Mars 20 1 0.


35 views
Uploaded on:
Category: Fashion / Beauty
Description
Pik pamjet e autorit t shprehura n k t publikim nuk pasqyrojn detyrimisht ... p r Zhvillim Nd rkomb tar t Shteteve t Bashkuara apo t Qeveris s Shteteve ...
Transcripts
Slide 1

PROCESI I CERTIFIKIMI Të PYJEVE Në KOSOVË Aktivitetet e Grupit p ë r Zhvillimin e Standardeve Nacionale të FSC Programi për N dërmarrjet P rivate në Kosovë (KPEP) i USAID - it Hysen Shabanaj Mars 20 1 0 Pikëpamjet e autorit të shprehura në këtë publikim nuk pasqyrojnë detyrimisht pikëpamjet e Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.

Slide 2

Nisur në maj t ë vitit 2006 nga USAID/KCBS Pranuar nga MBPZHR-ja dhe grupet e tjera të interesit . Vazhduar me procesi n nga USAID/KPEP në shkurt të vitit 2009 Sipas kritereve t ë FSC-së janë identifikuar grupet e interesit dhe është themeluar Grupi Punues Inicimi i procesit të certifikimit në K osovë

Slide 3

Përb ë rja e Grupit

Slide 4

Aplikimi për akreditimin Aplikacioni për FSC është kompletuar dhe dërguar në qershor 2009 Plani i play on words ë s, Buxheti dhe Term at e Referenc ës Forumi konsultativ (51 anëtarë), kryesuesi dhe k ëshilltar i janë pranuar G ZHS zyrtarisht është akredituar nga FSC në shtator 2009 Perfaqësuesi i FSC Richard Robertson është ftuar t ë vizitojë dhe të përcjellë punën e GZHS në Kosovë.

Slide 5

Është kompletuar ne nëntor 2009 Teksti i standard it + pjesë t ë tjera shtesë Ne dhjetor 2009 draft-standardi i parë 1.1. është dërguar për shqyrtim në një periudhë 60 ditore Pesë takime enlightening janë mbajtur në qytete të ndryshme (P ej ë , Prizren, Ferizaj, Gjilan, Prishtin ë ) Ësht ë përdorur forma standarde për komente Janë pranuar pesë komente të shkruara Punëtoria e parë kombëtare u mbajt më 23 shkurt 2010 dhe u kompletua drafti i dytë 2.0. Procesi i hartimit të standardit të FSC-së

Slide 6

Testimi i standardit ne ter r en (nga organi certifikues) në p rill 2010 Raporti pas testimit-rishikimi i draft - standardi t pas testimit Drafti pas testimit do t \'iu dërgohet në diskutim publik anëtarëve të forumit konsultativ (60 ditë) O rganizimi i punëtorisë së dytë kombëtare (fundi i q ershorit) ku d o të ftohen edhe përfaqësuesit e FSC-ës Drafti i para-aprovuar do t " i dërgohet FSC në k orrik 2010 Korrigjime nga FSC   Aktivitetet e ardhshme

Slide 7

Aktivitetet e ardhshme Angazhimi i GZHS-ve ne zbatimin e planit të punës Organizimi i punëtorisë së tretë nacionale Mars 2011 , akreditimi i standardit të FSC-s ë për Kosovën Promovimi i vlerave të FSC-së dhe certifikimit Z gjerimi i zonave pyjore me FSC certifikatë Hartimi i hapave të ri të GZHS-ve

Slide 8

Objektivi Tetor 2011, dy njësi të menaxhimit të certifikuara Tetor 2011, 5-7 kompani përpunues të drurit të certifikuar me Certifikat ë t ë Kompetenc ë s Sigurimi me lëndë të certifikuar përpunuesit e drurit Vende t ë reja pune dhe valorizim I vler ave t ë produkteve të drurit Mund ë si përpunueseve të drurit q asje në tregjet e jashtme

Slide 9

Falemnderit !!

Recommended
View more...