OSADY SCIEKOWE PROBLEMY I MOZLIWOSCI ICH ROZWIAZANIA .


38 views
Uploaded on:
Description
2. Przyczyny wzrastajacych ilosci osad
Transcripts
Slide 1

RPWIK Sosnowiec S.A. OSADY ŚCIEKOWE – ZADANIA, ZAGROŻENIA, WYZWANIA I SZANSE W BRANŻY WODOCIĄGOWEJ OSADY ŚCIEKOWE – PROBLEMY I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZANIA

Slide 2

Przyczyny wzrastających ilości osadów ściekowych modernizacja istniejących oczyszczalni w celu przystosowania ich do technologii wysokosprawnych nastawionych na usuwanie związków biogennych (azotu i fosforu), rozbudowa sieci kanalizacyjnej - wzrastający odsetek ludności miejskiej i wiejskiej obsługiwanej przez oczyszczalnie, budowa nowych oczyszczalni ścieków,

Slide 3

Uwarunkowania prawne zagospodarowywania osadów ściekowych USTAWA O ODPADACH, Zgodnie z craftsmanship. 43 ust. 1 osady ściekowe mogą być stosowane : w rolnictwie do rekultywacji terenów w tym gruntów na cele rolne, do dostosowania gruntów do określonych potrzeb, wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz. do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,

Slide 4

Uwarunkowania prawne zagospodarowywania osadów ściekowych Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych ich stosowanie uzależnione quip głównie od: zawartość w nich metali ciężkich, obecności i ilości bakterii z rodzaju Salmonella, ilości liczba żywych jaj pasożytów jelitowych, odczynu pH gleby użytkowanej rolniczo nie joke mniejszy niż 5,6, stosowanie osadów nie spowoduje pogorszenia jakości gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Slide 5

Problemy w zagospodarowywaniu osadów ściekowych składowanie komunalnych osadów ściekowych na składowiskach odpadów od 1 stycznia 2013 roku nie będzie możliwe (Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu wraz z późniejszymi zmianami), zakaz zbierania komunalnych osadów ściekowych (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z późniejszymi zmianami) wymagana wielkość areału przy rolniczym zagospodarowaniu osadów, która joke głównie uzależniona od zawartości w osadzie kadmu i cynku, przekroczenia wymaganych zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych, obowiązki wykonywania analiz gruntów, (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych), wzrastające z roku na rok, koszty za zagospodarowanie 1 tony osadu,

Slide 6

Problemy w zagospodarowywaniu osadów ściekowych ograniczenia prawne wprowadzane w wykorzystywaniu osadów do celów „przyrodniczych" spowodują, że na Śląsku sposób ten będzie praktycznie niemożliwy, stosowanie się do maksymalnych dawek wyliczanych na podstawie zawartości metali ciężkich (bardzo niskie wartości) oznacza w praktyce, że każde Przedsiębiorstwo które posiada duże ilości osadów ściekowych dodatkowo zawierające metale ciężkie w ilości większej niż minimalna będzie musiało zapewnić grunty o powierzchni kilku tysięcy hektarów, co quip praktycznie niemożliwe,

Slide 7

Aglomeracja – szansa czy przeszkoda w zagospodarowaniu osadów ściekowych Podział województwa śląskiego na regiony gospodarki odpadami zgodnie z KPGO 2010 Województwo śląskie zamieszkuje blisko 4,7 mln osób, co stanowi 12,2% ludności Polski i joke ono najbardziej zurbanizowanym regionem Polski (78,4% ludności miejskiej) oraz posiada najwyższą w kraju gęstość zaludnienia ( 377 osób/km² , gdzie średnia krajowa to 122 osoby/km² ). Unit względem liczby ludności województwo znajduje się na drugim miejscu w kraju po województwie mazowieckim (13,6%).

Slide 8

Aglomeracja – szansa czy przeszkoda w zagospodarowaniu osadów ściekowych Gęstość zaludnienie w miastach powyżej 150 000 tyś mieszkańców zlokalizowanych w regionie 7 Średnia gęstość zaludnienia w/w miastach wynosi 2 028,5 os/km 2

Slide 9

Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych Kompostowanie osadów zbyt duża ilość osadów, wymagana duża ilość powierzchni i dodatków, zapewnienie odbiorców dla powstających ilości kompostu, Suszenie solarne warunki klimatyczne, wymagana duża powierzchnia, około 1,2 – 1,5 m 2 tonę osadu, dalsze zagospodarowania wysuszonego osadu,

Slide 10

Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych Suszenie mechaniczne potrzebne dodatkowe źródło energii (para, biogaz, gaz ziemny, olej opałowy, ciepło odpadowe), dalsze zagospodarowanie wysuszonego osadu, wzrost kosztów eksploatacyjnych związany z samodzielną realizacją inwestycji, Współspalanie osadów w elektrowniach brak zainteresowania branży energetycznej, rygorystyczne wymogi w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, ilość spalanych osadów na poziomie 1% spalanego paliwa,

Slide 11

Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych Współspalanie w cementowniach możliwość wykorzystania ciepła odpadowego do suszenia osadów, Brak konieczności kierowania pozostałości po procesie utylizacji na składowiska, Spalanie osadów realizowane wraz z podsuszeniem do około 30% s.m. i spalaniem w piecu fluidalnym, najwięcej obiektów referencyjnych tego typu powstających w kraju i na świecie, emisja spalin do atmosfery, duże koszty zagospodarowania popiołów,

Slide 12

Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych Krajowy Program Gospodarki Odpadami (KPGO 2010) wskazuje , że dla dużych aglomeracji miejskich sposobem zagospodarowania osadów ściekowych quip ich termiczne przekształcanie (suszenie, spalanie, mineralizacja termiczna) Instalacje termicznego przekształcania osadów ś ciekowych powinny spełniać wymagania ochrony ś rodowiska wynikaj ą ce z BAT (najlepszych dostępnych technik) – workmanship. 204 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ś rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z p óź n iejszymi zm.). Wg wytycznych Dokumentu Referencyjnego Komisji Europejskiej (BREF) z sierpnia 2006 dla okre ś lania Najlepszych Dost ę pnych Technik (BAT) dla spalania odpadów: „W instalacjach słu żą cych g ł ównie do spalania osadów ś ciekowych za BAT uwa ż a si ę technologi ę ze z łoż em fluidalnym, ze wzgl ę du na wysok ą efektywno ść spalania i nisk ą obj ę to ść spalin powstaj ą cych w takich systemach".

Slide 13

Inwestycje na terenie kraju Realizowane Instalacje Termicznego Przekształcania Osadów Łódź – 2 240 kg s.m./h Kraków Płaszów – 2 670 kg s.m./h Warszawa Czajka – 7 980 kg s.m./h Olsztyn – 2 000 kg s.m./h Gdańsk – 2 032 kg s.m./h Kielce – 800 kg s.m./h Olsztyn – 1 400 kg s.m./h Bydgoszcz – 1000 kg s.m./h

Slide 14

Aglomeracja – szansa czy przeszkoda w zagospodarowaniu osadów ściekowych Region 7 Region 7 skupia miasta o największej liczbie ludności i gęstości zaludnienia, Pierwotnie podział wyznaczał area 7a i 7b, RPWiK Sosnowiec S.A. zwróciło się z zapytaniem do Przedsiębiorstw umieszczonych w regionie 7a - czy wyrażają zainteresowanie wspólnym opracowaniem projektu końcowego zagospodarowania osadów.

Slide 15

Aglomeracja – szansa czy przeszkoda w zagospodarowaniu osadów ściekowych Ilości osadów z Przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionie 7a

Slide 16

Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSTAWIONYCH OFERT Uwzględniono koszty eksploatacyjne (koszty obsługi, chemikaliów, mediów ostatecznego zagospodarowania pozostałości po spalaniu/osadu oraz koszty amortyzacji)

Slide 17

Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych SZACUNKOWE KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA POZOSTAŁOŚCI

Slide 18

Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych SZACUNKOWE KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA POZOSTAŁOŚCI NA PODSTAWIE WSTEPNYCH OFERT koszt zagospodarowania wysuszonego osadu – 25,00 zł za Mg koszt zgospodarowania pozostałości po spalaniu wariant I: -popioły kod odpadu 19 01 04 – 150,00 zł za Mg -placek filtracyjny kod odpadu 19 01 07 – 200,00 zł za Mg koszt zgospodarowania pozostałości po spalaniu wariant II: -popioły kod odpadu 19 01 04 – 150,00 zł za Mg -instalacja do stabilizacji i zestalania pozostałości z oczyszczania spalin – dodatkowo koszt około 6 000 mln zł -zestalone pozostałości z oczyszczania spalin – kod odpadu 19 03 05 – 145,00 zł za Mg Uwaga: po stabilizacji i zestaleniu ilość odpadu zwiększa się ponad 3-krotnie

Slide 19

Nowe inwestycje i ich wpływ na cenę usług wodociągowo - kanalizacyjnych

Slide 20

Udział kosztów wod-kan w dochodzie mieszkańca DO SYMULACJI PRZYJĘTO: zużycie 3m 3/miesiąc na osobę ceny jednostkowe są cenami brutto z 7% VATem Wzrost cen co rok o 3% 2010r przyjęty po cenach z inwestycjami jak w poprzednim slajdzie wraz z kosztami zagospodarowania osadów 0,64 brutto

Slide 21

Udział kosztów wod-kan w dochodzie mieszkańca DO SYMULACJI PRZYJĘTO: zużycie 3m 3/miesiąc na osobę ceny jednostkowe są cenami brutto z 7% VATem Wzrost cen co rok o 3% 2010r przyjęty po cenach z inwestycjami jak w poprzednim slajdzie wraz z kosztami zagospodarowania osadów 0,64 brutto

Slide 22

Porównanie cen brutto w miastach

Slide 23

Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych ZAŁOŻENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007 - 2013 Zdolność do płacenia za usługi wodno –kanalizacyjne gospodarstw domowych do 3%

Slide 24

PODSUMOWANIE 1. OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWA

Recommended
View more...