Magistru paklausa Lietuvos darbo rinkoje .


65 views
Uploaded on:
Category: People / Lifestyle
Description
Magistr ? paklausa Lietuvos darbo rinkoje.
Transcripts
Slide 1Slide 2

Magistr ų paklausa Lietuvos darbo rinkoje Žilvinas Martinaitis

Slide 3

Svarbiausi klausimai: Tyrimo metodai: kaip matuoti magistrų paklausą? Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? Kokių magistrų reikia Lietuvos ūkiui? Kaip prie magistrantūros studijų kokybės galėtų ir norėtų prisidėti darbdaviai? Kaip universitetai informuoja stojančiuosius į magistrantūros studijas apie jų perspektyvas darbo rinkoje? Viešosios politikos ir vadybos institutas, Žilvinas Martinaitis Magistr ų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

Slide 4

Tyrimo metodai: kaip matuoti magistrų paklausą? Žilvinas Martinaitis

Slide 5

Kas yra magistras? Tyrimo metodai: kaip matuoti magistrų paklausą? Lietuvoje magistrantūros studijų samprat a vis dar formuojasi. Sunku palyginti skirtingas studijų sritis. Todėl tyrime buvo remiamasi Dublino darbo grupės aprašais. Magistrai turi šias kompetencijas: Viešosios politikos ir vadybos institutas, Žilvinas Martinaitis Magistr ų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

Slide 6

Kas yra magistrų paklausa? Tyrimo metodai: kaip matuoti magistrų paklausą? Paklausa siaurąja prasme: kiek ir kokių magistrų reikia šiuo metu veikiančioms įmonėms? Indikatoriai: imlumas žinioms, dydis, plėtra, restruktūrizavimas. Paklausa plačiąja prasme: kokią papildomą paklausą sukuria magistrai, sėkmingai diegdami inovacijas, steigdami įmones ir įdarbindami kitus magistrus? Indikatoriai: pvz. magistrų įsteigtų įmonių skaičius Viešosios politikos ir vadybos institutas, Žilvinas Martinaitis Magistr ų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

Slide 7

Trys analizės etapai: 1. sektorių grupavimas Tyrimo metodai: kaip matuoti magistrų paklausą? Viešosios politikos ir vadybos institutas, Žilvinas Martinaitis Magistr ų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

Slide 8

Trys analizės etapai: 2. magistrų paklausos sektoriuose analizė Tyrimo metodai: kaip matuoti magistrų paklausą? Kiekvieno sektoriaus analizę sudaro sektoriaus plėtros perspektyvų vertinimas ir įtakos magistrų paklausai per artimiausius 5 metus analizė; Analizė remiasi: LSD statistiniais duomenimis (sukurta pridėtinė vertė, investicijos, užimtųjų skaičiaus dinamika, užimtųjų išsilavinimo, profesijų grupių, amžiaus struktūros kaita; EUROSTAT statistiniais duomenimis apie sektorių plėtros ir užimtųjų struktūros kaitą ES šalyse; Giluminiais interviu su sektorių ekspertais (iš viso 60); Reprezentatyvių darbdavių apklausų rezultatais ( imtis 1503; patekimo į atsitiktinę imtį tikimybė buvo proporcinga įmonių darbuotojų skaičiui; apklausa vykdyta asmeninio interviu būdu; vykdė UAB RAIT 2005 12 18-2006 01 31 ); Antriniais šaltiniais (studijos, analizės, prognozės); Kai kurių sektorių analizę ir prognozes tikrino ir komentavo papildomi sektorių ekspertai Viešosios politikos ir vadybos institutas, Žilvinas Martinaitis Magistr ų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

Slide 9

Trys analizės etapai: 3. magistrų integracija į darbo rinką POSKYRIS Magistrų integracijos į darbo rinką rėmėsi magistrantūros studijų absolventų apklausa ( imtis 1539 absolventai; tikslinė grupė buvo 2001-2005 m. mag. studijų absolventai; atrankos metodas-atsitiktinė kvotinė atranka, skaičiuota pagal aukštųjų mokyklų mag. studijų absolventų skaičių atskirose studijų kryptyse ). Trijų analizės etapų logika: Viešosios politikos ir vadybos institutas, Žilvinas Martinaitis Magistr ų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

Slide 10

Efektyvi informacijos sklaida: universitetų sąveika su darbdaviais ir stojančiaisiais į mag. studijas Tyrimo metodai: kaip matuoti magistrų paklausą? Analizė remiasi universitetų atstovų (mokslo skyrių vedėjai, fakultetų dekanai, institutų vadovai ar jų pavaduotojai) apklausa (gautos 63 užpildytos anketos) ir atvejo studijomis; Informacijos sklaidos analizės logika: Viešosios politikos ir vadybos institutas, Žilvinas Martinaitis Magistr ų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

Slide 11

Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? Žilvinas Martinaitis

Slide 12

Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? Bendro pobūdžio išvada: Negalima teigti, kad šiuo metu darbo rinkoje egzistuoja magistrų perteklius. Tai pagrindžia: Paklausos pusės analizė (įmonės pereina prie žinioms imlesnės gamybos ir paslaugų, ypač sparčiai auga žinioms imlūs paslaugų sektoriai) Magistrų integracijos darbo rinkoje tyrimas (daugelis magistrų labai sėkmingai integruojasi darbo rinkoje, nors dalis patiria sunkumus). Viešosios politikos ir vadybos institutas, Žilvinas Martinaitis Magistr ų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

Slide 13

Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? Specifinės išvados: magistrų paklausa pagal sektorius Viešosios politikos ir vadybos institutas, Žilvinas Martinaitis Magistr ų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

Slide 14

Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? Specifinės išvados: žinioms imlūs sektoriai (1) Žinioms imliems sektoriams priskirti (pagal EVR): Chemikalų ir chemijos pramonės gaminių gamyba (DG); Elektros ir optinių prietaisų gamyba (DL); Transporto priemonių gamyba (DM); IT prekyba (G-51.43, 51.84, 51.86, 51.87); Paštas ir telekomunikacijos (I-64); Finansinis tarpininkavimas (J); Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla (K-72); Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (K-73); Kita verslo veikla (K-74; ji apima teisinę veiklą, konsultacines paslaugas, apskaitos, buhalterijos ir audito veiklą, rinkos bei viešosios nuomonės tyrimus, architektūrą ir inžinerines veiklas, reklamos paslaugas, personalo atrankos paslaugas ir kita) Viešosios politikos ir vadybos institutas, Žilvinas Martinaitis Magistr ų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

Slide 15

Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? Specifinės išvados: žinioms imlūs sektoriai (2) Pagrindiniai veiksniai, sąlygosiantys magistrų paklausą žinioms imliuose sektoriuose: Sektoriai sparčiai auga ir, tikėtina, augs (pagal sukurtą pridėtinę vertę ir užimtųjų skaičių); Pereinama prie aukštesnės pridėtinės vertės produktų, diegiamos inovacijos, ką liudija užimtųjų struktūros kaita: sparčiai išaugo užimtųjų, turinčių aukštąjį univ. išsilavinimą (taip pat ir magistrų) ir 1-2 prof. grupių atstovų (priskiriami vadovai ir vyr. specialistai) dalis. Viešosios politikos ir vadybos institutas, Žilvinas Martinaitis Magistr ų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

Slide 16

Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? Specifinės išvados: žinioms imlūs sektoriai (3) Tačiau magistrų paklausa žinioms imliuose gamybos ir paslaugų sektoriuose transport nevienoda: Žinioms imliuose gamybos sektoriuose lėtesnis paklausos augimas, nes čia žema paklausa plačiąja prasme, lėtokas inovacijų diegimo procesas, problemos elektros ir optinių prietaisų gamybos sektoriuje; Gerokai spartesnis paklausos augimas žinioms imliuose sektoriuose, nes čia aukšta paklausa plačiąja prasme ( kas dešimtas magistras įsteigė savo įmonę ar yra jos bendrasavininkas, o daugiausiai įmonių įsteigta K EVR ), spartesnis naujovių diegimas, greitesnė plėtra. Šias išvadas taip pat patvirtina ES narių darbo rinkos ir ūkio struktūros analizė Viešosios politikos ir vadybos institutas, Žilvinas Martinaitis Magistr ų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

Slide 17

Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? Specifinės išvados: viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiantys sektoriai (1) Viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiantiems sektoriams priskirti (pagal EVR): Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis soc. draudimas (L); Švietimas (M); Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (N). Viešosios politikos ir vadybos institutas, Žilvinas Martinaitis Magistr ų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

Slide 18

Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? Specifinės išvados: viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiantys sektoriai (2) Paklausa (absoliučiais skaičiais) yra didelė. Priežastis: tai dideli (pagal užimtųjų skaičių) ir žinioms imlūs sektoriai (pagal darbuotojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą ir 1-2 prof. grupės atstovų dalį). Tačiau paklausos augimas transport lėtas, stabilus, nes šie sektoriai labai lėtai auga. Pagrindiniai paklausą skatinantys veiksniai: natūrali darbuotojų kaita ir emigracija (tačiau jos mastus sunku įvertinti). Ateityje gali kilti problemų pritraukiant geriausius magistrus dėl santykinai žemo darbo užmokesčio. Viešosios politikos ir vadybos institutas, Žilvinas Martinaitis Magistr ų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

Slide 19

Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? Specifinės išvados: tradiciniai stabiliai augantys ūkio sektoriai (1) Tradiciniams stabiliai augantiems sektoriams priskirti (pagal EVR): Medienos ir medinių dirbinių gamyba (DD), Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; leidyba ir spausdinimas (DE) ir kita, niekur kitur n

Recommended
View more...