Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izve taja .


42 views
Uploaded on:
Description
Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja. Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja.
Transcripts
Slide 1

Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja

Slide 2

Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja Svrha prezentiranja finansijskih informacija - pružanje informacija opšte namene korisnicima F.I. Odnosno B/S; B/U; BTG, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz F.I. – tzv. komponente F.I. Ključna kvalitativna obeležja računovodstvenih informacija su: 1) Razumljivost – saopštavanje željenog značenja korisnicima F.I koji treba da interpretiraju dobijene informacije i da ih koriste u procesu odlučivanja – Korisnik je taj koji treba da proceni koje informacije da koristi, kako da ih koristi i šta one znače? * Relevantnost (važnost) – označava da informacija utiče na vrstu donete odluke, odnosno da bi bila doneta ...

Slide 3

Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja drukčija odluka da korisnik nije raspolagao relevantnom informacijom -Da bi odluka bila relevantna ona mora da pruži povratne informacije o prošlim transakcijama (npr. o ostvarenoj neto dobiti), ali i da bude od pomoći u predviđanju budućih informacija – očekivanu neto dobit u narednoj godini. - Relevantnost informacije je funkcija (1) vrste informacije i njenog (2) materijalnog značaja (pondera) 3) Pouzdanost – postoji onda ukoliko informacija ne sadrži značajne greške ili ne izaziva nedoumice, odnosno ukoliko tačno odražava ono što korisnik od nje očekuje. Osim robe, da bi bila pouzdana .....

Slide 4

Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja ... Informacija mora da zadovolji i neke druge kriterijume, kao što su: -Verodostojno prikazivanje ili pravilnost prezentacije -Suština je važnija od forme -Neutralnost – nema neodumica i dilema -Obazrivost ili opreznost, kao vrhovno računovodstveno načelo ili princip, i -Potpunost informacije 4) Uporedivost informacija – se obezbeđuje primenom računovodstvenog principa doslednosti (konzistentnosti) u primeni računovodstvene politike

Slide 5

Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja Ograničenje za pružanje relevantnih i pouzdanih informacija a) Blagovremenost prezentiranja b) Ravnoteža između koristi i troška c) Ravnoteža između kvalitativnih karakteristika Odgovornost menadžmenta za kvalitetno finansijsko izveštavanje -Korisnici F.I. Zavise od dobre volje i etičkog stava onih koji pripremaju F.I-je -Menadžment firme je primarno odgovoran za realnost F.I-ja

Slide 6

Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja -Da bi toj obavezi udovolji, menadžment se oslanja na: (1) pouzdan sistem interne kontrole; i, (2) formalne politike i postupke koje moraju da se sprovode u firmi; (3) funkciju interne revizije -Primenu etičkih normi i poslovanje s pažnjom dobrog privrednika -Ukoliko se to ne sprovodi, imamo drugu krajnost – praksu krivotvorenja F.I-ja, koja ima brojne negativne implikacije -Krivotvorenje F.I-ja ima svoje ishodište iz brojnih izvora, kao što su: veća cena pri prodaji kompanije; da se zadovolje očeklivanja akcionara, ili da se dobije novi kredit od banke, stimulacija, unapređenje, i sl.

Slide 7

Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja Nezavisna revizija – glavna "rampa" za obimno krivotvorenje F.I-ja Odgovornost za realnost F.I-ja je primarno na menadžmentu klijenta Odgovornost revizora je da o prezentiranim F.I-ima izraze nezavisno ekspertsko mišljenje To mišljenje se uvek izražava u odnosu na to da li su ti F.I-ji prezentiranu skladu sa tzv. "definisanim okvirom za finansijsko izveštavanje" (MRS, GAAP, Zakon o računovodstvu, ili nešto drugo. Izveštaj revizora tangira: (1) klijenta; (2) revizore, i, (3) korisnike F.I-ja

Slide 8

Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja Metode analize finansijskih izveštaja: A) Horizontalna analiza B) Analiza trendova C) Vertikalna analiza, i D) Racio analiza (Koeficijenti) A) Horizontalna analiza – poređenje tekuće sa prethodnom godinom: (1) u apsolutnom iznosu; (2) procentualno (indeks) – Ali, apsolutna promena u visini ukupnog prihoda ili neto dobiti u istom iznosu ima sasvim različiti značaj.

Slide 9

Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja B) analiza trendova – reč je o promenama u procentima, ali ne samo za dve, već za niz godina (po pravilu najmanje pet, ali i više). Značaj: Planiranje budućih kretanja u poslovnim učincima. C) Vertikalna analiza – korišćenje % za ocenu učešća nekih delova u celini (učešće u ukupnoj aktivi, učešće u obrtnim sredstvima, i sl.). D) Racio analiza – primarni cilj racio analize je da se ukaže na područja koja zahtevaju dodatno istraživanje.

Slide 10

Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja - Postoje dva posebna gledišta u procesu analize F.I.: a) Sa aspekta investitora – predviđanje budućnosti je ono što je posebno bitno; b) Sa gledišta menadžmenta – analiza F.I-ja je bitna kako za predviđanje budućnosti, tako i kao polazna osnova za planiranje poslovnih aktivnosti koje će uplivisati budući tok događaja.

Slide 11

Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja Racio analiza je veoma koristan metod za analizu F.I., a javlja se u dva osnovna oblika: - kao međusektorska analiza: poređenje jedne firme sa drugom; sa reprezentativnim uzorkom; ili sa prosekom industrije ili grane; i - kao analiza vremenskih serija: iznalaženje i procena racio brojeva za jednu te istu firmu u vremenskom nizu. Klasifikacija racio brojeva: 1) Racia B/S 2) Racia B/U 3) Mešoviti racio brojevi (jedna ili više pozicija više iz B/S i jedna ili više iz B/U.

Slide 12

Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja Međutim, sa analitičke tačke gledišta je mnogo važnija klasifikacija racia u skladu sa raznim aspektima poslovanja, kao što su: (1) Racia (pokazatelji) likvidnosti (2) Racia (pokazatelji) poslovne aktivnosti (3) Racia (pokazatelji) finansijske strukture (4) Racia (pokazatelji) rentabilnosti/profitabilnosti, i (5) Racia (pokazatelji) tržišne vrednosti akcija

Slide 13

Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja (1) Racia likvidnosti su sledeća: A) Tekući racio likvidnosti ili racio opšte likvidnosti – pokazuje mogućnost izmirenja kratkoročnih odnosno tekućih obaveza, a dobija se po formuli: Tekući racio= Tekuća sredstva/Tekuće obaveze (Poželjni racio za ovaj slučaj je 2:1) B) Racio reducirane likvidnosti/(eng. Corrosive proportion) – je odnos između obrtnih sredstava (tekuća sredstva) umanjenih za zalihe i AVR i ukupnih kratkoročnih (tekućih) obaveza. Recipe za ovaj racio glasi: Reducirani racio = Obrtna sredstva – (Zalihe + AVR)/Kratkoročne obaveze

Slide 14

Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja 2. Pokazatelji poslovne aktivnosti Koeficijent obrta zaliha (KOZ), po formuli: KOZ= Troškovi realizacije/Zalihe 365: KOZ = prosečna starost zaliha na skladištu (B) Koeficijent obrta kupaca (KOK) koji se dobija po formuli: KOK = Realizacija/Prosečan saldo kupaca 365:KOK = Prosečan period naplate

Slide 15

(C) Koeficijent obrta osnovnih sredstava (KOOS), koji se dobija po formuli: KOOS = Realizacija/Nabavna vrednost O.S (D) Koeficijent obrta ukupne aktive (KOUA) koji se dobija: KOUA = Realizacija/Ukupna aktiva

Slide 16

Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja (3) Pokazatelji finansijske strukture ili r acia menadžmenta zaduženosti – koji ukazuju na strukturu izvora kapitala, tj. sopstveni versus pozajmljeni kapital. Racio zaduženosti (RZ) po formuuli: RZ = Pozajmljeni kapital/Ukupna aktiva (B) Racio mogućnosti za plaćanje kamate (MPK), po formuli: MPK = Dobit pre plaćanja kamate i poreza/Rashodi na ime kamata (Isplaćene kamate) (C) Odnos sopstvenog i pozajmljenog kapitala, po formuli Ukupni pozajmljeni kapital/Sopstveni kapital

Slide 17

Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja (4) Racia profitabilnosti/Rentabilnosti – koji odražavaju kombinovane efekte likvidnosti, menadžmenta aktive i menadžmenta zaduženosti na ostvarene poslovne rezultate. Bruto benefit od realizacije, po formuli: BP = Bruto dobit/Realizacija ... Kao pokazatelj iznosa profita na novčanu jedinicu realizacije (B) Stopa prinosa na ukupnu aktivu (SPUA), po formuli: SPUA = Neto dobit/Prosečna aktiva (C) Neto dobit posle oporezivanja (NDPO), po formuli: NDPO = Neto dobit/Realizacija

Slide 18

Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja 5. Pokazatelji tržišne vrednosti akcija ili r acia tržišne vrednosti, služe kao pokazatelj cena akcija firme sa njenom dobiti i knjigovodstvenom vrednošću po akciji. Ako su sva prethodna racia bila povoljna, i ovaj racio bi bio visok a cena akcija firme povoljna. Neto dobitak po akciji se dobija po formuli: Neto dobitak/Broj izdatrih običnih akcija ... Pokazuje raspoloživi neto dobitak po akciji, koji se može isplatiti u obliku dividende ili pripisati kapitalu U literaturi se ovaj odnos obeležava kao EPS – Earnings Per Share). (B) Racio (odnos) tržišne cene po akciji i neto dobitka po akciji, koji se dobija po formuli: ..Tržišna cena po akciji/Neto dobitak po akciji (ili P/E Ratio)

Slide 19

Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja 5) Pokazatelji (racia) tržišne vrednosti akcija A) Racio plaćanja dividende, koji se dobija po sledećoj formuli: Isplaćena dividenda po akciji/Neto dobitak po akciji B) Dividendna stopa – koja se dobija iz relativnog odnosa dividende po akciji i tržišne cene po akci

Recommended
View more...