Mr. sc. Sanja Sever Ekonomski fakultet - Zagreb .


74 views
Uploaded on:
Category: Travel / Places
Description
Mr. sc. Sanja Disjoin Ekonomski fakultet - Zagreb. Financijsko izvje
Transcripts
Slide 1

Mr. sc. Sanja Sever Ekonomski fakultet - Zagreb Financijsko izvještavanje i revizija Nadzorni mehanizmi u funkciji kvalitete revizije financijskih izvještaja

Slide 2

Teorija agenata i potreba za uslugama eksterne revizije Agencijski odnos - ugovor kojim jedna li više osoba (principal(i)) angažira drugu osobu (agenta) da obavlja neke poslove što uključuje delegiranje određenih ovlasti odlučivanja agentima Problem: Razilaze želje i ciljevi principala i agenta, tako da foremost nije siguran djeluje li specialist u njegovu najboljem interesu Problem podjele rizika: kako key i operator imaju različiti odnos prema riziku, oni mogu preferirati i različite akcije.

Slide 3

Teorijska objašnjenja potrebe za uslugama revizije Nadzorna hipoteza Informacijska Hipoteza osiguranja Hipoteza potvrđivanja Hipoteza lobiranja

Slide 4

Mogući pristupi nadzornim mehanizmima u reviziji Teorija agenata Institucionalna teorija

Slide 5

Komparativna analiza

Slide 6

Nadzorni mehanizmi korporativnog upravljanja odgovornost za korporativno upravljanja imaju četiri ključne skupine: menadžment, uprava, revizijski odbori i eksterni revizori korporativni skandali i optužbe za korupciju navele su regulatore na drastično redefiniranje uloge, odgovornosti i očekivanja svih sudionika u procesu financijskog izvještavanja

Slide 7

PRAVNI SUSTAV ANALITIČARI ZAKONODAVCI REGULATORI BURZE DIONIČARI EKSTERNI REVIZORI REVIZIJSKI ODBOR NADZORNI ODBOR INTERNI REVIZORI MENADŽMENT FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Slide 8

Korporativni skandali ( 1)

Slide 9

Korporativni skandali ( 2)

Slide 10

Uzroci slabosti u sustavu korporativnog upravljanju cjelokupno slaba angažiranost i odgovornost menadžmenta, nedostatak dovoljnih internih kontrola , nedostatak dovoljne neovisnosti, integriteta i objektivnosti eksternog revizora, nedostatan nadzor regulatornih tijela nad poduzećem u ispunjavanju zahtjeva financijskog izvještavanja, neučinkoviti neizvršni direktori (nadzorni-revizijski odbori)

Slide 11

Zakonska regulativa Sarbanes - Oxley Act i Direktiva transparentnosti i amandmani IV i VII. Istovremeno s donošenjem Sarbaney - Oxley Act - a NYSE je izdala revidirani dokument o javnoj odgovornosti kotirajućih poduzeća u SAD-u čiji su ciljevi: skraćivanje rokova za periodično financijsko izvještavanje, modernizacija financijskog izvještavanja te prezentiranje pokazatelje i performansi poduzeća, izvještavanje financijske imovine po fer vrijednosti umjesto povijesnog troška te izvještavanje osjetljivosti pojedinih rizika na promjene u okolini.

Slide 12

Sarbanes - Oxley ( 1) Iako obujam Sarbanes - Oxley - vo zakona nije velik za poduzeća koja su ga dužna primjenjvati izazvao je ogromne financijske, operativne i ljudske resurse. U pogledu financijskog izvještavanja najznačajnija odredbe ovog zakona sadržane su u odjeljcima: Odjeljak 302 – Korporativna odgovornost za financijske izvještaje ( Corporate Responsability for Financial Reports ) Odjeljak 404 – ( naslov IV-Enhanced Financial Disclosururs - Poboljšana financijska objavljivanja): manadžmentova procjena sustava internih kontrola Odjeljak 906 (naslov XI – White-Collar Crime Penalty Enhancements ): Corporate Responsability for Financial Reports - Korporativna odgovornost za financijske izvještaje.

Slide 13

Sarbanes - Oxley ( 2) nakon korporativnih skandala u SAD-u je 2002. Sarbanes - Oxley (SOX Act ) Odbor za računovodstveni nadzor nad javnim poduzećima ( Public Company Oversight Board - PCAOB) koji između ostalog donosi revizijske standarde za kotirajuća poduzeća i nadzire revizijsku profesiju. Članove ovog tijela imenuje i razrješava dužnosti Komisija za vrijednosne papire (SEC) Odbor za nadzor nad računovodstvom javnih poduzeća provodi inspekcije registriranih revizorskih tvrtki koje revidiraju poduzeća koja kotiraju na burzi

Slide 15

Provedba revizije financijskih izvještaja u EU Provođenje revizije financijskih izvještaja u Europskoj uniji do 2006. godine uređivala se je 8. Direktiva (1984) nova direktiva - svibanj 2006. - uređuje modernu revizorsku infrastrukturu u pojedinoj državi – članici EU. UREĐUJE PITANJE provođenje javnog nadzora nad revizijskom strukom, provjeru kvalitete rada

Slide 16

Javni nadzor nad revizijskom strukom u EU Tijelo javnog nadzora sukladno direktivi Europske unije treba obavljati nadzor nad: Imenovanjem i registracijom revizorskih društava i samostalnih revizora, Usvajanjem standarda profesionalne etike, interne kontrole kvalitete rada revizorskih društava i revizije, Provođenjem kontinuirane edukacije, osiguranje kvalitete, te sustava teach.

Slide 17

Organizacija i financiranje tijela za javni nadzor revizije u EU i Hrvatskoj

Slide 18

Preporuke za osiguranje eksterne kvalitete revizije financiranje autoriteta javnog nadzora: pitanje financiranja ne smije biti dovedeno u pitanje na način da budžet odobravaju (ili imaju mogućnost stavljanja veta) članovi revizijske profesije, samostalnih revizora ili revizijske tvrtke. osoba koja obavlja zakonsku reviziju ili je zaposlena u revizijskoj tvrtki ne bi smjela djelovati kao inspektor osoba ne smije biti inspektor ukoliko nije prošlo minimalno dvije godine otkada je osoba prestala biti accomplice ili zaposlenik revizijske tvrtke. inspektori bi se trebali očitovati da nisu u sukobu interesa s revizijskom tvrtkom i samostalnim revizorom kojeg trebaju nadzirati. inspektori za svoj rad trebaju biti adekvatno honorirani pri čemu visinu naknade određuje autoritet javnog nadzora ili tijelo kojemu je povjereno provođenje inspekcijskog nadzora.

Slide 19

Preporuke za osiguranje eksterne kvalitete revizije Prilikom provođenja inspekcijskog nadzora inspektori će nadzirati : ocjenu izgradnje sustava internog osiguranja kvalitete revizijske tvrtke, usklađenost procedura testiranja i pregled revizijskih dokumenata subjekata od javnog interesa kako bi se verificirala učinkovitost internog sustava osiguranja kvalitete, procjena sadržaja izvješća o transparentnosti koje trebaju objaviti revizijske tvrtke ili samostalni revizor. Po provedenom inspekcijskom nadzoru inspektori će nalaze i zaključke na osnovi kojih će biti dane određene preporuke komunicirati revidiranom subjektu . Po prezentiranom izvješću, revidiranom subjektu je ostavljen rok od najviše 12 mjeseci na implementira preporuke i poduzme korektivne akcije. Autoritet javnog nadzora treba informirati na vrijeme i na prikladan način disciplinske mjere ili kazne koje su nametnute samostalnom revizoru ili revizijskoj tvrtci zbog uočenih nedostataka u izvršavanju zakonske revizije.

Slide 20

Sustav osiguranja kvalitete - inspekcije

Slide 21

Provođenje revizije u RH Zakon o reviziji (145/05) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji (139/08)

Slide 22

Zakon o reviziji Temeljne odredbe Osobe ovlaštene za pružanje usluga revizije Obavljanje usluga revizije Revizorski odbor Hrvatska revizorska komora Odbor za javni nadzor revizije Nadzor i provjera kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora Izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje usluga revizije Međunarodna suradnja Prijelazne i završne odredbe

Slide 23

I. Temeljne odredbe Usluge revizije u Republici Hrvatskoj obavlja trgovačko društvo i samostalni revizor koji su za obavljanje usluga revizije dobili dozvolu Hrvatske revizorske komore . revizorska društva : najmanje tri četvrtine glasačkih prava imaju revizorska društva odnosno ovlašteni revizori, najmanje tri četvrtine članova uprave moraju biti ovlašteni revizori koji ispunjavaju uvjete ako se uprava sastoji od samo dva člana jedan od njih mora biti ovlašteni revizor koji ispunjava uvjete samostalni revizori koji su ujedno i ovlašteni revizori koji ispunjavaju uvjete

Slide 24

II. Osobe ovlaštene za pružanje usluga revizije ovlašteni revizor Za stjecanje zvanja kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete: 1) mora imati visoko stručno obrazovanje, 2) mora imati najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima obavljanja revizije, od kojih najmanje dvije godine uz mentorstvo ovlaštenog revizora ili revizora ovlaštenog u drugoj državi članici, 3) mora imati položen ispit za ovlaštenog revizora, 4) mora imati dokaz da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa. Stručno usavršavanje Ovlašteni revizor može biti i strani državljanin… .

Slide 25

III. Obavljanje usluga revizije ( 1) Ugovor o reviziji Ugovor o reviziji mora biti zaključen u pisanom obliku Revizorsko društvo ili samostalni revizor ne smiju ugovorene poslova ustupati drugim revizorima Ugovor o reviziji se može otkazati iz opravdanih razloga . Razlike u mišljenjima (računovodstvo i revizija)…

Slide 26

III. Obavljanje usluga revizije ( 2) Pravna osoba kod kojeg se obavlja revizija dužan je staviti na raspolaganje revizoru: cjelokupnu radnu dokumentaciju, isprave i izvještaje te im omogućiti pristup računalnim programima i pružiti sve informacije potrebne za obavljanje revizije. Pravna osoba koja se u svojem poslovanju koristi informatičkom tehnologijom dužna je ovlaštenim revizorima i osobama koje su oni ovlastili omogućiti pristup: svim programima i elektroničkim zapisima, uključujući izliste i preslike na elektroničkim medijima te na zahtjev revizora pružiti pomoć u izvođenju programa i dati informacije o služenju tim programima.

Slide 27

III. Obavljanje usluga revizije ( 3) ovlašteni revizor priprema cjelovitu i preglednu radnu dokumentaciju koja potkrepljuje revizorsko mišljenje. Izradu minimalnog oblika i sadržaja radne dokumentacije kako je predviđeno Zakonom (Komora). Čuvanje radne dokumentacije (10 godina) Vlas

Recommended
View more...