OKUL NCESI EGITIM PROGRAMLARINDA PLANLAMA VE DEGERLENDIRME .


77 views
Uploaded on:
Description
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARINDA PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME. ÖĞRENME SÜRECİNDE PLANLI ÇALIŞMA. PLANLAMA.
Transcripts
Slide 1

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARINDA PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME

Slide 2

ÖĞRENME SÜRECİNDE PLANLI ÇALIŞMA

Slide 3

PLANLAMA Belirli eğitim hedeflerine ve program amaçlarına ulaşmak için etkinliklerden hangisinin seçileceğini, bunların çocuklara niçin ve nasıl yaptırılacağını,ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak, araç-gereç ve materyallerin kullanılacağını ve çocuklardaki gelişimin nasıl değerlendirileceğini önceden ayrıntılı olarak tasarlama işidir.

Slide 4

ÖĞRENME SÜRECİNDE PLANLI ÇALIŞMANIN ÖNEMİ Eğitim etkinliklerinin sistemli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için önceden gerekli hazırlıkların ve planların özenle yapılması gerekir. Belirlenen amaçlara ulaşılabilmesi, bir ölçüde, yapılan bu planlamanın başarısına bağlıdır.

Slide 5

Öğrenme Sürecinde Planlı Çalışmanın Yararları Öğrenme sürecinin planlanması verimi artırır. Çocukların ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine göre yetiştirilmesini sağlar. Öğretmen ve çocuklara düzenli çalışma alışkanlığı kazandırır, onlara güven kazandırır. Programın bir düzen içerisinde ve süresi içinde tamamlanmasını sağlar. Güne hazırlıklı başlanmasını sağlar. Eğitimin değerlendirilmesinin güvenilir olmasını sağlar. Öğrenme sürecinde düşünceye açıklık kazandırır.

Slide 6

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR Programda,amaçlar ve kazanımlar;psikomotor alan,sosyal-duygusal alan,dil alanı,bilişsel alan ve özbakım becerileri başlıkları altında ele alınmış ve maddeler halinde sıralanmıştır. Burada özellikler kazanımlarla ilgili olarak,öğretmenlerin aklında soru işaretleri uyandırabileceği düşünülen kimi noktalara açıklık kazandırmak amacıyla bazı açıklamalara yer verilmekted ir.

Slide 7

PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belli hareketleri yapabilme Kazanımlar 4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür. Bu kazanımda öğretmenlerin,çocuğun gelişim özelliklerine uygun olarak, "hızlı, yavaş,öne,arakaya,sağa,sola" gibi yönergeler kullanması beklenmektedir. 7.Belli bir yüksekliğe çıkar. 8.Belli bir yüksekliğe tırmanır. 10.Belli bir yükseklikten atlar. Bu kazanımlar için yapılacak etkinliklerde "belli bir yüksekliğin ne kadar olacağı" nı öğretmenlerin kendi çocuklarının özelliklerini dikkate alarak belirlemeleri gerekmektedir.Küçük yaş gruplarında bu yükseklik daha az olmak zorundadır. Ayrıca yaş grubu ne olursa olsun öğretmenler belirlenen bu yüksekliğin güvenli bir yükseklik olmasına,çocukta korku blah başaramama kaygısı uyandırmamasına da özen göstermelidirler.

Slide 8

11.Belli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar. Bu kazanımdaki engelin çok geniş blah çok yüksek olmaması gerekmektedir. Bu engel sınıftaki bir yastık,kutu,legolardan oluşturulacak alçak bir duvar,bahçedeki bir kütük,çocuklar için düzenlenmiş kum havuzunda üst üste konmuş blah yan dizilmiş kovalar,iki sandalye blah ağaç arasında yere yakın olarak çekilmiş ip blah kurdele olabilir. 13. Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar. Bu kazanım için yapılacak etkinliklerde ritim çubukları,marakas,kastanyet,kurdele,şerit,hulahop gibi araçlar ve üç tekerlekli bisiklet kullanılabilir.

Slide 9

Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme Kazanımlar 6.Nesneleri ipe vb. dizer. Bu kazanım için malzeme olarak her çeşit ip,renkli hediye paketi şeritleri,kurdeleler;dizilecek nesne olarak da her renk ve boyadaki boncuklar,delikli pullar,boş makaralar,düğmeler vb. kullanılabilir. 9.Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Öğretmenler resim etkinlikleri sırasında her çeşit boya malzemesini,kağıtları,yaprak,çiçek,deniz kabuğu gibi doğadan toplanan malzemeleri,pirinç,makarna,şeker gibi gıda malzemelerini kullanabilirler. Resim etkinlikleri sırasında yararlanılacak malzeme listesini her öğretmen kolayca çeşitlendirebilir. 10.Yönergeye uygun çizgiler çizer. Öğretmenler bu etkinlikler sırasında çocuklara yatay,dikey,dairesel çizgiler çizdirmek üzere çeşitli yönergeler verebilirler.

Slide 10

SOSYAL-DUYGUSAL ALAN Amaç 1. Kendini tanıyabilme Kazanımlar 1.Fiziksel özelliklerini söyler Bu kazanıma yönelik olarak düzenlenen etkinliklerde ten rengi,saç rengi ve şekli,boyu,göz rengi gibi fiziksel özelliklerin yanı sıra duyu organları ile kalp ve mide gibi belli başlı organların da söylenebilmesi için çocuklara fırsatlar yaratılmalıdır. Küçük yaş gruplarında ele alınacak özellikler çocukların kolayca tanımlayabilecekleri özelliklerle sınırlandırılmalı ve bir anda çok sayıda özellik ele alınmamalıdır. 2. Belli başlı duyuşsal özelliklerini söyler. Bu kazanımda ele alınacak olan duyuşsal özellikler;çocukların çeşitli becerileri,hoşlandıkları şeyler,duygusal yapıları ile ilgili tanımlamalar (üzgün,neşeli,heyecanlı vb.) gibi özellikler olmalıdır.

Slide 11

Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme Kazanımlar 1. Yaşamını sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır. Bu kazanımda sözü edilen yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynaklar oldukça geniş kapsamlıdır. Enerji, zaman, gıda, doğal çevre, hava, su, para ve benzeri kaynaklar bu kapsamda ele alınabilir. Ancak, bu kazanım için planlanacak etkinliklerde, yaş grubunun özellikleri doğrultusunda, ele al ı nacak kaynak say ı s ı n ı n ve verimli kullanma yollar ı n ı n s ı n ı rland ı r ı lmas ı gerekti ğ i de unutulmamalıdır. 2. Günlük yaşamdaki kurallara uyar. Bu davranış için görgü, temizlik ve trafik kuralları gibi genel, anlaşılması ve uygulanması kolay kurallar seçilmelidir: Teşekkür etme, selamlaşma, rica etme, özür dileme, kırmızı ışıkta durma yeşil ışıkta geçme, taşıtlara binerken sıra ile binme,çatal, kaşık ve bıçak uygun biçimde kullanma,eliyle yemek yememe, tuvaletten sonra ve yemekten önce ellerini yıkama gibi.

Slide 12

Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme Kazanımlar 4. Farklı kültürlerin belli başlı özelliklerini söyler. Bu kazanıma yönelik olarak düzenlenen etkinlikler sırasında çocuklara farklı kültürlerde farklı dillerin konuşulduğu açıklanmalı, Türkçenin dışında ikinci bir dilin öğrenilmesinin önem ve gereği onların yaş ve gelişim düzeylerine uygun bir biçimde anlatılmalıdır. Yabancı dillere farkındalık ve duyarlılık kazandırmak için yaygın kullanılan yabancı dillerden seçilecek çocuk şarkılarının,müziklerinin müzik etkinlikleri kapsamında çocuklara dinletilmesi de önerilmektedir. Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme Kazanımlar 1. Estetik bedensel hareketlerle yürür/dans eder. Bu kazanıma yönelik etkinliklerde dans olarak halk danslarımızdan da yararlanılması beklenmektedir. 3. Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar. 4. Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar. Öğretmenler bu iki kazanımdan ilkini daha çok küçük yaş gruplarında,ikincisini yani yaptıkları ürünün özgün olma özelliğini ise büyük yaş gruplarında kazandırmayı amaçlamalıdırlar.özellikle "üç yaş" grubunda çocukların görsel sanat etkinliklerinde belli ürünler yapması yeterlidir.

Slide 13

7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar. Bu kazanım ele alınırken, ürünleri sunmada dramatization, müzik, şiir, tiyatro, öykü, kukla gibi yollar kullanılabilir. Amaç 14. Sanat eserlerinin estetik özelliklerini fark edebilme • Bu amaç kazandırılırken çocuklardan inceledikleri sanat eserlerinde kullanılan ana ya da ara renkler, renk tonları, kullanılan şekiller, çizgiler, çizgilerin özellikleri (yuvarlak, düz, eğik, kırık, vb.),eserin ve eserde yer alan figürlerin boyutları, eserin dokusu gibi özellikler hakkında konuşmaları beklenir. Bu amaç kazandırılırken öğretmenlerin sanat eserlerini resimle sınırlandırmaması, heykel,grafik, fotoğraf gibi diğer sanat eserlerini de kullanması önerilmektedir.

Slide 14

DİL ALANI Amac 1. Sesleri ay ı rt edebilme Kazanımlar 3. Sesin özelliğini söyler. • Bu kazanım için düzenlenen etkinliklerde sesin özelliği olarak, sesin ince-kalın, yüksek-alçak olma gibi özellikleri ile işitilen sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğu üzerinde durulması beklenmektedir. Amaç 2. Konuşurken sesini doğru kullanabilme Kazanımlar 1. Nefesini doğru kullanır. • Bu kazanım için çeşitli nefes acıcı alıştırmalar yapılabilir: Masa ya da kitap üzerine konulan kağıt parçalarını üfleme, pipetle kağıt parçalarına üfleme, pipetle su içinde üfleyerek kabarcık çıkarma, nefes alıp tutma ve verme, çiçek koklama, ıslık sesi çıkarma gibi.

Slide 15

Amaç 3. Türkçeyi doğru kullanabilme Kazanımlar 1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır. 2. Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur. • Bu iki kazanım ifadesi birbiri ile iç içe gibi görünmektedir. Aslında temel dil bilgisi kurallar "cümlenin öğelerini doğru kullanmayı kapsar. Ancak kind kazanımda özne-nesne-yüklem sırası vurgulanmalıdır. Ikinci kazanımda ise olumlu-olumsuz cümle yapıları, bağlaçlar, ekler gibi temel dil bilgisi kuralları üzerinde durulmalıdır. Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme • Bu amaca ulaşmak için düzenlenen etkinliklerde şiir ve tekerlemeler sıklıkla kullanılmalıdır. Çocukların basit şiirleri ezberlemeleri, doğru ve güzel şiir okuma alıştırmaları yapmala

Recommended
View more...