Microsoft Excel 2007 ครั้งที่ 2.


54 views
Uploaded on:
Category: Funny / Jokes
Description
Microsoft Excel 2007 ครั้งที่ 2. การคำนวณใน Microsoft Excel. การคำนวณโดยใช้สูตร ( Formula) การคำนวณโดยใช้ฟังก์ชั่น( Function). การคำนวณโดยใช้ฟังก์ชั่น. ฟังก์ชั่น คือ สูตรสำเร็จรูปที่โปรแกรม Microsoft Excel สร้างไว้ใช้สำหรับการคำนวณ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็ว.
Transcripts
Slide 1

Microsoft Excel 2007 ครั้งที่ 2

Slide 2

การคำนวณใน Microsoft Excel การคำนวณโดยใช้สูตร ( Formula) การคำนวณโดยใช้ฟังก์ชั่น( Function)

Slide 3

การคำนวณโดยใช้ฟังก์ชั่น ฟังก์ชั่น คือ สูตรสำเร็จรูปที่โปรแกรม Microsoft Excel สร้างไว้ใช้สำหรับการคำนวณ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็ว

Slide 4

โครงสร้างของฟังก์ชั่น ฟังก์ชั่นมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ชื่อของฟังก์ชั่น เช่น SUM, AVERAGE, SQRT วงเล็บ ( ) ในทุกฟังก์ชั่นต้องมีวงเล็บต่อท้าย เช่น SUM ( ), AVERAGE( ), SQRT( )

Slide 5

โครงสร้างของฟังก์ชั่น ( ต่อ ) อาร์กิวเมนต์ คือ ส่วนของข้อมูลที่ฟังก์ชั่นจะนำไปใช้ในการประมวลผล แต่ละฟังก์ชั่นจะต้องการอาร์กิวเมนต์ที่แตกต่างกันเช่น SUM(A1:A20) , ROUND(A1,0)

Slide 6

การเรียกใช้งานฟังก์ชั่น พิมพ์ฟังก์ชั่นด้วยตนเอง เรียกใช้จาก Formula Bar เรียกใช้จาก Tool Bar =max(A1:A5)

Slide 7

ตัวอย่างฟังก์ชั่น ฟังก์ชั่นทางการเงิน ( Financial) ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันและเวลา ( Date & Time) ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ ( Math & Trig) ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับฐานข้อมูล (Database) ฟังก์ชั่นทางตรรกศาสตร์ ( Logical) ฟังก์ชั่นทางสถิติ ( Statistics)

Slide 8

ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันและเวลา NOW( ) = ค่าวันและเวลาปัจจุบัน TODAY( ) = ให้ค่าวันที่ปัจจุบัน TIME( ) = ให้แปลงค่าตัวเลขให้เป็น รูปแบบของเวลา

Slide 9

ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ SUM ( ) = หาผลรวมของตัวเลขทั้งหมด SUMIF( ) = หาผลรวมของค่าที่ตรงกับเงื่อนไข MOD ( ) = เก็บเศษที่เหลือจากการหาร POWER( ) = ให้ค่าผลลัพธ์ของตัวเลขยกกำลัง ROUND( ) = ปัดค่าของตัวเลขขึ้นให้มีหลัก ทศนิยมตามกำหนด INT( ) = ปัดค่าตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็ม

Slide 10

ฟังก์ชั่นทางตรรกศาสตร์ IF( ) = ให้ค่าผลลัพธ์ตามเงื่อนไขว่าเป็นจริง หรือเท็จ NOT( ) = เปลี่ยนค่าจากจริงเป็นเท็จ หรือจากเท็จเป็นจริง

Slide 11

ฟังก์ชั่นทางสถิติ AVERAGE( ) = หาค่าเฉลี่ยของตัวเลขในช่วงที่ กำหนด COUNT( ) = นับจำนวนของเซลล์ COUNTIF( ) = นับจำนวนเซลล์ที่มีข้อมูลตรงกับ เงื่อนไข MAX = หาค่าสูงสุดของข้อมูลในช่วงที่กำหนด MIN = หาค่าต่ำสุดของข้อมูลในช่วงที่กำหนด

Slide 12

ฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยๆ

Slide 13

ฟังก์ชั่น NOW ใช้หาค่าวันและเวลาปัจจุบัน รูปแบบ NOW( ) ตัวอย่าง =NOW( )

Slide 14

ฟังก์ชั่น TODAY ใช้หาค่าวันและเวลาปัจจุบัน รูปแบบ TODAY( ) ตัวอย่าง =today( ) =TODAY( )

Slide 15

ฟังก์ชั่น SUM ใช้หาผลรวมของตัวเลขทั้งหมด รูปแบบ SUM(number1,number2,… .. ) ตัวอย่าง =SUM( A1:A5 ) =SUM( B1,B2 ) =SUM( A1,A3,A5 )

Slide 16

ฟังก์ชั่น MAX ใช้หาค่าสูงสุดของข้อมูลตัวเลขที่กำหนด รูปแบบ MAX(number1,number2,… .. ) ตัวอย่าง =MAX( A1:A5 ), =MAX( B1,B2 ), =MAX( A1,A3,A5 )

Slide 17

ฟังก์ชั่น MIN ใช้หาค่าต่ำสุดของข้อมูลตัวเลขที่กำหนด รูปแบบ MIN(number1,number2,… .. ) ตัวอย่าง =MIN( A1:A5 ) =MIN( B1,B2 ) =MIN( A1,A3,A5 )

Slide 18

ฟังก์ชั่น AVERAGE ใช้หาค่าเฉลี่ยของข้อมูลตัวเลขที่กำหนด รูปแบบ AVERAGE(number1,number2,… .. ) ตัวอย่าง =AVERAGE( A1:A5 ) =AVERAGE( A1,A3,A5 )

Slide 19

ฟังก์ชั่น IF ให้ค่าผลลัพธ์ตามเงื่อนไขว่าเป็นจริง หรือเท็จ รูปแบบ IF( เงื่อนไข ," ผลลัพธ์ที่ได้ถ้าเป็นจริง ", " ผลลัพธ์ที่ได้ถ้าเป็นเท็จ ") ตัวอย่าง =IF( b5=10,"TRUE","FALSE" ) =IF( A1>A3,"0","1" ) =IF( b5=10 ," TRUE","FALSE "), =IF( A1>A3,"0","1 ")

Slide 20

ฟังก์ชั่น COUNT นับจำนวนเซลล์ รูปแบบ COUNT( ช่วงของข้อมูล ) ตัวอย่าง =COUNT( A1:A5 ) =COUNT( A1,A3 )

Slide 21

ฟังก์ชั่น COUNTIF นับจำนวนเซลล์ที่มีข้อมูลตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด รูปแบบ COUNTIF( ช่วงของข้อมูล , " เงื่อนไขตรวจสอบ " ) ตัวอย่าง =COUNTIF( A1:A5,">=25" ) =COUNTIF( A1:A3," สุทธิสาร " )

Slide 22

ฟังก์ชั่น ROUND ปัดค่าของตัวเลขขึ้นให้มีหลักทศนิยมตามกำหนด รูปแบบ ROUND ( ข้อมูล , จำนวนหลักทศนิยม ) ตัวอย่าง =ROUND(12.1234 , 2) �  12.12 =ROUND(A1,3) �  12.123

Slide 23

ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการคำนวณ #### เกิดจากตัวเลขในเซลล์ยาวกว่าขนาดของเซลล์ #VALUE! เกิดจากการใช้สูตรผิดไวยากรณ์ เช่น นำตัวเลขไปบวกกับตัวอักษร #NAME? สูตรไม่สามารถบอกได้ว่าคืออะไร เช่น A1+ แมว โดยคำว่าแมวไม่ได้เกี่ยวข้องใน Sheet นั้น

Slide 24

ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการคำนวณ ( ต่อ ) #N/A เกิดขึ้นเมื่อกรอกตัวแปรผิดประเ� ท เช่น ฟังก์ชั่นต้องการข้อมูลเซลล์เดียว แต่เราใส่ไปหลาย ๆ เซลล์ #REF! เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมไม่สามารถค้นหา ตำแหน่งอ้างอิงเซลล์ที่ใช้สูตรได้ มักพบใน การอ้างอิงเซลล์ข้าม Sheet หรือสมุดงาน

Slide 25

ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการคำนวณ ( ต่อ ) #NULL เกิดขึ้นกรณีที่กำหนดพื้นที่เซลล์สองเซลล์ โดยไม่มี ส่วนใดต่อกัน แต่ลืมแยกเซลล์ ด้วยเครื่องหมาย เช่น SUM(A1:B2 C2:D5) ที่ถูกต้องเขียนเป็น SUM(A1:B2,C2:D5)

Slide 26

การจัดแต่งข้อมูล เลื่อนตัวชี้ตำแหน่งเซลล์ไปยังตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการจัดแต่ง 1. หรือ หากต้องการจัดแต่งข้อมูลความพร้อมๆ กันหลายเซลล์ ให้ทำการเลือกเซลล์ หรือกำหนดช่วงข้อมูลก่อน 2.

Recommended
View more...