Ny retspraksis om aldersdiskrimi-country fra danske domstole og EU-Domstolen .


51 views
Uploaded on:
Description
Ny retspraksis om aldersdiskrimi-nation fra danske domstole og EU-Domstolen. v/advokat Peter Breum, Elmer & Partnere, og advokat Niels Banke, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith. Ny retspraksis om aldersdiskrimination. Niels Banke indleder:
Transcripts
Slide 1

Ny retspraksis om aldersdiskrimination Ny retspraksis om aldersdiskrimi-country fra danske domstole og EU-Domstolen v/advokat Peter Breum, Elmer & Partnere, og advokat Niels Banke, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Slide 2

Ny retspraksis om aldersdiskrimination Ny retspraksis om aldersdiskrimination Niels Banke indleder: I Danmark har vi for så vidt angår birch og debilitate implementeret EU-direktiv 2000/78 om ligebehandling efter 1 års udsættelse cave 29. december 2004. Man ønskede først, at arbejdsmarkedets parter skulle implementere, men det lykkedes ikke at opnå enighed. I sanctum forbindelse blev såvel direkte som indirekte diskrimination forbudt, som direktivet foreskriver det.

Slide 3

Ny retspraksis om aldersdiskrimination Ny retspraksis om aldersdiskrimination Debatten i forbindelse med implementeringen gik meget på, hvordan man sikrede dansk praksis om pligtige afgangsaldre. Selve loven endte med mulighed for at aftale ordninger om fratræden ved det fyldte 65. år. Herudover blev det overladt til de enkelte ministerier at sikre, at deres lovgivning, i fald lair aldersdiskriminerende, holdt sig indenfor undtagelsesmuligheden i direktivets artikel 6,1.

Slide 4

Ny retspraksis om aldersdiskrimination Ny retspraksis om aldersdiskrimination Efter vedtagelsen af et nationalt velfærdsforlig nook 20. juni 2006, hvor der blev enighed om at fjerne alle barrierer for ældre med henblik på at holde så mange som muligt på arbejdsmarkedet, blev grænsen på 65 år ændret til en 70 års grænse. Indenfor cave statslige sektor tog man skridtet fuldt ud, og har nu forbudt enhver aftale  om afgangsaldre, bortset fra for præster og dommere. For præster blev der i januar 2010 fremsat lovforslag om ændring af aldersgrænsen til 75 år, men det blev ikke færdigbehandlet, og det bortfalder formentlig ved indgangen til oktober. For dommere er det fortsat i udvalg.

Slide 5

Ny retspraksis om aldersdiskrimination Ny retspraksis om aldersdiskrimination Ud fra devisen; det er eat kvalifikationer, der tæller, ikke commotion birch, kan personer på more than 80 år dermed godt være ansat i f.eks. statsadministrationen. Det vil formentlig på lidt længere sigt give anledning til sager, hvor arbejdsgiver og arbejdstager ikke er enige om det hensigtsmæssige i en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. Regelændringerne har i Danmark givet anledning til sager i et ellers uset omfang, men:

Slide 6

Ny retspraksis om aldersdiskrimination Ny retspraksis om aldersdiskrimination Udover de sager, som Peter og jeg drøfter om lidt, er jeg p.t. involveret i sager om: Sag om, hvorvidt det overhovedet har været i overensstemmelse med direktivet, når loven har angivet, at man kunne aftale pligtig afgangsalder på 65 år. Verserer ved Vestre Landsret, hvor spørgsmålet om forelæggelse for EU-Domstolen skal procederes særskilt.

Slide 7

Ny retspraksis om aldersdiskrimination Ny retspraksis om aldersdiskrimination Hvorvidt en grænse i tjenestemandslovgivningen om, at rådig-hedsløn ikke gives til personer more than 65 år, er i overensstemmende med direktivet, herunder om en sådan ordning falder ind under undtagelsen i direktivets artikel 6, stk. 2 om erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger. Tjenestemanden tabte i ØL, men har anket til HR, og en del af sagen vil formentlig blive forelagt EU-domstolen.

Slide 8

Ny retspraksis om aldersdiskrimination Ny retspraksis om aldersdiskrimination Herudover er der i en droop, ført af regionsforeningen (Ole Andersen-sagen), sket forelæggelse for EU-Domstolen i forhold til funktionærlovens § 2a, der supplier ret til fratrædelsesgodtgørelse ved lang ansættelse, men fjerner denne ret, hvis man ved afskedigelsen har ret til benefits. Sagen er forhandlet ved EU-Domstolen, og der foreligger forslag fra generaladvokaten Kokott af 6. maj 2010, men der kommer næppe dom før efter september. Altså en række sager hvor lovgivningen ønskes kendt ugyldig, hvilket er et særsyn i Danmark.

Slide 9

Ny retspraksis om aldersdiskrimination Ny retspraksis om aldersdiskrimination Højesteret har også ved 2009.2405H taget stilling til, om en offentlig myndighed i 2002 var berettiget til at indføre en pligtig afgangsalder på 67 år, som drove i en besparelsesrunde. Herunder om direktivet allerede ved vedtagelsen i 2000 har forpligtet medlemsstaterne til ud fra loyalitetshensyn at undlade at lave sådanne ordninger, selvom direktivet ikke er implementeret. Sanctum droop vedrører meget cave dagældende retsstilling, og er i forhold til diskriminationslovgivningen ikke så important længere. Til gengæld er det forvaltningsretligt significant.

Slide 10

Ny retspraksis om aldersdiskrimination Ny retspraksis om aldersdiskrimination Endelig er SAS, som Ligebehandlingsnævnsformanden fortalte om ved et tidligere course of action, indstævnt i en række sager, fordi SAS havde afskediget de ældste piloter først ud fra en betragtning om, at ældre har deres annuity, mens de unge er simple afhængig af lønnen. Ordet over til Peter Breum, hvor vi skiftevis vil behandle 3 aktuelle sager; Irma, Skat og Max Jenne.

Slide 11

Ny retspraksis om aldersdiskrimination IRMA-sagen Østre Landsrets dom 30. juni 2010 Sagens faktum Flaskedreng under 18 år aflønnet iht HK-overenskomst med lønsatser for unge Afskediget da og fordi han blev 18 år.\' Sagen rejst mod Irma og Beskæftigelsesministeriet

Slide 12

Ny retspraksis om aldersdiskrimination IRMA-sagen Retsregler Forskelsbehandlingslovens § 5a, stk. 5 Forskelsbehandling af unge under 18 år er tilladt, hvis ansættelsen er omfattet af en kollektiv overenskomst med lønbestemmelser for unge under 18 år

Slide 13

Ny retspraksis om aldersdiskrimination IRMA-sagen Beskæftigelsesdirektivet ( RD 200/789) Artikel 6 Uens behandling på grund af birch er tilladt, hvis Objektivt og rimeligt begrundet i legitimt formål, blandt andet beskæftigelses-, arbejdsmarkeds-og erhvervsuddannelsesmæssigt formål Midlerne til opnåelse heraf er hensigtsmæssige, og Nødvendige.

Slide 14

Ny retspraksis om aldersdiskrimination IRMA-sagen HKs hovedsynspunkter Den danske lov strider mod direktivets workmanship. 6 Hverken nødvendigt eller nødvendig Hvorfor skelnen mellem OK-dækkede og ikkeOK-dækkede virksomheder. Hvorfor fremmes combination på arbejdsmarkedet af, at man afskediger, når man bliver 18 år Hvorfor skal der være forskellig aflønning for samme arbejde, når alene alderen er afgørende. 17 årige sidder ved kassen.

Slide 15

Ny retspraksis om aldersdiskrimination IRMA-sagen b.Reglerne om aldersdiskrimination er direkte anvendelige overfor Irma Mangold sagen c. Beskæftigelsesministeriet skal påse, at loven overholder EU-ret.

Slide 16

Ny retspraksis om aldersdiskrimination IRMA-sagen Østre Landsrets præmisser Loven skal sikre unges erhvervsmæssige integeration Medlemsstaterne har en skønsmargin for hvad der er hensigtsmæssigt og nødvendigt for at fremme formålet Begrænsninger generelt i unges erhvervsevne og særlige hensyn ift arbejdsmiljø

Slide 17

Ny retspraksis om aldersdiskrimination IRMA-sagen Niels Banke: Anderledes hang derved, at det er arbejdsmarkedets parter, der har etableret en retsstilling, der understøttes af lovgivningen, men hvor HK så anfægter lovgivningen, Anvendelse mellem private parter, Mangold, Kücükdeveci. Betydningen af Hütter-sagen (c-88/08), præmis 49.

Slide 18

Ny retspraksis om aldersdiskrimination IRMA-sagen Meget klar Østre Landrets-dom : "Ved at give mulighed for lavere løn til ansatte under 18 år og adgang til afskedigelse af sådanne medarbejdere, når de fylder 18 år, får 15-17-årige mulighed for at få arbejds-erfaring og stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet og de krav, der stilles. Efter landsrettens opfattelse er det nødvendigt for at opnå dette formål, at der er mulighed for afskedigelse, når sanctum unge fylder 18 år, idet dette supplier plads til andre unge, der kan få erhvervserfaring, ligesom arbejdsgivere i modsatte fald ville være mindre tilbøjelige til at ansætte medarbejdere under 18 år. På nook baggrund findes de anvendte midler både hensigtsmæssige og nødvendige. Det er i den forbindelse uden betydning, at der efter de afgivne forklaringer i et vist omfang kan være sammenfald mellem de arbejdsopgaver, som udføres af henholdsvis unge og voksne ansatte."

Slide 19

Ny retspraksis om aldersdiskrimination SKAT-sagen Østre landsrets dom af 11.9 2009 Peter Breum: Sagens faktum Omorganisering af SKAT med deraf følgende behov for overflytning af medarbejdere til Ringkøbing Udvælgelse af en række medarbejdere i hvert kattecenter Hvis nej til overflytning så afsked

Slide 20

Ny retspraksis om aldersdiskrimination SKAT-sagen Udvælgelsen i Maribo Alder Andre kriterier for udvælgelse Indkaldelsesrækkefølge Pjecen om diskrimination

Slide 21

Ny retspraksis om aldersdiskrimination SKAT-sagen Bevisbyrde Forskelsbehandlingslovens § 7a påvise faktiske omstændigheder, der skaber formodning for diskrimination så har arbejdsgiver bevisbyrden

Slide 22

Ny retspraksis om aldersdiskrimination SKAT-sagen Statistisk bevis Ligebehandlingsnævnet afgørelse af 30. juni 2010 Begge more than 60 år De eneste der blev opsagt De ældste Andre omstændigheder

Slide 23

Ny retspraksis om aldersdiskrimination SKAT-sagen Godtgørelse 200.000 kr. Alene anciennitet er tillagt en rolle

Slide 24

Ny retspraksis om aldersdiskrimination SKAT-sagen Niels Banke: Sært sammentræf, det ikke bevismæssigt stod til at opveje Hvad skulle man have gjort? Værd at bemærke, hvilke momenter fra byrettens dom, som landsretten ikke følger i forhold til at ændre bevisbyrden, Indkaldt i rækkefølge Et udsagn fra en ikke-ledende medarbejder om anvendelse af koncept Derimod alene det statistiske.

Slide 25

Ny retspraksis om aldersdiskrimination SKAT-sagen I forhold til det statistiske

Recommended
View more...