N r kan BOF och Tejping komplettera familjesamtal .


54 views
Uploaded on:
Description
När kan BOF och Tejping komplettera familjesamtal?. Terry Jobe Kuratorer och leg. psykoterapeut Barn-och ungdomspsykiatriska kliniken Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Leken central.
Transcripts
Slide 1

När kan BOF och Tejping komplettera familjesamtal? Terry Jobe Kuratorer och leg. psykoterapeut Barn-och ungdomspsykiatriska kliniken Mälarsjukhuset i Eskilstuna

Slide 2

Leken focal "Jag ser lek som en kommunikationskanal när man skall arbeta med animal dwellingplace. Det är mycket svårt att förstå stable om man inte intresserar sig för deras lek" . - Martin Soltvedt.

Slide 3

** BOF är en terapiform där outbuilding och föräldrar tillsammans får leka i en sandlåda. Det centrala i BOF är samhandling och man utgår från relationerna i familjen. Leken videofilmas och efteråt reflekterar man tillsammans med föräldrarna över leken, kopplad till verkligheten. Behandlingen innebär för föräldrar och animal dwellingplace att de får ett lekområde, ett symboliskt utrymme att mötas på.

Slide 4

Beskrivning av BOF Material Övriga resurser Ramarna Vad gör man? Gången; vad brukar hända? Två nivåer: symbolnivå och verklighetsnivå

Slide 5

Material ** I BOF-behandlingen används sandlåda, lekmaterial och en videoutrustning.

Slide 6

Ramarna ** Två terapeuter är involverade. En leker och cave andra håller i ramarna och samtalet efter leken. Tiden. Varje leksamtal 15-20 minuter. Ofta en kontrakt på 4-5 tillfällen.

Slide 7

Vad gör man? ** Första behandlingstillfället; terapeut + barnet. Föräldern tittar på. De följande gångerna är det barnet och föräldrarna som leker. Terapeuten går med sin modify personality docka ner i samlek med familjen i sandlådan och för i leken in systemiska och reflekterande positioner.

Slide 8

Efter varje lekomgång ** Samtal mellan terapeuter och föräldrar om vad som hände i leken illustrerade med relevanta videoavsnitt. Pratet handlar om leken och vad som sker i leken. Man kan t.ex. fråga barnet om olika figurer; vad de tänkte och kände. Man kan också passa på att förstärka positiva situationer.

Slide 9

Två nivåer Symbolnivå Verklighetsnivå

Slide 10

Symbolnivå Terapeuten, och car föräldern möter barnets figur(er) med sin change egodocka. BOF inbjuder till lekfullhet och kreativitet. Det är fri lek . Nook får inte vara förbestämd, förutom ramarna.

Slide 11

Verklighetsnivå Terapeuten kan påverka själva förutsättningarna som ligger till grund för leksituationen. Indirekt påverkan – ex. genom positiv förstärkning i bandgenomgångar. Kan begränsa antalet saker. Få barnet att stanna upp i ett möte genom att uppmana det hålla sin figur, markera sitt område and so forth. Våga samleka, vara kvar i leken, respektera gränser och avtal. Man tränar tur-tagning och övergångar; "börja och avsluta".

Slide 12

Vilka åldersgrupper? BOF används med fördel för horse shelter mellan 4 och 10 år. Tejping kan med fördel användas med äldre horse shelter, tonåringar och även vuxna.

Slide 13

Något av vad leken kan ge ** Ökad förståelse av barnets dilemman. Viktig data om barnets del-själv. Kan hitta barnets basala utvecklingsnivå, behov, svårigheter och resurser.

Slide 14

Tejping (kartläggande samtal, leksamtal) Utvecklad av Martin Soltvedt, också influerats av Linda Winns dramaterapi vid PTSD, Michael Whites och David Epstons externaliseringbegrepp, Tom Andersens tankar om yttre och inre samtal, Jim Wilsons miniskulptering, tankegångar från psykodrama och cutting edge utvecklingspsykologi. Utvecklare/utbildare i Sverige är Jan Nilsson och Barbro Nilsson Sjölin, Uppsala. Nilsjo.psyk@telia.com

Slide 15

Vad innebär Tejping rent praktiskt? Låter klienten/familjen visuellt gestalta sitt nätverk, sin livssituation, en inre eller yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse med hjälp av målade träfigurer. Det hela utspelar sig på en "scen" som tejpas upp på ett bord, (eller sandlåda).

Slide 16

Skapa dialoger och berättelser Med hjälp av en change egofigur deltar terapeuten själv i gestaltandet. Man söker samspel mellan figurerna på scenen. Dessa kan representera såväl yttre personer som del-själv inom klienten.

Slide 17

Mellanområde Genom gestaltandet med träfigurerna skapas ett mellanområde. Problemet illustreras genom en externalisering och med denna distans blir klienten friare att finna lösningar i låsta situationer.

Slide 18

Användningsområden Både vid inre och yttre issue eller konflikt. Injury Underlätta att ge en berättelse eller beskrivning av hur situationen (problemet) ser ut. (speciellt i tejping). Kompletterar samtalet. Passar där orden inte räcker till. Fallbeskrivning.

Slide 19

Samspel och Samhandling ** Föräldrarna kan få hjälp att se sina interaktionsmönster. Får pröva nya sätt tillsammans med barnet och utveckla en förmåga till samhandling. God samhandling får barnet att fungera bättre.

Slide 20

Litteratur Bowlby, J . 1999: En trygg bas . Natur och kultur, Stockholm. Hedenbro, M., Lidén, A . 2002: Samspelsbehandling. Fokus på familjen 1/2002:20-33. Hagebring, Y., Lönnblom, C. 2005 Barnorienterad familjeterapi – en brother mellan lek och verklighet. Fokus vol. 33:69-75. Hansson, K., Sundelin, J. 1995: Familjeterapi tillämpningar ur ett svenskt perspektiv . Studentlitteratur, Lund. Holmberg, M. 2003 : Familjediagnostik med hjälp av barnorienterad familjeterapi, Påbyggnadsutbildning i psykoterapi 60 p, Institutionen för socialt arbete. Göteborg. Omma, L. 2001: Öppna samtal och strukturerad sandlådelek med stable och föräldrar. Fokus på familjen 2/2001:113-124. Sjölin-Nilsson, B. 1992: Barnorienterad familjeterapi utifrån Martin Soltvedts metod. Svensk familjeterapi 3-4, 1992. Soltvedt, M. 1992: Barnorientert familjeterapi. Kongressrapporten från 17:e Nordiska Barn-och Ungdomspsykoterapikongressen i Stockholm. Soltvedt, M. BOF – Barnorienterad familjeterapi . Mareld, Stockholm. Stern, D. 1996: Moderskapskonstellationen. Natur och Kultur, Stockholm. Stern, D. 1999: En mor blir till . Natur och Kultur, Stockholm. Stierlin, H. 1977: Mänskliga relationer. Lair inre problematiken . Natur och Kultur, Stockholm.

Slide 22

När går modify egodockan in? ** Hjälp till möten. Klargöra var gränser går. Bistå då någon attackeras.

Slide 23

Adresser www.bof-tejping.com Nilsson & Sjölin Psykologkonsult AB Lindsbergsgatan 15 A 752 40 UPPSALA Tel: 018-55 25 42 Nilsjo.psyk@telia.com Terry.jobe@dll.se

Recommended
View more...