NORMALIZACJA MIEDZYNARODOWA REGIONALNE ORGANIZACJE NORMALIZACYJNE .


39 views
Uploaded on:
Category: Sports / Games
Description
. NORMA. Przyjety na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upowaznionajednostke organizacyjna dokument ustalajacy - do powszechnegoi wielokrotnego stosowania - zasady, wytyczne lub charakterystykiodnoszace sie do r
Transcripts
Slide 1

slawomir.wilczynski@pkn.pl www.pkn.pl

Slide 2

NORMA Przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną dokument ustalający - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonej dziedzinie Uwaga - zaleca się, aby normy były oparte na osiągnięciach zarówno nauki, techniki, jak i praktyki, oraz miały na celu uzyskanie optymalnych korzyści społecznych ( p. 3.2 - PN-EN 45020:2000 )

Slide 3

KONSENS (definicja) Ogólne porozumienie, charakteryzujące się brakiem zasadniczego sprzeciwu znaczącej części zainteresowanych w odniesieniu do istotnych zagadnień, osiągnięte w procesie rozpatrywania poglądów wszystkich zainteresowanych stron i zbliżenia przeciwstawnych stanowisk UWAGA - Konsens nie musi oznaczać jednomyślności ( p. 1.7 - PN-EN 45020:2000 )

Slide 4

CECHY NORMY Dobrowolność stosowania Powszechna dostępność Zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości powszechnego uczestniczenia w procesie opracowywania normy Konsens osiągnięty w procesie opracowywania normy Gwarancja niesprzeczności z obowiązującymi przepisami Akceptacja przez uznaną jednostkę normalizacyjną Brak ingerencji ze strony organów władzy w treść normy

Slide 5

Norma wyrobu - norma określająca wymagania , które powinny być spełnione przez wyrób lub grupę wyrobów w celu zapewnienia ich funkcjonalności. Uwagi 1. Norma wyrobu oprócz wymagań dotyczących funkcjonalności może zawierać - bezpośrednio lub przez powołanie się na inne dokumenty - wymagania dotyczące takich aspektów jak terminologia, pobieranie próbek, badania , pakowanie i znakowanie oraz, w niektórych przypadkach, wymagania dotyczące procesów. Norma wyrobu może być pełna lub niepełna, w zależności od tego, czy określa wszystkie, czy tylko część niezbędnych wymagań. Z tego względu można wyróżnić normy wymiarów, normy materiału i normy warunków technicznych dostawy. ( p. 5.4 - PN-EN 45020:2000 )

Slide 6

SZCZEBLE NORMALIZACJI Szczebel normalizacji - geograficzny, polityczny lub ekonomiczny zasięg normalizacji Normalizacja międzynarodowa - normalizacja , w której mogą uczestniczyć odpowiednie jednostki organizacyjne wszystkich krajów Normalizacja regionalna - normalizacja , w której mogą uczestniczyć odpowiednie jednostki organizacyjne z krajów tylko jednego geograficznego, politycznego lub ekonomicznego regionu świata Normalizacja krajowa - normalizacja , która joke prowadzona na szczeblu danego kraju Uwaga - w danym kraju lub na obszarze jednostki administracyjno-terytorialnego podziału kraju, normalizacja może być prowadzona również w poszczególnych branżach lub sektorach gospodarki (np. przez ministerstwa), na szczeblu lokalnym, na szczeblu stowarzyszeń lub przedsiębiorstw przemysłowych oraz w poszczególnych fabrykach, zakładach i urzędach. Normalizacja administracyjno-terytorialna - normalizacja , która joke prowadzona na szczeblu jednostki administracyjno-terytorialnego podziału kraju

Slide 7

NORMALIZACJA MIĘDZYNARODOWA MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE NORMALIZACYJNE Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna International Electrotechnical Commission http://www.iec.ch Commission Electrotechnique Internationale Międzynarodowe stowarzyszenie podległe prawu szwajcarskiemu z siedzibą w Genewie. Języki oficjalne: angielski, francuski, rosyjski. Utworzona w 1906 r. w Londynie w wyniku rezolucji podjętej przez delegatów rządów na Międzynarodowym Kongresie Elektrycznym w St.Louis (USA) w 1904 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna International Organization for Standardization http://www.iso.ch Organisation Internationale de Normalization Międzynarodowe stowarzyszenie podległe prawu szwajcarskiemu z siedzibą w Genewie. Języki oficjalne: angielski, francuski, rosyjski. Utworzona 23. 02.1947 r. po decyzji delegatów z 25 krajów (w tym Polski) podjętej na konferencji w Londynie w 1946 r.

Slide 8

NORMALIZACJA MIĘDZYNARODOWA REGIONALNE ORGANIZACJE NORMALIZACYJNE AIDMO Arab Industrial Development and Mining Organization AMN MERCOSUR Association for Standardization ARSO African Regional Organization for Standardization COPANT Pan American Technical Standards Commission INSTA Inter Nordic Standardization Agreement PASC Pacific Area Standards Congress CEN European Committee for Standardization CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization ETSI European Telecommunications Standards Institute EASC Ewro-Azjatickij Mieżgosudarstwiennyj Sowiet po Standardizacji, Mietrołogii i Siertifikacji

Slide 9

NORMALIZACJA MIĘDZYNARODOWA WYBRANE ORGANIZACJE NORMALIZUJĄCE ASTM American Society for Testing and Materials Amerykańskie Towarzystwo ds. Badań i Materiałów BIPM Bureau International des Poids et Mesures Międzynarodowe Biuro Miar i Wag CAC Codex Alimentarius Commission Komisja Kodeksu Żywnościowego CEB Euro-International Committee for Concrete Europejsko-międzynarodowy Komitet ds. Betonu IATA International Air Transport Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Powietrznego IDF International Dairy Federation Międzynarodowa Federacja Mleczarska IGU International Gas Union Międzynarodowa Unia Gazownictwa IIW International Institute of Welding Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa IMO International Maritime Organization Międzynarodowa Organizacja Morska OIML Organisation Internationale de Metrologie Legale Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej UIC Union Internationale des Chemins de Fer Międzynarodowa Unia Kolejnictwa WHO World Health Organization Światowa Organizacja Zdrowia ITU International Telecommunications Union Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna

Slide 10

NORMALIZACJA MIĘDZYNARODOWA Dokumenty normatywne ISO i IEC ISO International Standard Norma międzynarodowa (ISO) IEC International Standard Norma międzynarodowa (IEC) TR Technical Report Raport techniczny ITA Industry Technical Agreement Porozumienie techniczne przemysłu IWA 2 Industry Workshop Agreement Porozumienie warsztatowe przemysłu TA Technical Agreement Porozumienie techniczne (ISO) TP Technical Profile Profil techniczny (ISO) TS Technical Specification Specyfikacja techniczna (ISO) TTA Technology Trend Assessment Ocena tendencji w technice (IEC) ISO-PAS * ISO-PAS Specifications Specyfikacja ISO-PAS IEC-PAS * IEC-PAS Specifications Specyfikacja IEC-PAS AMD Amendment Zmiana ADD Addendum Dodatek COR Corrigendum Poprawka Guide Przewodnik * PAS Publicly Available Specification Powszechnie dostępna specyfikacja

Slide 11

NORMALIZACJA MIĘDZYNARODOWA Dokumenty robocze ISO/IEC NP New Work Item Proposal Propozycja nowego tematu pracy WD Working Draft Projekt roboczy CD Committee Draft Projekt komitetu (technicznego) DIS Draft International Projekt normy Standard m iędzynarodowej (ISO) CDV Committee Draft for Vote Projekt komitetu do głosowania (IEC) FDIS Final Draft International Końcowy projekt normy Standard międzynarodowej DAD Draft Addendum Projekt dodatku DAM Draft Amendment Projekt zmiany DTR Draft Technical Report Projekt raportu technicznego

Slide 12

NORMALIZACJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI KOMITET NORMALIZACYJNY CEN (Comité Européen de Normalization/European Committee for Standardization) EUROPEJSKI KOMITET NORMALIZACYJNY ELEKTROTECHNIKI CENELEC (Comité Européen de Normalization Electrotechnique/European Committee for Electrotechnical Standardization) EUROPEJSKI INSTYTUT NORM TELEKOMUNIKACYJNYCH ETSI (European Telecommunications Standards Institute)

Slide 13

NORMALIZACJA EUROPEJSKA DOKUMENTY NORMATYWNE WPROWADZANE PRZEZ CEN i CENELEC EN European Standard Norma europejska ENV 1 European Prestandard Prenorma europejska HD 1 Harmonization Document Dokument Harmonizacyjny CR 1 CEN (CENELEC) Report Raport CEN (CENELEC) TR 2 Technical Report Raport techniczny CWA CEN Workshop Agreement Porozumienie warsztatowe CECC 1 CECC Specification Specyfikacja CECC ES 1 European Specification Specyfikacja europejska TS 2 Technical Specification Specyfikacja techniczna Guide Przewodnik 1 - do 2001 r., 2 - od września 2001 r.

Slide 14

Wagi głosów członków CEN i CENELEC Aby przyjąć EN: więcej NSB za niż przeciw, 71% głosów ważonych za, (wstrzymanie się nie quip liczone)

Slide 15

Zasady w prowadzan ia standard międzynarodowych i europejskich do standard krajowych Przyjęcie normy międzynarodowej ISO, IEC nie nakłada na organizacje członkowskie żadnych obowiązków w zakresie jej wprowadzenia do dokumentów krajowych lub stosowania normy. . Przyjęcie normy europejskiej nakłada na organizacje członkowskie obowiązek wprowadzenia jej do standard krajowych i wycofania standard sprzecznych.

Slide 16

NORMALIZACJA EUROPEJSKA PODSTAWOWE REGUŁY WPROWADZANIA KRAJOWEGO NORM EUROPEJSKICH Okres wstrzymania (stop) Głosowanie ważone Wprowadzenie do zbioru standard krajowych Wycofanie krajowych dokumentów sprzecznych

Slide 17

NORMALIZACJA EUROPEJSKA WPROWADZANIE EN DO NORM KRAJOWYCH dor data ratyfikacji pierwszy dzień miesiąca następującego po odnotowaniu przez Radę Techniczną przyjęcia EN dav data dostępności dav  dor + 4 m-ce

Recommended
View more...