotton RT: Surgical administration of voice issue. Pediatr Clin North Am 36(6):1535-1549 , 1989

Slide 23

Cerrahi CO2 lazer Soğuk cerrahideki makas veya bistürinin yerine geçeçek tarzdaki uygulama Epitel üzerindeki sınırlı kalınlaşma gösteren nodüllerde lezyon medialize edilmeden lazerle traşlanır .

Slide 24

VOKAL POLİPLER Vokal polipler, kord vokalin ön veya orta 1/3 kısmında yerleşim gösteren, saplı veya sapsız ve genellikle tek taraflı lezyonlardır.

Slide 25

Epidemiyoloji Selim larengeal lezyonlar içinde cerrahi müdahaleye en fazla ihtiyaç gösteren patoloji Kleinsasser yayınladığı 900 vakalık raporunda %76\'sının erkek E ort. yaş: 40 K ort. yaş: 38 Bilateral vokal polipli kişilerin büyük kısmını yoğun sigara kullanan ve sesini yanlış kullanan bayanlar teşkil eder. Poliplerin %10\'u bilateraldir (asimetrik) %5 vakada tek taraflı ve multipldir

Slide 26

Patofizyoloji Irritanlara ek olarak kişinin sesini yanlış kullanması sonucu meydana gelir. Polipler; kord vokalin lamina propriasının yüzeyel tabakasında yer alır ve kronik ödematöz sürecin child şeklini gösterirler. Damar permeabilitesinde↑ = eritrosit, fibrin ve ödematöz sıvı intersellüler boşluğa ekstravaze olur. Headache medicine ve diğer antikoagülan ajanların kullanılması ↑ * Benjamin B: Endolaryngeal Surgery, Martin Dunitz Ltd, London, UK, page 237, 1998.

Slide 27

Histoloji Jelatinöz polipler: Gevşek ödematöz stroma ve seyrek kollegen lifler ile bunların arasında küçük kan damarları Telenjiektazik polipler: Stromalarında fibrin birikintileri ve homojen eosinofilik depozitler barındırır. Kan damarları ↑ Mikst tip polipler : E n sık görülen tiptir

Slide 28

Klinik Özellikler Asemptomatik S es kısıklığı Ödematöz polipler anjiomatöz olanlara nazaran daha az miktarda ses problemine neden olur . Büyük poliplerde H ava yolu obstrüksiyonu , I ntermitan disfaji I rritasyona bağlı öksürük

Slide 29

Tanı Ri jit, adaptable fiberoptik larengoskop i Subglottik bölgeye uzanabilen polipler solunumla hareket ederler ve k arşı kordda ise sürekli temasa bağlı olarak sığ bir depresyon görülebilir.

Slide 30

Tanı Tek taraflı polipler kord vokallerde farklı vibratuar frekanslar meydana getirdiği için diplofoniye sebep olabilirler . * Stroboskopide ; polibin bulunduğu segmentte glottik kapanma olmadığı için kum saati manzarası vardır . Stringer SP, Schaefer SD: Disorders of laryngeal function.In Paparella MM, Shumrick DA, Gluckman JL, et all(eds) Otolaryngology ,ed 3. Philadelphia, Saunders pp 2257-2272, 1991

Slide 31

Tanı Vibratuar özellik, telenjiektazik poliplerde jelatinöz poliplere göre daha fazla etkilenmiştir. Polipli kordda daha fazla olmak üzere her iki kordda amplitüd azalmıştır.

Slide 32

Jelatinöz Polip 22 yaşında bayan Senkronize vibrasyon yok

Slide 33

Telenjiektazik Polip 60 yaşında erkek Politikacı

Slide 34

Mikst Polip 33 yaşında bayan şarkıcı

Slide 35

Tedavi Larengeal nodüllerde çoğunlukla küratif olabilen konuşma terapisi polipler için küratif olmaktan çok uzaktır. I ritanlarla beraber sigara içiminin kesilmesinin yanında konuşma terapisi ile başlanabilir.

Slide 36

Tedavi Pedinküllü olan polipler, pedünkülün tabanından mikromakas veya bıçak yardımıyla eksize edilebilirler.

Slide 37

Tedavi Sessil olan polipler ise average mikroflep tekniği ile tedavi edilebilirler. M ukoza mümkün olduğu kadar korunarak lezyondan ayrılır. Lez far off künt diseksiyonla ve vokal ligamana zarar vermeyecek şekilde eleve edilir. M ukoza yeniden defekti kapamada kullanılır. S kar oluşumu ↓

Slide 38

Tedavi

Slide 39

Tedavi CO2 lazer ? P olibin sapına atışlar yapılır. E ksizyo n → kanama odakları vaporize edilir. N eovaskülarizasyon alanları vasküler polibin tekrarlamasına neden olabilir.

Slide 40

VOKAL KİSTLER Vokal kistler, kord vokallerin özellikle orta 1/3\'lük bölümünde, alt, üst veya serbest kenarda yerleşim gösteren selim larenks lezyonudur

Slide 41

Epidemiyoloji Epidermoid M ukus retansiyon kisti olmak üzere farklı iki tipi vardır . L amina proprianın yüzeyel tabakasında yerleşmekle beraber kistin boyutundaki artmayla alt tabakalara uzanım Genelde tek taraflı görülmekle beraber nadirde olsa reciprocal olarak rastlanılabilir. (Nodül ayrımı?) E:K eşit Yaş ort . 35-40

Slide 42

Patogenez Mukus retansiyon kistleri, müköz veya minör tükrük bezi glandlarının toplayıcı tüplerinin tıkanması Iç kısımda silyalı kolumnar epitel Dış kısımda küboidal epitel Bouchayer ve ark. kistlerin duvarında yaklaşık %40 vakada metaplaziye rastlamışlardır. Tipik olarak uzun süre entübe kalan preterm infantların subglottik bölgelerinde rastlanılır.

Slide 43

Patogenez Epidermoid kistlerin oluşum teorileri Kongenital teor

Recommended
View more...