LYGINAMOSIOS KONSTITICINES TEISES SEMINARAI .


73 views
Uploaded on:
Category: Food / Beverages
Description
LYGINAMOSIOS KONSTITICIN?S TEIS?S SEMINARAI. MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO TEIS?S FAKULTETAS , KONSTITUCIN?S TEIS?S KATEDRA Dr.Algimantas
Transcripts
Slide 1

LYGINAMOSIOS KONSTITICINĖS TEISĖS SEMINARAI MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETAS , KONSTITUCINĖS TEISĖS KATEDRA Dr.Algimantas Šindeikis, algimantas.sindeikis @veidas.lt http://www.veidas.lt/creator/sindeikis

Slide 2

1 tema. Konstitucinės teisės šaltinių įvairovė pasaulyje ( Du seminarai ). 1. Konstitucinės teisės šaltinio samprata: pažiūrų įvairovė. 2. Konstitucinės teisės šaltiniai romanų-germanų teisės tradicijos šalyse. 2.1 Įstatymo samprata. Įstatymų klasifikavimas. 2.2 Organiškojo įstatymo problema. Deleguota įstatymų leidyba (Prancūzija). 2.3 Kiti teisės šaltiniai. 3. Konstitucinės teisės šaltiniai anglosaksų teisės tradicijos valstybėse. 3.1 Statutinė teisė. Konstitucinis paprotys ( Constitutional traditions ): JAV, Jungtinė Karalystė. 3.2 Teisminis precedentas: JAV, Jungtinė Karalystė. 3.3 Doktrina: JAV, Jungtinė Karalystė.

Slide 3

2 tema. Pasaulio valstybių konstitucijų modeliai. ( Du seminarai ). Konstitucijų raidos etapai ir jų esminiai bruožai. Kuo skiriasi „konstitucija – statutas" nuo „substantyvinės"konstitucijos? Konstitucijos kaip simbolio problema JAV 1787 m., Prancūzijos 1958 m., VFR 1949 m., Ispanijos 1978 m, Konstitucijos kaip konstitucinių idėjų įtvirtinimo pavyzdžiai. JAV, Prancūzijos, VFR, Lenkijos, Latvijos, Estijos Konstitucijos priėmimo lyginamoji analizė. Konstitucijų dinamiškumo ir stabilumo problema. Konstitucijos interpretacija: doktrina ir praktika. Nacionalinės ES valstybių konstitucijos ir Europos integracija.

Slide 4

3 tema. Konstitucinė justicijos institucijų organizavimo ir veiklos problemos (Du seminarai) Amerikietiškasis konstitucinės justicijos modelis. JAV Aukščiausiojo teismo bylos Marbury v.Madison 1801 analizė. H. Kelsen (Kelzenas): Europinis modelis. Optimalios konstitucinių teismų kompetencijos (jurisdikcijos) paieškų klausimas. Individualaus konstitucinio skundo, kaip asmens teisių apsaugos, reikšmė. Konstitucinės justicijos institucijų veikla ir politinis procesas. Politikos „juridizacija" – realybė ar mitas?

Slide 5

4 tema. Konstitucinis asmens teisinis statusas (Du seminarai) Žmogaus teisių ir laisvių įtvirtinimas. Atviro žmogaus teisių ir laisvių sąrašo problema. Žmogaus teisių ir laisvių turinys. Konstitucinės žmogaus teisių ir laisvių garantijos. JAV Teisių Bilis. Žmogaus teisių įtvirtinimo ypatumai Prancūzijos 1958 m. Konstitucijoje. Žmogaus teisės Vokietijos Federacinės Respublikos 1949 m. Pagrindiniame Įstatyme, Lenkijos Respublikos Konstitucijoje. Pilietybės institutų lyginamoji analizė (JAV, Prancūzija, VFR, Jungtinė Karalystė, Italija) Teismų vaidmuo žmogaus teisių ir laisvių apsaugoje. Ombudsmeno institucija pasaulyje.

Slide 6

5 tema. Politinės partijos pasaulio šalyse (Vienas seminaras). 1. Partinės sistemos ir jų tipologija. Partinės sistemos ir teisinio politinio režimo santykis. Vienpartinių ir daugiapartinių sistemų lyginamoji analizė. 2 . Daugiapartinės sistemos bruožai: 2.1 Prancūzija, Italija, Vokietija. 2.2 Dvipartinės sistemos JAV, Jungtinėje Karalystėje. 3. Politinių partijų konstitucionalizacija. 4. Partinių organizacijų struktūrų rūšys kai kuriose pasaulio valstybėse. Masinės ir kadrinės partijos.

Slide 7

6 tema. Tautos valios tiesioginės raiškos formos. Demokratija ir rinkimai. Referendumas (Vienas seminaras) 1. Rinkimų sistemų įvairovė: Mažoritarinės, proporcinės ir mišrios rinkimų sistemos požymiai. 2. JAV prezidento ir Kongreso rinkimai 3. Prancūzijos Prezidento ir parlamento rinkimai 4. Vokietijos Prezidento ir Bundestago bei Bundesrato rinkimai 5. Parlamento rinkimai Jungtinėje Karalystėje. Škotijos Parlemento rinkimų ypatumai. 6. Referendumo (plebiscito) reikšmė demokratinėje santvarkoje. Referendumai (plebiscitai) Prancūzijoje, Šveicarijoje, Danijoje. Referendumo (plebiscito) teisinės galios problema.

Slide 8

7 tema . Valstybės formų įvairovė Valstybės formos sąvokos lyginamosios konstitucinės teisės tryrimuose reikšmė. Demokratiniai ir nedemokratiniai politiniai režimai. Valstybės sandara: JAV, VFR, Rusijos Federacija Prancūzija, Lenkija kaip unitarinės Valstybės valdymo forma: Parlamentinės Respublikos bruožai (Vokietija, Latvija, Italija), Prezidentinės Respublikos bruožai (JAV), Mišrios (pusiau prezidentinės) respublikos bruožai (Prancūzija, Rusija). Ar šiuolaikiniame pasaulyje monarchija laikytina pasenusia valdymo forma (Jungtinė Karalystė, Ispanija, Belgija, Švedija). Valstybės valdymo formos įtaka konstitucinės demokratijos stabilumui.

Slide 9

8 tema. Vald žių padalijimas: doktrina ir praktika (Vienas seminaras) 1. Valdžių padalijimo teorijos kilmė: D.Lokas, Š.L.Monteskje, „Federalistų raštai". 2 . Valdžių padalijimo principo įtvirtinimas konstitucijose. 3. Valdžių padalijimas ir stabdžių ir atsvarų modelių įvairovė: Jungtinės Amerikos Valstijos, Vokietijos Federacinė Respublika, Prancūzijos Respublika, Lenkijos Respublika, Estijos Respublika. Konstitucinės justicijos institucijų vaidmuo valdžių padalijimo sistemoje.

Slide 10

9 tema. Pasaulio šalių parlamentai Parlamentas - atstovaujamoji valstybės institucija. Parlamento suvereniteto doktrinos šiuolaikiškumo problema. Parlamento formų įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje ( JAV, Prancūzija, VFR, Italija, Lenkija, Latvija, Estija, Rusija). Parlamentų teisinė padėtis. Parlamento nario imunitetas ir idemnitetas. Įstatymų leidybos procesas: samprata ir įvairovė.

Slide 11

10 tema. Vykdomoji valdžia 1. Vyriausybės stabilumą lemiantys veiksniai. Vidurio ir Rytų Europos šalių patirties analizė. 2. Valstybės vadovo institutas: išrinkimas, įgaliojimai, įgaliojimų pasibaigimas: JAV Prezidentas, VFR Prezidentas, Prancūzijos Respublikos Prezidentas, Jungtinės Karalystės Monarchas. 3. Vyriausybė ir jos vadovas šiuolaikinėse valstybėse: formavimas, įgaliojimai, struktūra, atsistatydinimas (JAV, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, VFR, Italija, Lenkija, Estija).

Slide 12

11 tema. Vietos savivalda. Konstitucinių vietos savivaldos pagrindų lyginamoji analizė (JAV, Prancūzija, Anglija, Vokietija). Struktūrų ir veiklos formų įvairovė. Vietos savivaldos funkcijos (Prancūzija, VFR, JAV). Vietos savivaldos santykių su centrinėmis institucijomis: lyginamoji analizė. (JAV, VFR, JK, Prancūzija).

Slide 13

Kaip vyks seminarai Sudaromos/ekspertų/grupės po 3 asmenis Kiekviena ekspertų grupė seminaro metu analizuoja vienos pasaulio valstybės konstituciją skirtingais aspektais

Slide 14

Analizuojamos Konstitucijos JAV Didžioji Britanija Vokietija Prancūzija Izraelis Kanada Kinija Japonija Indija Egiptas

Slide 15

Konstitucijos analizės metodas – jos institutai Valstybės valdymo forma (monarchija ar respublika, unitarinė ar federacinė) Žmogaus teisių katalogas, jo universalumas ir unikalumas Pilietybės institutas Valdžių padalijimo principas, skirtingų valdžios grandžių įgaliojimai Konstitucinė priežiūra Teisminė valdžia Konstitucijos keitimas

Slide 16

Kas yra konstitucinė teisė Konstitucinė teisė – konkrečios šalies teisės normų sistema, reguliuojanti žmogaus teisinę padėtį, visuomenės santvarkos pagrindus, valstybės valdžios organizavimo ir veiklos bei savivaldos pagrindus

Recommended
View more...